Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 12, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PjiWÄ fri rl vt" 7 F1 8 This lssue of the Toveritar contalns no articles such as
" y r b™ afiirmed Art of Oct
Amerikan siiöinraistun työläisnaisten äänenkannattaja
of tns Flnnlsn aorlilng Women In America
No 7
TrK Brxlro srj-ic3
JUHcl VUlöI
11 i
ftllfJ l 11 171 f"_
U11C4 llUVlt
Jonain päivänä me tulemme huo
maamaan että riistämällä työ
läiseltä luovan ammattitaituruu
den ilon kapitalismi sälyttää hä
nen päälleen raskaamman kirouk
sen kuin sillä että se riistää hä
neltä suurimman osan hänen
tuotteistaan
suorittamaan työnsä virheelhses-
Lihaksian rasittaminen ja ai- li tai laimeasti tarkotuksella va
rojen ankara käyttäminen eivät maittaa kapitalistia se salaka
tee tvötä tuskastuttavaksi Muu- Iau ia3'taa vhta voimakkaim
ten ei kukaan pelaisi jalkapallo- nHSta kapinallisuuden knhotti
tai shakkipeliä Näiden töiden msta- Se- etta jäiset pako
tekeminen toisten määräyksestä tetaan turmelemaan ammattitai
ja hyödvksi ja niiden suoritta- turuutensa on jo itsestään sur
mincn konemaisesti käsien ja ai- Auteltavaa Mutta etta he ylen
vojen keskenäisestä vuorovaiku- lahtisessa vihassaan heitä koh
tuksesta tekee sen tuskastutin- taan jotka ovat heidän taiko
vaksi seen alennustilaan pakottaneet
Jos mailman tavarain valmis- ovat 3'lpeitä tästä turmelukses
tus suoritettaisiin sopivasti tois- taan se on vieläkin kamalam
tensa kanssa yhdistettyjen työ- Paa'
läisjoukkojen avulla terveellisis- Tämän tuhlauksen suuruuden
sä työpajoissa joissa suunnitte- laskeminen ei ole mahdollista
lu ja työ olisivat yhdistettyjä Ainoastaan tulevaisuus kätkee
joissa jokainen näkisi aivojensa helmaansa salaisuuden rajatto
hedelmien käsiensä avulla vai-' masta tuotantovoimasta joka
mistuvan aijottuun muotoonsa pääsee täyteen vapauteensa vas
niin silloin olisi se mitä me ny- ta silloin kun työläiset hallitse
kyisin kutsumme työksi mail- vat työn suoritusta jolloin mail
man jalointa urheilua ma n ihmiset löytävät huvia tuot
Miehet ja naiset käyttäisivät taessaan kaikkea sitä jota Rus-
— — " — : kin'iir sanontatavan mukaan kut-
Mun liskoni sutaan maan 'tarieiksi"-
Kukaan matematiikko ei voi
Mun uskoni luja ett' sorrettuja laskea hintaa niille pitkille ki
Orjajoukkoja vihdoin vapaus joh- vun Ja tuskan vuosisadoille jot-
taa
Sen kajastus jo taivaalla hohtaa
Vuos'satain tuskaili palkinto
suuri
Se uskoni ompi luja kuin muuri!
Mun uskoni horju ei vaikk'
uhreja taisto vei
Vaikk' toisinaan taivas niin syn-
kältä näyttää
Kuin uhkaisi usvilta ianoiaoinin
Kuin uhkaisi usvilla mailman
täyttää
Niin silmäys riveihin mahtaviin
tuolla
Saa uskoni vahvaks' sen eestä
voin kuolla
Mun uskoni pyhä ett' etemmäks'
yhä
Me kuljemme kohti onnelaa
uutta
Vapauden valkamaa tosi onnek
kuutta Tien viittana hulmuten puna
lippu tuo
Mi mielihin uutta uskoa luo
S-a S
TIISTAINA HELMIK 12 P— TUESDAY FEBUARY 12
-s'"()n sen energiansa jonka lie
nykyisin käyttävät siihen jota
me ninfitämme huvitteluksi sii-
hen suureen asiaan niitä me nv-
kyisin nimitämme tvöksi Se on
juuri tämän ammattitaituruuden
yllykkeen tämän työhön sisälty
vän ylpeyden tämän luomisilon
esiin pyrkiminen joka on yksi
työväenluokan k u m ou k s e 1 1 i s u u -tien
suurimmista päävaikuttimis
ta vaikkapa se useissa tapauksis
sa on sitä tiedottomaslikin
Mikä tahansa joka saa työ
läisen halveksimaan tuotantoaan
mikä tahansa joka johtaa hänet
Ka muodostuvat ynieensa nnsta
tunteista mitä teollisuuskoneis-
tomme ruhjomat ja raajarikkoi-
set uhrit heittelehtivät tuskien
vuoteilla Kukaan kirjanpitäjä
ei yritäisi laskea yhteen summia
ja vetää niistä balanssia joka
osottaisi meille sen häviön suu-
ruutien mikä aiheutuu siitä kun
lukemattomalta lapsipaljoutlelta
evätään heille synnynnäisesti
kuuluva oikeus — päästä osalli-
seksi siitä viisaudesta jonka ih--
miskunta on kerännyt ja jonka
omaaminen voisi tuottaa niin
runsaan ilon ja nautinnon rik-
kauden
Kukaan yhteiskuntatieteilijä ei
voi laskea sitä voiman paljout
ta joka on tuhlattu rajussa luok
kataistelussa tai sanoa kuinka
paljo nopeammin edistyksen ja
tuotannon pyörät' voisivat pyö
riä jos tuo energia olisi käytet
ty taloudellisten ja yhteikunnal
listen kysymyksien ratkaisemi
seen — A M Simons
Heikkojen juhannus
Kirj Aino -Astren
i
Jo joutui armas aika j n e
'Virttä veisasi kuuden vuotias
tyttö isänsä kanssa kunnan vai
vaistalossa Avarassa huonees
sa oli useampia sänkyjä ja joka
sängyssä istui vapiseva ja heik
ko' vanhus Huojuttaen ruumis
taan edes takaisin hiljaa mutis
ten toistivat he virren sanoja
silloin tällöin kumartaen päätään
kun virressä mainittiin Jesuksen
nimeä
Ainoa joka ei kumarrellut oli
V2 vuotias vanha sokea vaimo
— "Voi voi kun sinä osaat lau
laa kauniisti ja koreasti tyttöse
ni ' Tule lähem'mä koettelen
kuinka isoksi olet kasvanut" sa
noi mummu lännpimästi puris
taen tyttöstä rintaansa vasten
hän mittaili käsillään sitä ylt'
yleensä "Muistatko äitiäsi koskaan
kun jäit orvoksi niin pienenä?''
