Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 12, 1918, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina helmik 12 p :nä 1918
N:o 7
vaa nähdä kun siskojamme vie
lä höllöttelee kaikissa holliroo
leissa ja muissa kristillisissä
nuorisoyhdityksissä lie eiviit
näe kuinka luokkansa toverit
ponnistelevat heidänkin edestä
Vaikka
toivottomuus
musta niin älkää epäil
ikää ja taistelkaa va-
peiKo ja
taivas on
kö rient
pauden puolesta Tvökansa ! !
si käteen tarttukaa ja luokaa uu
si yhteiskunta Pois vanhat vir
viela telitavaa ret ja pappien vametuivat ja ym- tanut vihaa
Siis paljon
työläisnaisten keskuudessa saa- pari maailman laulakaa ja soit
dessa heidät ymmärtämään ase- takaa vapauden lauluja Se
niansa ja saadessa mukaan sii- vanhankin rintaa riemastuttaa
hen jaloon yhteispyrintööu joka joka on toivonut vapautta ja yrit
poistaa kurjuuden taakan työvä- tänytkin puhua siitä joskus
enluokan harlijoila Siksi siihen mutta on aina ttikahutetiu tuo
tarvitaan kaikki mukaan vaati- miilu niskottclusta ja napinasta
maan oikeutensa sillä me cm- Taas on puutteessa ja oijumles
nie saa porvarihallitukselta mi- sa tallustellut vuosikausia niut
tään annosta vaan pakosta ta kukaan ci voi estää ketään
Työläisnainen voi laajentaa ajattelemasta Kun kärsimysten
tietovarastoaan kirjallisuuden mitta on täysi ja kyyneleitä vil
katitta ja tilaamalla työväenleh- jalti kylvetty — aukenee vih
tiä sekä lukemalla niitä Siksi doin siimat köyhiltäkin Missä
olkoon meillä sydämen asiana todellinen syy on kurjuuteemme?
että hankimme jokainen vhden Olen tavan vuoksi jo nuorempa
na kirkossa kavnyt
sitä ja tätä )is'i"i'ii ja saarna
miestä mutta vuosi vuodelta se
alkoi tympäscmään Köyhällä on
aina -sortajansa tuomitsijansa ja
keritsijänsä
Kuitenkin olen rinnassani kau
niiden tilaajan lehdellemme ja
siten saamme luokkamme rivit
laajennetuiksi
lietty
kaikelle vääryydelle
ja sortajille Kuka niittää kan
san kärsimyksistä ja työstä tu
lokset? Sanoppas Ale!"
Vanhus vaikeni ja odotti vas
tausta Huoneessa oli niin hil
jaista että ei luiskaustakaan
kuulunut Muut huoneessa olijat
kuuntelivat tarkkaan mummini
puhetta ja näyttivät kaikki ole
van samaa mieltä tässä puheen
pitäjän kanssa
"Herrain kukkaroon ovat iso
äiti-rakas minunkin pennoset
menneet Kiitän neuvostanne
Xvt t?i kodissani tästä lähi ien
virsiä Opetan lap-
HEIKKOJEN JUHANNUS
(Jatkoa ensimäisi-ltii civultal
ta kaksi mutta niin pitkää vuol
ta Olen oppinut elämältä pal
jon täällä köyhäintalolla Kuul
kaa lapset mitä kerron Vaikka
ilta tummenee ja kaikki käyvät
levolle valvon ajatellen mennyt
tä elämääni Kuivaa kannikkaa
olen aina jyrsinyt orjan lailla
ahkerasti tehnyt tyritä aamun
ensi säteitten koittaessa noussut
ylös raatanut pitkät päivät ja
toisinaan yötkin Sitä samaa on
lapseni ja lasten lapset tehneet
ja meillä jokaisella irvistää köy
hyys ja puute joka puolelta
Tuska ja huoli alituinen raskas
työ on tappanut mieheni Lap
sistani joita oli kahdeksan on
vaan Kristian ja Konsta elossa
Siskoilla veljillä ja vanhemmilla
sama kohtalo — Kurjaa on ol
lut — Rl n ihanuudesta ja yle
vyydestä ei ollut meillä aikaa ot
taa osaa Vaikka viehättävän
ihanaa laulua soitteli vapaa tuu
li Luonnon kotilehto kutsui ih
mislapsia leikkiin Kuinka usein
tekikään mieleni mennä uimaan
soutelemaan marjaan ja leikkiin
monenmoiseen mutta — suuret
surujen sumut ja huolet peitti
vät ihanat toiveet Ei ollut ai
kaa täytyi tehdä työtä työtä
Aamusta iltaan päivästä toiseen
Ja tässäkö on minun palkkani —
istua vaivaistalossa niukkaa ar
mon leipää syömässä?"
Vanhus vaikeni hetkeksi suo
risti vartaloaan jo otsansa ikään
kuin kirkastui hän otti pojan
poikansa kädestä kiinni jatka
en "Kuule Ale tuo virsi soin
tui niin kauniilta sen sävel hi
_ veli sydäntäni mutta uskoa vir
' sien sanoihin en enään voi —
en saata vaikka olen haudan par
taalla Turhaa on minulle ol
leet aamu- ja iltarukoukset mi
tä neiti on täällä pitänyt Käy
hän täällä pastorikin saarnaa
massa silloin tällöin Mutta minulla-
on omat ajatukset elämäs
tä ja sen kulusta En pelkää
kuolemaa Se on luonnollista
ja tervetullut heikoille vanhuk
sille Vaan ennenkuin kuolen
tahtoisin huutaa teille kaikille:
Paljastakaa valheet ja totuutta
puoltakaa! Vapaiksi orjat pois
kuunnellut enää veisata
sillein uusia työväen omia val
lankumouslauluja" "Osaatko yhtään seMai-ta ''ui
ta laulua ?" kysyi vanhus
"Osaan muutamia ja tylli")
osaa myös ainakin yhden Mart
ta laulappas isän kanssa nyi äi
din opettama kiulu: Työn orjat
sorron yöstä nouskaa!"
1 litena lauloi nyt isa ja tytär
sellaisia laulua niitä ei ennen
koskaan oltu näiden seinien si
sällä laulettu liuolleen ovcile
oli 'kertynyt toimista huoneista
uteliasta 'väkeä kuuntelemaan
Siinä oli hoitajakin mutta ei
kehdannut tulla kieltämään vaik
ka silmiinsä leimusivat vihasta
" "Laulakaa tuota laulua hau
dallakin kun minun ruumiini
laskette maan poveen Se oli ai
van kuin ruokaa nälkäiselle sy
dämelleni eitä vihdoinkin kansa
herää ja maan lapset käyvä I
itsestään selvää että kaikki Toverittaren tilaajat ja kannattajat huolehtivat siitä
' o v e r i t a r saapuu vähintäinkin TOKAISEEN TYÖLÄISPERHEESEEN TÄTTÄ
en mvöskin Suomeen
On
että '
MANTEREELLA ja kenellä suinkin on siihen mahdollisuus tilaa
sukulaisilleen ja tuttavilleen Tällöin ei ole unhotettava että
'TOVfTT? T "n am"i sl'onitl:ii"en päivälehti täällä "Lännen Kultalassa" joka
AV f xJIAjI päivittäin tuo tuoreimmat uutisej niistä mielenkiintoisista tapahtu
mista mitä täällä laajassa lännessä "puustataan" TOVERI MYÖS MENEE SUOMEEN
siis sopiva lähettää sukulaisille ja tuttaville Suomeen
Toverin tilaushinnat ovat
Toverittaren tilaushinnat ovat:
Yhdysvalloissa:
Yksi vuosikerta $400
Kuusi kuukautta ' 223
Kolme kuukautta 135
Yksi kuukausi 50
Suomeen ja muualle ulkomaille:
Yksi vuosikerta $650
Kuusi kuukautta ' 350
Yhdysvalloissa:
Yksi vuosikerta -$100
Kuusi kuukautta 60
Canadaan:
Yksi vuosikerta -$125
Kuusi kuukautta 75
Suomeen:
Yksi vuosikerta $150
Kuusi kuukautta SO
Toverin johtokunta- on päättänyt antaa lahjana kirjallisuutta jokaisesta Toverin
puolen- ja kokovuoden tilauksesta tilaajan valinnan mukaan Lahjapalkkioiden jako al
kaa tk 15 p:stä ja kestää ensi toukokuun 15 päivään
Tilaajat ovat oikeutetut saamaan lahjapalkkioita seuraavasti:
Toverin vuosikerran uudesta tilauksesta $125 arvosta kirjallisuutta
Toverin vuosikerran uudistuksesta $100 arvos'a kirjallisuutta
Toverin y2 vuosikerran uudesta tilauksesta 75 sentin arvosta kirjailisit ntta
Toverin y vuosikerran uudistuksesta 50 sentin arvosta kirjallisuutta
Asiumiehille myönnetään lalijapalkkiosta huolimatta tavalliset ehdot
Tilaajat saavat tehdä kirjallisuuden valintansa seuraavasta luettelosta:
Sota— Minkätähden?
Työn orjat
Työväen laulukirja (nuottipainos)
Painajainen
Tietokirja työläisille
Työväestö politiikassa
Kivihiilenkaivajat
Totta toinen puoli
$100
100
100
125
60
50
50
50
Mailman vallankumoukset 50
Sara Kivistö 50
Jumalan Karitsat 40
'Syytön 35
Lasten laulukirja 35
Naurava maa 25
Laki ja Valkonen orjuus 15
Kuoppasäiliö 10
Ryhdytäänpä kautta' koko linjan tarmokkaaseen ja järjestelmälliseen toimintaan lehtem
me levittämiseksi niin pian saamme nähdä tuloksia yhteisistä ponnistuksista
jokainen joka tilaa Toverin voipi ylläolevaan luetteloon merkitä ne lahjakirjat
nau on oikeutettu saamaan tilauksen mukana ja jollei satu asianuehiämnie seutuvill
täyttää allaolevan tilauslistan ja lähettää luettelon yhteydessä sen osotteella:
TOVERI Box 99 ASTORIA- ORE
mitkä
e 111111
Tila
Liitän tähän
Toveritar
mukaan rahaa $
vuodeksi sekä
lähettäkää osotteellani
merkitsemä ni lahjakirjat
Ti iveri vuodeksi
4
l
1
1
1
t
j