Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 26, 1918, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 9
Tiistaina helmikuun 26 n 1918
SIVU KOLME
ten) 24c Yllämaiifituista al
kuista voitte päättää minkälai
maito on japanilaisen työläisen
kohtalo
Kaksi pientä maljaa riisiä yk
si malja kehnoa lientä ja nuut
fama suolattu retiisi ja kaksi
kupillista teetä on tavallisesti
Japanin työläisten aamiaisena
Päivällisateria on melkein sa
manlainen ja illalliseksi on vain
erilaista lientä ja joskus pieni
palanen kalaa lisäksi Hyvin
harvoin saavat 'he lihaa Liha
un Japanissa vieläkin kalliimpaa
kuin Yhdysvalloissa Voi ja
mai o on japanilaisen työläisen
kodissa melkein tuntematonta
Kun katselette Japanin kuih
tuneita lapsityöläisiä ja surulli
sia nälän ja huolten uurtamia
naistvöläisten kasvoja niin ky
sytte ehkä: "'Miksi on tämä Ja
pani niin erilainen kuin se jos
ta olemme kuulleet niin paljon?"
Keuhkotauti on tänäpäivänä
yksi Japanin suurimpia viholli
sia Yli kolmas osa Japanin
kansasta on sen uhreja Työ
väen järjestäytyminen 8 tunnin
Ivöpäivä kunnolliset työpalkat
ilimiselliset teiulasoloja koske
vat lait lapsityön kokonaan
puistaminen ja naistyön poista
minen useilta aloilta voivat aut
taa Japanin työläisten hirvittä
vien olojen korjaamisessa
töitä tekisin jos saisin
elää elämäni uudestaan
t-l-I-I-I-I-l-I-I ! 1 111 M M"H"H 1 H"I"H""t I I M I M I H-M-M-H- H"' M"M' lda' hemia ja Pe"mea lelpaa ja ham
paat ovat Kipeät ja rappeutuvat
KODIN OSASTO
TYLSÄM I ELISYYS JA HUONOT honneista hampaista tulevasta myr-
H AMPA AT - kytyksestä
Kaikissa uudemmanaikaisissa kou- Huonot hampaat ehkäsevät ruuan
luissatarltastetaan säännöllisesti op- sulamista sillä se usein Hiellään
pilaiden hampaat Ei aina luoteta melkein pureksimatta kun huonot
siihen että kyllä vanhemmat sellai- hampaat estävät pureksimasta Lap
sista asioista huolehtivat Tilastot set muutenkin pyrkivät nielemään
kerätyt useista kaupungeista osotta- ruokansa pureksimatta Ruuansulat
vat että 20 prosenttia ensimäisen timien kunnollinen toiminta vaatii
luokan nppilaista kärsivät huonoista että joka ateria pitäisi syödä jotakin
hampiista Ylempien luokkien op- kovaa ruokaa kuten esim kuivaa ja
pilaista on osottautunut olevan 35 — karkeaa leipää tai korppua
45 prosenttiin jotka kärsivät samoin Kun lapsen hampaita pakottaa ja
tai muista vaikeista epämuodostu- niihin on pesiytynyt basilleja joiden
mistä johtuen ne lahonneista ham- myrkky on päässyt vereen ja tur
paista mellut muutenkin elimistön on hä-
Hoitamattojnat lahonneet hampaat nen tilansa jo vakava Minkään ikäi-
pilaavat lasten terveyden ja henki- nen lapsi ei voi sellaisessa tilassa
set kyvyt Lapsi joka kärsii aina suorittaa koulutyötänsä eikä olla
jäytävää hammastuskaa ei voi kes- muuten' virkeä Hän on ensimäistä
kittää ajatuksiaan mihinkään henki- saamaan tarttuvia kulkutauteja sil-
seen työhön eli tarkaa huomiota vaa- lä hänen vastustuskykynsä on heik-
tivaan tehtävään ko Tarkastukset useissa kouluissa
Senjälkeen kun opettajat ja lää- ovat todenneet nämä seikat
kärit ovat ottaneet nämä seikat huo- Lasten hampaat pitäisi usein tar-
mioonsa on kouluissa tarkastettu kastaa ja korjauttaa joskin se ky-
suuret joukot lapsia Monet heistä syy varoja mutta se on asia johon
näyttivät hyvin välinpitämättömiltä kanattaa venyttää pennejä jostakin
tekivät usein erehdyksiä eivät kuul- muusta ja jos se ei ole mahdollista