Tyttö myönsi muistavansa Kat
sellen iso-isän äidin kasvoissa
huomasi syviä kurttuja silmissä
oli hänellä kaihit huulet vaipu
neet suun sisään alaleuka työn
tynyt näkyvästi ulommas kuin
nuorilla ihmisillä tapaa olla
Tukka oli harmaa Kasvot mum
mulla olivat värittömät mutta
ilme kasvoilla tili lempeä ja hel
lä joskin huolien vanhuuden ja
tuskien uurtama leima oli niihin
syöpynyt Kädet olivat laihat
ja vapisevat -
lanaannan on Junannus!
virkkoi vanhus
"Voi riemua jos olisi minul
lakin näkevät silmät — niin —
kaikki on mennyttä — pimeää"
— Leukansa tärisi kun vanhus
puhui suuret kyyuelkarpaleet
vierivät poskipäiltään kostutta
en tytön hiuksia joita mummu
niin hartaasti silitteli kädellään
"Kesä on kaunis tiedän sen
tunnen sen lämmön ja raikkaan
tuulen hengähdyksen Kuulen
lintujen viserryksen kosken ko
hinan ja metsän honkien humi
nan Aamusella aikaseen käki
kiikahtelee aivan- tässä lähellä ja
linnut laulavat niin kauniisti
Kukon kiekunnasta arvaan aa
mun olevan ja auringon taas
luovan uutta valoa ja lämpöä
maailmaan Olenhan nähnyt
auringon niin monen monta ker
taa nousevan ja laskevan Au
ringon laskuun voin verrata mi
näkin elämäni Yö on edessäni
— ikuinen — pimeä yö Kuka
arvaa mitä hyljätty köyhä so
kea mummu niin usein miettii
Xyt on minulla ollut aikaa miet
timiseen ne vuodet — kokonais-
(Jatkoa toisella sivulla)
1918 — Kahdeksas vuosikerta
Sananen nais
ten keliityk
- sestä
Työläisnaisen ollakseen luok
kamme yhteistyön edistyksen
auttajana täytyy seurata aikaan
sa kehityksessä — tai muuten
hän on
Vainen
hänellä
muksia
teillään
taakka
jarruna vapautaisteinssa
on suurena tekijänä jos
on tietoisuutta ja vaati
elämältä sillä hänen har
on raskain kurjuuden
kestettävä nii nykypäivä-
na
Sinulla nainen on särkynyt sy
dän sillä nuoret poikasi ovat
vuodattamassa verensä mammo
nan alttarilla ja siksi juuri työ
läisnainen on sinulla suuret teh
tävät saadaksesi nämä vääryydet
pois ja niitä ei saa muuten kuin
lujan yhteistyön kautta
Multa miten nainen voi siihen
saada kehitystä että voi ym
märtää asemansa ja niissä hän
voisi kehittää itseään Iuokkatie
toiseksi? On näinkin ajattelevia
että nainen ei voi seurata ai
kaansa ainoastaan yleisissä ko
kouspaikoissa vaan hiin tarvit
see erityisen yhdistyksen tai seu
ran missä kehittäisi lausumaan
ajatuksensa ja voisi pohtia asioi
ta sekä saada parannuksia
Tämä ajatus on jo vanha sil
lä on mahdollista että se (iii
välitä mätiin alkuaikoina vaati
nyt se on jo tarpeeton sosialis
tisessa liikkeessä täällä ja ylei
sesti Taloudellisissa järjestöis
sä on kyllä vielä välttämätön
naistyöläistcn järjestö vaan pu
hummekin nyt sosialistijärjestös
tä Työläisnaisen ja miehen ase
ma on' -amallainen ja siksi sillä
on luokkataistelussa samat teh
tävät joten heidän täytyy mo
lempien kiillottaa tiedon miek
kaa ja yhdessä harkita taistelu
tapoja Meillä sosialistiosastois
sa on puhujaseuran kokouksia
melkeinpä joka osastossa ja ne
ovat tarkotuksella kehittää lau
sumaan ajatuksensa ja samalla
laajentamaan tietovarastoamme
Näissä kokouksissa naiset voivat
yhtä hyvin kuin miehetkin ottaa
tisaa keskusteluun ja harjotella
esiintymään Jos vain jätettäi
siin se vanhoillinen ajatus pois
että ei uskalla jos miehet nau
ravat —
Sisko toveri nyt ei naurata se
vaikka kuinka yksinkertaisesti
lausuisi ajatuksensa kokoukses
sa vaan on ilahduttavaa nähdä
että yrittää kuin vähän tahansa
— siitä sitä kehittyy enempi a
enempi Mutta se on surkutella-