Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 02, 1918, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Huhtikuun 2 p:nä
SIVU KOLME v
N:o 14
elämään valkealla leivällä kär
sii osa ruumista ravinnon puu
tetta melkein yhtälailla kuin jos
ei syötäisi ollenkaan ja kuolema
'seuraa jokseenkin yhtä pian kuin
tykkänään paastotenkin
Asiantuntijat myöntävät ylei
sesti että vehnäjyvän päällys
joka valkojatthoiksi jauhettaessa
poistetaan sisältää arvokkaiden
typenpitoisten (lihaksia kasvatta
vien) ainesten lisäksi runsaan
määrän hylkyainetta jolla on
tärkeä merkitys ei ainoastaan
lisäämässä ruuan ainemäärää
yleensä vaan myöskin avusta
maan suoliston valmiustoimin
taa Useimmat umpeudesta kär
sivät henkilöt huomaavat vaivan
häviävän heti kun ovat valkean
leivän sijaan alkaneet käyttää
täysvehnäistä ' leipää
Tietämättöminkin voimailija
sentään tavallisesti käsittää val
kean leivän olevan ala-arvoista
ravintoa käsittää että ei siinä
ole ruumiin suhteelliseksi ravit
semiseksi tarvittavia aineita ja
jokanoa joka on harjotellut kil
pailuja varten tai työskennellyt
ankaria lihasten ponnistuksia
vaativassa ammatissa sekä ollut
tilaisuudessa kokeilemalla ver
taamaan toisiinsa valkean leivän
ja täysvehnäisen leivän ravinto
arvoa tulee-varmasti samaan tulokseen"
Skotlantilaista leipää
Yksi kupilliiiP'1 perunuinkeittovettä
lai maitoa yksi teelusikallinen suo
laa J4 osa hiivaltakusla 14 ( kuppia
haaleaa vettä yksi kup kauraryyniä
(rulled oats) puoti kup maissijauho
ja 1 ruokalusikallinen sokeria yksi
ruokalusikallinen rasvaa tai öljyä ja
kaksi kupillista Valkosia eli tavallisia
leipäjaulioja Vesi kuumennetaan ja
annetaan kauraryynien liota siinä
kunnes seos 011 haalea jolloin siihen
sekoistaan hiiva suola sokeri ja ras
va ja taikina vastataan nousemaan
Kun taikina on noussut noin puolet
alkuperäisestä määrästään vastataan
se uudelleen' sekä muodostellaan lim
puiksi jotka annetaan nousta hyvin
Paistetaan 50 — 60 minuuttia tavalli
sen lämpimässä uunissa
sosialistipuolueen vaaliehdokkaat
Ohjelmaa (Platform) hyväksy
essä syntyi vilkasta' melkeinpä
kiivastakin väittelyä kokonaan
impossibilistisen Opelkän vallan
kumouksellisen) ja välillisten pa
rannusten suhteen Vihdoin mo
nen tunnin väittelyn jälkeen rat
kaistiin ' asia äänestyksellä niin
että välillisiä parannuksia myös
kin liitettiin ohjelmaan
Järjestämistyöstä joku ehdotti
keskustelua mutta varojen puu
te ilmeni niin kova että senkään
suhteen ei mitään voitu päättää
niin tärkeää ja pää-asia kuin se
olisikin:
Hyväksyttiin kätesi pontta ter
vehdykseksi Siionien ja Venäjän
sosialistista tasavaltaa luomaan
pyrkiville tovereille sekä yksi
jossa vaadittiin Xom Ja Rena
Mooneyn vapauttamista ja yksi
ponsi protestiksi töv Floyd Ram
pin Duolesta joka 011 tuomittu
vuodeksi vankeuteen ja SOO dolla
rin sakkoihin vakoilukin nojalla
Ehkäpä seuraava konventsioni
saa aikaan parempia päätöksiä ia
osottaa enemmän innostusta ja
tarmoa
t
Kirjeitä
(Jatkoa kmijcmiclta sivulta)
kokolailla tarkkaan Osastoon hy
väksyttiin uusia jäseniä: J A John
son Eino Liukkonen ja Edw Alanen
muuttokortilla hyväksyttiin Aino Ka
nanen Canadasta ja Niilo Terho Ish
peminfeistä Mich Luettiin yhteisien
näytelifläseuran säännöt ja pienen ka
hinan jälkeen hyväksyttiin pienillä
muutoksilla Valittiin erilaisia ko
miteoita yhteisen asiamme eteenpäin
viemiseksi
'Huom! Ne henkilöt jotka ovat jät
täneet jäsenhakemuksen sisälle saa
pukoot seuraavaan työkokoukseen
Seuratkaa kaikki tarkoin lehtiä
Jotain suurta kuuluu nyt tulevan Tar
mon kaalilla
Teidän' ei-viralllnen ' Esther H
tettiin soslalistiosasto Silloin kuin
osastomme perustettiin el meillä ol
lut suuriakaan toiveita sen pystyssä
pysymiseen Täällä ei sitä ennen ol
lut milloinkaan käynyt suomalaista
sosialistipuhujaa joten suurin osa
meistä omasi sosialismista sangen hä
märät käsitteet ja niinpä osastomme
ensi aikoina sille soitettiin kuoliukel
loja yhtenään Mutta niinpä se kui
tenkin on ollut toiminnassa kolme
vuotta ja toiminutkin tuon ajan paik
kakuntaan ja olosuhteisiin nähden kii
tettävän hyvin Työkokoukset on ai
na pidetty säännöllisesti joka kuu