leet tai älynneet opettajien ohjailua niin siinähän on _ jo syytä kylliksi
eivätkä kyenneet edes taululta oi- toimia" niin että edes lapset saavat
kein kopioimaan Suurin syy hei- vapaata lääkärin hoitoa Pakotelta-
dän vajavaisuuteensa huomattiin ole- koon hyviä palkkoja nauttivia kau-
vau hainmastauti- Samoin osottavat punkien lääkäreitä (joita useissa kau-
tilastot etta kun naiden lasten ham- pungeissa on palkkalistalla) teko-
paat korjattiin tuli heistä normaali
oppilaita Mikä pahinta hoitamattomat la
hoavat hampaat ovat turmelevien ba
sillien pesäpaikkoja Tällaisten hä
mään työtä palkkansa edestä hoita
malla iiii tä jotka eivät voi itse hoi
toa kustantaa
Hampaita tulisi myös pestä joka
päivä harjalla ja jokaisella lapsella
(Jatkoa)
V
Jos olisin kahdenkymmenen yhden
olisin iloinen
Tällä minä tarkotan että jokainen
voi olla iloinen joka haluaa On
nellisuus' ei riipu sattumasta (cir
Cumstances) vaan "minusta" „
Tämä on ehkä suurin totuus mail
massa ja yksi järkähtämättöniämmäs
ti väärin uskotuista "Ilo" sanoi
Carlyle "on yleisen murtoluvun ar
voinen joka tulee jakamalla osotta
ja (numerator) nimittäjällä (deno
niinator) Osottaja on elämä se on
mitä meillä on Nimittäjä on sitä
mitä me ajattelemme että meillä pi
täisi olla Ihmiskunta voidaan ja
kaa kahteen luokkaan: tyhmät ja
viisaat Tyhmät koettavat ikuisesti
saada onnellisuutta kertomalla osot
tajaa viisaat jakavat nimittäjän He
molemmat tulevat samaan — ainoas
taan ensimäiseen: voit tehdä mutta
toinen on mahdoton
Jos oinaat tuhannen dollaria rahaa
ja ajattelet että pitäisi saada kaksi
tuhatta dollaria tulos on tuhannen
dollaria jaettu kahdella tuhannella
dollarilla joka on puoli Mene ja
ota toinen tuhat ja sinulla on kaksi
tuhatta dollaria jaettuna kahdella tu
hannella joka on yksi Olet kaksin
Kertaistuttanut tyytyväisyyden Mut
ta ihmistehtävissä kertoessani osot
tajasi sinä tietämättäsi kerrot nimit
täjäsi samalla kertaa etkä pääse min
nekään Siihen asti tarpeesi ulottuu
kahteen tuhanteen dollariin ja halusi
on kohonnut 25 tuhanteen dollariin
Kuinka paljon helpompi on yksin
kertaisesti aatteesi siitä niitä sinulla
pitäisi olla Ajatteleppa ales yhteen
tuhanteen dollariin jonka voit hel
posti tehdä jos omaat itsfihillitsemis
taidon ja sitte sinulle on tuhannen
dollaria jaettu yhdellä tuhannella
vvliich is one ja paljon yksinkertai
sempi tunnollisempi menettelytapa
kuin koettaa saada toisen tuhat
Tämä on arvokkain elämän salai
suus Ei mikään ole enemmän ar
voinen nuorisolle kuin herätä totuu
delle että voi muuttaa halunsa
Ei ainoastaan ilo vaan kaikki kult
tuurit kaikki henkinen kasvu kaik
ki oleellinen "kotoinen" onnistuminen
on tulos mielen muuttamisesta
Siis jos olisin 21 vuotias päättäi
sin olla iloinen Saat melkein mitä
sillien myrkky kulkeutuu vereen ja pitäisi olla oma harjansi
aiheuttaa häiriöitä kaikkialla ruu Luonto varusti ihmisen hampailla
miissa Monet koululapset ovat aina siksi että hän tarvitsi niitä raakaa
huumaantuneessa eli myrkytetyssä ja karkeaa ravintoa pureskellessaan
tilassa lahonneiden hampaiden ja nii- ja samoin ne eivät pysy terveenä
liin pesiytyneiden basillien vuoksi ja kunnossa ellemme vieläkin tee
Lääkärit ovat huomanneet että nie- samoin Ikävä kyllä niin aikuiset
lurisat ovat usein kipeytyneet la- kuin lapsetkin syövät pehmeitä ruo-
sinulle kuuluu joka tapauksessa on
nellisuus ja onnettomuus riippuvat
siitä miltä kannalta otat sen siis
miksei olla iloisia?
