Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 07, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina toukokuun 7 p
SIVU VIISI
No 19
höyhentäen ja maalaten sellaisia joil
la ei ole varaa ostaaivapauslainbon
deja tai joiden luulevat tai arvelevat
olevan haluttomia niitä ostamaan
Kolme suomalaista on tervattu ja
"itsepintaislmpi" on uhattu tappaa
Saman löylyn ovat saaneet monet
saksalaiset kreikkalaiset puolalaiset
ja neekerit toisia heistä on hakattu
hyvinkin pahasti Eräs roskajoukon
rääkkäämä puolalainen seitsemän lap
sen isä- vietiin sairaalaan puolikuol
leena Suomalainen Jani Aaltonen
' hakattiin hyvin pahoin toiset kaksi
pääsivät' sillä että Jieidät tervattiin
kantapäästä päälakeen asti Aaltos
ta tervatessaa n he olivat sadatelleet
että nyt sille s-nan sosialistille pitäi
si panna punanen lippo olalle 'Kun
i olivat häntä rääkänneet mielestään
tarpeeksi olivat he viskanneet hänet
maalian ja potkineet vielä lähtiessään
uusia uhreja katselemaan Erään toi
sen puolalaisen miehen he olivat
myöskin tervanneet ja höyhentäneet
oikein paksusti kuljettaneet pitkin
myllyä ja hurranneet kuten ainakin
riemukulkueessa ja olivat lopuksi
vieneet naisten puolelle heillekin
näyttääkseen ilhanaa työtänsä "Tuo
on raukkamaista törkeää" olivat
naiset tuumanneet vaan kovaäänistä
ja julkista vastalausetta eivät yrittä
neetkään antaa roskajoukolle Erään
neekerin he olivat hirttäneet lanka
myllyssä— Kaikki nämä rääkkäyk
set johtuvat siitä että miehet olivat
sanoneet ei voivansa ostaa vapauslai
nabondeja Osaston kokouksessa huhtik 28 p
täytyi valita uudet virkailijat pois
muuttaneiden tilalle Johtokuntaan
valittiin John Miettinen John Sikala
Heikki Hirvonen ja Adi Karvonen
varajäseneksi mrs Mandi Orjatsalo
Huvitoimikuntaaii valittiin Mrs Aal-
tonen ja Heikki Multamäki Talou
denhoitajaksi valittiin Peter Orjat
salo ja Mrs Anni Käuppila Järjes
tysmiehiksi valittiin John Sikala ja'
John Miettinen OrganiBeeraajaksi
valittiin Yrjö Kauppila Pöytäkirju
riksi Jack Kortes Raivaajan uutis
ten kirjottajaksi Mrs Mandi Orjat
salo asiamieheksi Raivaajalle John
Miettinen Työmiehen kirjeenvaihta
jaksi Mrs Anni Kauppila Englannin
kielisiä lentolehtisiä ei otttu jaetta
vaksi syystä että niiden jakajat jou
tuvat marttyyreiksi työmaalla kuten
edellämainitut toveritkin ovat joutu
nee Chicagon p p s s osaston
puolesta keräyslista tov Maunuksei
le otettiin huoinioon Kerääjäksi va
littiin Adi Karvonen Suomen nä
länhätatsten hyväksi lähetettyä ke
räyslistaa ei otettu huomioon syystä
että uuri hiljattain samaan tarkotuk
seen on kerätty $5500
- huolimatta on järjestymishenki hy
Viiv voimakas työläisten keskuudessa
Palkat eivät suinkaan ole niin korke
at etteikö kuka hyvänsä myönnä nii
hin tarvittavan ylennystä Harjotte
lijanaiset saavat pitkän aikaa aino
astaan $3000 kuukaudelta ja korkein
palkka mitä siitä työstä maksetaan
naisille on $6000 kuukaudelta Van
hoja kymmenvuosia palvelleita työ
