Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 12, 1918, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SYY UUNON MUISTAMAT- ja sieltä osui maantielle Mutta
TOMUUTEEN
Uuno on vielä hyvin njiori
Hänen havaintonsa suuresta
maailmasta rajoittuvat' huonei
den ja pihan ahtaaseen piiriin
Nyt oli hän päässyt äidin kans
sa maalle hengittämään puhdas
ta metsäilmaa
Äiti auttoi kylän tätiä talous
askareissa ja Uuno oleili yksin
ulkosalla Joskus katosi hän
teille tietämättömille mutta ei
nä kuiri vaarallisen kauas niin
kummalle päin nyt oli mentävä
Uunon tuli ikävä äitiä ja h a n
katseli kouraansa puristamiaan
kukkia Hämärästi aavisti
hän menneensä liian kauas ja
lähti hitaasti ja miettien astele
maan tietä pitkin Kuinka kauan
hän oli matkallaan viipynyt sitä
ei Uuno lainkaan huomannut ei
kä ymmärtänyt arvioida Tun
nit ja minuutit eivät merkin
neet hänelle mitään
Siinä tuumiessa ruveta juok
semaan entiaKseen pjKemmin
kertomaan äidille mitenkä haus-
rantua joutuin ja piaii olinkin terve
ja koulussa Toivon hauskaa kevättä
kaikille Toveruudella
AILI TYNJÄLÄ
L-ii li n oli: ri nf L-mili hän
eua nuuio iui udici mt htultoa Tuntui kuin olisi kaik-
elayanä ja reipaana riemastuneen kia„a hluulctttl vhteen aaneen
äidin luo Aiti-oli usein varoit- pian retiultti :oku hämä käde5tä
tanut menemästä ulos pihasta ln uo
taalla maallakin _ iti o]j aiioinlt torua poikaa
Olihan tassa laaja tanhut tem- karkaamigesta mutta 0ituaan
me taa mutta nyt oh kevät Au- kauheasti peloissaan ja pojan o
nnko valas joka sopenja vesi jentaessa hätääntvneenä kukka
vuoksi puroissa pihalla _ ' „ - osnut mnu
Uuno unohti kaikki lupauk
sensa Hän arveli vaan että
purot juoksivat jonnekin kauas
ja että hänen myös oli mentävä
katsomaan sen mukana maita ja
mantereita Tiesi missä ajatuk
sissa hän kulki Hän asteli hil
jaa itsekseen puhuen ja seurasi
veden leikkiä
'Olihan siinä jo niarkaa maan
tien veräjälle astikin mutta kun
ta kuin sulkea sydänkäpysensä
ylen onnellisena syliinsä itkeä
ja nauraa pojan kertoessa ha
vaintojaan Silloin jättivät heidät muut
tuntien itsensä tarpeettomiksi
Myöhemmin opetti äiti pojalle
mitenkä vaarallista oli mennä
yksin niin kauas Jos Uuno pu
toaisi suohon tai katkaseisi jai-
veräiä oli auki niin sopihan sitä
vilkasta sen toiselle puolellekin
ja tarkastaa miltä se mailma
sieltä näytti
Puron varrella kasvoi pieniä
'keltakukkia ja niiden luo oli nyt
päästävä kiireimmän kaupalla
Niiden luota ei ollut pitkästi
metsän reunaan ja nyt ei enään
voinut vastustaa halua mennä
sinne
Korkeina ja juhlallisina seisoi
vat puut ja auringonsäteet välk
kelehtivät kostealla sammaleella
Puut humisivat ja linnut lauloi
vat Kas tuossa kivien ja risujen
väliin piilotellen mennä viiletti
pieni peltohiiri Uuno juoksi
sen perään minkä ehti Kauenir
mas yhä kauemmas eteni se
mutta nyt tuli vastaan ihmeelli
sen kirkas metsälähde Se oli
sa niin
eivät isä eikä äiti
voisi olla enään koskaan iloisia
Voi kuinka mielellään olisi
äiti seurannut poikaansa luon
nontutkimusretkille' mutta kau
pungissa ei siihen ollut näin hy
vää" tilaisuutta köyhän ahtaan
ympäristön tähden ja 'tänne he
olivat päässeet ehdolla - että äiti
työskentelisi elannon edestä
— Isä raukka oli nytkin aherta
massa tehtaassa hengittäen sen
pölyistä ilmaa ja ikävöiden heitä
jo kotia iltojensa iloksi
BENALTO ALTA CAN
Minä olen kahdentoista vuoden
vanha Minulla on kaksi siskoa ja
viisi veljeä Minä ja liaksi veljeäni
käymme koulua Me asumme far
milla Olemme olleet täällä Cana
dassa jo seitsemän vuotta Täällä
on ollut kylmät ilmat ja on paljon