kauden viimeinen sunnuntai ja oh
jelmailtamia on ollut osaston toimes
ta kesän aikana noin kerran kuukau
dessa ja aina joskus talvellakin Nyt
kun me olemme kolme vuotta toimi
neet sosialistipuolueen jäsenyydessä
niin meidän toimintamme on varmis
tunut Meissä yhä voimakkaammin
juurtuu ajatus että meidän paikkam
me työläisinä on sosialistiosaston jä
senyydessä Kulutusrengas perustettiin joku ai
ka sitten kyläämme ja' siihen yhtyi
jäseneksi paikkakuntamme kaikki
suomalaiset ja vieläpä osa suomen
ruotsalaisiakin Sekös sai kauppa
lamme ruotsalaisen porvarin alhaiset
elementit toimintaan Hän on käyt
tänyt kurjan kätyröimistaitonsa kulu
tusrenkaamme kukistamiseksi Olisi
suotavaa että jokainen renkaan jä
sen antaisi tuolle kätyriraukalle sen
kannatuksen kuin kätyri ansaitsee
Antti Mäen vaimo Hilma on sairas
tanut pitemmän aikaa jotain sisällis
tä tautia ja nyt hänen täytyy mennä
sairaalaan leikattavaksi Sangen ikä
vä asia köyhälle perheelle
Jenny Trast
Kun lasipullot tai muut sellaiset
lasiastiat joita ei voi pestä vaatteella
tai harjalla tulevat liimmeiksi niin
ne saa hyvin kirkkaiksi kun leikke
lee ne melkein puolilleen raakaa pe
runaa kaataa sekaan vähän haaleaa
vettä ja heiluttaa kovasti -Peruna-palaset
puhdistavat lasit täten hyvin
kirkkaiksi
Liisisirpaleet lähtevät helposti
lattiasta tai matosta kun pyyhkii
sen pehmeällä kostealla vaatteella yli
Lasisirut tarttuvat hyvin kosteaan
vaatteeseen joita on muuten vaikea
saada pois lattiasta
KUULUMISIA OREGONIN
SOSIALISTIPUOLUEEN
KONVENTSIONISTA
Konventsioni alkoi huhtik 31
p ja kesti kaksi päivää Edusta
jia oli kaikkiaan 27 joista viisi
naista Useita osastoja ei edus
tanut kukaan joka ci osota aina
kaan irkcätä4 toiminta ja asioi
den harrastusta Konventsionis
sa päätettiin 'hyvin vähän mitään
'Edustajien enemmistössä tuntui
vallitsevan raskas toivoton ia
melkein haluton mieliala 'Ei
tuntunut olevan halua yrittää
juuri mitään Niitä muutamia
suomalaisten - ehdottamia uudis
tuksiakin vastustettiin joten toi
min tä jäi edelleenkin entiselle
hajanaiselle kannalle Kokouk
sen ensimäisenä 'päivänä vahtiin
BERKELEY CAL
Suurta kansainvaellusta odotetaan
Toveri-tuvalle 1819— lOth St West
Berkeley Cal' sunnuntaina huhtik
21 p Eikö silloin tosisyyllä voida
odottaa haulille tungokseen saakka
yleisöä kun tytöt ovat oikeita ele
menteissään Nähkääs sinä päivänä
on tyttöjen iltama Ohjelmaton niin
miellyttävää kuin konsanaan tytöil
tä voidaan odottaa Runonlausuntoa
laulua soiton keralla soolo-laulua
mandoliinin soittoa kuvaelma pyra
miideja kyöpelin orkesteri pukutans
sia sekä näytöskappale "Kun pitä
jään tuli uusi pappi" Vaikka näytös
kappaleessakin esiintyy joka roolissa
tyttö voimme odottaa siitä hyvää
sillä Johto on näytelmäseuran johta
jan Ella Pulkkasen käsissä
Iltama alkaa kello 4:30 iltapäiväl
lä Sisäänpääsy on 35 senttiä Tans
sia on paljon Ottakaa - huomioon
että enslmäisen kahvitunnin jälkeen
on kahvila auki koko illan Tämä
järjestys- siksi ettei tulisi liian suu
ri tungos ravintolassa Ohjelman yh
teydessä jäi mainitsematta että osas
tomme soittokunta soittelee väliajoil
la Tytöt ovat tunnetut aina hyvin
herttaisina ja miellyttävinä Tulkaa
siis katsomaan onko asian todellinen
laita niin
Osastomme lauluseuralla on kon
sertti sunnuntaina huhtik -7 p Lau
luseuran illatsut on tultu tuntemaan
arvokkuudestaan paikkakunnallamme
Tarkemmat tiedot tästä fllatsusta
saatte ilmofuksistar joten tämä vaan
on etukäteen ilmottamista
Hei! Naiset ja miehet! Tulkaa voi
mistelemaan Harjotukset pidetään
Toveri-tuvalla joka keskiviikko ja per-jantai-ilta
Johtajana toimii A Per
nu II K
RUDYARD MICH
Jospa minä taas huudahdan täältä
pyhästä Itudyardista koska näyttää
että el täältä ole koskaan kirjotuksia
tässä meidän naisten äänenkannatta
jassa eikä tänne tosin monta Toveri
tarta tulekaan Ei ole paljon pakise
mista kun el ole edes osastoa niin
kuin muilla paikkakunnilla
Täällä kävi Pelto ja Koti lehden
asiamies Jack Ala Sault Ste Marien
osastosta vaan huonolla onnella
Täällä ovat farmarit niin tietoisia
etteivät tarvitse mitään neuvoa Kun
Ala oli eräässäkin talossa esittänyt
hänellä olevan kirjallisuutta myytä?