iäisiä on erotettu Yhtiö koettaa mur
taa työläisten alussa olevaa unioa
Seattlen telegrafistit hävisivät lak
konsa kymmenen vuotta sitten eikä
heillä ole sittemmin ollut uniota Sun
nuntaina huhtik 28 p oli länsiranni
kon suurissa kaupungeissa Seattles
sa Portlandissa ja San Franciscossa
telegratistien kokouksia joissa pu
huttiin union perustamisesta vaan
toisissa kaupungeissa ei ole ketään
työläistä kokoukseen menon ja uni
ooli yhtymisen takia erotettu kuten
Seattlessa — Seattle Union Record
kertoo telejrafistityttöjen olevan hy
vällä tuulella ja uskovan yhtiön ole
van pakoitetun myöntymään otta
maan palvelukseensa union jäseniä
Nälkäpalkat ajavat opettajattaria
sotärveteollisuuden palvelukseen
New Yorkissa Kouluneuvoston täytyi
ryhtyä opettajattarien palkan ylen
nyspuuhiin välttyäkseen ensi talve
na mahdollisesta - opettajapulasta
Ylin palkka minkä opettajattaret
vat saaneet on $1500 vuodelta O
petfajattarien palkkoja on ylennetty
$200 vuodessa keskimäärin eli kor
kein opertajattaren palkka on nyt
$1S20 vuodessa
Osastolla on ohjelmailtama toukok
11 p Tulkaapa silloin kurkistamaan
mitä kaikkea siellä on M m siellä
esitetään silloin kappale "Kaunis
myllytyttö" No näkemiin siis Ke
väinen tervehdys kaikille Toveritta
ren lukijoille - '
Tov Mrs Anni Kauppila
BUTTE MONT
Kesää el meinaa tulla varttomalla
kaan Nämä ympäristöt yli etelä
Montanan ovat olleet 6 tuumaa pak
suisen lumipeitteen alla viime vii
kot ja muutenkin on ollut tavallista
kylmempi kevät
Mykkä 34-vuotlas A Martin löy
dettiin kuolleena makuuhuoneestaan
26 p huhtik Äkkinäinen kuolema
johtui liiallisen niorphininkäyttämi
sestä Stephen Zook 24-vuotias venäläi
nen sai surmansa Colorado kaivan
nossa 25 p:nä huhtik Työtoverinsa
jotka olivat jonkun matkan päässä
Zookiu työpaikasta ]'uulivat kivi
röykkiön alle joutuneen toverinsa ru
koilevat avunhuudot ja riensivät he
ti tapaturmapaikalle vaan nuoren
raatajan sydän oli lakannut toimin
tansa henki oli paennut ennenkuin
toverien apu kerkesi Semmoinen on
palkkaorjain ja raatajain loppu —
Ensin saa vuosia tehdä kovaa työtä
huono-ilmaisissa ja muuten hengen
vaarallisissa paikoissa nälkäpalkalla
ja sitten musertua kuoliaaksi kivi
röykkiöiden alle kun on vielä nuori
ja elämähhaluinen
Älä syö lihaa sinua papuja juustoa
j m s osta niitä tai näitä paperei
ta ja syö perunoita Syö niin että
stlmäs pullottavat varttituumaan
korkealla päästäsi ja loppujen lopuk
si muutut itseTdn perunakBi Johan
se muuan new-yorkilalnen suurmies
esitti puheessaan että eikö voisi sa
kottaa sahajauhoja kovantyöntekijäin
lelpäaineisiin ihmiset jotka raata
vat kovaa työtä pitkin päivää voivat
ruokamyllynsä lävitse myllyttää vä-'
hän ja vaikkapa nyt puoleksikin sa
hajauhoja leipänsä seassa — noin
vain herkkujen jatkoina Olisi mo
koma heti sanonut että nieleskelkööt
kuusen käpyjä niin ei tarvitse kovin
usein aterioida ja turhaan kuluttaa
kallista aikaansa ' Mitähän meille
vielä tarjotaan?
