Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 12, 1918, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina maalisk 12 p 1918
SIVU VIISI
No 11
44+ah-+W-I-++-H-H-++++++ Ajatelkaas akkaväki asiaa
t li Jos miesten täyty is meille myyriä su-
f TCT1METTÄ ± ' l'iaan
jj uiHJjjiin + Keiuää 1(aIanpäitä hoitaa lapsia _
!j+j4j+-H"H-+++++++++HH-++ Olispa jo asemansa tukala
AOTI-DIA CiDC -vuma 1"" -
ngivnin vni-i
Astorian s s o:n ompeluseuran
naiset ottivat opikseen sen kuu sa
nottiin täällä nukuttavan Viime
torstain 28 p iielmik kokous osot
twettä on alettu innolla kehitty
mään Tulkaapas vain lukuisampana N
joukkoja mukaan ja ilian varmaan
tunnustatte että tällaisissa kokouk
sissa ei suinkaan ole ikävä Koko
uksen menosta vähän
Lyyli Paavila alusti lyhyesti kes
kusteluaiheen korkeista elinkustan
nuksista huomauttaen sen seikan
että meidän on vaikea lähteä etsi'
mään syltä korkeisiin elinkustannuk
siin vaan on 'meidän keskusteltava
siltä mitä voisimme tehdä tai ehdot
taa tehtäväksi niiden alentamiseksi
Lähdettiinkin keskustelemaan mi
tenkä voitaisiin järjestyneenä joukko
liikkeenä lievittää oloja täällä Huo
mautettiin kuinka osuusliike on vä
häistä täällä kuinka jiientii täällä jo
olevan osuuskaupan kannatus Olisi
saatava harrastusta kulutusosuuskun
tien kannattamiseen Puhuttiin tori
paikkojen hyödyllisyydestä joiden
laittaminen on ollut luvassa silloin
kun nykyinen porvari-majuri runnasi
Ja meitä tänne yksiksemme heittäkö
Se on meidän kaikkien suuri toivo
ille Ett' -yhdessä me vihdoin voitamme
Runon lausui mrs Jämsä ja nyrtv-
kilehden luki sen tämänkertainen toi
mittaja Emmi Karhunsaari Lehdes
tä sanottiin: Olipa hauska - olipa
vakava — olipa sopivan pituinen ja
pääsi vähän arvostelemaan astoria-
laisia Tässä seuraa päätoimiajan
toimitusartikkeli vähä lyhennettynä:
NAISILLE — Ei olisi liian aikais
ia työläisnaisen katsahtaa eteensä
huomatakseen sen vaaran mikä hän
tä juuri tällä hetkellä uhkaa Me
elämme ajanjaksoa historiassa jossa
tapahtumat vaihtuvat salaman nopeu
della Etevinkin taloustieteilijä voi
tehdä laskuvirheen tulevaisuuteen
nähden
Yksi asia jolle jo kauvan aikaa on
muokattu maaperää on varma ja sen
täytäntöönpano ei tällä hetkellä tule
suuriakaan vaikeuksia tuottamaan
Ja se on: naistyövoiman asettami
nen miesten tilalle
Nykyään näkee lehdistä kuinka
naiset ovat astuneet Uusille aloille
virkaan mutta joka lai vain pelkäksi teollisuuden palveluksessa kuten sa-
tohinaksi Olisihan selvästi edulli- hamyllyihin sähkölamppujen asetta-
sempaa saada farmarien tuotteet suo- mjseen ruokatavarakauppoihin rau-
raan heiltä itseltään eikä liittoutu- tatientöihin y m sellaisiin Viime
reiltä väli-kauppiailta joiden hinto- vijk0ii lehdissä oli uutinen kuinka
ja ei edes vähääkään kontrolleeraa Pennsylvaniassa eräällä radalla kor-
kaupunkien eikä kuntain hallinnot jaustöissä olevat naiset tekivät la-
Päätökseksi tuli että kirjurin on wn vaatien 10 prosentin palkaiflSoro-
laadittava asiasta ponsiehdotus ensi tHsta päivälle Heille on tähän asti
kokoukselle joka sitten hyväksytty- malfKBttu $190 yhdeksäntuntiselta
nä tai korjattuna alistetaan osaston päivältä siis 21% senttiä tunnilta
kokoukselle aiheella saada tosiaan- pil]kka näin korkeain elinkus-
kin parannuksia aikaan — vaikkapa tannusten aikana on liian pieni kun-
kutsumalla kokoon kansankokouksen muijsen toimeentulon saamiseksi
— järjestetyllä joukotoimfnnallai
Muuta ohjelmaa oli kylliksi ja oli
pa se omintakeista ja hyvää Näp
pärän puheen piti Mandi Rinta te
roittaen tiedon tarpeellisuutta Toi
ni Niemi laut
Kertomuksen
västi Sitten oli ohjelmassa cMtn
Pirilän tekemä ja laulama laulu joka
oli omistettu eräälle miestoverille
joka viime kokouksessa oli meitä
karhomassa — innostamassa mutta
jonka sanat saavat jäädä muistoksi
muillekin ja siksi ne seuraavat tässä:
Mailmalta kuulunut on humua
Että pohjasakka täällä kuohuaa '
Ei se ole juorupuhetta
Osuttaa vain kehityksen kulkua
Minkäslainen kapine se naisliike on
josta syntynyt on puhe verraton?
