Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 26, 1918, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina" helmikuun 26 p 1918
SIVU SEITSEMÄN
llinUiniiiiiiimUIiiiSiiillinniiliUIiiHIUlM
E
Minkä nuorena oppii
M
sen vanhana taitaa ' £
No 9
iiimuiiiuiiirKiumnsiimiiinumiiinuimiiuiiuiu
KUN UNHOTTUISI
Kirj Annie Ruissalo
Kim unhottuis huoleni harmaat
ja murheet kiitäisi puis
Jos onneksi elon saisin
niin ilolaulut sois
Mä niioruuskevättä muistan
ja leikkejä lapsuuden
ne vaihtaa jospa saisin
kanss' huolteni harmaiden
Samenee silmä ja kalpenee poski
kun vanhuus luokseni liitää
Harmenee hiukset kun kertyvi
murheet
ja silmissä kyyneleet kiiltää
FORT BRAGG CAL
Nuorisoliitto meillä menee eteen
päin varmoilla askeleilla Liitto pi
tää kokouksiaan joka toinen sunnun
tai klo 2 päivällä Osastomme on
valinnut sinne hiljan pari aikuista
toveria olemaan läsnä ja muutenkin
nuoria ohjaamaan heidän työssään
Liitto päätti tilata Itaikllle liiton jä
senille kirjan nimeltä "Lukukirja lap
sille" J Spargon kirjottama Tässä
kirjassa on meillä aikuisillakin oppi
mista saatikka sitte lapsilla jotka
eivät ole vielä saaneet paljoa kir
jatietoja sosialismista Ku lapset ja
nuorena saavat sen tärkeän käsit
teen että joukkotoiminnalla ja par
lamenttaarisuudella saadaan enempi
aikaan kuin hajallaan ja yksilöinä
niin heistä tulee varmoja joukkotoi
minnan työskentelijöitä Nuorison
eteen kannattaa työskennellä heidän
on tulevaisuus Varmaan heidän toi
minnallaan tulee olemaan suuri mer
kitys työläisten olotilan parantami
sessa ja siksi on meidän ohjattava
heitä ensi askeleillaan
Tämän kuun 17 päivän illalla viet
ti nuorisoliittomme-iltaman jossa lap
set suorittivat kaiken ohjelman Näy
töskappaletta esittäessä näkyi että
he omaavat taipumusta näyttelyyn
kin ihmeteltävässä määrässä Voiton
ne vaan vievät aikuisista se täytyi
tunnustaa Norisoliittomme on jo
alussa valinnut tämän Toverittaren
äänenkannattajakseen siksi pyydän
tilaa tässä esittää sen puheen jonka
nuorisoliittomme yksi jäsen piti yllä
mainitussa liiton iltamassa Tiedän
että pikku puhuja uhrasi paljon voi
miaan tämän puheen laatimiseen ja
sen harjoitelmin Harjotellut hän si
tä oli sillä kaikki ajatukset tulivat
tänen- puhuessaan voimakkaasti ja
väritettyinä esille Tutustukaa Tove
rittaren lukijat tähän puheeseen ja
esittäkää tekin Toverittaressa tämän
laatuisia lasten antamia ohjelmia
Nämä ovat suuresta merkityksestä
meille kaikille Toverittaren lukijoille
Mandi Fräki
Tyyne Saaren puhe pidetty Fort
Braqgin S S Osaston nuorisolii
ton -iltamas-a 17 p helmik
Pienofja suuret ystäväni
Sosialistit kutsuvat toisiansa tove
reiksi Eikö tuo ole kaunis sara:
toveri Tätä me voimine käyKää
kansallisuuteen ja väriin katsomatta
Heti kun he saavat kuulla sanan:
toveri ovat he ystäviä keskenään
He ovat innostuneet samaan asiaan
ja heillä on sama päämäärä saavu
tettavana ja samat toiveet tulevai
suudesta Kuinka rakas ia kallis on
kaan tämä toverien elämä siiri luki
essamme taisteliitoveriemme petfy
myksisä ja saavutuksia koskee tämä
meihin yhtä paljon kuin olisimme ol
leet mukana Olettehan pienet toveri
ni nähneet mitenkä läheisenä asiana
kaikki toverit pitävät Venäjän hoi
shevikien urheata taistelua Koko
maailman työväestö seuraa jännityk-
sollä heidän toimiaan vapauden edes
tä taistellessaan
Meillä sosialisteilla on punanen lip
pu jonka hulmutessa työläiset mars
sivat Pienet toverini tiedättekö
niiksi meillä on punanen lippu? Ehkä
joku ajattelee että niiksi lippumme
on- juuri punanen eikö joku mmi vä
ri paremmin sopisi? Ei muu väri:
ei kelpaa symbooliksi asiallemme
Kaikkien ihmisten veri on punasta
rikkailla köyhillä mustilla ja Valko
silla viisailla- ja yksinkertaisilla Me
olemme yalinneet lippumme väriksi
punasen- esittämään sitä ajatusta et
tä kaik'ki kansat ovat samaa verta ja
sosialismi kuuluu koko ihmiskunna-I-le
Pikku tytöt ja pojat pelkäätte
kö punasta lippua? Näihin päiviin
saakka on porvaripiireissä kovasti
pelätty punasta lippua Poliisit ovat
ainoastaan hansikkaat kädessä us