lunta Meillä on täällä pyhäkoulu
joka toinen sunnuntai
Toivon hauskaa talvea kaikille —
Toveruudella Lisi Harju j
SAULT STE MARIE ONT CAN
Oletteko viettäneet hauskaa tal
vea? Täällä Soossa on kovin kylmä
Ei uskalla paljoa mennä mäkeä las
kemaan Pian paleltuu
Täällä oli osaston talolla puhuja
Edi Sulo toista viikkoa Täällä on
näytelty kappaleita ja ensi lauantaina
näytellään "Saariston tyttö'' Tällä
viikolla oli ompeluseuran iltamakin
Pian ehkä tulee olemaan perheilta
ma Saapukaa silloin kaikki joukolla
Ei tääjlä Soossa ole ihanneliittoa
eikä sunnuntaikoulua Täällä on kui
tenkin tyttöjä jotka voisivat kirjot
taa Toverittareen mutta ne eivät en
sin taida uskaltaa pelkäävät ettei
vät voi kyllin hyvin kirjottaa Mutta
kerta ensimäinen Minä koetan niitä
innostuttaa vähän
Minä kun sain serkultani Suomes
ta kirjeen ja hän sanoi etiä siellä
on kovin huono aika ettei enää saa
edes pelkkää ruisleipää Kyllä nyt
on kauheata meidijn pikku ystävil
lämme Suomessa
Toivotan teille hauskaa helmikuuta
— Toveruudella Kaarina Heinonen
SOINTULA BC
Täällä ei oi ollut vielä yhtään
lunta ja ilmat o at kovin lämpöiset
vaikka vettä kyllä sataa enemmän
kuin muistaakseni koskaan ennen
Marjapensaissa ja puissa alkavat jo
lehdet puhkeamaan ja näyttää että
kevät on lähellä Minä toivon että
"Lasten Kevät" tulisi pian saapuville
pienen suon reunassa ja suolla sillä sitä on niin hauska lukea
kasvoi raitapajuja Niissä oli Pimujaseura alkoi toimimaan 27 p
keltish "mi ikissoia" Uuno v- t"™nkuta- siellä esitetään puhei
Keltasia pajukisso a uuno ) kertomuksia nlno1a ja lauluja
ntti mutta ei ulottunut niitä Minä en voi kylla mennä sinne kun
saamaan vaikka kurotti niin et- asun niin kaukana farmilla Minä
tä oli kaatua nenä edellä suo- tykkäisin että tänne Sointulaankin
] n perustettaisiin ihanneliitto mutta ei
TT- n i v n- 1 täällä ole vielä kukaan puhunut sen
lian alkoi heitellä kiviä ve- perllstamisegta
teen ja kuunnella kun ne äänsi- Joulun aikana oli täällä puhuja jon-
vät "moiskis" tullessaan veden ka nimi oli Sefa Lepistö Hän piti kah-
pintaa ja "plums" pudotessaan "eksan lfntoa Minä en voinut
P J u n 4 r „ „ mennä kuulemaan hänen puheitansa
pohjaan Vedenpinnalle tuli suu- vaitka kovin mieli teki 01in niin
ria kuplia ja ne laajenivat ihan sairas sairastin keuhkokuumetta ja
aalloiksi Sitäkös oli hauska kat- olin sellaisessa tilassa etten tunte-
sella Silmät loistivat ja posket nut kipua Minut vietiin sairaalaan
sen oniiini s i äitlni tuj minua katsomaan
punottivat Uuno tunsi rtsensa Jen Ulntenut hantä
niin onnelliseksi ja lähti juok- Kim olin niin terve että pääsin
semaan Ensin tuli hän niitylle kotia sairaalasta niin minä aloin pa-
ABERDEEN WASH
Minä olen kymmenen vuoden van
ha ja olen 6:ssa luokassa Minulla
on pieni sisko Helpe Hän on neljän
vuoden vanha Kun minä olin kah
den vuoden vanha minä olin käy
mässä Suomessa mutta en muista
mitään siitä ajasta sillä olin liian
nuori Äiti ja isä saliovat että kun
sota loppuu niin mennään taas Suo
meen ainakin käymään Minulla elää'
Suomessa isoisä ja isoäiti joilleka
joskus kirjotan Kesälomalla olen
tavannut olla maalla jossa on mi
nulla hyviä ystäviä saman ikäisiä
kun minäkin Heidiin kanssaan olen
ahkeraan kirjevaihdossa— Toveruu
della Kyllikki Salo
ASTORIA ORE
Meidänkään s s-osastomme ei ole
ollut aivan välinpitämätön lasten kas
vatustyöstä Niinpä on se jo pi
temmän aikaa pitänyt-yllä lasten
sunnuntaikoulua ioka on ollut sel
laista hiljaista toimintaa ettei siitä
ole ollut paljoa lehteen kirjottamis
ta Tehdäkseen lasten kasvatustyön