Innostuksen liekki miehet valtasi
Ja joukolla lie asioita tuumasi
-Miehet myöskin asiata arvelee „
Mikäs niitä muijia nyt kaivelee
"Jättävätkö neulansa jo ruostumaan
Ja alkajatko aivot heillä toimimaan
Pahaa tuossa ei nyt ole ollenkaan
Kun vain pysyisivät meidän tasolla
Etteivät he miesten eelle rientäisi
Kaikki meidät paha silloin perisi"
48 tunnin viikolta Alinpalkkarajan v
ylennys on 20 prosenttia enusestar
ö
Hermostuneisuutta vaiko suurem
paa vapautta todistaa se kun eng
lantilaiset naiset ovat yleisesti alka
neet tupakoida Tuhansia tukapolt
sevia naisia näkee yksiu Lontoossa
Kaikkien luokkien naiset polttavat
ja kaikenlaisissa paikoissa: ravinto
loissa puodeissa teatteueissa ka
duilla vaunuissa y m aivan kuten
miehetkin Nuoret tytötkin tupakoi
vat ja kantavat paperossejaan sie
vissä koteloissa kuten puuteriaan ja
peiliään aiVan kainostelematta —
Hm!'
Petalumassa Cal aikovat naiset
valita majuriksi naisen sekä koko
kaupungin virkakuntaan ainoastaan
naisia ensi huhtik vaaleissa Naiset
ovat varmoja voitostaan
Onnistunut riistäjä on japanilainen
nainen Yono Suzuki erään suuren
uloslähetysliikkeen ainoa omistaja
Hän on "ansainnut" sodan ajalla
$100000000
Näin kapitalismi naistyövoiman
avulla halventaa miesten palkkoja
sillä mitä enemmän me naiset anas
tamme työaloja sitä suuremmaksi
kasvaa tvöttömäin reservi-armeija ja
oi hyvin pienen laulun =itä suurempi mahdollisuus on kapi
luki Lyyli Paavila sei- talisteilla riistää sitä
Onhan nykyään aivan tavallista et
tä naisille ei makseta samasta työs
tä yhtä suurta palkkaa kuin miehil
le vaikka onkin tunnustettu että
naiset useallakin työalalla ovat huo
lellisempia ja sukkelampia
Tästä näemme miten naiset astu
essaan teollisuuden palvelukseen jou
tuvat kilpailemaan miesten kanssa
työmarkkinoilla ja halvempipalkkai
sia kun ovat anastavat he miehiltä
työn kaikilla toimialoilla missä nais
ten työ on edullisempaa työnantajil
le kin miesten työ
Tahdommeko naiset kilpailla mies
ten kanssa palkan halpuudessa? Em
me suinkaan Siis köyhälistön nai
set yhdistäkää voimamme luokkam
me miesten kanssa yhteistä vihollis
tamme kapitaalia vastaan
Sitten 14 p : n ä- illalla on taas 6h
jelmakokous klubin kokoushuoneessa
Sinne kai tulee huoneen täysi vä
keä sillä on siellä oppimista eikä
suinkaan iltävä '
Toverittaren ystävät
kannattajat
v„t i„„ iQiitn knitn laninn mantereen— siihen luettuna Canada nous
evat Toverittaren tilaajat ja ystävät parhaallaan touhussa hankkiessaan
uusia tilaajia Toverittarelle tällöin ei ole unohdettava että Toverittarella
on vapaa pääsy Suomeen Jokaisella Toverittaren nykyisellä laa
talla on sukulaisia ja 'jollei sukulaisia niin ainakin hyviä tuttavia joille
voipi tehdä pienen lahjotuksen ja lähettää Toveritar Suomeen Tuo pieni
uhraus sukulaisille tai tuttaville voisi saattaa monta hupaista hetkeä nama