VI
Minä menisin naimisiin
En odottaisi kunnes voisin elättää
vaimoa Minä menisin naimisiin köy
hänä ja naisin köyhän tytön Minä
olen nähnyt kaikenlaisia akkoja
mutta suurin summa onnellisimpia
olivat ne jotka olivat menneet nai
misiin köyhinä
Jokaisella 21 vuotiaalla miehellä on
parempi tilaisuus iloon sivuulliseen?
ryhtiin ja elämän onneen naineena
kuin naimattomana
Minä menin naimisiin nuorena ja
köyhänä kuin Jobin kalkkuna Olen
ollut kovissakin paikoissa kokenut
köyhyttää ja -kiusauksia ja olen saa
nut enemmän kuin osani onnesta
HUOLEHTIKAA LASTEN RAVIN--NOSTA
New Yorkin terveyslautakunta on
kehottanut äitejä keittämään kaiken
laiset ryynic ja vilja-aineet joista
valmistavac ruokaa lapsilleen aina
kin~yhden tunnin ajan mutta vielä
kin parempi jos niitä keittää kolme
tuntia Viljaruokia keittäissä pitäisi
käyttää kaksinkertaista pataa Tuo
reet vihannekset pitäisi keittää vä
hässä vedessä ja kaikenlaiset kasvik
set pitäisi keittää hyvin kypsiksi
Jos lapsille annetaan lihaa kalaa tai
munia ei niitä pitäisi koskaan pais
taa rasvassa tai voissa vaan joko
keittää paistaa uunissa tai hiillok
sella eli kaasiiliekillä
Tietoa haluavalle
Kodin osastosa eräs tietoa halua
va kysyi kuinka kehnän voi saada
lähtemään hiuksista Minä olen käyt
tänyt seuraavaa tapaa ja olen huo
mannut että päänahka pysyy puh
taana ja hiukset eivät lähde: hieroa
valkeaa vaseliinia hiusten juuriin joi
takin päiviä ennen pesua Tukalle
on myös hyvä jos joka ilta hieroo
päänahan ympäriinsä Pestessä ei pi
dä käyttää väkevää saippuaa
Eräs
Mutta en hetkeäkään joko vastoin
käymisessä tahi voitossa en olisi
paremmin tullut toimeen yksinäni
Puolisoni tässä elämän taistelussa on
jakanut kanssani ilot ja surut
On palanen keskustelunaihetta
myös stiktipuolikysymyksissä On ai
noastaan yksi hyödyllinen säännölli
nen ja käytännöllinen selitys suku
puolikysymykseen ja se on: yhden
naisen ja mielien molemminpuolinen
uskollinen rakkaus
Moni nuorukainen tekee narrimai
sesli naidessaan väärän henkilön
Mutta huomautukseni on ollut että
ei narria vanhan narrin kaltaista
että mitä kauemmaksi naimisiinme
no lykätään sitä suurimmat tilaisuu
det on hairahduksella ja että ne pa
rit jotka menevät naimisiin nuore
na ja tulevat yhdessä vanhaksi ovat
onnellisimpia avioleämässään
Puolison valintaan nähden- teen
kolme ehtoa: 1 Hänen tulisi olla
terve On kyllä hyvä ihailla raaja
rikkoa kunnioittaa ja palvella hän
tä mutta terve tarmokas mies tar
vitsee samanlaisen naisen toverik
seen jos haluaa välttyä tuhansista
vahingoista
' (Jatkoa kuudennella sivulla)
„„ „„„ „„ UH " ' ' '' ' '"" ' ' ' I
Lasten Kevät
I ms =========
I ilmestyy nyt kuten edellisinäkin vuosina Toverittaren laajan kirjeenvaltajajoukon
1 avustamana kuvitettuna ja sisältörikkaampana
Lasten Kevät
I on yksi julkaisuistamme joka on saanut jakamattoman kannatuksen ja tunnustuksen
I osakseen
I Lasten Kevät valmistuu painosta huhtikuun alussa
1 Hankkikaa tämä kevätjulkaisu lapsillenne Vapuksi „
I Lastemme kasvatustyötä : ai ole lyötävä laimin eikä siinä tyossa ole voimia
~i Lasten Kevät jokaiselle suomalaiselle lapselle tällä mantereella!_
TILAUSHINTA ON 15 SENTTIÄ KAPPALEELTA
I Kiirehtikää tilauksianne saadaksenne Lasten Kevään Vapuksi Asiamiehille
f 20 prosenttia-tilauksista vähintään kymmenen kappaletta 2d prosenttia kun raha
[ seuraa tilauksen mukana 1 —
TOVERITAR Box 99 Astoria Oregon
Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Kevät 1918 Rahaa seuraa mukana %
Nimi
Osote -
iiitiiMiinNiiMiMlii:iiimtrnIlltiiititliiiliiiniiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiliiiiiMiwuil'ii't'tiHii!iiilHNi[niiuiiiiniitiiiluHiiiiiiiiiiiiiilii
nll uimuiiMiiimiiiiimmiui inimiiiiiiuHmiiiiimmiiiiimiiiHimiiiNimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n-