Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 16, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Huhtikuun 16 p:nä
SIVU VIISI
No 16
HANCOCK MICH
Hancockln s s osaston ompelu-
seuran kokouksessa maalisk 28 p
-päätettiin pitää suuret myyjäiset 28
p hulvtik Kansankodilla
Tavaroita on ompeluseuramme val
mistanut runsaasti onpa viimeisistä
kin myyjäisistä jääneitä tavaroita jä
lellä m m hyvät naisten kengät ja
muita pienempiä tavaroita Kyllä ta
varaa on tarjota kun vain muistatte
tulla katsomaan ja ostamaan Siellä
näette mitä naistemme niin sanoak
seni aatteellinen ylityö on tuottanut
osastomme ja aatteemme hyväksi
Ompeluseuramme jäsenet kylläkin
hommaavat yhtä ja toista sosialisti
sen valistustyön hyväksi seurana ja
yksilöinä vaan kyllä Hancockin suo
malaisten naisten vanhoillisuus vaati-
si että jokainen sosialistiosaston jäsen-
olisi hyvä agitattori sillä niin
kaukana me sosialistit ja vanhoilli
set olemme toisistamme Olen ftia
nut tietää esim sen että Hancockis
sa on suomalaisia tyttöjä ja "misik
siä" jotka eivät ole vielä ikänään
käyneet Kansankodilla ja sitä pide
tään jonain hyveen merkkinä Sellai
sen täytyy olla sitä äärimmäistä
pappien ja kirkon pelottelua työväli
asiasta Me sosialistit emme liioin
kulje pappien kirkoissa sillä me var-
maan tiedämme mitä kirkoissa ope
tetaan ja kuuleehan sitä typeryyttä
enemmän kuin tarpeekseen muualla
kin Oikeinpa minun kortteerillani
on ottanut eräs synodalainen papin
kokelas tehdäkseen käännytystyötä
joka minusta ja ukostani tuntuu ai
van loukkaavalta ettei pappi voi ker
ralla uskoa toisen ihmisen vakuutus
ta ja vakaumusta vaan sama lurjus
on viitsinyt tulla kolme eri kertaa
huoneeseemme taivaan iloa ja kolmi
liaarasen laupeutta lörDottelemään
Moinen tunkeilu odottaa sitä että
typerä ja kavala pappi luulee ettei
työläisellä ole tietoon perustuvaa elä-
mänymmärrystä ja vakaumusta Pa
pit ja kirkko joka elää työväestön
henkisestä orjuudesta ja elämän li
kaisuudesta eivät voi käsittää että
työläinen saattaisi olla muuta kuin
narrattava ja riiBte'ttävä eläin tietä
mättä yhteiskuntaoloja sekä Juonnon
lakia elämästä Toivottavasti pappi
antaa tästälähtien rauhan sillä vii
me käynnillään vaadjli häntä ulos
siksi etten minä jouda pappien hal
pamaisia valeita kuuntelemaan Kuin
ka moni nainen lieneekään Hancoo
lussa näiden lurjusten kahleissa sil
lä olen kuullut Työmiehen asiamie
hen sanovan että saisi kymmeniä ti
lauksia Työmiehelle miehiltä vaan
naiset ovat vastaan
Olin unohtaa mainitsematta että
sosialistiosastossamme on perustettu
puhujaseurakin jonka kokoukset tois
taiseksi pidetään lauantai-iltoina kan
sankodin pikkuhaalissa' Otetaanpa
asiasta kiinni Nyyrikki
CO B A LT ONTARIO CAN
Suurta on tulossa! Osaston naiset
panevat 'toimeen suuren iltaman jo
kestää kaksi iltaa n im 20 ja 21 p:nä
20 p:nä on suuret markkinat joissa
myydään naisten kauniita käsitöitä
Sunnuntaina 21 p:n iltana on kap
pale "Kun piiat ovat lakossa" ja
paljon muuta"' ohjelmaa Siis tulkaa
kaikki pitämään hauskaa omalla talol
lamme Puhuja Edi Sulo on ollut paikka
kunnallamme noin kahden viikon ajan
ja toivottavasti on hän vielä kolman
nenkin viikon kanssamme
Emma Siikanen
LADYSMITH BC CAN
Toverittaren tuloa odotin kuin au
ringon nousua Mitä? Kirjotus kai
malta ja vielä että A Aholle on tullut
suuri erehdys Kenties Mutta pyy-
dän Toverittaren palstoilla tilaa osot
taaksena kuinka suurt on tuo ereh
dys sillä viime kirjotukseni johdosta
on raittiusseuran jäsenten keskuuteen
syntynyt minulle aivan odottamatonta
kauhua Ensiksi toivon ja uskon
" että jos totuuden sanoo niin sen ei
pitäisi ottaa kipeää kehenkään Oli
sin ollut aivan tyytyväinen jos Alma
kaimalle ei olisi tullut mielestäni
yhtä suuri erehdys Siinä lyön to
verin kättä kanssasi että valhe iva
ja riitakirjotukset eivät ole kauniita
ja kaiman kirjotus 'edellyttää että
oleu syyllinen siihen Koska olet
kuullut A Ahon valehtelevan ja te
kevän ivaa rauttiusseurasta tai sen
jäsenten persoonista? Et koskaan!
