Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 30, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No: 18
miä Kuinkahan paljon tässä ky
lässä on tyttöjä jotka ovat ha
lukkaita ostamaan osakkeita?
Minä puolestani uskon että he
jokainen ymmärtävät että osta
vat osakkeen ja tulevat ornaii ko
din laittajiksi Nyt toverittaret
meillä on hyvä aika oman kodin
perustamiseen Me jokainen kyllä
ymmärrämme oman naisten ko
din tarpeen Vaikka tässäkin asi
assa on tietysti monenlaisia mie
liteitä ei ne kuitenkaan kumoa
sitä tosiasiaa "että me Clevelan
din naiset tarvitsemme kodin
jossa saamme tuntea olevamme
' kotona silloin kun emme ole pai
kassa Missä me tapaisimme tut
taviamme ja seurustelisimme joit
tohetkiriämme ellei meillä ole o
ii)M kotia? Tiedämmekuinka or
voiksi tunnemme itsemme kuin
ka hylyiksi ja kodittomiksi Mo
nella meistä ei ole edes sellaisia
tuttavia joiden luokse mennä ja
tiedämme minkälaisia yksityis
ten naisten-kodit ovat -Tuhansia
palvelustyttöjä joutuu mailmai
hämärille 'poluille kuin ei 'heillä
' ole ollut tuttavia ei tovereita
eikä paikkaa jossa edes käydä ja
tuntea lähimäistensä toveruutta
ja huomiota
Varmasti me monta sataa Cle
velandin työläisnaista voimme
perustaa ja pitää yllä oman ko
din koska naiset muuallakin ei
vät sen voineet tehdä Pois meis
tä ujous arkuus ja epäluottamus
siskot ja ryhdytään innolla toi
mintaan' Toivoisin että siskot
sieltä missä on jo naisten kote
ja kirjoittaisivat kokemuksistaan
oman kodin suhteen
Naisilla oli iltama v k viimei-
' ne n päjvä ja onnistui koko hyvin
ohjelman puolesta mutta rahal
lisesti vähän 'huonosti Miesväel
lä on siitä ollut vähän suut veh
näsellään sillä he uskovat itse
onnistuvansa iltamassaan parem
min No perästäpä kuuluu _ -Laiskuus
syrjään naiset jar
käykääpä käsiksi ompeluseurai
käsitöihin Ei pidä luottaa sii
hen että kyllä joku toinen neu-
Hallitus teettää naisilla
pitkiä työpäiviä
-Olympia 24 p huhtiin —
YVashintftonin valtion työkomis
sioneri Younger on hänelle teh
tyjen valitusten johdosta lähet
tänyt työministeri VYilsonillc vi
rallisen valituksen siitä että
VVashinKtonin valtiossa rauta
teitten vahtituvissa vaunujen
korjauspajoissa ja varastohuo
neissa" palvelevilla naisilla tee
tetään 10-tuntisia työpäiviä vaik
ka sekä valtion laki että Yh
dysvaltain hallituksen laki mää
rää työpäiväksi 8 tuntia
Valitusten johdosta ovat en
sin valtion viranomaiset yrittä
neet saada parannusta asiaan
mutta yleissyyttäjä selitti Yh
dysvaltain hallituksen nykyisin
olevan rautatieläisten työnteet
- täjänä eikä valtion viranomaisil
la siitä syystä olevan mitään oikeutta-sekaantua
asiaan 7
YoungenHe on ilmotettu että
naisten tätyyy va astohuoneissa
käsitellessä pakaasia 10 tuntia
päivässä $275 _ palkalla ja ueim
missa tapauksissa 7 päivää vii
kossa Valtion lait kieltäisivät
yksityiset" työnteettäjät teettä
mästä työtä naisilla sillä tavalla
Tiistaina huhtikuun 30 p
Joo ja kutoo Kaikkien olisi otet
tava osaa työntekoon
Joko tänne tulee kaikille nai
sille Toveritar? Eipä taida tulla
puolillekaan Se on heti tilattava
Tieto on voimaa jolla työläisten
tulee varustautua sillä nykyai
ka vaatii että työläiset ovat so-'
lidaarisia ja luokkatietoisia
Tov Eva H— ncn
v buttV mont
"Krippi" se yhä viepi uhreja aivan
kuin Jonkun luvalla Kansalaisiakin
on siihen tautiin kuollut parisen kynv
nientä vähässä ajassa Nuori 29 vuo
tias lakimies työläisten toivo ja A
C M yhtiön kauhu tov J Sulllvan
joutui myös manan majoille sama
