Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 16, 1918, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina Huhtikuun 16 p:nä
No 16
pyrkivät miesten asioita seulomaan
Ivataan että Hermanissa tekevät
aitat vallankumouksen y m Jos
kauopia Toveritarta niin vastataan:
"En minä sitä tilaa siinä ei ole
kuin akkojen juoruja ja miehetkin
sillä 'nauravat" Mutta minä sanon:
ne eivät ole sosialisteja jotka niin
tekevät heissä kytee vanhoillisuu
den periaatteita sillä lie tahtovat
edelleen naista sortaa jota on jo
'vuosituhansia tehty Mutta kehitys
kulkee eteenpäin Me naisetkin huo
limatta kodin ahtaasta piiristä alam
me herätä hiljaa mutta varmasti me
kin Uimme oikeuksiamme vaatimaa
emme teidän miesten edelle pyri
hiiiin vaan tasa-arvolsuuteen Sehän
on yksi sosialismin ihanteista Ette
ko toverit sitä tiedä!
VjNankumouksellisella tervehdyk
sellä MR3 U Sointu
EUREKA CAL
Maisten päivää vietettiin täällä 23
maalikuuta runsaalla ohjelmalla
Tulot iltamasta oli $2090 ja menot
i& fiO joten puhdas voitto oli $1510
Kiilut päätettiin käyttää - ompeluseu
ralle töiden ostamiseen
Ompeluseura on kovassa touhussa
emu heinä- tai' kesäkuulla pidettäviä
jiryyjiMä varten Täitä on vielä te
kernittä Ottakaapa hyvät toveritta
ret tämä' huomioonne ja koettakaa
avuti ompeluseuraamme valmista
malli kukin jokin kappale
Oi istoon on kahdessa viime koko
ulissa yhtynyt uusia jäseniä ja joi
tali ui muuto kortilla Siis joukkomme
ka vw vaikkakin liiljaan Paljon
on vicli suomalaisia ulkopuolella o
saOon Paremmin olisi nykyhetkellä
ymmärrettävä aseinansa ja yhdyttä
vä järjestyneiden työläisten riveihin
siiinitii Joukkoina taistelemaan oi
kenkiensä puolesta että kerrankin
koitti :si se päivä jolloin loppuisi
sorto ja verenvuodatus jota- nyky
hctkelli tehdään siksi että muuta
mat harvat kokoavat miljoönin itsel
leen ja ilkkuvat työläisten tietämät
litmyyrieile jotka heidän tähtensä
UpiMVAt veljiään ja ryntäävät kuo
loniai' kuiluun
iCapiUviaml ei nuku huolettomuu
den urta aina se virittää uusia ja
uuni i verkkoja työläisten joukkonou
sun tielle
Kevjiien tervehdys kaikille Tove
vittaivn lukijoille Toveruudella An
na Veijola 927— A St„ Eureka Cal
FRAZEE MINN
'! u kylä on niin suuri että voi
talsiiti perustaa osasto saada oma
liolioiMluione perustaa ihannejiitto
y m mutta meitä ei ole täällä kuin
nplj) perhettä jotka kannatamme
lyövi "Hipuoluetta Emme siis voi mi
tään yhteispyrintöä ajavaa seuraa pe
vu:(tj:i Täydymme ottaa ilon itses
tiinum ja lukea kirjallisuutta ja sa
nomalehtiä että edes tiedämme mitä
tovin it matlnialla hommaavat
Tunari seudun suomalaiset ovat
kaikki uskovaisia ja rikkaimmat heis
iä uhraavat papeille ja kirkoille- ja
haukkuvat sosialisteja Multa hauk
kuuuvjtiha ei voi minua horjuttaa
va iif-txmaan oman luokkani vapaus
pyrkimyksiä ja sille aatteelle tahdon
laimeinkin ohjata
Toverillisesti tervehtien
Hanna Bränny
MARSHFIELD ORE
Ompeluseuran toiminta' on ollut ko
ko vilkasta näin pieneen joukkoon
veri 1'tHiia Käsitöitä onkin kerään
tynyt koko paljon joukossa on joita
kin oikein arvokkaitakin töitä Mutta
eipi ole enään siihen pitkä aikakaan
kuu tulee ne suuret myyjäiset On
jo päiväkin määrätty ja se on 4 p
toukokuuta Toivon että silloin kaik
ki m ipuvat haalille pienistä vastuk
sista huolimatta
f i iytelmäseura harjottelee kappalet
Uv "Hiiri" Se näytellään Vapunpäi
vän aikaan
Voimisteluseura "Into" herätettiin
1ao i uuteen eloon joka on ollut kuol
lulirtissa jo pitemmän aikaa Jäseniä
heti ensi kokouksessa yhtyi useampia
ja toivomme että joukkomme kasvai
si fiunan verran joka kokouksessa
Voimisteluharjotukset ovat joka maa
