Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 30, 1918, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sivu kuusi
No 18
väisiä pianon soittoon vaikka olikin laista uutispätkää Toverittaren pals- na kasvoilla aivan toinen ilme m ovat yhtä ""suuret niin tuo
itse Riihimäki soittamassa toilla kui nennen Ne eivät oleenää kustannus pros suurenee ja voit-
Osastomme to minta on ollut koko- Olemmeko me naiset uinahtaneet i- _1ffT„aQ„ „yA:dx -„ „„„ „ u n-
lailla vilkasta vaan suoraan sanoen kniseen tietämättömyyden uneen vai Y0}3 Ja 'Pöhöttyneen näköisia to pros suhteellisesti pienenee
myöskin aikalailla huolimattomuudel- mikä on kun ette muista että nais- N nssa kuvastuu tyonraatajan lei- lama suhde voi muuttua niin
Ia pilattua Monta kertaa on yleisö teu oma lehti on olemassakaan — ma Kaikilla näyttää olevan kii- että jonkun liikkeen kustannus
tullut petetyksi iltamien suhteen Si- Huudan teille: herätkää käykää jo re ja usko että "kun on näin hy- pros on suurempi tavaraan ase
ta ei pitäisi jatkua Minusta on tun- käsiksi yhteistyöhön! Heittäkäämme vät 'palkat niin kyllähän sitä ra- tettua voitto -pros Silloin liike
tunut että osastomme toimihenkilois- pois tuo pikkumaisuus ja enpurai- 1 „ Mävttää cjltä että tuottaa taooiota SiiV liikkeen
säkin on aikalailla I W W käryä suus Kehittäkäämme itseämme jo- "aa?aa ayttaa silta etta tuoitaa tappiota öiis liikkeen
mutta voinhan minäkin vaieta siitä honkin jaloon ja parempaan Tilat- työläiset eivät 'huomaa ollenkaan edullisuus ensikädessä sen omis
koska toisetkaan eivät välitä kaamme joka nainen oma äänenkan- sitä että vaikka täällä on 'palkka tajalle ja myöskin siitä ostajalle
Heti vapun jälkeen pitäisi ompelu- uuttajamme Toveritar jonka avulla verrattain korkea entiseen näh- riippuu melkein yksin omaan sen
seuran saada toimeksi iltama No voimme kehittää tietovarastoamme ja rjen n{{n elinkustannukset ovat suuruudesta "
iiiistä ehtii kertoa vielä myöhemmin- j1 nurinkurista järjestel- myös kohonneet melkein 100% Jos työväestö ymmärtäisi nämä
'fiykyään ei tietysti voi sanoa pai- kaoö tullut ja meitä vaatii Osaston jäsenistö käy verrat- yksinkertaiset seikat niin olem-
jon mitään asioista joita kyllä ta- tosityöhön toimintaan Kun uhraat tain vähälukuisena osaston koko- pa varma että se rientäisi kaik-
nlli vn rnt vnlmnr1 n!IA -n-lA nll 1 oll„ tit-clec ii nn1in irtKtrl 1-Jirö L- i rt 1 1 n 'li 1 L-l-J m o rt lUoib-A rn
niiiuu muita nuu oiuuio vi1 vaytltt- vymoi cianu iciuAg miu uuai ama wiiijaa a uuvui) jvjvivcv aoj en 'mi ia iiaijnauuuttii valiten Lctva-
ti keskustella voimme ainakin lukea sarastaa Aino L ovat vain "kävijöitä" Jos pitäi- ransa osuustoiminnan1 välityksel-
"a aja'?!!a' n(?ramä?„ t'etoa mfx' " "~ ~77rrZ-~iI si saada henkilö johonkin osas- Iä Koska osuuskauppojen yksin-
CHESTER MASS ton toimeen valituksi niin siitäpä oikeutettuja liikkeen tuottaman
hän rakkausromaaneja Jätetään ne Osastomme ompeluseuran myyjäis- tll'ee pitkä keskusteli saadaanpa hyödyn tai voiton sajijia ovat