40-vuotia8 Insinööri Harry McEvans
kuoli 22 p v k turkkilaisessa sau
nassa Juuri kun palvelija oli näyt
tämässä mihin osaiyi mennä kaatui
hän kuolleena lattialle
37-vuotias Pat Harrington löydet
tiin kotoaan tiedottomassa tilassa
makaamassa hyytyneessä verilätäkös
sä Miehen ruumiissa oli yksi kuu
lan reikä ja useita pienempiä vam
Osuustoimintaliikkeen edistys E u To
passa sodan ajalla
Vuonna 1915 oli kahdentoista Eu
ropan suurimman osuustukkulilk
keen yhteinen liikevaihto noin $360
000000 ja vuonna 191(j se oli jo $500
000000 Sweitsin osuus-tukkuliikkek-ten
liikevaihto kasvoi v 1916 25 pro
sentilla Ruotsin 30 prosentilla Nor
jan 35 prosentilla Hollannin 40 pro
sentilla ja Suomen 106 prosentin
Kulutusosuuskuntien luku Venäjällä
kasvoi sadalla prosentilla eli 10000:
sta 20000: teen vuodesta 1915 vuo
teen 1917 Europan osuusliikkeet ovat
pitäneet elintarpeitten hitoja ver
rattain alhaalla sodan ajalla Kun
ne ovat myyneet tavaraa mlnlollisiin
manplenellä liikevoitolla ovat kulut
tajat kääntyneet -yhä enemmän nii
den puoleen Olemme usein lukeneet
sanomalehdistä miten esim Englan
nissa ruokatarpeet ovat paljon hal
vemmat kuin meillä täällä silloin
kin kun Yhdysvallat eivät vielä ol
leet "sodassa ja olemme ihmetelleet
mikä sen aiheuttaa Osuustoiminta
liike on ilmeisesti ollut suureksi- hyö
dyksi Europan työväestölle
Kreikannaisista
Kehutaan olevan maita joissa ns
vanliatpiiat ovat verrattain harvinai
sia otuksia Sellaisia onnen nlaita on
ihana Kreikka Siellä pidetään van
haksipiiaksi jäämistä suurimpana hä
peällä mitä tytölle voi tapahtua
Tyttäriensä parasta ' katsovat van
hemmat sentähden pitävät huolta sii
tä että nämä joutavat kihloihin jo
moja Hänellä on vaimo ja 4 pien
tä lasta H— nin vaimo jätti 3 viik
koa sitten asioerovaatimuksen myös
kin vaatien heidän 4: jää lastaan it
selleen ja mieheltään vaati elatuksen
apua jälkeen avioeron Viranomaiset
arvelevat olevan jotain yhteyttäH:n
rääkkäyksellä ja avioerovaatimukselv
la i Mies ei tule jäämään eloon -Veri
oli ehtinyt juosta liika vähiin voi
dakseen tulla edes selville senkään
verran että voisi kertoa miten kaik
ki on tapahtunut Mrs H el ole
asunut kotonaan vaan on oUnt las
tensa kanssa jossain tuttaviensa luo
na useita viikkoja
70-vuotias vanhus J Spart vangit
tiin liiallisen väkijuomien käyttämi
sen tähden Vanhus oli niin ketterä
ja voimakas että piti olla 5 miestä
hommassa ennenkuin saivat ukon
koppiin
Eräs paimenpoika löysi miejien
ruumiin jätteej: Bull Run puron ran
nalta lähellä Buttea v k 26 p Mie
hen vaatetuksen Ja lihakset olivat
metsiin villieläimet syöneet repi
neet ja raadelleet Ruumiin oikean
käden kohdalta löytyi ruostunut re
volveri jonka muka pitäisi todistaa
että mies oli tehnyt itsemurhan Mies
tä oli ammuttu kolme eri kertaa
päättäen siitä että sydämen lähellä
oli kolme kuulan reikää
Viime marraskuun puolivälissä ka
tosi täältä tuntemattomalla tavalla
28-vuotias James h Freeman yhtiö
kaupan Equityn isännöitsijä Hu
huttiin että isännöitsijän matkassa
