Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 12, 1918, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fiIVU NELJÄ
Tiistaina maalisk 12 p 1918
No ir
TOVERITAR
Amerikan luomaliistcn työllianalittn 15
nkannattaja Umeityy Aitoriaisa Ori Joka
tilitti Ine Witern Workmen'i Pub Co:
auatantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuoiikeru $100 puoli Tuotta He
CANADAAN
1 Tuoaikerta $125 puoli vuotta Iit
SUOMEEN
J ruonikerta $150 puoli vuotta $tc
TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORE
ätatcred aa second-clasi matter Julv lath
1 l at the Post Office at Astorla Ortfon
fl-der the Act of March 8rd l7
TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $100 6 montha 60c
IN CANADA:
One yer $125 6 months 7Se
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 monthi 80c
TOIMITUS:
Maiju Nurmi
Astoria
Box 99
Oregon
Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
seuraavaa:
Uusia 219
Uudistuksia 68
Katkennut 100
Osuustoiminnasta
Kaikkien elintarpeiden tavaton kal
Jistuininen on vihne aikoina eritoten
ollut jokapäiväisen puheen aiheena
ei ainoastaan työläisten vaan keski
t't::lkalaiilenkin keskuudessa Tus
jinpa ottaa yhtä lehte:i käteensä et
1 Miiuä ole jotakin elintarpeiden 'mi
nusta voususta Ruropan sota on ol
I it amerikaluisten kapitalisijeii kul
taista aikaa Suurempi ulkomainen
1 i varan kysyntä ja sodan vaikutta
ma elintarpeiden väheneminen on an
tanut tämän maan kapitalisteille oi-v-ja
tilaisuuden nostaa hinnat mieli
valtaisesti kaikille ''tavaroille ollen
dallanu ostokyky nyt vain puolet
siltä mitä se olihiuutama vuosi sit-t-n
Vashingtonissa sai 'kananmunia
Iit vuotta sitten 40 sentillä niin pal
j in 'kuin nyt dollarilla ja maissia 37
Pentillä vähän ennen sotaa niin pal--n
kuin nyt dollarilla Puuvillakan
fciit jotka kolme neljä vuotta sitten
Maksoivat 12 ja 13 senttiä yaardi
cvat nyt 22 ja 2~i senttiä Samoin
Hii sokeri vilja hedelmät ja kas
uksetkin Länsirannikolla sai 4 ja
5 tusinaa omenia ja appelsiinia 23
Hentiliä noin kymmenen vuotia sit
ten ja kasviksia 10 sentillä niin
paljon hyvänsä ja nyt saa maksaa
ivan kaupungin laidasta tuoduista
oieeutsta 35 senttiä tusina joita sa
'n'!a sai vielä kolme vuotta sitten
$150 laatikko Kaikki maanviljelys
tuotteet ja muut elintarpeet ovat
'(esseet niin paljon eimmmän kiin
:i"pa!kat eitä n s hyvien aikojen
ti-lot eivät riitä niinkään kimnolli
ifeen elämään kuin elintarpeiden
i'U-ssa 40 — 30 prosenttia halvemmat
jt työläisien ostokyvyn huonompi
Vaikka maanviljelysi uotteet ovat
ulin nousseet eivät farmarit ole niis
iä suhteellisesti hyötyneet kuten voi
el olettaa Joskin he saavat muuta
mia senttejä enemmän 'tuotteistaan
niin he ovat toisaalta pakotettuja
ihaksamaati lapioista "overalleista"
l:~rgistä sokerista kahvista ym ta
v iroista kallistuneen hinnan Niin
if uniarit kuin pnlkkatyrSläUetkin ovat
j ''tunoet välikäsien tuljkukauppiait-4-!