murrosaikoina kun he Toverittaren-' avulla olisivat tilaisuudessa saamaan
tietoja tämän suuren Ameriikan suomalaisten naisten puuhista ja rien
noista Pistäkääpä tämä— ei muistiin— vaan heti toimeksi ja tilatkaa To
veritar Suomeen sukulaisillenne tai tuttavillenne
Toverittarelle on alkanut tulla 'tilauksia uudistuksia ja uusia niitä tulee
aivan joka postissa Näin kun jatketaan niin pian näemme että Toveritar
on tämän mantereen enin levinnyt suomenkielinen lehti-
Sen verran kuin minulla on tuntemusta naismaailmalta uskallan vakuut
taa että ei otakaan kauan kuin voimine merkiä että se on Toveritar
täällä Amerikoissa joka puhuu laajimmalle suomenkieliselle lukijakunnalle
Tai mitä arvelette Toverittaren ystävät ja kannattajat?
Jos on niin— kuten oletan— että olette kanssani samaa mielipidettä siiliä
että tässä rynnistyksessä viedään 'foverittaren tilaajaniäärä niin korkealle
että "toistenkin" on tunnustaminen että kyllä on sittenkin se "Xmmätar"
enimmän levinnyt tällä mantereella
Oletko sinä jo täyttänyt velvollisuutesi ja hankkinut Toverittarelle vä
hintäin yhden uuden tilauksen?
Jollet niin kiiruhda mukaan Kuhnailemalla emme mitään saavuta
vaan ripeällä ja reippaalla toiminnalla me'pääsemme siihen millin pyrimme
Ilman pitempiä puheita jokainen oivaltaa velvollisuutensa ja hankkii To
verittarelle vähintäin yhden uuden tilauksen samalla muistaen etta To
veritar voidaan lähettää Suomeen
„ ci ec- aiia i ui in nn tilattava kevät -julkaisut Olemme
tahtoneet ottaa täsä yhteydessä puheeksi ettei tilausten lähettäminen
myöhästyisi Tilaa nyt heti Vappu v 1918 maksaa 50 senttiä Lasten
Kevät maksaa 15 senttiä osolteelia: TOVERI Box 99 ASTOR1A ORE
On muistettava että molempia kevätjulkaisuja voi lähettää Suomeen ja
hinta on sama - - Toveruudella LIIKKEENHOITAJA
kaan mitään -itsestään sillä niinhän veritlaren kirjeenvaihtajan valltseml-
n mMär-ivs sesta ei l'1"'"11 mitään vai katso-
No' ilmat ainakin ovat kauniini- vatkohan osastomme miehet naisten
nmt 'vaikka lunta onkin vielä paljon lehden ylön jollei niin valitkaa en-
Sairauttakin on ollut suomalaisten si kokouksessa kirjeenvaihtaja love-
i„t„ lococ ia knhnekvlvvillä ne use- rlttarelleKln
nt Hiilin niitä ovat parantaneet
Mistäpä silä köyhä niitä lääkkeitä
saisikaan
Raskasta on köyhän elämä Oikein
i)ir„irci in kun el untaan saa
vaikka aina
Keskustelukysymyksen: Mitä toi
voisimme Toverittarelta? alustaa Ai
no Linsär Puheen pitää Emma Mat
tila Runon lausuu Lyyli Paavila
Mrs Hietala laulaa Kertomuksen
lukee Ida Syvänen "Yritys" lue
taan kuukauden viimeisessä kokouk
sessa 28 p:nä t k Sen toimittajia
ovat tällä kerralla päätoimittajana
Ediih Pirilä ja aputoimittajana mrs
Kalle Niemelä Heille sopii heittää
lehteen menevät kirjotukset ijän-liiuutto-
ja naimailmotukset ja muut
sellaiset
Toverittarelle 'kirjeenvaihtajaksi
siksi kun häneen väsytään tai hän