Olisi myöskin pitänyt lähteä $40000
yhtiökaupalle kuuluvaa rahaa ja niin
kauppa joutui vararikkoon Kaupas
sa oli aina vilkas liike M M W
unionikin otti kaikki ruokatarpeet Jä
senilleen viimekesäisen lakon ajan
tuosta kaupasta Noin 2 viikkoa en
nen lakon loppumista kauppa teki
kuperkeikan
Nyt tuon paimenpojan löytämän
ruumiin jätteet tunnettiin liatusta
ina nli nmintalansa nimikirjaimet
että se onkin James Freemanin ruu
mis Arvellaan että mies -on menet
tänyt järkensä ensin ja sitten am
nnniit ItRpiiRii Mutta missäs ovat
rahat ja miksi mies käveli kymme
nen mailla jonnekin puron rantaan
ja siellä ivasta uskalsi ottaa hengen
itseltään? 'Kumma muuten että
mies jonka sydäntä oli kolme kuu
laa raapassut oikasi vielä kätensä
ruumiinsa päälle pitkäkseen
Toivoisin että jokainen työläisnai
nen ja mies tilaisi itselleen Toverit
taren Siinä on nykyisin selvitetty
mielehkintoisia tapahtumia osuustoi
minnasta ja myöskin miten salaka
valasti ja julkisesti yksityisten 'kaup
piaiden taholta on koetettu kaikilla
keinoilla hävittää työläisten omista-
varhaisimmassa lapsuudessaan To
della rakkauteen perustuvia avioliit
toja solmitaan siinä maassa harvoin
Pääasiana on vanhemmilla huoli sii
tä että tulevat -vävyt ovat siksi hy
vissä varoissa jotteivät heidäm jo
kotona pilalle hemmotellut tyttärensä
joudu mitään puutetta kärsimään
Morsiamella el pakosta tarvitse olla
myötäjäisiä mutta aniharvoin he
silti tyhjin käsin menevät miehe
lään Sitävastoin on nuorten kreikat
tarien sivistys sangen puutteellinen
Tyttöjen kasvatuksessa ei henkiselle
kehitykselle anneta suurtakaan huo
miota vaan pääasiana pidetäätulko-
näköä ja ulkonaista käyttäytymisiä
että heillä nuorina rouvina olisi kaik
ki ne kauneuden sulouden -ja siron
den ominaisuudet joilla seuraelämäs
sä loistetaan Sentähden ovatkin pu
keutumiskysymykset aina kreikka
laisen rouvan tärkeimpinä elinkysy
myksinä — joshan ne tärkeänluisia
lienevät muuallakin
Vaikka kreikkalaiset naiset enim
mäkseen ovat "jumalan luomasta" e
rittäin sievännäköisiä alkavat he Jo
aivan nuoresta käyttämään kasvo
jauhetta ja maaleja ovatpa miltei
vielä lapsenkengissä käydessään hy
vin taitavia kaikkien mahdollisten
kauneuBvälineitten käytössä Kasvon
sa he värjäävät ruusunpunorviksi o
himosuonet hienon sinisiksi ja vetä
vät joitakuita sysimustia piiruja ih
meellisen kauniitten silmiensä alle
Jos kulmakarvat ja silmäripset eivät
ole tarpeeksi tummat korjataan ne
kin maalipensselillä Seuraus siitä on
mla osuustoimintaliikkeitä ja ikävä
sanoa ovat usein yksityisliikkeitten
omistajat yrityksissään onnistuneet-
kin Tämä samanen Equityn kaupan
häviäminenkin haiskahtaa hyvin omi
tuiselle työläisten nenään
Toivoisin että osuustoimintaliik
keestä ja sen tarpeellisuudesta teh- '
täisi selvää Toverittaren Joka nume
rossa Niille henklliölle joille ei tä
mä lehti tule vielä voin snoaettä
tilatkua se heti ja pyytäkää lehteä
saada vappunumerosta asti ja takaan
että ette tule dollarin kauppaanne
katumaan Yksistään vappunumcro o
