Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 12, 1918, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 11
Tiistaina maalisk 12 p 1918
SIVU KOLME
Kuvia kirjavasta ihmis
elämästä (Jatkoa ensimäiscltä sivulta')
Kuulevan vuoteen' ääreen 'Ore
gonin kesäyön kylmä kosteus
tunkeusi telttaan tehden him
meän lampun valon huurteellaan
yhäkin himmeämmäksi ikään
kuin tahtoen hämärään kätkeä
tuon kurjuuden kuvan Mies
hetken aikaa rahottuaau panetu
tui 'pitkälle telttaan ja pian kuor
sasi sikeää raskasta juopuneen
unta
Yö oli sivu puolesta Hiljai
suutta häiritsi vaan juopon kuor
saus ja silloin tällöin kuolevan
heikko' valittava ääni
— Mike! Mike! Kuule
Mike!
Se oli kuolevan vaimon" viime
kutsu puolisolleen Hän tunsi
loppunsa tulleen ja tahtoi sanoa
hyvästi Yhä uudelleen ja tiu-"
delleen hän kutsui"' mutta mies
kuorsasi juopuneen raskasta si
keätä unta- hän ei kuullut
— Oi Mrs Ilenson nyt minä
kuolen eikä Mike herää
Lue kanssani Herran Rukous
oi Mike minä kuolen kuule
Mrs Ilenson alkoi: ''Isä mei
dän joka olet taivaassa" ja
kuiHeva lausui sanat iheikosti
jälessä Se tyynnytti ja rauhoit
ti kauan kärsineen heikon mie
len Rukouksen loputtua huo
kasi sairas syvään ja nukkui i
kttiseen uneen
M vähään aamulla virkosi vih
doin mies ja hoippuroi seisal
leen — Katie Katie kuulehan
— 'Ei Katie enään sinua kuu
le hän kutsui sinua yöllä
vaan sinä et silloin kuullut
Nyt hän ei enään voi sinulle pu
hua Ja nyt en minä enään voi
tässä talossa viipyä Hän ei
minua enään tarvitse Ja pidä
sinä huoli hapsistasi
Mies' seisoi hetken kuin kivet
tynyt kauhu väännellen kasvo
jaan rl an vaistomaisesti tajusi
että hän on tehnyt väärin teli"
nyt jotain kauheata — (jotain
sellaista mitä ei enään koskaan
voi toiseksi muuttaa eikä mil
lään hyvittää Siltä se tuntui
hänestä ja suuri suru ja tuska
täytti mielen jonka tuskan huo
jennukseksi ei hän muuta kei
noa ymmärtänyt kuin laatikolli
nen olutpulloja kotiin ja juoda
juoda juoda 'kunnes naapu
rit toimittivat lapset orpojen ko
tiin Ja mistäpä mies paremman
ymmärryksen olisi saanut Ei
liän ollut edes saanut sitä oie
tusta nuoruudessaan minkä ny
kyinen yhteiskuntamme tarjoaa
kouluopetuksen nimellä puhu
mattakaan 'kotikasvatuksesta
" luonteen kehityksestä jalosta
vasta kotielämästä ja ympäris
tön jalostavasta vaikutuksesta
Sen sijaafi että hänelle jo
nuorena olisi kasvatettu itseajat
telukykyä luonteen lujuutta ja
taitoa käsittää hyvä ja paha oli
hänen luonteensa ja järkensä ke
hitys lvöty kokonaan laimin ja
sati uma ei ollut hänelle suonut
tilaisuuksia missä nämä ominai
suudet olisivat heränneet ja i
käänkuin itsestään alkaneet kas
vaa Ta tävsi-ikäiseksi kasvet
tua ei myöskään ollut itä ja
lostavaa ja hyvään kasvattavaa
seuraa '
Itsenäisyyttä vailla oleva
luonne mieluummin aina valitsi
helpoimman tien ja vältti 'vas
tuunalaisuuden sillä että' koska
tämä ja tuo mies ja niin moni
muu mies tekee näin tai noin
enhän minä ole heitä huonompi
Ja niin kehittyi miehestä juop
po auttamaton juoppo kun vii
naa oli viljalti saatavana kaik
kialla' kun sen saannin laki e'i
yhteiskunta takasi ja suojeli '
jotka lupautuvat käymään suanun- Yö-röllöä tulee tänne viitisen kap-