väsyy valittiin Anna Järvi
-Hunni! Naisten keskusteliikokoiis
on muutettu perjantai-illaksi sattu
neesta syystä Tulkaa joukolla ko
Sunnuntaikoulu perustettiin joku
viikko sitten jossa opetetaan suo
menkieltä lapsille aakkosista alkaen
sekä myös kirjottamaan suomea
!'„ in -n vimi:i kaikille suomalaisten
e KUU ei iMMrtau n'" -
tekee työtä Ajattele- lapsille paitsi aapinen on ostettava
Luonto nymyiiee piinmi m'„"
perästä Oli useita päiviä sadotta
ja nyfalkavat ohdelmiipuiit kukkia
ruoho vihoitan linnut laulaa iloises
ti nurmenkukat kukoistaa ja ruu
sut alkvat jo kukkia On jo ihana
kevät Tämä seutu onkin tavallisen
ihanaa olletikin keväällä mutta ei
silti vertoja vetele Kuonien ihanuu
delle Suomen kesäisiä ihanuutta ei
voi muualta löytää
Farmari-emäntä
DARRINGTON WASH
Pitääpä kirjottaa -joku rivi Tove
rittaren lukfjoille tiiältä vuoristosta
Tässä kaupungissa en tiedä olevan
suomalaisia kuin me Lähellä airttn
on kaksi lumivuoren tapaista Nii
den nimet ovat VVliito - llorse ja
Western XVorkmeis
Publishing Society'n
VUOSIKOKOUS
maan se panee etla josko tasia mei
dän päivinä parempaa tuleekaan kun
aina vain olot yhä "liuononevat
Olen kuullut puheita että Sieamoli
hin perustetaan s s osasto Ilolla
minä ainakin tervehdän sitä Sitä
olisi suuri hyöty meidän nousevalle
nuorisolle Meillä on kaikilla pian
niin suuria lapsia että he tarvitse
vat muutakin kuin leikkinsä ja kou
lunsa Kaippa siitä osaston perusta
misesta on enemmän "Vapaudessa"
Mary Ranta
SICAMOUS B C CAN
Nyt sitä vasta ajatella saa
oikein kirjottaa Toverittareen
ei saisi sanoa juu eikä jaa eikä
m i ta
kun
suin-
REEDLEY CAL
En ole täältä Reedleystä huoman
nut ainoatakaan Tarjotusta Toveritta
ren palstoilla Koetunpa kyhätä jo
kusen rivin Toveritarta tulee tän
ne enemmän kuin mitään muita so
sialistilohtiä Meillä on täällä s s
osasto mutta naisia ei siihen ole yli
tynvt kuin nelfl vaikka on naisia
useila jotka hyväksyvät sosialistisen
periaatteen ja puolustavat sosialisti
puolueen taikotusta mutta eivät roh
kene yhtyä osastoon eivätkä julki
sesti alkaa taistella köyhälistön ri
veissä yhteistä vihollistamme kapi
talistiluokkaa vastaan Me naisvt
olemmeV tämän nykyisen yhteiskun
nan aikana niin kurjassa asemassa
että meidän velvollisuuteemme - kuu
luu vaatia ihmisoikeuksia itsellem
me ja muuten me emme niitä tule
saamaan kuin järjestymällä köyhälis
tön riveihin
Naisilla ei täällä ole mitään yhteis
hommaa Toisinaan on' ollut ompe
luseura mutta sekin on nyt kuollut
S s osastomme tammikuun koko:
uksessa valittiin toimihenkilöt To-
JÄSENTEN
pidetään Astoriassa Öre huhtik
20 p 191Ö alkaen klo 10 a p
Kokouksessa käsitellään kaikki
sääntömääräiset asiat sekä niit-
lisäksi kaikkia niitä asioita
johtokunta tai joku jäsen
mahdollisesti esittää
WESTERN WORKMEN'S PUB
SOCIETYN JOHTOKUNTA
Frank Niemi Antti Mäki
esimies sihteeri
ten
joita