jo toistaiseksi ja aletaan lukea sei- iltama on toukok 18 p Koettakaa monesti ehdotella kahta-kolmea- sen ostajat Ja koska tuo hyöty
laista kirjallisuutta josta opimme mi- valmistaa työt ja tuokaa osaston haa- kymmmentä henkilöä johonkin kysymys riippuu juuri ensikädes
len luokkamme voi poistaa sorron ja l'e toukok 15 p jolloin ran ompelu- vähäpätöiseen tehtävään ennen- sä liikkeen suuruudesta joskin
vääryydet jotka meitä rasittavat seuran kokous Ne henkilöt jotka irtIr1„pn jnrknmkeeii i0„i„ m:r„ =:fä lix
Luulenpa - että ei kolmas osakaan ei™t ole ottaneet ompeluseuran toi kum loku kokoitoen jatkumiseen Jossain maann snta jmyosk n
osastomme naisista ole lainannut tä tehdäksensä mahdollisesti tekevät kyllästyneenä taipuu ottamaan kuinka hyvin se on järjestetty
moiitakaau kirjastossamme makaavaa °"atansa ja lahjoittavat myyjäisiin tehtävän vastaan kunnollisesta palveluskunnasta
kirjaa Jos he olisivat niitä lukeneet Mieet muistakaa tekin valmistit Osaston jäsenmäärä on kai ei pilaannuteta tavaraa jne' niin
tSLSXtSTSTn 0U8i S"lä nneHitontäma 20 p huhtik on- verrattain iso nykyään mutta onhan -selvää että osuuskaupat
Kaunana kum ne nyt ovat ngtuI hyvin oa haugkaa kuul!a pik jäsenkortinhan saa rahalla Ilta- muuttuvat hyödykkäiksi kun sen
" ku palleroisten ohjelman esitystä ji- missä käy väkeä" myöskin kiitet- ostajajoukko on suuri Mutta jos
SICAMOUS B C CAN ta ?U k°H° 1'aljon Lauluja runoja tavän paijoll mutta' se on myös- työläiset — porvarit eivät yleen
' ÄÄ?aoK" aÄtoÄ ki" raha-kysymys ja rahaa kun sä kannata osuuskauppoja - os
rr' °lisi jokaisella tilaisuus ke- ieenkln la)get että taas saamme viet- on "kun on näin hyvät palkat" tavat porvareittcn kaupoista ja
Uitlua itseään taalla Sicamoussakin m naln hnuakoja moja silla se van Täällä on myöskin työläisten odottavat koska osuuskauppa tu
le 7 jöka 'Vio ittnvte'Äln hai:ki" m!eIen vrktoäa- pystyttämä osuuskauppa mutta lee siihen kuntoon että sieltä on
=Ävotf nÄiiÄä tehnyt sen huomion {™
muodostetaan sosialistiosasto Sitten olevankin iloinen lahjasta Kasvakoon se" olemassaolo -ja kannatus on reittenkin kaupasta nun sen teo
on meillä vielä pieni ompeluseura Aune Tuulikki isänsii ia äitinsä van satunnaisten ostaiien varassa rian mukaan joutuvat he ole-
joka toimii sanotun keskusteluseuran huuden iloksi Täriestvneiden tvöläistovereidem- maan yksityisen kauppiaan elät-
seura luovutti ¥1000 Selostaa suomalaista painotuotetta tninlo r1„cf™11- 3iitnin täiänä eläinänikänsä Mutta ios
uyvaksi K
iditiiumtjH uaioa värien joita on ti- Satuin sanasotasil e erään manner t0 ittv:t u ncimalrnrnan
lattu VVinnipegistä asti No naiset heimiläisyyttä edustavan Iikan kana- Ppnsteleyat yksityisten kauppi- he luttjisnat heti osuuskaupan
tietysti HetSvät mitä ompeluseuroissa sa ja kysyin miksi hän pitää tapa- altten ajurit Kauppiaat ovat i- takana olevaan - armeijaan niin
tehdään tulkaa siis mukaan nahsa joka aika soimata Suomen han humaltuneina tästä "hyvästä sitä mukaa _ myöskin kaupan ase-
Pian on taas vappukin ja kaiken sosialistipuoluetta ja puolustaa Suo- ajasta " Tämä on 'heille oikeaa na paranisi Tavara ei hyllyillä
