Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 05, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    This issue of the Toveritar eontalns no articles such as
require an affirmed translatlon according to Act of Oct
15th 1917
m
'A
Amerikan suomat istun työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of Iiii Finnisb Working Woaicn In America
Painos on nyt 7178
N:o 6
TIISTAINA HELMIK 5 P— TUESDAY FEERUARY 5 '
1918 — Kahdeksas vuosikerta
"Erehdyksiä1 ja
erheellisiä oikomisia
'Viime aikoina on ollut' leh
temme paistoilla "hyökkäyksiä"
erään toimituksen kirjotuksen
johde ista joka koskee naiskysy
mystä Onpa tehty varmoja
väitöksiä siihenkin suuntasi) et
tei sosialistista naisliikettä olisi
olemassakaan ja että sellainen
liike on tarpeeton vieläpä vahin
gollinenkin Tutkikaamme asiaa
ehkäpä siitä päästään selvyy
teen Toimituksen kirjotus" tästä asi
asta joskin se on hajanainen ei
silti ole käsittämätön edellyttä
en että me työläisnaiset koetam
me ymmärtää toisiamme mah
dollisimman pitkälle ottaen huo
mioon minkä verran opintomah
dollisuuksia meillä yleensä on
kirjotustyöhön Kuitenkaan ei
yksistään tämän lehden toimitus
ole "erehtynyt" puhumaan sosia
listisesta naisliikkeestä vaan
sen tehneet sosialismin historian
kirjottajatkin kertoessaan ylei
sestä sosialidemokratisesta nais
liikkeestä joka ei ole mitään
"heijastusta" vaan todellakin
olemassa ja porvarillisella nais
liikkeellä ei tämän kanssa ole mi
tään tekemistä (Sosialidemokra
tian vuosisata Siv 262)
Pohjaa sellaiselle liikkeelle
Saksassa ovat raivanneet nais
työntekijäin lakot vaateteollisuu
den alalla ja etenkin Kehelin kir
jottama teos "Nainen ja Sosia
lismi" Varsinainen sosialistinen
naisag-itationi alkoi siellä 18J0
luvulla Sittemmin on tämä lii
ke suuresti kasvanut ja on se
näytellyt huomattavaa osaa Sak
san sosialistipuoluecssa Saksan
sosialistinen naisjärjestö on pitä
nyt järjestökokouksiaan joka toi
nen vuosi puoluepäiväin yhtey
dessä ja on sillä oma aikakaus
lehtensäkin "Die 'leichheit'
(Tasa-arvoisuus) Clara Zetkinin
toimittamana Kirjassaan "Zur
Fraye des Prauemvahlreehts"
("Naisten äänioikeuskysymys)
puhuu Clara Zetkin proletaari
sesta naisliikkeestä joten tämä
liike jo silloin oli ja tunnustet
tiin olevan olemassa
Suomessa Sosiaiidemokratisen
Naisliiton toiminta naisten ääni
oikeustaisteluissa ja myöhem
min naisten eduskuntatyössään
kohdistama toiminta vallitsevien
epäkohtain poistamiseksi naisen
oikeudellisessa asemassa on sik
si tunnettua ettei luulisi voita
van tehdä sosialistista naisliiket
tä olemattomaksi Koskapa auk
toritteeltimmekin ovat -uskalta
neet puhua sosialistisesta nais
liikkeestä niin voimme kai me
kin tuota nimitystä huoletta
käyttää puhuessamme sosialisti
naisten pyrkimyksistä tekemät
tä mitään sellaista hairahdusta
johon voisi kiinni tarrata
Onko naisliike sosialistipnolu
een yhteydessä' tarpeellinen? —
Työläisluokan mjesten olosuh
teet ovat viheliäiset mutta nais
ten kohtalo on vieläkin kurjem
pi miesten kohtaloon verrattuna
'Mitä syvemmällä köyhyydessä
mies on elänyt sitä kurjempi on