taikoulussa Opettajat hajalla asu- palotta Uuden-Kotimaan ja Suomet-
misen vuoksi valittiin kolmeen eri taren lukijakunta on tainnut hajota
ryhmään Tämä niin tärkeää kuin kokonaan Niin sen pitääkin Tilat-
se olisikin ei ole tullut ainakaan kaa Toveritar tllalte — Probus
lähempänä haalia asuvilta täytetyksi 1
Lieneekö syy opetajain oppilaiden m '
tai lasten vanhempain Tästä olisi 1 ellKUa OStOKSeiine I111S-
sosialistisen valistustyön tärkeyden a UJklj-oJa+ä inihtk i
käsittäväin keskusteltava ja päätet- i llinnCISld JUHVrt II-
tä!u mrSten mottevat jäsgäjehdessä
naisten ja miesten rekisteeraus toimi
tetaan 25 26 ja 27 päivinä helmik imM"H"I"M"M"I"H H"l "1 A-VH-V ij
turvallisuuskomissionin määräyksen t +
perusteella Päivälehden lukija el + NEVV YORKIN SUOM NAISTEN
Kirjeitä
CHERRY MINN
Tervehdys kaikille raatajille jot
ka ovat valveutuneet porvaripuoluei
den pimityspuuhista huolimatta niin
että alkavat tutkia työväen kohottä
miKpyrkimyksiä sen omista sanoma
lehdistä ja sosialistisesta kirjallisuudesta-
Säälittävän paljon on tälläkin paik
kakunnalla työn raskaan raatajia
jotka eivät koskaan ole kuulleet työ
väen puhujaa eikä lukeneet muuta
kirjallisuutta kuin porvarillisia sano
malehtiä joissa työväen pyrkimyksiä
koetetaan mustata inhottavimmilla
valheilla Velveutumit työläinen jol
la totuuden' rakkaus on Voimakas
jonka osanotto riittää koko kärsivää
työväenluokkaa kohtaan tuntee sy
vää sääliä valheitten varjossa eksy
tettyä raatajaa kohtaan
Edellä mainitunlaiset porvarilcli
tien lukijat kyllä tietämättömyydes
sään sanovat että sellaisia ja sellai
sia ne sosialistit ovat jotka eivät
millään pidä mitään väliä Vaan heil
le täytyy antaa anteeksi sillä he ei
vät tiedä mitä he puhuvat Niistä
aatteista joita he tietämättömyydes
sään puoltavat löyhkää kalman tuok
su Osaston toiminta ei täällä ole kii
tettävä On sentään joskus ollut
kokoontumistilaisuuksia Mutkanky
läläiset ovat tämän talven aikana
näytelleet 3 näytöskappaletta Myös
kin on ollut joitakin Kukka- ja päs-ketti-iltamia
Lasten toimesta on ol
lut kaksi iltamaa Tuloja näistä en
varmuudella tiedä Agitatsiooni- ja
sisältörikkaimmat ovat ymmärtääk
seni olleet lasten iltamat
Vakituista sunnuntaikoulun pitoa ei
täällä ote ollut vaikka viime syksy
nä osaston kokouksessa niin päätet
tiin ja tilattiin sosialisti aapisia ja
laulukirjat jaettavaksi niille lapsille
kuitenkaan sano sitä uskovansa että
naisten tarvitsee rekisteerata koska
hän ei sano siitä iimotetun Päivä
lehdessä Olen uteliaana silmäillyt
että eikö Toveritar tästä mitään sa
no Onko niin vähä Minnesotassa
Toverittaren tilaajia ettei olo kan
nattanut ottaa tätä huomioon? Re
kisteeraus Työmiehen ilmotusten' mu
kaan koskee maassasyntyneitä naisia
kin jotka ovat menettäneet kansa
laisuutensa menemällä naimisiin ul
komaalaisen kanssa Siis kaikkia 14
vuotta täyttäneitä naisia ja miehiä
joilla ei ole täysiä kansalaispapereita
vaaditaan rekisteerautumaan mainit
tuina päivinä
Toveritar ainoa suoumalaineir työ
läisnaisten äänenkannattaja kasva
koon monipuolisissa tiedoissa ja saa
pukoon hyvänä ja luotettavana ystä
vänä jokaiseen työläiskotiin Kaikki ROSSLAND B C Canada S S Osaston
