Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 25, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on n vt 7AW7
m
m
'A
m
Amerikan saamaaistan työläisnaisten äänenkannattaja
Oryan of tne Finnish Vcrklng Women (n America
No 52
TIISTAINA JOULUK 25 P — TUESDAY DEC 25 1917
1917 — Seitsemäs vuosik
Taisteluun!
Kuulehan toveri nainen tai mies
Pysähdy kuuntele hetki!
— Sanahan kävkö jo taisteluun
ties
Vai ininiiekkä sulia on retki?
Kuulehan! Pysähdy! Mikä kiire
se noin?
— Vainko vastaus vihainen
—- 'katse — '
Taisteluun! Tämä huuto se
sullckin soi —
Elä korvies ohitse laske
Taisteluun! Taisteluun! Mies
k uni mies
a nainen rinnalle miehen!
ii konsana karkoitu orjuuden ies
Jos työmme jää puolitiehen
Jos tunnet sä kurjuuden tunnus
tat sen
Miks'et miekkonen meihin yhdy?
— Katso lippumme liehuva
'punaneu
Se on taisteluviiri ja lyhty!
Se on mies ken ei kättänsä
kohota
Veriveljeä luokkaansa vastaan
Vaan taistossa henkensä hinnalla
Suojaa lähintään vaimoaan
Nainen jo lanselles' kehdossa
Laula taistelu-lauluja Häitä
Ettet kasvata polvesta nuoresta
Vain tylsätuntoisia tuulispäitä
Nuorukainen eiä henkesi hehku i
vie
Yhä väärille jumalille
Sillä tiedä — kerran se on
suliakin tie
Vain mammonan alttarille
Taistelluin! Tää huuto jos
säkenöis'
Ja syöpyis' joka 'raatajan rintaan
Että yksinvclisnä jokainen lois'
Vastaan riistäjiä — _ taistelu
kintaan Helmi Mattson
Nyt on joulu
Kirj Jenny Trast
'Nyt on joulu kiitoshymtiit
kirkoissa taas kaikuu
Palatseissa rikkaitten
riemulaulut raikuu
Rikkaan lapsi riemuellen
hvppii tanssii lentää
joululahjaksi kuin hälle
lellit kalliit entää
Köyhän lapsi kyynelsilmin
vaikerteleepi tuolla
viluisena nälkäisenä
kylän laitapuolia
Mun on nälkä vaikeroi hän
leipää leipää anna
että pikku siskoillekin
sitä jouluks' kannan
Muista kiittää jumalaasi!
rikas hälle sanoo
kuin hän siltä nälkäisenä
leipäpalaa anoo
Silloin pienen polon mieleen
kysymys tuo hiipii
joka vailla vastausta
lapsen mieltä riipii
Mitä syytä köyhän lapsen
jumalaa ois' kiittää
kuin sen armoantimetkin
rikkaille vain riittää
JOULUNA
Sosialismi ja vapaus
(Jatkoa) jo nykyään yksityisen työehdot
Ei sosialidemokratia vaan ta- mitä tarkemmin ja ankarammin
loudellinen kehitys hävittää niin mutta ei ole vielä tähän saakka
hyvin työpaikan valitsemisvapau- johtunut vielä kenenkään am-
den kuin työn vapaudenkin So- mattiyhdistykseu jäsenen mie-
sialidemokratia ei tosin tahdo leen että tämä on hänen per-
eikä voikaan estää tätä kehitys- soonallisen vapautensa sietämä-
tä mutta kuten jo olemme muil- töiltä rajottamista Ne jotka nä-
la aloilla 'nähneet antaa se täs- kevät välttämättömäksi ryhtyä
säkin kehitykselle toisen työn- puolustamaan "työn vapautta"
tekijälle edullisemman muodon tätä "hirmuvaltaa vastaan — u-
Se ci voi poistaa työntekijän sein asevoimilla ja verenvuodji-
riippuvaisuutta taloudellisissa tuksella — eivät ole työmiehiä
liikkeissä joissa hän muodostaa vaan heidän riistäjiänsä Vapaus
ainoastaan pienen rattaan Mut- parka jolla ei nykyään ole enää
ta sen sijaan kun työntekijä nyt muita puolustajia kuin orjain-
riippuu kapitalistista jonka e- pitäjät!