hänestä riippuvan naisen asema
ollut siksi että nainen on usein
ollut sen lisäksi vielä miehen or
ja Täten on 3'hteiskunnan poh
jakerroksessa nainen kantanut
koko kansan raskainta yhteistä
painostusta Proletaaristen nais
ten liike on tehnyt yksinomaista
herätystyötä naissuvun täydelli
sempien ja korkeimpien poliit
tisten oikeuksien puolesta Se
on herättänyt naisessa pyrki
myksen kehittää vapaata persoo
nallisuuttaan ja naisen kehitys
vapaaksi erikoisluonteeksi tulee
välttämättömäksi rakkauden ja
avioliitonkin edellytykseksi sil
loin kun kysymyksessä on suh
teen rakentaminen luokkatietoi
sen miehen kanssa Suotuen S
Dem Naisliitosta mainittaessa
sanotaan: "Paitsi puolueen var
sinaisen ohjelman edistämiseksi
on liitto erikoisesti työskennel
lyt naisten valtiollisen ja kun
nallisen äänioikeuden ja vaali
kelpoisuuden suojeluslainsäädän
nön äitiusvakuutuksen raittiu
den sVeyden y m hyväksi kes
kustelukokousten sekä julkaisu
jen kautta" [Yhteiskunnallinen
käsikirja siv ol5) — Mitä tä
mä on ellei puhtaasti sosialistis
ta naisliikettä ja saattaako täl
lainen liike olla vahingollinen
ja hidastuttaako se sosialismin
voittokulkua?
Voiko työläisnaisella ja -miehellä
olla mitään erikoisia omia
etuja jotka eivät tähtäisi sa
maan päämäärään? — Koska
proletaarisen naisliikkeen ensi
kädessä on pakko taistella kapi
talistista yhteiskuntajärjestelmää
vastaan niin mitään vahinkoa
sosialistipuolueelle työläisnaisten
erikoistoiminnasta itsensä kas
vattamiseksi tuskin lienee sillä
köyhälistön nainenkin tarvitsee
yhteiskunnallista t a sa-arvoi suut
ta kyetäkseen tehokkaasti otta
maan osaa yhteiskunnalliseen
taisteluun Tämä naisen mukaan
tempaaminen m uudistus joka
luo naisesta yhteiskunnallisen
tekijän ja tasa-arvoisen taistelu
toverin mielien kanssa ja juuri
tämä "U päämääränä sos dem
naisliikkeellä ollut' ie!!ä missä
naiset ovat sosialidemokratiseer
'puolueeseen erikoisia naisjärjes
töjä muodostaneet Mainitessaan
naisten äänioikeuskysymyksestä
sanoo Clara Zetkin: "Heti kun
sosialistipuolue oli syntynyt hy
väksyi se vaatimuksen yhtäläi
sistä oikeuksista miehelle ja nai
selle' poliittiseen ohjelmaansa''
ja tämän saavuttamiseksi on
Saksan sosialidemokratinen nais
liike tehnyt voitavansa voimak
kaan ayitationityön muodossa
naisten keskuudessa mikä yleen
sä tunnustettavasti on edistänyt
Saksan sosiaiidemokratisen puo
lueen toimintaa' Tuleeko tällai
nen liike yhä olemaan kauankin
tarpeellinen sen osottaa meille
tulevaisuus ja siitä ennustelemi
nen ei ole tämän kyhäyksen tar
kotus 'Naisliikkeen tarpeellisuuden
olemme me Amerikan suomalai
set sosialistinaisetkin älynneet
koskapa meillä on oma lehtem
me Naisjärjestöä meillä tosin
ei ole mutta se kai ei todista et
tä me naiset täällä Amerikassa
olisimme Europassa olevia työ
läissiskojamme kehittyneempiä
pikemmin päinvastoin Toverit
taren tarkotus on ollut eupäässä
meidän naisten kasvattaminen
luokkatietoisiksi sosialistipnolu
een jäseniksi kohottaa meitä
oman arvomme tuntemiseen ih
misinä ja viitata meille tietä' elä
in än si sä 1 ly k se m me rikastuit am i