nantai ja-torstai ilta klo 8
Kuolema tuo kolkko vieras on vie-
raiUut usein nykyisin suomalaisten
"keskuudessa Täällä vankeuteen jou
tunut I W W organiseeraaja Jun
kala niminen nuori mies lopetti päi
vänsä vankilassa hirttämällä itsensä
kaulanauhalla En ole kuullut josko
hän on jättänyt mitään kirjettä jäl
keensä että tiedettäisiin oliko hän
menettänyt järkensä vai tahtoiko
muuten lopettaa tämän työläiselle
kurjaksi tulleen elämän
Toivon intoa ja tarmoa kaikille
Toveruudella Hilma Hagström
ERIE PA
Tervehdys 'täällä kaikille työläisto
vereille erittäinkin Detroitissa jos
ta tulimme tänne pari kuuta sitte
Täällä on ankara asuntopula el
tahdo saada huoneita ollenkaan ja
kun sattuu saamaan täytys tehdä
vuoden kontrahti eli "lease" Väite
tään niinkin että pitkä vuokrasopi
mus on edullinen vuokraajalle mut
ta huonosta englanninkielen taidosta
ni huolimatta olen tullut näistä sopi
muksista siihen käsitykseen että ne
ovat hyvin edullisia talojenomistajille
Paljon työläisperheitä on täytynyt
lähteä pois kun eivät saa huoneita
No eipä muuta tällä kertaa Tov
Olga Levänen
EVELETH MINN
Meillä oli perheiltama viime kuun
St p jossa oli paljon hyvää ohjel
maa josta erittäin sopii mainita tov
Pylkkäsen -puhe Suurin osa ylei
söltä kuuntelikin tarklfsti puhetta
mutta oli niitäkin jotka eivät voi
koskaan olia hiljaa puheen aikana'
vam toimittavat silloin kaikenlaisia
asioita
Sunnuntaikoulukin oii ollut toimin
nassa jo kuukauden päivät Lapsia
du jo parikymmentä enimmäkseen
pieniä Opettajat toivovat että kou
luun tulisi isompiakin lapsia että
voisi saada iltamia ja näytöskappa
leita aikaan Heillä olisi varattu hy
vä kappale mutta ei ole kylliksi iso
ja lapsia sitä esittämään Eipä 'silti
etteikö täällä olisi lapsia mutta kun
ne jo kymmenvuotiaina ovat niin "ai
kuisia" etteivät vanhemmat voi hei
tä pakottaa suomalaiseen sunnuntai
kouluun ja itse he eivät muka halua
tulla Lähettäkää vain lapsenne so
sialistiseen kouluun Jos nykyiset o
pettajat eivät teitä tyydytä vaih
takaapa koulun valvojakunnalle kyl
lä he valitsevat toiset jotka ehkä tyy
dyttää Nyt siis tulevat pian ne suuret
myyjäiset Ne pidetään huhtik 28 p
Lippujen myyjät jo kiertelevät iuiu
kiljuvat jalopeurat— Hilma
NORVVOOO MASS
Ennenkaikkea haluaisin julkisesti
kysyä mikä siihen on ollut syynä
että" kahta viimeistä kirjotustani ei
ole julaistu (helmik ja maallsk kir
jot ukset) Olen joskus kuullut että
kirjotuksia on joutunut hukkaan mut
ta en ole sitä ottanut uskoakseni
mutta nyt minä en enää epäile ettei
kö niin olisi käynyt Se on hyvin
ikävää kun tietää että on täyttänyt
tehtävänsä ja velvollisuutensa ja kun
Toveritar ilmestyy niin silloin jokai
nen ensimäiseksi tahtoo nähdä uuti
set omalta paikkakunnalta mutta kun
ei niitä ole näkynyt pitkään aikaan
niin silloin kuuluu murinaa että kir
jeenvaihtajasta ei ole mihinkään kun
ei huolehdi tehtävästään Enkä minä
sitä ihmettelekään että lukijat niin
ajattelevat sillä niin sitä tein en
nen minäkin mutta nyt kun syytös
koskee minua itseäni niin minäpä en
alistukaan tuomittavaksi syyttömästi
ja siksipä julkinen kysymys Toverit
taren toimitukselle: mikä on ollut
syynä että ei helmikuun ja maalisk
kirjotuksia ole julaistu? Minulla ei
oikein olisi aikaa kirjottaa j'a töher
tää useampia sivuja roskakoriin Jos
taas kyhäykset ovat olleet arvotto
mia niin olisin kiitollinen saadessani
siitä julkisen huomautuksen ja koet
taisin saada kyhäykseni Toverittaren
palstoille kelpaaviksi toimituksen
sensuroiminen avulla Näin vasta
alkava kuin minäkin olen täytyy aja
tella pää ympäri sen seitsemän ker