list 50 sentin arvoinen
David Setälä kuoli keuhkokuumee
seen 27 p huhtik Setälällä jäi vai
mo ja 2 lasta
Eino Hovi Viipuri Suomi Anuap
pas tulla lisää Olisi kovin hau&kaa
nähdä uutisia Suomasta Toveritta
remme palstoilla Kehottakaa Ameri
kassa olevia tuttavianne ja sukulai
sianne tilaamaan teille sinno Suo
meen tämä lehtemme Minäkin olen
tilannut Suomeen monta vuosiker
taa tätä lehteä ja jokainen on myös _
saanut sen säännöllisesti joille olen "
sen tilannut Nykyaikana ei tietysti
voi puhua säännöllisestä postinkulus
ta mitään Suomoen nähden Toveril
linen tervehdys
Muori H— I '
TORONTO ONT CAN
Toronjpn naiset voivat kehästä To
verittaren lukijoille että he Jättivät
miehet tappelussa jälelle el sodassa
eikä missään pussitappelussa vaan'
"kalakukon" ja "pirookln" välisessä
tuotantokilpailUBsa Miesten- iltama
joka oli Helmikuulla tuotti voittoa
$98000 josta Savon kukon hinta
$G4400 Nafsten iltama oli huhtik
6 ja 7 päivänä ja puhtaan tulon piir
simme numeroilla $108665 Pirookln
hinta ollen $68800 Loistava tulos
ejkö totta? Ja haalimme rakennus
rahasto on pantu hyvään alkuun Jos
tätä Toveritarta tulee sinne kämpäl
le mistä pojat Toronton tyttöjä ra
hallaan avustf niin tästä saatte ottaa
vaikka 'lentopusun' kiitokseksi sillä
sellaisen me teille lähetimme avus
tuksestanne aatteen hyväksi Suurem
paa haalia olemme kaivanneet Ja pi
temmän aikaa ja näin hiljakseen
taistelemalla me sen viimein saam
me Emme taistele tukkanuotan ve
dossa eikä sodan kiihko rinnassa:
on maailmassa sotaa jo ilmankin tä
tä vaan me omaa tupaa emme sodan
tähden jätä
emme sodan tähden jätä
Toimintamme onkin ollut hyvin
vilkasta nykyään ja Suomessa taiste
leviä osatoverelta ajatellessa tuntuu
ikäänkuin lisääntWsi tovoruushenkeä
välillemme Tosin" on nykyään alka
nut kuulua puheita että syntyisi Jon-
että vaimot neljänkymmenenTnotiai
na ja näyttävät vanhoilta kuihm
neilta ja suorastaan pelottavan ru
milta Missään muualla kuin Espan
jassa ei olo rumempia naiBia kuin
Kreikan hymyilevän taivaan alla
Ainoa mitä Jokaisen kreikkalaisen
tyton-kumminkin täytyy oppia ovat
vieraat kielet Ennen kaikkea täytyy
hänen osata puhua täysin sujuvan
ranskaa ja sentähden pitääkin jo
kainen perhe jolla siihen suinkin on
varoja tyttärillään ranskalaisen o
pettajattaren Taidemaalausta ja mu
siikkia katsotaan ihan turhanpäiväi
seksi sitävastoin täytyy jokaisen
tytön osata ehdottoman sirosti tans
sia ja käyttäytyä moitteettoman sula:
vaati Multa taloustoimia ei kreikka
lainen rouva opettele kuin turkkilai
sen kahvin keiton sekä ''ruusuhillon"
ja muutamaln muiden suosittujen ma
keisten laiton
Työmiehen numerossa 102 on To
verittaren vappunumerosta lainattu
kirjotus: ' "Osuustoiminnasta" vaan
sanotaan sen alla: "Toverista" Onko
tullut erehdys vai eikö haluta tun
nustaa että kirjotus on lainattu To
verittaresta? 1
— r— —
v Mieluinen palkkio
Saksalainen isoäiti pikku Fritzille:
Jos olet kiltti ja luet rukouksesi niin
voit ehkä huomenna päästä lrvistele
mään amerikalalsilie sotavangeille