seeif ja- syventämiseen Väitet
täköön ettei Toveritar olekaan
erikoisesti naisia varten vaan
puhtaasti sosialistinen viikkoleh
ti Kuitenkin haluttiin Toveris
sa joku aika sitten "naisten leh
den" toimittajaa jolla epäilemät
tä tarkotettiin Toverittaren toi
mittajaa ja sitäpaitsi on Tove
rittaren oloaikana vuosien vie
riessä lukemattomia kertoja ve
dottu naisiin ja naisten luokka
tietoisuuteen "oman lehtensä"
kannattamiseksi ettei voine par
haimmallakaan tahdolla erehtyä
siinä ketä varten Toveritarta -juhlistaan
ja mikä sen periaatteel
linen tehtävä on Joka tapauk
sessa on Toveritar naisten agita
tionilehtenä tehnyt tehtävänsä
suomalaisten työläisnaisten he
rättämiseksi puoluetoimintaan
tässä maassa ja luultavasti tul
laan sitä edelleenkin vielä tar
vitsemaan huolimatta siitä että
meillä jo ennestään 011 kolme so
sialistista päivälehieä:
Tämä nimitys "sosialistinen
naisliike"' 011 nähtävästi nostanut
"pohjasakan käymään "nukku
vassa Asiorias-a" aivan kuin oli
si keksitty joku "majesteettiri
kos" Mutta kumpi lienee todel-
TUHLÄiJSTI
Kolme neljättäosaa Yhdysval
loissa asuvista ihmisistä saa elin
tarpeita säännöllisesti vähemmän
kuin mitä he tarvitsisivat pysy
äkseen ruumiillisesti hyvässä
kunnossa
Me tuhlaamme joka vuosi
luonnonrikkauksia kone-voimaa
sekä ismidaidokkmitta ja tar
moa niin paljon että tuo tuhlat
tu määrä täydellisesti riittäisi
tyydyttämään jokaisen tässä
maassa asuvan ihmisolennon tar
peet Tatkoa loisella sivulla)
lakin srurempi virhe seko että
joku henkilö olkoonpa vaikka
Toverittaren toimittaja joka on
ottanut puoluetoimintaan osaa
enintäin vuoden ajan kirjottaa
hajanaisen kirjotuksen vai sekö
kun juku toinen vuosikymmenen
ajan puoluetoimintaan aktiivi
sesti Ori a a ottanut henkilö kir
jottaa meille täydellisesti sosia
lismista poikkeavia ajatuksia
kompastellen sinne tänne Tärk
tan Selma-tätiä ja hänen hapa
roimistaan Toveritarta toimitta
essaan -Mitä taasen siihen Saima Saa
risen väitökseen tulee että: "On
harva se kirjottaja joka ei voi
kirjottaa niin selvästi että siitit
toinen parhaimmallakaan tahdol
la ei voi tehdä sekasotkua jos
vaan kirjoltajalla itsellään on
selvä käsitys asiasta mistä ori
lähtenyt kirjottamaan" niin on
tämä lause itsessään ja sitä seu
raava selostus paras niiyte "seka
sotkusta" josta tosiaan hyvällä
lähdölläkään ci ajatuksen ydintä
aa "haravahansa"
Näyttääpä miltei siltä kuin
emme kunnollista toimittajaa
lehdellemme saisi muuten kuin
kasvattamalla sellaisen itsellem
me Jos me naiset lodillakin
olemme niin köyhiä ettemme
pysty omaa lehteämme toimii la
maan rrttn tällaisesta tilanteesta
päästäksemme on meidän viivyt
telemättä käytävä toimittajaa it
sellemme kasvattamaan Ellei ny
kyisestä toimittajasta joka ko
keilijana tuskin 011 päässyt siu
nattuun alkuunkaan tule -kalua
niin asettakaamme harjottele
maan joku toinen asiaan innos
tunut '1 overittaren vakituisista
avustajista josta on hyviä edel
lytyksiä ja käykäämme harita
ohjaamaan ei kukkoilemalla ja
ilkeämielisesti vaan -toveruudella
jonka päämääränä on yhtei
nen hyvä
Toveruudella Maissi Heikkinen