Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 12, 1918, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina helmik 12 p :nä 1918
SIVU SEITSEMÄN
mtmmmnnmmmmtt
HHituu:ttui:imi3i:inBmsa:inH
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa
No 7
j sn -i -r w f t: i a tri e
MONESSEN PA
Viime lauantaina tamrnik 20 p:nä
esitettiin meidän osaston näyttämöllä
'kappale "Joukkonyrkki" eli "Perku
leen valtakunta'- Sitä olisi kannat
tanut tullit vaikka ennen katsomaan
Se kappale on kaikista parhain kap
pale mitä näyttiiinöllätnme on vielä
naVity Joku ei kyllä tykkää sen
kaltaisista kappaleista 'utka ovafasi
teeraavia ja meidän omalle lnokal
lenune sopivia Nanrnkappaleet o
vat vain joidenkin mielestä hyviä
kapselin Naurettavia kappaleita on
kyllä hyvä Joskus katsella -vaan jos
kus täytyy" sitä katsella vähän ke
hittävimpiäkin kappaleita Tässä
kappalessa esiietiiän kaikki asiat sun
raau ja liiolielematta esim kuinka
amerikalainen salapoliisilaitos on mi
tä kauhein rikoslaitos että sen kaut
ta kaikki salaiset murhat ym suu
ret rikokset suoritetaan suurilla mak
suehdoilla Sitten saa työläiset syyt
tömästi kärsiä heidän tekojaan Näi
den niiiiminottujen poliisilaitosten
kautta syntyy monta suurta räjäh
dystä tehtaissa joissa on lakko
ja nämä tietenkin pannaan lakko
laisten niskoille Monessa kahakassa
tapahtuu siten että poika (joka on
pyssy-hurttana) pakotetaan tappa
maan oman isänsä Näitä kaikkia
kuvataan tässä kappalessa Vallan
kumousta siinä aivan etupäässä kuva-
taan — kansojen nousua ja tulevaa
kapitalistivaallan kumousta
Toveri Moses Halii joka on tämän
kappaleen kirjotta ja ansaitsee kyllä
suuret kiitokset tämän kappaleen
laatimisesta "loukkonyrkki" kyllä
kannattaisi näytellä vaikka jokaisella
paikkakunnalla
Täällä ja ehkä joka paikassa täy
tyy pitää kaupat ja työpaikat kiinni
yhden päivän säästäväisyyden vuok
si Kolia täytyy säästää ja senvuok
si onkin täällä joka maanantaina
kaikki suljettu Työläistenhän täy
tyy aina säästää ja vielä sittenkin
kehotetaan säästämään Työläisten
nykyisissä olosuhteissa ei he voi muu
ta kuin olla säästäväisiä
Ilmat täällä ovat olleet lievin kyl
miä Ei ole ollut pitkään aikaan
niin kylmää talvea kuin on tämä
talvi Lumikin on pysynyt maassa
jo monta Viikkoa ja aina ennen ori
lumi sulanut muutaman päivän pe
rästä
reille
Toivon kaikille taistelutover
jatkuvaa innostusta luokkataistelus
sa— Toveruudella Tyyne Mäkelä
Kiri Tlelnii Mattson
XIX" Luku
Saimi istui Metsolassa surulli
sena — Iii hirvit -tanut vaikka
luonto oli juuri kukkeimmillaan
Ei 'hiin kuullut lintujen laulu
ja ei laineiden loisketta lähim
mältä järveltä joka aukeni sini -ulappaisena
lähellä Metsolan ko
meaa asuinrakennusta — Ei sil
mä ottanut osaa vaikka hcleäu
värisinä kukat kukoistivat juuri
parhaillaan Metsolan suuressa
puutarhassa
"Mikäs nyt tyttöä vaivaa?