taa ennenkuin saa kymmenenkin si
vua kokoon ja kun se sitten joutuu
roskakoriin ja vielä muistutetaan vel
vollisuuden laiminlyömisestä niin
kyllä se vähän jyrppii Ei sekään me Melkein joka toisen talon nur
voi olla-vlkana että ei olisi ollut kassa näkee lapun: markkumätä tuli
tarpeeksi postimerkkiä sillä kum- kuri keuhkokuume Täällä on Hmat
massakin on ollut kuuden sentin kovin vaihtelevat toisena päivänä
postimerkki ja lähettäjän nimi ja o- on polttavan kuuma ja toisena päi
sote kuoren päällä että olisivat ta- vänä kova talvipakkanen
kaisln tänne osanneet jos nimittäin- Tov Antti Arola perheineen muut
olisivat eksvneet matkalla Astoriaan ti täällä VVmlockiin Wash Toivon
Ei nyt tällä kertaa muuta Jos heidän siellä viihtyvän ja onnistuvan
tämä pääsee lehden palstoille niin Menetimme hänessä toimeliaan hen
se antaa minulle rohkeutta ja intoa kilon kalkissa pyrinnöissä
vastedeskin kirjottaa Tervehdyksel- Olin unohtaa että Kansantalon om
lä Lempi Tuomi peluseuran naiset ovat valmistaneet
'(Kyllä ns ovat' jotenkin joutuneet kauniita käsitöitä joita aikovat myy-
hukkaan koska niitä ei ole tänne dä pian josta hommasta mainitaan
tullut Useita ' muitakin kirjeitä on lisää myöhemmin Muistakaa silloin
samaten valitettu jääneen tulematta saapua naalille— Yksi joukosta -
lehteen mutta syy ei ole ollut tääl-
lä— Toimitus) KNAPPA ORE
MONESSEN PA
Meilläkin niinkuin muuallakin pi-
dettlin se kansalliskokous maalisk
viimeisenä sunnuntaina vaikka sen ka sellaisissa paikoissa joissa ei ole
pitäminen viivähti vähän oikealta a- mitään yhteispyrintöjä tahtoo juorut
jalta Y'elsöä oli "saapunut suuri aaada hirvittävän voiman
joukko aivan salin täydeltä Kaikki Jospa tämä Knappan perukka olisi
asiat ja ponnet hyväksyttiin sinänsä nan puhdas kannoista kuin on juo
ja aivan rauhallisesti nousi koko ylei- ruista niin mikä olisi ollessa Ei
sö seisomaan kun käsky tuli (oli täällä tapahdu minkäänlaisia asioita
nim tämmöinen äänestystapa) Ker- ei odes tapaturmiakaan
ra n sattui että ei ollut -vastaanpani- En pitäisi kummana vaikka täällä
joita Avauspuheen kokoukselle piti kulkisi pappeja ihmisten sydämiin
P J Savo selostaen Venäjän Sak- rakkautta ja rauhaa lietsomassa vaan
san ja Suomen välejä Kolehti tuot- en ole nähnyt tai kuullut meidän
ti $16600 josta komitea ilmottl ole- perukalla senlaista kulkevan kuin
van menoja $500 A Moksen eh- yhden eksyksissä ja sekin oli maan
dotti että jatkettaisiin kolehdin ke- kielinen
räämistä seuraavien kahden viikon olen nähnyt valituksia pikkumai
ajalla Toimi luovuteltiin osastoon suuksista meidänkin lehtemme pals--kuuluville
jäsenille että keräyksestä toilla Melkein arvaan että se he
saadut varat tulisi virallisesti laltet- rättää kateutta teissä jos sanon että
tua perille Kokous lopetettiin 1 täällä el päästä niin pientä eikä
Ojalan puheella jossa hän kehotti suurt asiaa suustaan että ei saa siitä
kaikkia yhtymään riveihimme vaati- aivan samaiilaisen takaisin
maan oikeuksia ja taistelemaan etu- Ihmetellä täytyy oikein sitä yksi
jemme puolesta E Erkko esitti ru- pitoisuutta kun ei ole edes yhtä sa
non tähän tarkotukseen naa lisätty eli jätetty pois
Virallisen kokouksen asioita oli vä- Ei tämä ole niinkuin ne teidän toi
hän olisi kai" ollut enemmän vaan mitus pahasenne joista kirjottajat
ajan vähyyden vuoksi keskusteltiin valittelevat etteivät tunne omia vii
ainoastaan kahdesta asiasta Vappu- sauksiaan kun te" olette ne niin ko
juhlasta oli puhe joka päätettiin vin vellonneet
viettää toukok 5 p Vielä ei päätetty Teille pienet Svensenin toverit tali
paikasta niissä se pidetään: osaston don sanoa jotain ja se on: että ihmi