Tuossa Alman kirjotuksessa käy sel
ville että raittiusseura piti iltaman
Suonien nälänhätäistenhyväksi Mrs
J Maunus kävi ympäri pyytämässä
leivoksia ja rusettia johon en iva
takseni vaan kunnioittaakseni tilai
sutta otin osaa ja kutsuin - muitakin
s s-osaston naisia Rusetit rinnassa
"keekit" kainalossa menimme Minä
olen sitä mieltä että oikeata asiaa
pitää auttaa ja sille uhrata teki sen
minkä niminen seura hyvänsä Ilta
man avauspuheen piti R J Laakso
nen Kuuntelin tarkkaan kun hän
sanoi: nyt Aatotar raittiusseuran nai
set ovat toimeenpanneet myyjäis
iltamat Varoja pitäisi saada On
keskusteltu että nuorisolle pitäisi saa
da kevätkirjallisuutta sillä suoma
laiset -iapset ovat lyhyellä suomen
kielestä Olisi tähän kokoushuonee
seen saatava uusi katto mutta Suo
men nälänhätäisten avustamisen
näimme tärkeämmäksi jonka hyväksi
tämä iltama on toimeenpantu
Iltama pidettiin helmik 16 p ja se
tuotti $14215 josta menot pois
Tov Mrs" Maunus sanoi minulle ilta
man edellä menojen nousevan $40
vaiheille Mutta tuosta tov Roswall'
in ilmottama summa $50 osottaa
että menot on $9215 Jos -tämä
summa on menoja niin A Aho on
suipisti erehtynyt Asia ei kuiten
kaan niin ole ja tästä menettelystä
teitä yleisö moittii sillä meille kai
kille ilmotettijn että kaikki iltama
tulot lähetetään Suomeen Jos teillä
oli tarkotus lähettää vain osa ja oli
sitte sen niin ilmottaneet niin silloin
ei olisi ollut syytä moittia ei pahim
malla vihamiehellännekään mutta nyt
yleisö sai sen käsityksen että käy
titte Suomen nälänhätäisten asiaa
keppihevosena Tästä teille huoma
utti ajattelevimmat seurannekin jäse
net vaan heidän "mielipiteensä ku
mottiin äänestämällä se alas Mai
nitsen vielä yhden tosiasian valaistak
seni missä määrin Suomen ' nälän
hätäisten asia on ollut tärkeä raittius
seuran jäsenille
Osaston ompeluseura piti iltaman
maalisk 23 p josta he myös luo
vuttivat 25 prosenttia saman asian
hyväksi Raittiusseura kunnioitti ti
laisuutta pitämällä vapaat tanssit ja
maksoi $800 soittajille samana ilta
na Minulle sanoi raittiusseuran jä
senet että jos "Iiidustrialisti" olisi
päässyt vielä Canadaan niin F
Kääntä sen palstoilla sinua olisi
kronikoinut ja raskaasti Sitä hän
saattaa kyllä tehdä vaan totuutta
ei voi F Kääntäkään valheeksi tehdä'
ja A Aho ei ole päätänsä alas pai
nanut totta sanoessaan
Kirjotti Toverittaren kirjeenvaihta
ja Alma Aho
NEW CASTLE PA
Minäkin ensikertalainen kirjotan
Toverittareen kosta varsinainen kir
jeenvaihtaja ei 1 näy täyttävän teh
täviään Ei tämä paikka niin pieni ole et-
teikö täältä olisi kirjottamista ja mie
lellään sitä lukisi oman paikkakun
nan uutisia lehdistä
Suomalaiset toimivat kovasti täällä
Heitä on monessa osassa: radikaale
ja kirkollisia raittiusseuralaisia ja