Onpa ennen kelvannut leikit ja
lelut" Metsolan piikaväki kes
kenään irvisteli
"Kovin on vetänyt totiseksi
'Minne he ovat ne vieraansa
niin yhtäkkiä lähettäneet' kun
ryökinä niin yksinään nyt istuu"
Saimi ei kuunnellut eikä vä
littänyt Vhtä asiaa hän vain ajatteli
Miten ilmaisia se 'hänelle? Mi
ten sanoa Arvo Mannilalle se
salaisuus joka häntä painosti
se taytvy
täytyy sa-
sanoa la pian
t
— Tai muuten se mi hänen
elämiinsä loppu jos ei Arvo tule
ja pelasta häntä häpeästä Se on
julmaa! 'Miksi Arvo un viime ai
koina käynyt hänelle niin kyl
mäksi' aivoin enää saa eiles
iavata —
Mutta hiin ei tunnossaan voi
nut syyttää yksin Arvoa että
oli tapahtunut se mikä oli ta
pahtunut — 'Ilän muisti miten hiin Tal
vella oli tehnyt kaikkensa ve
tääkseen Arvon -pauloihinsa
Ja omaksi syvksen myönsi hiin
senkin kun Arvo oli saattanut
käyttäytyä sillä tavalla
— Mutta sittenkään ei hän
olisi odottanut Arvolta tuollais
ta ( liisi hän saattanut jalkaa
seurustelua kntcn ennenkin
Olisi sen tehnyt edes ihmisien
vip iksi
Eikö hän ajattele mitä seu
rauksia siitä on voinut tulla?
-Mutta Arvo ei vain koskaan
sitä ota puheeksi On aivoin kuin
nau Häpeäisi
la nvt nvt
tavalla!
ovat asiat tällä
Muu ei auta- kuin 'pakottaa
hänet naimisiin jos ei ilse halua
tulla ja omistaa
Mutta on se sittenkin kania -ka
pakottaa ihmistä väkisin jos
ei rakasta ! a nyt tuntui Sai
mista hirveällä kun hänen täy
tyi otattaa itsensä vastoin lui
sen tahtoa
Ilän luuli jo joskus että Aino
oli häntä likenipänä ja uskoi et
tä voi siitä vielä rakkaus syn
tyä — Mutta sitten se katkesi niin
äkkiä
Muodon vuoksi näkyi ensin
"levän suopeampi ja tekeytyi ole-
van ennallaan mutta pitemmäl
le ei vain voinut —
Saimist: tuntui nyt elämä kat
keralta — ihan mahdottomalta!
Xe kyläläisten juorut häntä
vielä lisäksi kiusottivat '
Hänelle oli kerrottu jotain
niin hullua että se aivan nau
ratti i
Sillä Arvo Mannilalla piti olla
jnu toinen mieluiseni: paikka
kuin Metsola — lsein kuuluu
hän poistuvan ast unostaan mut
ta vanha rouva Mannila ei tie
dä poikansa kulku ja -—
— Jonnekin syrjätielle hänen
on nähty ajavan pyörällään
— 'Mahtoi olla tiedossa joku
toinen
Mutta sitten Saimi taas ajat
teli että kukapa täällä sitten
semmoinen olisi joka vähänkin
sopisi — Ei ole ketään ympä
ristöllä joka varojensa ja ase
mansa puolesta voittaisi hiilien!
— Sitten se vanha kyki Reeta
vasra 'hulluja oli puhunut
-— Oli kerran sanonut tavan
neensa lukkarin sen kovlian
Tuulensuun mökin tytön
metsässä istumassa
kanssa
Sntapa akka vasta
levittänyt
Oli kerrottu Arvollekin mutta
hän ei kuulunut olleen millään-
Mutia
nija —
kä
an -— Mutta ios sen vaniia
rotua tietäisi liitn joka niin
mi sukunsa kunniasta ja säädys
tä arka että aivan hiin 'harmiin
pakahtuisi jos tuommoista kuu
lisi Kuuluu harmittavan kun poi
ka ei päässyt paremmaksi kuu
lukkariksi vaikka muu suku on
ollut kaikki korkeissa virnissa
— Tästä ennen toivottiin suur
ta säveltäjää ia nuisiikkimiestä
kun pojassa näkyi korkeita mu
sikaalisi! taipumuksia Varojen
nuutteesa iiii opinnot kesken
Sitten kun varoja saatiin suku
laisten kuoltua ei Arvo itse ol
lut enää perustanut opintomat
koista ----- Halusi maalle oli mu
ka hermostunut
Nyt kuuluu oleviin vain 'niitä
tusinamiehiä keskinkertaisia
Xäilä nyt Saimi ajatteli
Mäntä kirvelti ettei saanut
rauhaa
Olisiko se tosiaan totta etta
Arvo nyt tuollaiseen oli "röikäh
tänyt" kuin Tuulensuun tyttöön
— Xo jo kaikkea kuulla!