mailman työläiset viettävät yhteisiä men porvaripuoluetta ja niitä koettaa "harvest" aikaa 'Liikehuoneita ehtisi kuivettumaan kun se os-
juhliu Sainion Armissa on järios- selostaa paikkakunnan toiskielisille- „ c „u„„
tenu suuri vappujuhla ja sinne me- kln niin kn sanoi vaan selostavan- laajenne aan ja laitetaan uusia tettaisun sita mukaa sielta_ pois
kin sicamoulaiset menemme Mekin s suomalaista painotuotetta" Kas ympäri kaupunkia Mutta tyo- kuii sita sinne ostetaan sisaan
esitämme siellä pienen näytöskappa- vain raukan alhaista toimintaa! Vai Iäisten oma kauppa (osuuskaup- mutta päin vastoin tavara alkai-
leeu Siellä tullaau esittämään useita ko'tttia selostaa naima-iutisten ja Ja-) on kaiketi entisestään huo- si olemaan kuivettunutta porva-
Mlf t0iV°talU1 jUhaSta SU'r- Strn ™ajaJasaLUa°: "Pienentynyt tarkoitan rin hyllyllä _ _
Tov' Frank Rantasalo perheineen laisjunkkereiden raakoja tekoja Suo- sen liikevaihtoa 'Kitiset "perheiden emännät o-
inuutti täältä Sainion Armiin Muis- men Järjestyneitä työläisiä vastaan! Miten tämä on selitettävissä? vat kaikkein suurimpia määrää-
tvhau toveri toimia sielläkin yhtä in- pfs lle"kiorjuus! Nain täytyy liuu Tietenkin toverit suhtautumises- j iä niistä tavara ostetaan sillä
nokkaan sosialismin hyväksi kuin da ltaa niUe nB1?' Ie- Jotka taipuvat nsntiskannnaan asprtnvar he ovat varsinkin ruokatavaran
täälläkin vanvemman puonsKon määräyksien „ TJ„„„ -aa
Tämä kylä on vielä uutta Peura
alaisiksi jos joskus tahtoisivat kynän sen perin yleisen kuluneen ja yksinomaisia_ ostajia Harva mies
laumat laukkaavat joka päivä mökin J" juir luoaa a- aieccuiiian vaiueen iaibe eua '' -""C"-'"T !? ™
ympiiri kaa alistuko saaramaisuuteen! Tart- ialn osuuskaupasta ei saa mitään kaansa tukkimaan emännälle kuu-
siellä oleva tavara on kuivaa ja luvun tehtäviin etta sanoisi mis-
i"'uu jotuksillanue omaa lehteänne
tov Mary Ranta
E H
BENALTO ALTA CAN
Tervehdys taas pitkästä aikaa Ke-
vU on saapunut tännekin lännen
PAKINAA ASTORIASTA
Päätin kyhätä täältä Astoriasta
loukkoon Maanmies on ahkerana jotain ja pyytaa l oventtaren toi-
nellollaan ja vaikka nytkin ylituvan mitusta saattamtian kyhävkseui T tZS r pörvareiltä nt-iessamme rika
ukko lunta näyttelee niin farmarit julkisuuteen muka ole tjovaestolle tnitaan 1 oi väreiltä ostaessamme nka
jiuivnuivvii 1X A7:: 44 rtf„1-or fnt-!nmfl Vipit in hiirtnrtna allaan
nniia se vähiin kalliitinaakin kilin tä ia mistä pitää OStaa tavara
yksityisten kaupoissa ja sitä pait- Nyt kun on näin "hyvä aika"
si sieltä ei anneta velaksi" Ta "ii" laitetaanpa osuuskauppa _ Sii
onpa sellaisiakin jotka asettu- hen kuntoon että se voi tarjota
vat sen perin löyhän teorian meille jotain etuisuuksia kun tu-
taakse että osuustoiminnasta ei lee huono aika
valu ovat peltotöissä c „ hyotya Väitteet etta osuuskaup- tinamme nenä ia nuonona aiKaim
Osastollamme oli näytösiiiaiiia t k 'inuiuauub un aiiieiuuuuu pa el ]vi{ene palvelemaan osta- saamme nuolia nappiamme ia
12 p jossa esitettiin näytöskappale stuiven muutoksen Astonan suo- jjaan ' ja antamaan 'heille yhtä muistella tätä hyvää aikaa kat-
uvnu laiaiKiuji luoKsmaan a- iuiihslvu uanuusi ivuu muis- nvva etlI a kujn yksityisetkin seiiessamme porvareittemme ave-
an mTtSsää°sHväM t?!efi "litcn sitä oltu" ja elettiin kaippiaat ja parempiakin ovat riäisyyti jonka -he tänä "harves-
1: S S:™StI H saJisi!lo typeriä ja ly- ti" aikana ovat koonneet
si seisottamaan kun kova tvö o!i CHJ estona tunnu enaa samalta hytnakoisia — l
edessä vappuna tulee kurialniset 'kauptiivrilta cika sen vaesto sa-
tlinne kahden iiäytöskappaleen Icnns-- liioilta ihmisiltä Ruokatalo] el
sa Tervetuloa! avarat istumahuoneet olivat tal-
' Nuoret miehet ovat menneet aivan vikaiutet tävnnä joutilaita hvvin-
kfril!rMnitä-mrrlrtimii- Jlv soivan näköisiä miehiä Näytti
Ka on esivallalta saastynvt on men- i i
nyt niilkäruoskan pakotuksesta selkä- ]"1n 'arJestys eh tuo olotila olisi
jaiKiiniu vaiamin ajoina asu
niin itsepintaisen muuttumatto-
liahkaansa kaupalle suuremmille far-
iiiiseuduille
Olin jo niin smituksissaiii eitä ajat- malta se näytti Kuulin kerran
Liikkeiden hyvyys (osuuskaup-
po enkin) riippuu niiden suurtui-
desta Mitä suurempaa liikettä $
joku liike tekee sitä halvemmak- +
si 'tulee sille tavaran välittämi-
n en Tavara ei ole koskaan sei- +
somitta ia kuivettunutta kun sen
Tni!ifnminrti fnnahfun nntiennn '
TYÖN ORJAT
KIRJ JAMES 0'NEIL
Hinta $100
telin etten jenää koskaan kiriota To
verittareen kun runoa jonka olen
sinne lähettänyt pari kuukautta sit
ten en ole nähnyt lehdessä mutta
viime lehdestä huomasin että on tois
erään "koiranleuan" sanovan et- Sanottakoon esimerkiksi että J
tä "ne (kalamiehet) ovat vuosien kauppias asettaa ostamaansa ta-
vieriessä kuluttaneet itsekukin varaan keskimääräiseksi 20 pros
Ainoa suomenkielellä ilmestynyt kir
iä ioka selostelee Amerikan aikasem-
4 paa yhteiskunnallista kehitystä köy
f1 hälistön elämää ja kärsimyksiä irja
on tavattoman mielenkiintoisesti Kir-
jotettu se on kuin jännittävä ro-
kolon itselleen penkkiin jossa ko- korkeamman ulosmyynti-hinnan +
maani
Tilatkaa osotreella:
enliin naisten kirjeitä jäänyt pois lossa he viettävät aina talvenai- kuin mitä se on hänelle itselleen 4 Box 96
TOVERIN KIRJAKAUPPA
t
I
Astoria Ore 4
Iliill Sain luontoni takasin in vritiin 1-- „:„-A 11„ mnt-annnt Ta iliänpllu rai tuetan + T
ÄiÄ Sivuuttaisi p -a kävv-it' vählkT"' = knluttajiUe hhh-h-hh
tositoveruudella Se Sama Akka "vt 'ci tc miVi J- tilalta istuske- toimittamisesta vain 5 pros jo-
' li joita ei talojen edustoilla sei- ten ero puhdas voitto on lvpros
ROCKLIN CAL soskcli joita vaan sitä vastoin Mutta jos jonkun toisen liikkeen
Ikävä kvllä eltnl mpuia tu!ini näkee illoin aamuin ka tuin rrft- liikevaihto on Dalio nienemni
Uoeklinista minun muistaakseni ai- kin vyöryvä nsuuria miesjoukko- kuin tuon yllämainitun mutta KEHYKSIÄ tehdään tilausten mukaan
uakaan vielä ole näkynyt minkään- ja työmiehen nuttuihin puettui- kustannukset: vuokrat palkat y Toverin Kirjakauppa
-SUURI VAMKOIMA SIEVIÄ
KUVATAULUJA
alhaisilla hinnoilla