dut ovat toiset kuin hänen etun- '
Mutta tyonvapaudeu puutos ci
sa tekee sosialidemokratia ha- ' 1 -
' ' ainoastaan kadota rasittavaa
net riippuvaksi yhteiskunnasta
' luonnettaan sosialistisessa vli-
onka pisen han itse on v ita oi-
:„ :i-:i leiskunnassa vaan
IMULCLllljV-U lUILHL-ll 1 1UL-S1UU- „ _ „_ _ 1 L „„ „lt „
J - mvne npnistll u-cpn irnrLrpirviriiE I m
vapaudelle mikä ihmiskunnassa
tähän saakka on ollut mahdolli-
nasta joilla on samat edut
Vaikka tällainen riippuvaisuus
näyttäueekin sietämättömältä li
beraalisesta asianajasta tai kirjai-
liiasta niin ei se ole sietämätön ' 'l"m
Mutta ristiriitaisuus
iv ky sen proletaarin mielestä n:iei„lista
kuten vk si amon silmavs am
mattiyhdistysliikkeeseen os ttaa
n e n
Tämä
L-nliTui ricl im) m wll i
on vain
Tähän aikaan vuodesta näkyy
jokainen ihan väkisinkin vain
puhuvan joulusta Ajelehditaan
pa sitten virran mukana ja jou
lutcllaan Työläisinä me olemme mail
man mahtavin voima ja olemme
kin jo kauan uskaltaneet julistaa
vapauden oppiamme mutta vie
lä tänäkin jouluna sentään asum
me kaupunkein kellareissa ja
maalla kaikkein matalimmissa
majoissa Jo sanomme rohkene
vamme katsoa päin päivää jo
kiroamme kaiken kurjan kumar
telemisen jo sanomme kuiva
vamme valheelle 'hautaa imutta
Tehtaan tyttö
Ett' tiedä sa iloista maailman
vaan suruista kyllä tiedät
Kuu elon aikasi suurimman
edessä jyskyväin koneiden vietät
Olet kalpea tehtaan tyttönen
nauru huuliltasi on poissa
Se kadonnut on ma tiedän sen
— kurjan tehtaan komeroissa
Silmäsi lapsena kirkkahat
mikä niistä on loiston vienyt
Sama tehdas ja tehtaan rattaat
mikä muunkin ilon on niellvt
Olet paljon puutetta kärsinyt sä
— ja niin moni tehtaan orja
Siksi kyynelet silmäsi him
mentää kumaraan käy vartalo norja
Siksipä kuljet laahustani
ja nuorena harmaaksi käy tukka
Kun rikkaiden eteen sa raadat
vain
— voi sinua tyttöraukka!
Aamusta iltaan raataa saat
on lepohetkesi pienet
la nuorena kuoleman taivalta
kulkemaan tuomittu lienet
K lv — nen
Aina suurteollisuuden svntv-
Ainmattiyhdistvkset tarjoavat miseen saakka vaati elantoväli-
meille_ nyt jo kuvan tuosta "so- neiden hankkiminen ja ansaitse
sialistisen pakkovaltion tyrän- miseen tarvittu työ sanokaam
niudesta'' josta vastustajamme me lyhyesti elatustyö tekijänsä
löjiUelevät Niissä määrätään kokonansa 'huostaansa se vaali
~ = kaikiken voimien jännitvstä vi
yha vuosi vuoden perästä sen- ainoasta-an ruumiillisten' vaan
raanime kumminkin noita homei- henkistenkin Näin ei ollut ai
sia joulutapoja 'I aytyy tosiaan „astaan metsästäjän ja k a hu
olla paatunut sen joka voi rau- lajaili vlln myöskin talonpojan
ui jiiiiasia uuMii lououaa käsitvöläisen ja kauppiaan laita
Mutta sentään vanhaan tapaan Elatustansa ansaitsevan' ihmisen
koreillaan sanoin ja toin jouluk- ej:-mlä ]uM melkein kokonaan
si Mekin jotka sortavan vallan tähiin Työ terästi hänen jän
valheita iskemme 'touhuamme tereensä ja hermonsa se kehitti
suppusuu sutten kauniiseen joii- Mnm järkensä kekseliääksi ja
lutapaan I ledamme tosin jo sen tiedonhaluiseksi Mutta kuta c
etta tata touhua keinotekoisesti n(nlmän työnjako kehittyy sitä
kaunistellaan vaan pelkästään lii- vksipuolisemmaksi se tekee eläke-etujen
tähden mutta sittenkin tIlstaan varton työskentelevän
on sima suurella osalta muassa jlmjscn }leiki ja ruumis eivät
vanha ja huono juhlamerkityskm e„5ä Vllj timi( mh- eli!aisem
Alas valhe ja näennäisyys kai- mil!a aS()ina eivalkä kehittää
kesta Ihmiskunnan -edistys on kaikkia kykyjään Elatustyössä
aina käynyt yli ruumiiden OI- okV!i j0„ka 'h„(nion suoritetta
koon lamakin surmanaika jokai- va osjttaistV(-j kulloinkin vaatii
selle nyt edistymisen aikaa A - k)k()iaani kadottaa kaiken har
kaanime antako nalan ja hetkel- rastllksensa häntä ympäröitse
hsen epätoivon rustaa meiltä e a- v5fn ilnijöiden kokonaismUeen
manhalua ja intoamme pyiVi- Tällaisissa oloissa voivatkin ne
maan pois rauhoista 'houreista j (Jivlt eaUslv-sta vapaat
Kyl Ii vo jo sentään tana jon-kehittää sopusointuisasti ja kai
hina iloita köyhienkin iloa silla kinpuolisesti henkisiä ja ruumiil
mipa aika kuin kevaan sarastus- V(1miaani nictliii vhtcisk„n
ta: onpa kuin olisi oikeus ja n- „ln ]u())mnu järjesivstä kos
n lähempänä kmn inuina jh kevia kvsyinvksia ja hn
U!l MVdiii! nli-u-in I r m 1 if 1111:1 J ' '
: " niosoiista ajattelemista se on
korkeimman totuuden etsimistä
sen itsensä tähden Mutta ela-
IlKl V'l"ljt'i vnj tl 111 Ml liif 1
"Kun o„ voimaa snlle sutu kek:inlista va])a„tl1a ainoastaall
mneas se tarkoittaa
näkö meitä yrittämästä nousta
orjuuden lianlasta oikeuksiimme!