talolla Tähti-teatterissa vaiko ken- set luulevat ihmisistä että he kadeh
tälä Vappujuhlakomitean huostassa tivat toisiaan mutta mitä työläisillä
on kaikki tästä puuttuvat seikat Nel- olisi toisistaan kadehtimista Minä
jänneksi päiväksi toukokuuta luovu- kyllä tunnen hiukan sellaista teitä
tettiin haali liettualaisille vuokraksi kohtaan pienet toverit ajattelen et
määrättiin $20 Jos tähän suostuvat tä jospa minäkin olisin lapsi ja sai
saavat sitten pitää iltamansa Jäsen- s in teidän kanssanne liittyä amoihin
hakemuksen jättivät Hilja Kauppila toiveisiin Olette onnellisia lapsukai
ja Alex Kallio ja hyväksyttäviä jä- set että ymmärrätte heti alussa elä
seniä oli niin paljon etten voi niitä misen tarkotuksen Sydämestäni toi
muistaa Ohjelma siirrettiin seuraa- von että pysytte samoissa mielipiteis
valle ohjelmakokoukselle paitsi soit- sänne silloinkin kuin kirjotustenne ti
tonumero jota el -voitu siirtää K o- la siirtyy seuraavalle sivulle taakse
kous lopettiin nuorten leikillä päin Tällä kertaa se on ihan tyhjä
Lauantaina maaliskuun 30 päivänä sille otsikolle
esitettiin kappale "Väkevä virta"— Nyt kun Svenseniin laitetaan haali
Hyvä kappale meidän näyttämöilleni- niin teille tulee tilaisuus nauttia toi
me osottaen kuinka riiston haluiset veistänne Eikö se olekin hauskaa
henkilöt riistävät omilta veljiltään saada nähdä toivonsa toteutuvan
elämän hyvät puolet ja oppimisen Siihen aikaan kun minä olin lapsena
mahdollisuudet oli päämääränä toteutumattomat toi-
Harjotusleirllle lähtee tänään Mo- vomukset
nessenista 84 poikaa Tunnettujen Niin paljon kuin pidän Toveritta
joukossa ovat Alvar Heinonen Eli resta rakastan kuitenkin eniten sen
Elsson ja nuoren vaimon Helmi Hei- viime sivua Lasten Osastoa sillä tu
nosen puoliso Austin Murphy Toi- Ievaisuus on heidän Nykyajan nuo
votan onnea heille- vaikka menevät- riso on vielä kapitalistijärjestelmän
kin jos niin tapahtuu liika aikaiseen jäännöksiä eikä näytä olevan suuria
kuolemaan toiveita heistä Pienet toverit ja to-
Onneksi olkoon ja Jenny Kaup- veritlaret rakentakaa heti kalliolla
pilalle ja Väinö Koskelle jotka vi- joka et~petä
hittiin maalisk 28 päivänä Tyyni siellä Svensenissä elä ole
Einar Erkko osastomme näytelmä- niin tyyni kirjota lehteesi riennois
seuran johtaja lähtee Ohion puolelle tänne koska sillä puolen on jotain
toukokuun viimeisinä päivinä Kii- tointa ja hommaa
tän häntä osastomme puolesta uutte- Näyttää että meihenpuolisetkin uu
rasta toiminnastaan Toivottavasti tistenkirjottajat ovat väsyneet vaikka
ottaa hänen tilansa W Koskinen jo- näin syrjästä katsoen pitäisi olla ih
ka on esiintuonut kykyjään suurem- inisten mielet virkeät kuin saavat o
missa kappaleissa— Alina S— nen man naalinkin Älkää kuunnelko yök-
SAND COULEE MONT
Kerronpa kuulumisia täältä vuorten
rotkoista Elämme täälläkin vaikka
hiljaista työnraatajien elämää
Osaston toiminta on kovin hiljaista
eikä siinä ole jäseniäkään kuin alun
toistakymmentä Lieneekö jäsenten
vähyys siitä johtuva kun osastomme
toiminta on kokonaan jouduttu koh
distamaan Kansantalon suuren velan
maksuun Sen maksamiseen ovatkin
kaikki suomalaiset koettaneet tehdä
parhaansa ja on siinä hyvin onnis
tuttu Paljon sairautta on ollut kylässäni-
Tässähän tämä nimi olisi mutta
mitä panna sen nimen alle? Ei mi-
tään
Tämä on kiusallinen paikka
ifUU e} täällä edes juorutakaan vaik
kojen ja huuhkajain huohotuksia eivät-
ne enää voi talven vallalla tur
mella hentojakaan taimia
Tieto on valtaa ja yksimielisyys
voimaa!
Toveruudella Knappan akka
NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO