Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 12, 1918, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - No 7
suureen vapauden taisteluun Tä
nään on heikkojenkin Juhannus"
tuumi vanhus
Isä tyttönsä kanssa jätteli hy
västit ja palasi kotiaan
Tuli syksy ja mummun kuolo
kurjasi Martta isänsä kanssa
oli myös saattamassa mummua
hautaan Tyttö hätkähti kuu
katsoi kirstussa lepäävään vaina
jaan "Isä mummun silmät ovat
painuneet niin syvälle päähän''
"Xiin on'' vastasi isänsä —
Mustista laudoista oli arkku
tehty niin harvaksi että raoista
voi helposti nähdä arkun sisälle
Im ollut loistavat hautajaiset
kaan Yksinkertaisilla kärryillä
hevosen vetämänä arkkua körö
tettiin hautuumaalle Saattajat
kävelivät perässä — lähimmäiset
sukulaiset ainoastaan 1'teliaila
ihmisiä naapureista ei ollut tien
vierissä itkemässä Olihan hau
taan vietävä vaivastalon asukkai
ta — kukapa heistä välittää
Hautuumaallakin huomaa eron
rikkaiden ja köyhien haudalla
Edellisten haittoja ympäröi kor
keat kiviaidat ja rautaportit
jälkimmäisten hautoja ei korilta
muu kuin siellä täällä jokin kuu
si tai koivu ei mitään rajoitus
ta ollut mimiekkään Riviuäin
vaan yksinkertai-ia mataloita
puuristiä ja pieniä kumpuja
Rikkailla oli vielä jokaisella os
tettu sukuhauta komeita graniitti-
ja marmori patsaita kukkia ja
suuret hongat kuuset ja -kuivui
'olivat saaneet olla paikoillrin
humisenias--! ja kaunistamassa
Mummu vietiin köyhien puolelle
Kun hauta oli luotu umpeen
laittoi Martta noukkimansa k: -kat
kummulle Lyhykäisen pu-
Jiee n papin liidettyä ja sukulais
ten virren veisuun jälkeen lauloi
Martta isänsä kanssa Kansain
välinen" Sen jälkeen menivät
sukulaiset eräälle kalliolle jossa
nauttivat ostamiaan virvokkeita
Vaikka tuosta ajasta on kulu-
nut kymmeniä vuosia jäi mum
mun sainit kytemään usean mie
leen Vanhemmat toistivat lap
silleen niitä ja kuiskailivat naa
pureilleen Jos vanhus olisi saanut elää
elämänsä uudelleen olisi hän
tienny t elää sen toisin Ei nöy
ränä halpana orjana mutta in
nokkaana totuuden ja oikeuden
puoltajana
EläiaäBvelman suurin
raiskaaja on — elä
min epävarmuus
Köyhälistö yleensä ja varsi
nainen palkkatyöväestö erikoises
ti työskentelee ja elää sellaisten
olosuhteiden alaisena että ne
olot kyllä kykenevät tämän vä-
estöosan fiyysillistä ja henkistä
voimaa kalvamaan ja tappamaan
Liian pitkä työpäivä ylivoi
mainen ponnistelu työssä työs
kentely myrkky kaasuossa ja um
mehtuneissa tehtaissa kaivoksis
sa y m tai työskentely hermo
voimaa jäytävässä räiskeessä ta
hi hurjavauhtisessa koneessa —
kas siinä sarja syitä jotka muu
tamissa sukupolvissa kykenevät
raiskaamaan työväestön elinvoi
man rappeuttamaan ruiyniin ja
sen kantta henkisv vden Kun
tähän vielä lisäksi tulee se että
nämä työn näännyttämät joutu
vat "asumaan'' kurjissa saastai
sissa mitä inhottavammissa hök
keleissä ja luolissa eivät koskaan
saa riittävästi tai lainkaan ter
veellistä vaan trustien väärcntä
mää ravintoa niin onko lainkaan
ihme että rappeutumisen täytyy
olla seurauksena Se olisi enem
'tnän kuin ihme jos asia ei olisi
näin
Mutta työväestöni elinvoimaa
ehkä vielä enemmän kuin nämä
mainitut syyt kalvaa raiskaa —
elämän epävarmuus alituisesti ja
jäytävästi vaikuttava epävar
muus tulevaisuudesta
Tämä johtuu siitä että yhteis
kunta ei vähimmässäkään mää
rässä takaa yksilön elämää toi
meentuloa vaan jokainen on pa
kotettu itsekohdastaan huolehti
maan elämästään taistelemaan
siitä ja elämään omaan laskuun
sa Jokainen yksilö) on pakotet
tu tekemään tällä tavalla josta
johtuu että ihmisten kesken val
litsee mieletön sokea itsekäs ia
raaka kilpailu ja kamppailu Ku
kaan ei vei katsoa muuta kuin
omaa etuaan Tämä kamppailu
vielä kaiken lisäksi on niin epä
tasainen suhdaton että ehdoton
ihmiskunnan enemmistö ei hur
jastakaan ponnistuksesta huoli
matta saa vähääkään siedettävää
toimeentuloa Ihmisien taistelu
elinehdoista on kuin uppoavan
laivan väestön taistelu elämästä
'Kun yhteiskunta ei takaa toi
meentuloa niin tämä aiheuttaa
sen etlä "huoli huomisesta" tu
levaisuudesta on koskaan pois
lähtemättömänä painajaisena Se
jäytää kalvaa aina päivällä ja
yöllä silloinkin kun uuvuttavan
raadannan väsyttämä ruumis saa
levähtää 'Elämän huolet jättä
vät vaiktttuksiaan silloinkin kun
ne eivät tunnu erikoisen tuskai
silta tukahduttavilta Ne eivät
hetkeksikään jätä rauhaan köy
hälistöläistä Xiin pian kun köyhälistöni
lapsi alkaa vähääkään elämää
ymmärtää elämän huolet alka
vat hänen hentoa olemustaan
myrkyttää ja kuihduttaa Kun
hän joutuu omakohtaiseen elä
män taisteluun johonka lyn jou
tuukin niin valitettavan varhain
jo silloin kun hän ei siihen ky
keneisikään niin elämän epävar
muus verisesti vastaan irvistelee
Nuoruuden haaveikas mieli koet
taisi kuvailla korkeita päämää
riä yleviä ihanteita — mutta
kylmä todellisuus ne armotta
säälimättä murskaa Tulevaisuus
oli tumma on ruvettava häpeäl
liseen konikauppaan ihanteis
taan pyrkimyksistään mutta
vaikka kuinka itsesyytlävän al
haiseksi ne on asettanut niin ne
ei vielä sittenkään ole toteutu
misen mahdollisuuksien piirissä
Väin nuirjoutuu nuoruuden elä-
manxevat
Kun on ehtinyt kohtalonsa yh
distää toiseen elämän hylkimään
onnettoniuustovcriin ja varsinkin
kun alkaa elämä hedelmiään kan
taa elämänhuolicu paine vaan
lisääntyy ja muuttaa luonnettaan
eikä suinkaan kantajien eduksi
Jokainen uusi elämään tulija li
sää huolia saattaa kauhulla ajat
telemaan tuloksia jopa häneltä
kieltämään elämän oikeuden sa
man jonka suomasta hän itse
kin on — huolien raskasta taak
kaa kantamassa Vieläpä hau
dan partaalla oleva vanhuskin
tuntee tappavaa liuolta siitä
syystä että yhteiskunta ei tur
vaa hänen lastensa rakkaimpain
sa elämää
Synnkiä puhuvia ovat ne va
ot ja jäljet joita kyntävät elä
män huolet köyhälistöläiseu kas
voille ja koko olemukseen Ne
tappavat' ihmisen jumalaisen ih
misessä hymyilevän hilpeän elä
män Kummako jos meissä ei
ole elejjantlisuutta — sen on
raiskannut huoli elämästä Kum
mako että muutumme laahusta
viksi muumioiksi elämän var
joiksi elämän irvikuviksi
Työttömyyden muodossa palk
katyöläistä pääasiassa elämän
epävarmuus ahdistaa mutia tä
mä onkin niin puristava että
sen moni vaihettaisi perin niuk
kaan mutta vannaan ja tästä
syystä vähemmän kuluttavaan
elämään
Tämä elämän epävarmuus ei
ainoastaan kalva työväestöä
vaan suurta osaa porvaristoa
kaikkia muita paitsi alimmalle
asteelle vajonneita ryysykkäitä
ja muutamia suurporvareita Em
me puhu porvarien puolesta
mutta voimme kumminkin osut
taa miten laajoilla aloilla elämän
huolien halla liikkuu
Ja tämä kaikki siitit syystä et
tä yhteiskunta ei takaa jäsenten
sä toimeentuloa vaikkapa se sen
voisi ja tulisi teiniä Mikä pai
najainen poisluisikaan ihmiskun
nalta jos yhteiskunta ottaisi kan
taakseen kontolleen yksilöiden
elämän huolet
Mutta valitettavasti tätä ei ky
kene tekemään mikään taikamah
ti mikään muu kuin sosialismi
Vasta sosialismin vallitessa ih
miset vapautuvat elämän huolis
taan Eikö siis kannata toimia sen
hyväksi?