vielä lisäksi pallonpelaajia Sunnun
taisinkin jotkut hakevat "sivistystä"
salakapakoista joten voitte päättää
että täällä ollaan monella tavalla si
vistyneitä Toimii täällä sentään sosialistiosas
tokin jolla on ala-osastojakin nim
puhujaseura ja ompeluseura Tämä
viimemainittu onkin aika rahalähde
osastolle se toimii aina kesät ja
talvet Toukokuulla on taas ompelu
seuran toimesta suuret myyjäiset
joita varten on tekeillä paljon arvok
kaita käsitöitä
Keuhkotautisten parantolaan on mat
kustanut Mrs Alma Pakka Cresson'
iin Pa Hänen pitäisi pian tulla ko
tiinsa melkolailla parantuneena
Kuolema katkasi nuoren työläissis
kon Tyyne PaTkkasen elämänlangan
maalisk 24 p Hän oli vasta 19 vuo
tias Jo elämänsä keväässä silmänsä
sammui ja haihtui poskiensa puna
Suurella joukolla saatoimme hänet
viimeiseen lepopaikkaansa maalisk
26 p peittäen kukilla hautakumpun
sa Suuren surun valtaan hän jätti
äitinsä ja sulhonsa Hän oli tunnet
tu sosialistien joukossa Rauhassa
nuku sä lapsi kevään ei " myrskyt
talven sua saavuta enää ja suloinen
unesi olkoon— Tov L K
CONNEAUT OHIO
Meillä on valittu kaksi eri kertaa
ompeluseuran kokouksessa vakitui
nen uutisten kirjottuja Toverittarelle
taan en tiedä miksi eivät he ole täyt
täneet tehtäväänsä Totta on että
meillä naisilla on ollut paljon puu
haa Viime viikkoina on hommattu
iltamia iltamien perään Naistenpäi
vää vietettiin ja kukka-iltamakin on
ollut ja nyt viimeksi ukkojen ja ak
kojen iltama joista kaikista on ollut
runsaat tulokset Sitä osottaa sekin
seikka kun ompeluseuramme tilitti
osastolle vajaan kolmen kuukauden
ajalta $8027 Sitäpaitsi on ostettu
ompelutarpeita useampien kymmenien
dollarien äTvosta Siis ei täällä ole
nukuttu vaikka ei ole täältä mitään
tietoja näkynyt Toverittaren palstoil
la Myyjäisiä on odotettu ja paljon
onkin jo töitä palautettu ja uskallan
pa sanoa että ne ovat kauniita ja
arvokkaita Siis pitäkääpä mieles-'
sänne että myyjäiset tulee pidettä
väksi huhti- ja toukokuun vaihtees
sa josta lähemmin ilmotetaan tuon
nempana ajasta Töitä otetaan vas
taan ompeluseuran kokouksissa joka
torstai klo 3 iltapäivällä
Kevät on tullut tännekin aurinko
lämmittää niin herttaisesti ja luo
mielen kevyemmäksi odottaessamme
kesän tuloa Vaikka eipä se taida
kesä tuntua työläiselle semmoiselta
mitä tällä sanalla tarkotetaan Raa
taessaan 10 tuntia päivässä tehtaissa
taikka ulkona kuuman auringon paah
teessa ei jaksa enää ajatella luon
non ihanuudesta Tuntuu sellaiselta
kuin kesä ei olisikaan meitä varten
Kauhea tapaturma sattui maalisk
25 p:n aamuna kansalaisellemme Os
kari Lampille Hän on harjottanut
"jitney"-liikettä ja ollessan viemässä
tokkatyöläisiä työhön klo 6 ajoissa
aamulla joutui hän junan ruhjotta
vaksi ja kaikki 9 henkeä jotka olivat