kaltaneet ottaa punasen lipun ja
viedä tämän viattoman punasen
rääsyn putkaan Nyt tänä päivänä
Venäjällä kannetaan jo yleisesti pu
nasta lippua jos työväki siellä jak
saisi taistella toivomuksiensa peril
le niin tulisi koko Venäjän valtakun
nan lippu punaseksi Suomessa lip
pu on jo punanen pohjallaan paitsi
se leijonan kuva keskellä Siis pu
nasta kohti kulkee koko maailma
Porvaristo poliiseineen on uskotta
nut tietämättömälle kansalle että
punanen lippu on anarkistien lippu
mutta se ei ole totta Sen verran
kun minä tiedän on anarkistien lip
pu musta Miksi se on musta? Sik
si että he toimivat salaisesti ja sa
laiset aikeet ovat aina peitetyt mus
talla Me jotka olemina punalipun
puolella toimimme julkisesti ja sik
si meidän lippumme saa loistaa Niin
pikku tytöt ja pojaU me saamme ol
la ilosia että vanhempamme kuulu
vat sosialistipuolueeseen Meidänkin
velvollisuutemme on suuriksi tultu-"
amme yhtyä siihen ja nyt jo lapse
na kun nuorisoliitto on toiminnassa
on velvollisuutemme yhtyä siihen
sekä toimia siellä Se on ihmiselä
män eteenpäin viejä ottä ihminen
toimii jotain yhteishyvää Ihmiselä
mä on silloin vailla korkeampaa ar
voa jos pyhittää - elämänsä aino
astaan itselleen — kodin seinien si
sällä Tämä nuorisoliitto on arvokkaam
pi kuin me vielä osaamme arvostel-
lukaan Vasta suuriksi tultuamme
'tunnemme sen todellisen arvon Me
saamme sanoa isoina ollessamme
mistä olemme saaneet ensimmäiset
ohjeet yhteistoiminnasta Siis kaik
ki lapset tehkää niin hyvin itsellen
ne että yhdytte ja toimitte vointin
ne mukaan nuorisoliitossa Tästä
saatte niittää kvlvön itse sekä tule
va yhteiskunta teiltä
Tämä maa jossa asumme on hyvin
rikas rikkaampi "kuin mikään muu
maa maailmassa Luonto on valmis
tanut kaikkea mitä me tarvitsemme
Kenenkään ei tarvitsisi kärsiä näl
kää eikä olla ruuan puutteessa Sil
tikin on ympäri maan tuhansia per
heitä joiden ravinto on puutteellis
ta ja epäterveellistä ruumiille Pie
net lapsetkin joiden pilaisi saada
mitä parhainta ravintoa jotiluvut
ihan sylilapsesta saakka tämän puut
teen alaiseksi Kiintarvekeinollolijal
rikasi uvat su un nationia st i korkeitten
elintarpeiden liiti unilla Miljonäärien
lukumäärä on kasvanut vuosi vuodel
la Varsinkin tämän sodan aikana
on yksityisten rikkaudet kuhoiuioet
äärettömästi Kun kansa herää seu
raamaan valtiollisia asioita ei kesiä
kauvaa klm Tio poistavat pois yksi
tyiset kansan kustannuksella eläjät
sekä tarttuvat itse valtiollisiin ohjak
siin kuten io Venäjällä nykyään ka
tetaan tehdä Silloin muodostuu se
aikakausi jota me sosialistit halu
amme '
KIRJEENNE EIVÄT HUKU
kun tilaatte Toverista leimasimen
jolla painatte nimenne ja osotteenne
kirjekuoren kulmaan ennenkuin sen
panette postiin Leimasimet' joissa
on kolme riviä rivin leveys el ylt
kahden tuuman maksavat 75o
TOVERITAR Box 90 Astoria Oregon
TOINI TUULENSUU
Kirj
Helmi Mattson
(Jatkon )
XXIV luku
Jo- vihdoinkin taas oli päästy
lämpimään kevätpäiviin
Lumi oli lähtenyt maa jo su
lanut roudasta
Vihreä heinä nosti päätään
vanhojen kuolleiden ruohojen
seasta Jo muutama kehäkuk
kakin oli umpunsa aukonut he
leässä päivänpaisteessa %
Jokainen vesipisara kimalteli
kuin timantti-helmi iloisena et
tä vihdoinkin oli päässyt va
paaksi jään ja lumen kahleista
Ihmiset tyytyväisinä hymyili
vät kun se kova koettelemuksen
tahi oli viimeinkin loppunut ja
voiteltu
Innolla n vt vain tartuttiin ke
sätöihin Haettiin esille aurat ja kar
hit kirveet ja kuokat
Muistettiin talven vaivoja
mutta sitä enemmän iloittiin saa
puneesta kesänlämpimästä
"Monta jäi senkin talven tai
paleelle jos moni ylikin pääsi"
juttelivat- ihmiset
"Moni vanha ei enää kevättä
näe päätettiin io svksvllä kun
1 imien ullokoilla niin luuli pa
hasti vinkui"
"Se on tosi — sitä se aina tie
tää" säestivät ttiiset
"Monelta on muori ja vaari
tänä talventi Tuonen tuville liih
icnvtkin
kein
"Siellä Tuulensuussa
eri
nomaista on ollut
'Suni ja puutekin lie vaikut
tanut mutta kummaa se on si
tekin! Alilen niin kaksi kuole
maa valeen sattui"
"Vai ei ole kuultu?"