enemmän tarkotustaan vastaavaksi
päätti osastomme viimeisessä koko
uksessaan perustaa ihanneliiton i
sommille lapsille jonka valmistavana
osastona tulee sunnuntaikoulu edel
leenkin toimimaan Helinik 3 päi
vän aamulla kello 10 oli kutsuttu
koolle sekä lapsia etlti lasten van
hempia osaston kokoushuoneeseen
jossa piti keskusteltamnan lasten
kasvatustyöstä ia A M Mäkelä oli
luvannut tilaisuudessa puhua ihanne
liiton työstä ja sen merkityksestä
Kovin vähän oli niitä vanhempia
jotka olivat pitäneet asian niin tär
keänä että olisivat viitsineet vai
vautua tulemaan sinne niin läheltä
kuin asian pitäisi itsekutakin vanhin
ta koskea Osanottanen vähyyden
tähden ei siis mitään keskustelua
syntynyt eikä Mäkeläkään katsonut
kannattavan puhua niin pienelle kuu
lijakunnalle Vanhempain välinpitä
mättömyydestä huolimatta pidettiin
lasten ja opettajain kesken ihanne
liiton perustava kokous jonka pöytä
kirjan tässä julkaisemme
Pöytäkirja telit v ihanneliiton
perustavassa kokouksessa 3 p hel
mikuuta 191 S puheenjohtajana toi
mien E Jääskeläinen ja kirjurina
allekirjottanut
Keskusteltiin josko olisi tarpeel
lista perustaa ihanneliitto joka pää
tettiin perustaa
Virkailijoiksi valittiin: puheenjoh
tajan paikka jäi avonaiseksi Kirju
riksi ja kirjeenvaihtajaksi tuli Ilona
Totppi jäsen- ja rahastonkirjuriksi
Aini Mäki organiseeraaiaksi Katri
Kelley Toverittaren kirjeenvaihta
jaksi tuli allekirjottanut
Jäsenmaksuksi päätettiin 5 senttiä
kuukaudelta
Ihanneliitolle päätettiin perustaa
käsinkirjotettu lehti Nimeksi tuli
"Tulevaisuuden Nuoriso"
Kokoukset pidetään torstai-iltasin
kello 6:30
Toimittajiksi "Tulevaisuuden Nuo
rison" ensi numerolle tulivat Jenny
Jaakkola Elli Heimo ja Matti Heimo
Kirjotukset on jätettävä osaston
kauppaan
Pöytäkirjan vakuudeksi:
HELMI KONTTAS kirjuri
QUINCY MASS
Luen aina Toverittaren lasten o
saston ja nyt innostuin "itsekin kir
jottamaan siihen
Olen aina odottanut kirjotuksia
täältä Quincystä vaan ei ole odotta
mallakaan näkynyt vaikka hyviä ky
kyjä olisi kyllä täällä
Minä olen 11 vuoden ikäinen ja o
len 7:ssä luokassa koulussa Meillä
on täällä sunnuntaikoulu ja ihanne
liitto ja minuu opettajani nimi- on
Mr Lehtinen Nyt ei ole ollut kou
lua kahteen viikkoon kun ei saada
kolia että voisi lämmittää haalia
Täällä on s s-osastolla naamio
tanssit 2 p helmikuuta Minäkin o
len pyytänyt äitiä tekemään minulle
puvun mutta en ole vielä varma
josko tulen sitä saamaan Kyllä mie
leni kovasti tekee
Tehkää nyt Quineyn pikku toverit
hyvin ja 'kirjottakaa tekin Toverit
tareen sillä on niin hauska lukea
oman paikkakunnan kuulumisia
Toivotan pikaista talven kulumis
ta— Lillian Hill
NEW ROCHELLE NY
(Jatkoa kumlt-iirelta sivultn)_
leipoa puhuja lyhyessä aiassa ja vä
hillä kustannuksilla Toinen puoli
taasen kannatti koko Itä piiriä käsit
täviä johon olisi tilaisuus ottaa osaa
suuremmalla joukolla ja samat o
pettajat voisivat silloin olla kaikilla
kun_taas alueettain ne tulisi olemaan
joka alueella erittäin Jälkimäinen
ehdotus sai yleisemmän kannatuk
sen 'Raivaajan toimitustapaa arvos
teltiin ja oltiin tyytyväisiä siihen lu
kuunottamatta muutamia erimieli
syyksiä Paljon tärkeitä asioita siel
lä oli käsillä joita vielä tullaan kä
sittelemään jatk-uvassa kokouksessa
Osastomme ompeluseura se toimii
noin vaan hissukseen Naapurit eh
kä ullevat sen nukkuvan Eikös
mitä Töitä valmistuu toinen toi
sensa perään vaan onpa siellä vielä
tehtävääkin Tyttäret uhratkaamme
joku hetki vapaa-ajastamme yhteis
työn hyväksi vaikka neulomalla sil
lä myyjäiset tulevat kahden kuun
kuluttua — Piikamasiinan ratas
I