autossa joutuivat sairashuoneelle
Tätä kirjottaessa ei ole tietoa miten
kä heille on käynyt
TOVERITTAREN
ilmestyy huhtik 23 p' sisältäen kirjotuk
sia parhailta kynäilijöiltämme Mm sii
hen tulee lasten näytelmiä ja kuvaelmia
Osastot ja Ompeluseurat:
kiiruhtakaa lähettämään tilauksenne si
joissa että voimme ottaa riittävän pai
noksen Tämän Vappunumeron hinta on
sadalta kappaleelta $225 Tilaukset lä
hetetään osotteell a:
~ TOVERITAR Box 99 ASTORIA ORE
Lähettäkää kpl Toverittaren Vappunu-
meroa maksu dollaria senttiä seuraa
mukana -
Nimi — —
Osote
Saksan matkalla käväsl toveritar
Milja Saarinen tuoden muassaan li
havan pojan palleroisen Onnea vaan
toitotamme ja pikaista parantumista
— Anni Nevala
HERMAN MICH
Meillä naisilla oli iltama maalisk
30 p jossa suoritimme ohjelmaa joi-'
takin numeroita mm näytöskappale
"Tuli on irti" jota esittämässä oli
kylläkin mlestovereita-
Kovin ovat toverimme alhaisella si
vistystasolla kun ei kertaakaan esiin
nytä näytöskappaleissa ilman "miestä
vältevämpää" jota juodaan jiilnkin
juovuksiin että ei tiedetä kappaleen
menosta kerrassaan mitään Siinäkin
on yksi epäkohta jota meidän naisten
pitäisi rientää poistamaan Olemme
olleet tilaisuudessa näkemään ja kuu
lemaan miten miestoverit laativat
pykäliä joita itse ovat ensimftisinä
rikkomassa Viime keväänä laadit
tiin V ja U-seuran pöytäkirjaan seu
raavaan suuntaan pykälä: "Joka tulee
väkijuomilta Uikutettuna naaliin niin
järjestysmiehet ovat oikeutettuja hei
dät palauttamaan takaisin jos he
kieltäytyvät niin voidaan heidät saat
taa lain ja oikeuden käsiin" Häpeä
sanoa mutta olemme nähneet nämä
samat pykälän laatijat niin väkijuo
milta liikutettuna että onpa kävelyä
haitannut puheesta puhumattakaan
Viime kirjeeni johdosta olivat jär
jestysmiehet myrskyisenä että per
sooniin kajotaan vaan asia on siten
että kun olin kirjeenpostittanut niin
samalla viikolla oli uusien virkaili
jain valinta ja valittiin uudet Mutta
jokainen muistanee edellisten käy
töksen joka oli kerrassaan ala-är-voinen
joten en usko liiotelleeni täs
sä ensinkään
Lisää miehiä tuotanee piakkoin ku
lettamaan harjotusleirille Enemmis-
tö registeeranhelst täällä onkin A-l
luokassa joten heidät viedään ja jää
tänne vain pieni joukko toimintaky
kyisiä jälejle Mutta jokainen tällai
nen tapausten kulku luo meille uut
ta intoa tositarmolla taistelemaan sen
lipun ujurella joka on ainoa kan- (
sanvallan ja tasa-arvoisuuden perus
te Ikävä kyllä ei meitä naisia mo
nessakaan tapauksessa näytä se sen
enempää innostavan Useassa tapa- '
uksessa saa vastauksen: "En minä
viitsi" taikka "Ei ole aikaa" Ko
kouksissa on monta kertaa miehet
yksin Nekin naiset joilla olisi in
nostusta saavat kuulla pilkkapuhei
ta että ovat niin vallanhaluisia että
nmmmtmimmmmmttttammmwmt
ii