sen "kripin" murtamana Tov J Su
livan toimi työläisten ja lakkolaisten
asiamiehejiä oikeusasiassa viime ke
sänä hyvällä menestyksellä Herras
kaisten lakimiestenkin täytyi Sulivan
ille antaa tunnustus hänen ansiok
kaasta työstään Tämän tunnustuk
sen anto tietysti tapahtui vasta tov
J S-nln kuoleman jälkeen kuten on
tavallista henkilöstä joka toimii -ja
työskentelee työläisten etujen hy
väksi Myöskin hän toimi lakkopuhu
jana Monissa suurissa kokouksissa
hän koetti kaikkensa uhrata työläis
ten järjestämisen - edesviemisessä
Vainajaa jäi suremaan paitsi nuorta
vaimoaan ijäkkäät vanhemmat ja tu
hansiin nouseva järjestynyt työn ras
kaan raatajajoukko
40-vuotias Fred Plant-ampui itsensä
aivoista lävitse 38 kaltherin revolve-
rilla ja eli sen laukauksen jälkeen
vielä monta-iuntia Plantilta jäi vai
mo ja vuoden vanha lapsi
Kaivostapaturmat ne ovat päiväjär
jestyksessä entiseen tapaansa Kan
salainen John Hautaia joutui koske
tukseen voimakkaan sähköjohdon
kanssa josta oli kuolema seuraukse
na Kaivannon nimeä en muista mis
sä tapaturma tapahtui Olen kuullut
että J Hautala on regirteerauksen
pelosta käyttänyt eri nimeä Yrjö
Hautalaa ja ehkä useampiakin Hau
talan tuttavista ja omaisista on koe
tettu saada selvää vaan ei ole vielä
mitään tietoa onko hänellä sukulaisia
tässä maassa tai ei _
Ne 41 I W W-läistä jotka tässä
tuonnottain vangittiin ja kuletettiin
kaupungin putkaan ovat kaikki va
pautettu Virkanyrkit etsivät ja haki
vat syitä ja rikoksia oikein neulan
kanssa joitten"perusteelIa sitten olisi
pojille paukutettu tuomioita vaan
svyttäjät eivät voineet keksiä mitään
asiaa jonka perusteella olisi -voitu
tuomita vangitulta ja niin täytyi las
kea pojat vapauteen
Sitkeän "vainajan" josta olen jo
ennen maininnut ampuma Frank Lind
on kuollut täkäläisessä sairaalassa
Ampuja sai tuomion 40 vuodesta 80
vuoteen F Lind koetti harjottaa
skääpin virkaa viime kesäisen lakon
aikana Surmaavan kuulan lähettäjä
Perttunen oli M M V unimi jäsen
S S o kokouksessa tk 21 p pää
tettiin viettää Karl Marxin syntymä
ja V(T)Hu-1uhlaa toukok 5 p Näistä
kaksoisjuhlista tulee ennen kuulu
mattomat kansainväliset juhlat eikä
mitkään pikkukekkerit Vappujuhla
merkkejä päätettiin tilata ja myydä
niin paljon kuin mahdollista Näytel
mäseuran toimihenkilöille annettiin
kokouksessa nuuskaa nenälle Ennen
vanhassa maassa sitä annettiin vaan
nenään Sitä nuuskaa ei saa pois
nenänsä päältä muulla kuin uikaa ri
peään toimintaan Se on: kappaleita
näyttämölle hommaamaan
Muori H-i
P S Fred Getto Oulu Wls Olen
tilannut teille koko karjalle yhteisen
Toverittaren Kirjota edelleenkin
Sama
LEVACK MINE ONT CAN
Ehkäpä ci ole haitaksi vaikka jon
kun rivin -täältäkin kirjottaisi joskus
Toverittareen koskapa en ole näk
nvt yhtään kirjotusta täältii Moni
ei ehkä tiedä tällaista mainikylää o
levankaan ja jos ovat nimen kuulleet
kin niin arvelevat että täällä nuku
taan Mutta se on väärää luuloa
Täiillä sitä vasta hommataan Iltamia
pidetään melkein joka pyhä vaikka
meillä ei olekaan vielä omaa tupaa
mutta nyt aijotaan hyviif pian se
pystyttään Myyjäisiä ovat ompelu
seuran naiset hommanneet jo pitem-
män ajan ja on ne päätetty pitää ke
sältuuss9r s
Tämä on hyvin epäterveellinen ke
vät Täällä ovat sairastaneet miehet
ja naiset järjestään ja nyt alkaa tul
la lapsiinkin se tauti Lääkärit nimit
tävät sitä suolikuumeeksi Kuole
man tapauksia ei ole suomalaisten
keskuudessa vielä sattunut kuin yksi
Matti Rannalta kuoli töisella vuodel
la oleva poika Jos ei pian tule vir
kistävää sadetta saa jokainen peljätä
hengenlähtöä
Toverittaria tulee paikkakunnal
lemme melkein joka perheeseen ja
kenelle ei sitä vielä tule voj kään
tyä ompeluseuran valitseman asia
miehen L Mäen puoleen Pyydän
vielä huomauttaa lähiseudun osastoil
le että koettaisitte tehdä parhaan
ne arpajaislippujemme suhteen kun
niitä lähetetään osastoille sillä olfln
me kipeässä rahan tarpeessa Emme
halua suurta tupaa eikä loistavaa
vaan vähäisen jossa voisimme va
paasti toimia Kaunista ja Hauskaa
kesää työläisiskoille toivoo
Yksi Toverittaren lukija
GLASPORT PA
Mikä vaivaa osaston valitsemaa To
verittaren kirjeenvaihtajaa kun hän
el koskaan anna kuulua täältä mi
tään? Osastomme toimii hyvin hiljalleen
kun kaikilla on niin kiirettä etteivät
tahdo ottaa osaa sen toimintaan ei
tahdo saada toimihenkilöltä sen ver
taa että voitaisiin edes vyhdet kun
non iltamat pitää Ei sillä osaston
toimintaa viedä eteenpäin että neljä
viisi henkilöä tekee kaikki tehtävät
Meidän on kaikkien ryhdyttävä tosi
toimella kaikkiin tehtäviin ja heitet
tävä syrjäiin kaikki turhat syyt It
se meidän työläisten täytyy olomme
mailmassa parantaa ja ellemme sitä
teö tai edes yritä tehdä sortaa ka
pitalismi meidät yhä raskaampaan or
juuteen — Tov M
MARTINS FERRY
Osaston ompeluseuran myyjäiset
pidetään toukok 11 p Sinne sitä
sitten mennään oikein suurella jou
kolla sillä jokainen voimme arvata
että arvokkaita käsitöitä siellä myy
dään kun naisemme ovat koko talven
niitä nypläilleet ja neuloneet Ja on
han siellä sitäpaitsi sielun ja ruumiin
ravintoa hyvä ravintola ja kappa
le "Ensi myrskyjä" jonka esittävät
naiset ja vielä on jotakin jota ei lu
vattu sanoa etukäteen vaan sielläpä
hän sitä tavataan ja nähdään Ter
vetuloa! '
Martins Ferryn poikamiehet ovat
lyöneet tuumansa yhteen ja perusta
neet poikatalon Emännnitsijäksi sii
hen on tullut Mandi Siren Niin sila
pitääkin yrittää pojat
Miesten iltama t k 13 p onnistui
erittäin hyvin Ohjelma oli arvokas
ta ja vaihtelevaa Yleisöä vaan oli
niin arvokkaassa tilaisuudessa liian
vähän — Lydia
v DETROIT MICH
Kevät ja talvi tappelevat täälläkin
keskenään ja eiköhän siinä kesä voi
tolle pääse koska niin ukkonenkin jo
jyrähtelee
Miehet täällä taitavat joutua pian
tekemään kotityöt kun naiset valtaa
vat kaikki tehdastyöt Maxwell auto
yhtiö otti ensin kokeekBl yhden nai
sen ajamaan koettelu-autoa ja" kun
hän teki työnsä niin tyydyttävästi
niin otettiin samaan työhön heti 25
naista
Vedenvarastamisesta poliisin kirjoi
hin joutui George Forester kun hä
net tavattiin ottamassa omin lupiusa
10 gallonan vesipulloa Vesi on näi
nä aikoina ollut niin savista ja huo
noa että ei tee mieli sitä juoda
Siitä johtunee sekin että ihmisiä on
hyvin paljon sairaana
Osastolla oli perhöillama t k 14
p Olihan sitä perhettä kokoontunut
kokolailla runsaasti Näyttää että
osaston jäsenluku on kasvanut paljon
sillä ajalla kun minäkin olen ollut
täiillä Ohjelmaakin oli runsaasti ja
monipuolisia oli puhe runo laulua
yksityisiltä ja lauluseuralta murre
juttu kupletti ja oikein naurattava
kappale Kyllä naalillamme vain kan
nattaa käydä kappaleita katsomassa
vaikka onhan niitä joitakin kuulem
ma jotka eivät ole huvitettuja työ
väen kappaleita He siis eivät tali-
SIVU VIISI
do nähdä%lämän todellisuutta vaan
elää Ja uinailla haaveilussa Mutta
haaveilulla el työläinen pitkälle pää
se siitä ei riitä aina yksinäisen ei
kä perheellisen työläisen elämässä
Todellisuus astuu aina eteen musta
na ja raskaana '
Muutama päivä sitten kertoivat
muutamat naiset naapurinsa kurjas
ta kohtalosta Mies on auttamaton
juoppo jota vaimo on niin surrut et
tä on tullut aivan toivottomaksi ja
yrittänyt pari päivää sitten tehdä
itsemurhaa -hyppäämällä Ikkunasta
alas jonka toiset saivat sillä kertaa
estetyksi Samana päivänä meni nai
nen rantaan ja hyppäsi jokeen Josta
hänet saatiin ylös vaan ei hän elä
nyt kuin vähän alkaa kun oänet vie
tiin sairaalaan
Ensimäinen päivä toukokuuta tulee
tästä kaupungista kuiva Ehkäpä ei
ole -sitten niin paljon kurjuutta kun
nuo pahennuksen levittäjät kapakat
poistetaan Nuo miesparat kun ovat
niin "heikkoja" että kun Joku vas
toinkäyminen sattuu niin alkohooli
sitten on parhain ystävä
Toivoisin että Toverittaressakin
kirjotettaisiin joskus raittiusdestakin
On niin sääli nähdä kuinka monta
nuorta ja siistiä tyttöä tulee vanhasta
maasta ja saa täällä huonoa seuraa
ja sltte jonkun ajan kuluttua he ovat
tulleet siihen käsltyksoen että on
suuri kunnia kun osaa kallistaa la
sin huulilleen ja olla humalassa Mei
dän tulisi taistella alkohoollpahetta
vastaan sillä meidän työläisten jo
ennestäänkin huono elämä tulee sen
takia vieläkin kurjemmaksi Kuinka
monen perheen onnen on eamanen
väkijuomien käyttö turmellut? Kuin
ka monen perheen lapset Jsiiänsä in
lirtfiirnt t vierovat kun hän juovuk
sissa renttullee? '
Ehkäpä tännekin alkaa tulemaan
Toveritarta Joka naiselle samoinkuin
toisiakin puoluelehtiä kun haalimme
joka nurkassa liikkuu lohtien kauppi
aita Toivon että kaikille naisilta
tulisi Toveritar ja että he kirjottai
sivat siilien
Tov E Hiironen
VIRGINIA MINN
Virginian s s osasto n:o 2 koko
uksessaan tk 14 p päätti perustaa
Fay Opera naalille ihanneliiton Lap
sia jotka ovat täyttäneet 5 vuotta
otetaan kouluun Opettajiksi tulivat:
Maiju Ruuttila Ada Björninen Frank
Hietala Sylvi Ja Hugo Varjola
En voi olla ihmettelemättä nais
temme työtä ja touhua Joku viikko
sitten he tekivät täkin jossa oli neu
lottu jokaisen nimi joka oli lahjot
tanut 10c Ja nyt on tehtävänä sievä
sängyn peite Kahdeksan naista virk
kaa sitä että neulat on kuumana
Onpa meille lahjotettu sievät virka
tut oviverhotkin Kuka mahtaa olla
se onnellinen joka saa ihailla nais
temme nypläyksiä? Äfkää uskoko
että se on humpuukia jos naiset tar
joavat teille ostettavaksi arpalippu
ja näistä Ahkeruutta naiset! Kaik
ki kun kannamme - korret yhteiseen
kekoon ja teemme jokainen voita
vamme niin silloin on meidän ole
massaolostamme hyötyä El tarvitsi
sanoa että en mtnä kykene enkä osaa
sillä työtä on monenlaista
Terve näkemiin! Vappujuhlilla ta
vataan Virginiassa
HANNA
VANCOUVER B C
Täällä hiljattain kaupungilla käy
dessäni sain kuulla että Vancouve
rissa tulee olemaan konsertti Olihan
siitä ulkona komeat ilmotuksct "puh
veineen" ja minäkin muiden mukana
menin tuohon merkilliseen tilaisuu
teen t k 18 p Suurta odotin mi
nä niinkuin muutkin vaan sitä el tul
lut Tosin pianonsoitto oli hyvää
Sen kyllä tuli huomaamaan että nii
nimäki on hyvä soittaja Laulut vain
eivät juuri yksikään olleet tyydyttä
viä ja useita niistä olisi saanut jät
tää poifc Sitten piti hyvän orkeste
rin tuft soittamaan tanssia vaan
kun tuli se aika niin koreasti pyy
dettiin anteeksi etteivät soittajat
olleet saapuneet Vancouverin union
soittajat tavallisesti tulevat kun h
lupaavat ettei siitä ole vernkkeeU
sj — No niin pettymyshän se oli
tanssihaluisille Eivät olleet tyyty-