äidit nuoriso ja lapset kantakaa jo- 'Box 454) ompeluseura kokoontuu joka
loi„n Unftno vh toisen hvvnn sna- juiiKBUucn enstrnaiscna ja Kolmantena torstai'
t OSUUSKOTI t
JA PAIKANVÄLITYS-TOIMISTO
[ 241 Lenox Ave '& 122 St
) +
Telefooni: 813 Mornlng alde +
SUURI VALIKOIMA "SIEVIX
KUVATAULUJA
alhaisilla hinnoilla
KEHYKSIÄ tehdään tilausten mukaan
Toverin Kirjakauppa
NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
ylittämiseksi
K H K
HERMAN MICH
ana kello 7 :30 Kansanhaalissa jossa s s
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp ____
HÄNNÄN- ST !3 Ö ompeluaeuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
Sitä kuuluisaa sokeria josta toveri VVAUKECANIN III S S O viralliset
Tossukin on jo ehtinyt kertomaan 'oltoul!?et P'dan i kuukauden ensi-
J „ maisena ja kolmantena sunnuntaina alkaen
on täälläkin ruvettu pinssaamaan ello a ip _ osaston ompeluseuran ko-
Ei saa kuin kaksi paunaa viikossa koukset ovat joka kuukauden toisemftorstai-
jos ollenkaan sillä varastot tahtoo ns alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen
loppua kesken loputtua
Sukulaistensa hoidossa ovat saa- CLOQUETIN S S Osaston ompeluseuran
neet olla Mr ja Mrs Haanpään lap- kokous pidetään joka toinen viikko tors-
set jo pitemmän aikaa Äiti sairas- iina j"lk" puolenpäivän osaston talolla
taa Sisäistä tautia ja isä kauhkotau- frinS- S" Ompeluseura 815 Ave F Cloquet
tia Molemmat ovat sairaalassa
Junien kulku on ollut täällä hyvin MULLAN 8 S O ompeluseuran kokoukset
epäsäännöllistä kovien ilmojen takia „ pidetään joka torstai Suomi-haalilla kello
Toveritar on sentään tullut ajallaan Ka'kl" ""ct""e"''
' PORTLANDIN 3 S Osaston ompeluseuran
mryyhf Hrfirfggh kokoukset pidetään osaston talolla joka
£HKWH0H toinen torstailta kello 8 - Osote: 719
O Phone 781-R
KÄTILÖ
° Mrs H Andros
a
Ö 388 Alameda Ave Astorla Ore
& Montana Ave
ASTORIAN S S O ompeluseuran Itokouk-
tt set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
j H0QUIAM1N 8 S O ompeluseuran ko-
M koukset pidetään osaston talolla Ahjo] as-
Ö sa joka torstai kello 2 jpD Osote: 3 J 3—
HHW0OOHKHSttHKHlWlK lOth St Hoqulam VVash
gmimitimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiMiimiiimiiMimiN
Lasten Kevät
[ 1918
ilmestyy nyt kuten edellisinäkin vuosina Toverittaren laajan kirjeenvaitajajoukon
avustamana kuvitettuna ja sisiiltörikkaampana
Lasten Kevät
on yksi julkaisuistamme joka on saanut jakamattoman kannatuksen ja tunnustuksen
osakseen ~
Lasten Kevät valmistuu painosta huhtikuun alussa
Hankkikaa tämä kevätjulkaisu lapsillenne Vapuksi -
Lastemme kasvatustyötä - b! ole lyötävä laimin eikä siinä työssä ole voimia
säästettävä i
Lasten Kevät jokaiselle suomalaiselle lapselle tällä mantereella!
TILAUSHINTA ON 15 SENTTIÄ KAPPALEELTA
Kiirehtikää tilauksianne saadaksenne Lasten Kevään Vapuksi Asiamiehillä annetaan
20 prosenttia — tilauksista vähintään kymmenen kappaletta 25 prosenttia kun raha
seuraa tilauksen mukana
TOVERITAR Box 99 Astona Oregon
Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Kevät 1918 Rahaa seuraa mukana $
Nimi
Osote
iimHmiiiHiiiiiiiiiiiiimjiiiiiiimiiiimiiMimiiiiimiiiiiiiNiiinMtiiimmim