trustien ja elintarpeilla keinot
telijain mielivaltaisen ja rajattoman
Untoa tiaiseksi
Tuo riisto ja elintarpeilla keinotte
!) on käynyt niin julkeaksi että se
n synnyttänyt napinaa yli koko
riasin Vuosi sitten oli useissa maan
cuurkaupungeissa vakavia inellakoi
tx kuten esim New Vorkissa jos
sa kapinoitsevat naiset harjottivat
'ikein nyrkkivaltaa Elintarvetilan
t3 pakotti lainlaatijakunnan kong-?-aiii
ja senaatin lieventäviin toi
te'ipiteisiiii Muutamille rliokatava
t jiUe on määrätty alin hima elin-'
i-trpnilla pörssissä keinottelu on ra-
KATSAUKSIA
Lapsityökomitea vetoaa kansaan ja
äänestäjiin lapsityön hyväksyvän lain
kumoamisessa "Helvettiin työläiset"
on senaattori Eliliu Jt Brovvnin tun
nuslause ajaessaan erikoisena sota
toimenpiteenä nais- ja lapsityön kai
kenlaisen suojeluksen poistamisia
Neekerieduslaja E A Johnson
New Yorkin valtion lainlaatijakunnas
sa ajaa myös kahta samanluontoista
ehdotusta Yksi niistä myöntäisi teh
taille ja liikehuoueille oikeuden pal
kata lapsia 14 ja 16 ikäv välillä
työhön ilman laillisia työpapereita ja
toinen ehdotus on että tyttösille an
netaan lupa myydä -sanomalehtiä joka
aika vuorokaudessa ja missä paikas
sa tahansa Johnson sanoo vain eri
koisesti ajavansa oman rotunsa työt
tiimien köyhien lasten etuja
Sama lapsityön kumoava laki oli
jo esillä vuosi sitten vaan kuvernöö
ri vetosi sen
New Yorkin sosialistit unionistit
naisten äänioikeusliitto naisten klu
pit y m humanistit ovat- tarmokkaas
ti vastustaneet sitä Erikoisen sota
toimenpiteen varjossa siis riistettäi
siin sekin vähäinen lain suojelus lap
sityöläisiltä mikä heillä on ollut Ka
pitalistiselle ahneudelle ei' riitä et
tä nuoriso ja äidit ovat pakotettuja
raatamaan heille vaan pitäisi heidän
vielä saada pienet lapsetkin mielin
määrjn riistettävikseen
Kaksi vuotta sodan syttymisen jäl
keen Englannin ampumatarvetehtai
"den terveysoloja tutkiva komitea lau
sui että: "Kun sota hävittä niin
paljon kansan parhaita miehiä on
hallituksen erikoisesti huolehdittava
ja valvottava että i nousevasta suku-'
polvesta kasvaa tervettä ja voima
kasta ruumiillisesti ja henkisesti Ei
tule- huolehtia ainoastaan 'että työ
ei kokonaan murra nuorisoa vaan
että työ ei heitä mitenkään typistä
ja -turmele heidän kehitystään ja ter
veyttään" Sodan alussa Englannissa esim yk
si ensimmäisiä sota-säästäväisyys-toi-menpiteitä
oli koulujen alalla Kou
lut otettiin sota tarltot uksiin sairaa
loiksi y m opettajat vietiin rinta
malle iltakoulut lakkautettiin ja tu
hansia 11 ja 12 vuotiaita lapsukaisia
jotettu ja kielletty j n e mutta
joilla toimenpiteillä ei silti ole voitu
suuresti vaikuttaa hintojen laskuun
Trustit ja keinottelijat jatkavat riis
toaan huolimatta että itse presi
denttimme on oikein pyytänyt heitä
asettamaan isänmaallisuuden edelle
liikevoitoista "Business is business"
heille ja me työläiset maksamme "bw
sineksi" kymmenien prosenttien lii
kevoitot Ympäri Yhdysvaltain näkyykin työ
läiset ja vieläpä keskiluokkalaisetkin
ryhtyneen suojelemaan itseään kei
nottelijoita vastaan Eräs kaupunki
osti omenia suoraan kasvattajilta ja