"Se mokin oma muori ia s
ten
se loinen"
"Vai ei tiedetä toisesta''"
Se vanha K -lii- Reeta Siellä
hän se paljon tapasi oleskella
Tuulensuussa Sitlne se oli kom
piini nvtkiu kyliltä Mutta mi:
sii lie hionnut ja vilustunut kul
kiessaan kun sai niin äkkinäi
sen lähdön Ki ollut monta päi
vää sairastellut
"Oma muori oli juuri chdittv
turpeeseen kinrpata kun vietiin
se toinen"
"Se ei ollutkaan odotlämnfon -ta
Tuulensuun muorin kuolema
dian -itä pelättiin edellisenä
talvena
Osan-a lie tehnvt mvös harmi
ja häpeä 'vttäreti takia
"On sillä Toini paralla ollut
sitten touhua 1 1 ii i ti kovana aika
na — vielä pienen lapsen kans
sa" "Niin on"
"la lapsikin kuuluu olev
m liv-
in sairaloinen ia
teinen Voi eläi
hmtera-raken-kun
kesään
paasi mutia
huono"
"( )nki ihan
1"
li sekin talven
sen pien
ikäisen i-
-asta tietoa"
"Tieneekö pitänvt"niitääii hti
ta jälkeläisestään vai antaako
äidin tapella 'puutteen kanssa?"
"Tuo Kylä-Reeta vainaja ne
asiat kuului hyvin tietäneen
Sanotaan väittäneen sitä- Met
solan nykyisen nuoren herran
syyksi ''
"OK tietävinään että siellä
Metsolassa oli käynyt aika ka
hinoita siitä jutusta''
"Ki ole kuultu olisiko autta-
nill 'J I )mit:Mieekii edus töik-
seenkään?"
Kyläläiset jauhoivat " asioita
jiiorumyllyissään sen kun ker
kesivät '
Toini ei niistä välittänyt eikä
joutanut niitä kuuntelemaan
Hänellä oli nyt niin paljon huol
ta ja ajattelemista että sellaiset
sivujulut eiväj hiinen korviinsa
pysähtyneet
Äiti kuollut lapsi sairaloinen
hän itse !ieik'ko työstä ja Valvo
misesta Kevät oli ihanimmillaan mut
ta hän ei sitä- joutanut nyt
huomaamaan
Yötä 'päivää hän hoiti sainil
ta lastaan "
"Kun ei Tuoni korjaisi minun
ainoaa iloani Siellä on mul
lassa isä ja äiti Ki lastani
en anna en en en !''
XXV luku
Hellityn kuolo jo kutsui
Kaiho-itkuja hän kuule ei
Kalma se sääliltä 'koski
Tois äidiltä ilon vei
Ki ottanut kalma kuullakseen
äidin itkuja
Paareilla jo lepäsi pien ii ien
puhtaana ia valkeana
Henki oli liidellyt pois pienes
tä rinnasta
Äiti oli stirusla murtua — !'"i
enää riittänyt kyyneleet — 11 -in
oli jo itkenyt liian paljon —
lliiy tiesi että lapsen nyt oli'
noin parempi nyitta se ajatus
ei auttanut — Toini tuijotti pie
ni kaiseen nivötäänsä tuijotit
tuntikausia Ki uskonut että
lapsi sittenkään on kuollut
Sinne peitettiin
ouiiii lie
nit-
tv kvlmään hautaan
Siellä mullassa lepäsivät
nvt
kaikki hiinen rakkaimpansa
N1 vt hiin oli vksin
Yksin kolkossa inailmassa il
man vstäviä ilman tukea ja tur
vaa! '" Juamalani !"
"Klä anna minun tähän suru
jen painoon sortua Se -painan
— painaa jo liiaksi"
'Toini hoiperteli 'kuin väsynet
matkamies joka ei usko voi
vansa enää viimeistä taivalta as
tua' Haamu hiin enää oli enti-rst
ihanasta Tuulensuun ivMän-s'-
XXVI
iku
Aika eellehen rientää
Se kahleita kalkoo —
Se sii eitä ratkoi i — -Se
solmuja aukoo
Taas uusia kiertää
( tillknii kilillä IMll 111 MYHlll)
o