— Kyllä hiin Saimi Toinin
tunsi jo kansakoulua joilta
— Harvoin enää viimeaikoina
oli Toinia tavannut Ennen lap
sena ky Iiii hän heillä kiivi mut
ta ei häntä enää voi kutsua seu
raan — Saimissa nousi oikein vihan
puuska Toinia kohtaan
Että kehtaakin metsissä istus
keila parempien miesten kanssa'
Kyllä - kai hiin sen nyt arvaa
ettei Arvo Mannila häntä 'kui
tenkan naisi — Ki sittenkään
vaikka hyvinkin tykkäisi
— Kyllä sen asian paremmin
tietooni otan — antaahan olla!
— Saa siinä akka tyttärilleen
lähdön mökistä jos vain juttu
totta on
Eivät ole verojaankaan suorit
taneet täsmällisesti
Kyllä heitä opetan opetan kun
ennätän !
Se nvt ainakin on varma etten
minä Arvo Mannilan äpärää kan
na Mies hiin on vielä minulle
se on varma! — Ja sellaiset si
viikuhertefut häneltä pitää jää
dä sikseen !
SANANEN NAISTEN
TYKSESTÄ
KEHI-
(hiiku-i kulniaiiili-Ii-i Mviitln)
teistoiniinta tuottanut arvaamat
toman siunauksen Se on tuo
nut rauhan ja järjestyksen sinne
missä ennen anarkia ja sota val
litsi se on poistanut haaskauk
sen tuotannosta tehnyt mahdol
liseksi suurempien ja parem
pien koneiden käytäntöön otta
misen lisännyt tvöu tuottavai
stuitta ja siten tuottanut arvaa
mattoman suuria rikkauksia
Vaikka meidän pääteollisuusa
lanime perustuvatkin osuustoi
minnalle eikä kilpailulla niin se
on osuustoimintaa vain niuuta-
man kapitalistin kesken Kaikki
muut ihmiset kamppailevat vie
j norun oli kuolettavan kilpailun pyörteissä
Lääketrustiu jäsenet ei
paile keskenään mutta
pienet
lääkekaupal vielä kilpailevat
luisten pienien liiäkekauppojen
kalissa yrittäen myyda halvem
malla väärentäen lääkkeitä mut
ta joutuvat maksamaan yhä suu
rempia kustannuksia 'ja saavat
yhä vähemmän ja vähemmän
voittoja
1 ilta trustin jä
paile keskenään
ko-operaliiv ise-lk
rastajnojeir ja
net eivät kii
vaan toimivat
:k Mutta len
sin! ykelaitosteu
ilpailevat toisten
laisuudesV'i saada
työläiset yhä
lensa kan-sa
telnla tv ota ja vaikka
vai muita on heidän
oma v al
sausa useimmin tyhjä
— Työläinen älä jar
ruta vapausliikettä py
sy ttelemällä ulkona jär
jestöstäsi Älä estä työ-'
läistoveriesi pyrkimyk
siä pysyttelemällä syr~
jässä tästä yhteisestä
liikkeestä
KIRJEENNE EIVÄT HUKU
kun tilaatte Toverista leimasimen
Jolla palaatte nimenne ja osotteenue
kirjekuoren kulmaan ennenkuin sen
panette postiin Leimasimet joissa
un knime riviä rivin leveys ei yli
kauden tuuman maksavat 75c
OP ETE L KA A LAULAMAAN
Lasten Laulukirja
nuottipainos
on hiljattain valmistunut Toverin kus
tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä
mä kirja on ensim-inon nuoteilla
varustettu lasten laulukirja suoma
laisessa kirjallisuudessa Hankki
kaa se lapsellenne
TOVERITAR Box 99 Astoria Orecon
BBSUI
Sosialistisia
IVA-POSTIKORTTEJA
Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan pos
tivapaasti 25 sentillä
tusinan osote:
TOVE R I
Box 99 AstoriaOre
mAT Tili T
v 111 V1
Box 99 Astoria Ore
[f"" NIMI
LEIMASIMIA il (RUBBER STAMPS)
IjJI Sopivat moneen eri tarko-
lukseen esim kirjekuoriin
Nji kirjoihin jne
L TOVERI Jsl