mii! ne kuluttajille ilman voittoa
useat kaupungit ostivat puita ja ki
vihiiliä ja jauhoja New Vorkin so
sialistiset valtuusmiehet koettivat
saada kaupunkia kontrolleeraamaan
kaikkia elintarpeita ostamalla tuot
tajilta ja myymällä ilman voittoa
kuluttajille
Sosialistiset kaupunkien valtuustot
voisivatkin elintarpeiden ston ja ja
on niin järjestää mutta kun sosialis
tista virkakuntaa" on vielä niin har
vassa kaupungissa edes nimeksikään
niin on työläisten pakko ryhlyä mui
hin itsensäsuojelus- ja auttamisloi
menpiteisiin Sellaiset hetkelliset
rynnäköt ja väkivaltaisuudet joita
jossakin on ollut eivät auta mitään
sanottavaa Ainoastaan järjestyneel
lä itsetietoisella yhteistoiminnalla
voi työväestö auttaa itseään tässä
kin ja saavuttaa etuja jotka edes vä
hän lievittävät elämän kovaa kamp
pailua Niinpä onkin taloudellisesti
ja poliittisesti järjestynyt työväestö
jo vuosikymmeniä sitten ryhtynyt
työväestön kulutusosuuskuntia perus
tamaan Meilläkin Amerikan suoma
laisten -keskuudessa niillä on vähän
kokeiltu jo kymmenisen vuotta Vii
me aikojen hintojen nousu on johta
nut meidät yhä lukuisammin osuus
kauppoja perustamaan ja ennen pe
rustettuja kannattamaan Niinpä
suomalaisilla on jo yli 70 osuuskaup-
laskettiin kouluista työhön Lait
jotka säätivät työajat ja työpäivän
pituuden ampumatarvetehtaissa ja
kaikenlaiset- suojelutoimenpiteet ku
mottiin Ja seuraus siitä on että
tuhansia pieniä lapsia on ilman kou
luja ja opettajia Vartavasten kou
luista työhönmenon takia vapautettu
ja lapsia on 600000 Noin 3000000'
lasta kaikkiaan 12 ja 17 ikäv välillä
on poissa kouluista Rikollisuus las
ten keskuudessa on lisääntynyt 40
J iii prosentilla" sodan ajalla
Tiedot samoista seikoista muista
sodassaolevista maista ovat niukko
ja mutta epäilemättä ne asiat eivät
(niissä ole sen paremmalla kannatta
Berliinissä jo v 1913 oli rikollisuus
lasten keskuudessa 50 prosenttia suu
rempi t kuin v 1914 Kerrotaan noin
SOgu 14 ja 16 ikäv välillä olevaa las
ta työskentelevän Preussin kaivok
sissa
englannissa on huomattu se vaara
mihin sellaiset "säästäväisyystoimen
piteet" johtavat ja lasien työaikaa
on alettu rajotlamaan ja oloja pa
rantamaan sekä kouluja heille jär
jestämään Sotalarvekapitalistien etu
tietysti sielläkin vaatii että lapsityö
tä ei kokonaan poisteta
Ruropan kokemuksien opettamana
ovat tämän maan sosialistit ja unio
nistit ja muut ihmisystävät ryhtyneet
mitä ankarimpiin vastustuspuuhiin
nuorisomme rajatonta riistoa ja sitä
oikeuttavia lakeja vastaan
" -
(Tnie translation filed vith the Postmaster
nt- Astoria Or March 12 1 o 1 K as rcquiml
by the Act of Congrcss Octobcr 15th 1917J
Kiihkoisänmaalliset voittivat Seatt
len Wash kunnallisvaaleissa t k 5
p Majuriksi valittiin Hanson 4519
äänen enemmistöllä Virkaan pyrki
essään hän lupasi karkottaa 50000
i v w-laistä pois
Pllget SOUlldim
seuruulta tarkottaen silla kaikkia iar
jestyneitä työläisiä Koulujen johtaja
Miss Anna Louise Strong kutsuttiin
takasin virustaan 5720 äänen enem
mistöllä Miss Strongia syytettiin
£päisänmaallisuudesta koska hän oli