Yhteiskunta voi taala jokai
sen jäsenensä toimeentulon Tä
tä pätevästi osottaa sc että elä
män tarveaineista todellisuudes
sa ei ole puutetta nykyisenkään
tuotannon vallitessa vaikkapa se
ei kykenekään kaikkia tuotanto
voimia lainkaan edullisesti käyt
tämään Xiinpian kuin tuotanto
siirretään yhteiskunnalle sille
siirtyy huoli jäsentensä toimeen
tulosta Ja tämä tapahtuu niiii
pian kun työväestön enemmistö
huomaa että nykyinen yksilölli
nen anarkistinen ja mieletön elä
män kamppailu ennenpitkää tyy
ten sortaa työväestön ja koko ih
miskunnan ja kun yhteiskunta
taloudelliset seikat tekevät mah
dolliseksi työväestön tarttumi
sen yhteiskunnan ohjaksiin
K Aine
Työmiehen Joulussa i'lö
Olemassaolon taistelu
Kirj Kate Richard 0'Ilare
Kilpailusta puhuessa tarkote
taan sitä toimintamuotoa joka
on hallinnut ihmiselämää läpi
kaikkien eri yhteiskuntamuoto
jen 1 lenkiorjuus maaorjuus ja
palkkaorjutis ovat vain "kilpailu
jestelmän erilaisia ilmaisuunin-
NEW YORKIN SUOM NAISTEN
t OSUUSKOTI
+ JA PAIKANVÄLITYS-TOIMISTO +
241 Lenox Ave & 122 St
+
Telefooni: 813 Morning side +
h++-HW-++++-H-H-H-f +!+!++-!
Levittäkää Toveritarta
R0SSLAND B C Canada S S Osaston
(Box 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisc-nä ja kolmantena torstai
iltana kello 7:30 Kansauhaulissa jossa s s
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp liuoin 1 Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua _
WAUKEQANIN~ill S S "Ö viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden ensi
miiisenä ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko
koukset ovaf joka kuukauden toisena torstai
na alkaen kello 2 jpp Kalivia kokouksen
loputtua
loja ihmiskunnan kehityskulus
sa Ensin kilpailivat sukukunnat
mctsäslysmaitten käyttöoikeu
keudesta Sitte kilpailtiin maa
omistuksesta orjienomistuksesta
ja vallasta Vasta palkkajärjes
telmän tultua käytäntöön tuli
kilpailu työväenluokan keskuu
dessa mahdolliseksi Nykyaika
na kilpaillaan joko omaisuuden
kasaamisesta tai työpaikoista ja
se ulottuu kaikkiin ihmiselämän
toiminta-aloihin tehden ihmiset?
nälkäisten susien kallaisksi jot
ka raatelevat toisiaan taistelles
saan saaliista keskenään
Konetuot annon laajentuessa
eivät enään yksilöt voineet yksi
nänsä omistaa ja käyttää tuotan
non välineitä joten tuli välttä
mättömäksi perustaa kutnppa-
iHiusliikkeitä Nämä kumppa
liikkeet kilpailivat keskenään
kaupasta Kilpailussa heikom
mat liikkeet joko havilettun tai
yhdisteltiin suurempiin - liikkei
siin ja niin muodostui korporat
sioneja Korporatsionit kilpaili
vat nielivät heikommat ja kas
voivat ja niin vihdoin syntyivät
trustit Trustien ilmaantuminen
antaa kuoliniskun kilpailulle
omistavan luokan keskuudessa
Kilpailu omistuksessa ja tuotan
nossa joutuvat imiiuaismuistoko
koehnaan jonne henkiorjuus ja
maaorjuus ovat joutuneet ja
osuustoiminta omistuksessa ja
tuotannon johdossa astuu kilpai
lun tilalle
Maailman työ nykrään perus
tuu sekä yliteistoimirriialle että
kilpailulle Ihmiskunnan ruoka
tarpeet tuotetaan yhttjistoiniin
nnllisesti vilja- hedelmä- ja ii
hatrustin johdolla Kutomateol
lisuustmstin johdolla tuotetaan
vaatetus ihmisille ja rauta- puutavara-
ja rakennuttajani trustit
laittavat suojat Rautatie- ja
laivatrustit kulettavat meitä pai
kasta toiseen Pappicntrusti pi
tää huolen sieluistamme ja lää
kärien trusti ruumiimme tervey
destä (tai sairaudesta) ja hait
taantoimittajain trusti laittaa
meidät maahan kun kuolemme
Näiden trustien omistajat eivät
kilpaile keskenään vaan toimi
vat ko-operatiivisesti kaikilla
mahdollisilla keinoilla Työläi
set myöskin tekevät työtä ko-operatiivisesti
eli yhteistoiminnal
lisesti he kilpailevat vain työn
saannista
Omistavalle luokalle on yh-
™ (Jatkna"~st'iHeminnelli sivulla)