vänä niin oli Uutta Testamenttia kysytty
Olen asunut täällä jo 8 vuotta ja
koettanut kaupitella Toveritarta ja
yhden ainoan ölen saanut kaupaksi
Ajattelin että jos he paremmin In
nostuisivat kun jotakin pakisen tääl
tä sillä tiedän täällä olevan joita
kin salalukljoita myös
Te naiset siellä muualla toimikaa
ripeästi oman asiamme hyväksi joil
la on parempi mahdollisuus kuin mi
nulla Minä olen joutunut kuin tuu
len lennättämä lehti syrjään muusta
maailmasta mutta ponnistan minäkin
sen kuin voin Niinpä tein taas' pie-
(Jatkoa kahdeksannella sivulla)
NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
IIM-1H IIII IMI H-IM I 1 I I l
+ NEVV YORKIN SUOM NAISTEN +
I OSUUSKOTI t
! JA PAIKANVXLITYS-TOIMISTO
+ 241 Lenox Ave & 122 St +
+
+ Telefooni: 813 Morning side +
CLOQUETIN S S" Osaston ompeluseuran
kokous pidetään joka toinen viikko tors
taina jälkeen puolenpäivän osaston talolla
C S S Ompeluseura 815 Ave F Cloquet
Minn j J
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Suomi-haalilla kello
S jpp Kaikki tervetulleita
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstat-ilta kello 8 — Osote: 719
Montana Ave
ASTORJAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään' osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjnlas
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Hoquiam VVash
ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(Box 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisrnä ja kolmantena torstai
iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
HÄNNÄN S S Ö ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua _ i
VVÄUKEGÄNIN 111 S S Ö viralliset
kkniiWt Didetään ioka kuukauden ensi
mäisenä ja kolmantena Bunnuntnina alkaen
kello 2 lp — Osaston ompeluseuran ko
koukset ovat joka kuukauden toisena torstai
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen
loputtua
PALISADE MINN
Maaliskuun 30 päivänä on kulunut
kolme vuotta siitä ktin tänne perus-
mtmmtnnntmnitmammtmtnmKmmtttttnmttttutnmnmnni
Lännen Työläiset !
Jos teillä on rahoja säästössänne lähettäkää ne talletettavaksi
Työläisten Keskinäiseen Säästöpankkiin Superior Wis
Tämä pankki on perustettu Keskipiirln S S Järjestön alotteesta
palvelemaan työläisiä ja järjestyneen työväestön tarpeita Pankin
hallinto on sosialistien käsissä eikä siinä ole tilaisuus kenelläkään
päästä etuilemaan Se on perustettu VVisconsinin pankkilakien alai
sena ja toimii se hallituksen pankkivirkailijani tarkastuksen alaisena
Talletukset maksetaan ilman ulossanomista
TALLETUKSISTA MAKSETAAN 4 PROS KORKOA
Korko lasketaan kuukauden ensimäisestä päivästä alkaen talletuk
sen sisälle panon jälkeen ja maksetaan jokaiselle täydelle kuukaudelle
huolimatta minkä aikaa talletus on ollut sisällä Tämän lisäksi kaik
' ki pankin tuottama ylijäämävoitto jaetaan vuosittain tallettaj kesken
KUINKA VOIDAAN TÄMÄ TÄYTTÄÄ?
Pankillamme el ole suuria voittoja kiskovia osakkaila oikä kallis
palkkaisia virkailijoita kuten yksityisten keinottelua varten peruste
tuissa pankeissa Pankin jäsenistö täytyy olla sosialistipuolueen jä
seniä eikä ne enempää kuin johtokuntakaan saa mitään korvausta
Kaikki edut kuuluu tallettajille
Lähettäkää talletuksenne ja pyytäkää lähempiä tietoja osotteella:
The Yorkers' Mutual Savings Bank
SUPERIOR WIS
Talletukset on edullisin tehdä ostamalla" pankista "draft" pankkim
me nimellä