työväenliikkeelle suosiollinen Es-panjalais-amerikalaisen
sodan vete
raanit johtivat hänen ' takasinkutsu
aan Riisi joulukuulla on Seattlessa var-
smaiset
kouluvaalit johon asti
paa ja noin 30 osuusruokalaa tässä
maassa —
Vaikka me työläiset näemme
ka välikädet ja pikkukauppiaat
kuin-muu-
taman vuoden liikkeessä oltuaan
omistavat talot farmit automobii
lit y m rikkaudet emme me vain
kyliin nopeasti näy ymmärtävän si
tä seikkaa että nuo kauppiaitten rik
kaudet ovat liikevoittoja siitä ruu
asta ja elintarpeista joita me olem
me heiltä ostaneet Monella paikka
kunnalla jossa on osuuskauppa kuu
luu siilien vain- 100 tai 200 jäsentä
vaikka työläisten lukumäärä edellyt
täisi 1000 tai 2000-jäsentä Vaikka
tiedetään että jokaisessa sokeripa
lassa on pikkukauppiaaalle mahdol
lisuus liikevoittoihin niin siitä huo
limatta ei ryhdytä järjestymisen ja
omien kauppojen kannattamisen muo
dossa lievittämään asemaansa Nyrk
kiä taskussa puiden napistaan kiris
tyksestä ja ehkä kirota napsautetaan
kun kauppias ajaa autollaan ohi ja
tupruttua savua ja pölyä rikastutta
jiensa silmille Ei viitsitä ajatella
että emmeköhän noiden toisten naa-'
piirien ja kyläumiesten toisten työ-
Iäisten kanssa yhdessä voisi jotakin
tehdä Oikeastaan ei ole kumma
jos tuollaisetkaan yhteenliittyinisaja
tukset harvoin syntyy sillä luokka
na toimiminen yhteiseksi eduksi on
meillä työläisillä vielä harjottelua
Sosialistienkin luokkatietoisuus on
vielä hataraa ja kuitenkin he ovat
työväestön tietoisin aines Taloudel-
Ilsen liikkeen sekä ammatti että
osuustoiminnallinen — eritoten osuus
toiminnallinen — puoli on tarpeelli
sen kasvatuksen puutteessa vielä lap
sen kengissä Ja sekin Vähänen
osuustoiminnallinen harrastus niitä
on on etupäässä miesten ylläpitä
mää Naiset joitakin lukuunotta
matta ovat koko asiasta syrjässä ja
sille melkein kylmät ja vieraat Tä-
mä viimemainittu se onkin antanut
aiheen tästä jutustella Jatkan jut
tua seuraavassa Toverittaressa
Strongin tilalle valitaan joku "taattu'
henkilö joku joka tietysti ehdotto
masti panee salvan vapaalle härkin
nalle ja ajatuksen vapaudelle
Portlandin Ore„ koulujen johto
kunta juuri paroillaan suunnittelea
uskollisuusvalan vaatimista kaikilta
opettajilta
Vallassoleva luokka valvoo tarkas
ti ettei nuorison mieliä voida johtaa
sen eduille vastakkaiseen suuntaan
— Multa entäs me työikäiset? — Se
attlen työläiset etenkin työläisäidit
muistakaa että kouluvaalit ovatjou
lukuulla ja toimikaa kuten luokkam
me etu siinä asiassa vaatii Oppi
kaamme tässä suhteessa porvareista
— Meidän luokkamme lasten opetus
tulisi olla meidän johdettavissa ja
määrättävissä Meidän ylivalvonnan
alaisena ja meidän maailmankatso
muksen mukaisesti pitäisi luokkain-
nie nousevan nuorison henkinen ja
ruumiillinen kehitys tapahtua ja se
tapahtuu jos meidän luokkamme
edustajat ovat oppilaitosten johdos
sa Meillähän on suuri osa niistä ää
nistä joilla koulujen johtokunnat ja
virkailijat valitaan mutta tietämät
tömyydessämme annamme ne vastus
tajillemme Valveutuneet työläiset
oppikaamme porvareista ja älkääm
me nukkuko!
(True transfation filcd vith the Postmaster
at Astoria Ore March 12 1918 as rc(uireri
liv seclion 19 of the Act of Oct 6th 1917)
Canadan naiset ovat äskettäin pi
täneet sotakonferenssin Ottawassa ja
tehneet siellä päätöksiä joiden joh
dosta omistava luokka nostaa kau
niisti hattuaan ja kiittää kehuen et
tä mikä ihmeellinen voima meillä
vielä onkaan naisissa kun lie oikein
pääsevät alkuun' He ovat päättä-
lipat prtri nnit:i'u nodoiin in Volii + o
s:„ I-oiklHin maliilnllisitn nmmntrof
liiti joista miehet siten päästetään
armeijaan he sitoutuvat "valista
maan" naisia suurempaan uhrautu
vaisuuteen maata kohtaan ja opetta
maan heille tehtäviä joissa he voivat
olla apuna sotakentällä He tahto
vat naisopettajia kaikkiin kouluihin
miesten tilalle että yhdenkään- mie
hen ei tarvitse olla poissa rintamal
ta toimensa takia Vielä he sitou
tuvat ruuan ja päivänvalon säästä
väisyyteen (eräs keino on että pide
tään kello 1 — 2 tuntia edellä) vaati
vat väkijuomien valmistamisen lak
kauttamista vähemmän välttämättö
mien tuotteiden valmistamisen rajot
tamista naisten alinpalkkalain sää
däntää yleistä parempaa terveyden
hoitoa ja että hallitus määräisi
maanviljelystöissä olevien naisten'
palkat
Muutamia humanistisia reformi-
suunnitelmia lukuunottamatta ovat
nuo päätökset sitä lajia että ei luu
lisi niitä naisten ja äitien tekemiksi
Ei luulisi naisten ja äitien niin me-
liettäneen luonnollista elämää suoje
levaa vaistoansa edes luonnottoman
kiihkoilunkaan vuoksi " Mutta ku-
ten tietty eivät ne ole työläisnaisten
päätöksiä ja kuvastuu niissä omista
van luokan henki ja siveysoppi
Työväen lainlaadinnallisia reformi
suunnitelmia Am Työväen lainlaa
dintaa ajava yhdistys ehdottaa Yhd
valtoihin järjestettäväksi naistyöläis
ten suojelus samalle kannalle kuin
se on jo joissakin Europan maissa
Yhdistys vaatii äitiysvakuutusta tai
että jonkun ajan ennen ja jälkeen
synnytyksen ei naisia saa pitää an
siotöissä vaan on maksettava heille
tavallinen palkka ajalta jolloin ovat
tyästä 'poissa Joissakin Europan
maissa on kunnan puolesta perustet
tu suuria vapaita hoitoloita sotaäi
deille New Y'orkin valtion Työväenliitto
ajaa samansuuntaista työläisten sai
rausvakuutusta koskien se myöskin
korvauksia synnytysajalta kuin myös
kin kaikkien työläisten sairausavus
tusta New Y'örkin ammattiliitot suffra
getit ja nuorten naisten kristillinen
yhdistys koettavat saada senaattia
hyväksymään lakiehdotuksen' joka
myöntää naisille S tunnin työpäivän
eli 48 tunnin työviikon
Naisten alinpalkka- ja' työpäiväla
kia Oregonissa koetetaan saada muu
tetuksi siten että työpäivä kaikkial
la olisi 8 tuntia ja alin palkka $1036