Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 18, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 51
Tiistaina joiiluk 18 p 1917
SIVU VIISI
viemään kortin takaisin kaikin moko
min ja ottama n rehnnaa pois
Lopuu-oi UittluUlui: Cutu ' jöUUUUl"
'to-illan ohjelma tulee olemaan etu
päässä lapsilta Saapukaa kuule
maan sitä
v äluuten toivon hauskaa joulua ja
tarmokasta taisteluintoa Toverittaren
lukijoille ja myös paljon uusia tilaa
jia Toverittarelle vuonna 1918 '
MARIA
tävät olevan järjestään meidän jouk
koomme kuuluvia siis vanhoja tais-tclu-vetoiaricjd
A&uauul täällä vain
tahtovat loppua kun yhtiö ei ole lait
tanut uusia Tämä 'yhtiö se on aina-
BELDEN N DAKOTA
Kylmiksi meni Beldenin talvetkin
El ne sentään emien näin kovia ol
leet Kuulee usean mainitsevan että
kyllä onkin ollut aivan tammi- ja hol-
MGNESSE PA
Tällä kertaa päätin kirjottaa pari
sanaa tulevasta juhlasta — joulusta
Joulu — se on joskus ollut hauska
joulu — vaan nyt sodan turmelemana
rientää luokse"!"1 ikävänä ja ilman
mitään toivoa ilosta Annetaanko me
tämänkin joulun mennä niinkuin jot
kut haluavat vai ryhdytäänkö me sel
laisiin toimenpiteisiin että voidaan
sanoa: kaikille suloinen rauha! -Tällöin
voi kansa avata silmänsä pi
meydestä — valoisaan sosialismiin
Nouskaa ihmiset herätkää älkää aji
tako kapitalistin enää vetää teitä ne
nästä Te voitte saada aikaan jotain
jos vaan haluatte Ehkä tässä onkin
jo liikaa Lopetan siis tämän jutun
toivomalla-että voidaan jotain saada
aikaan että ei joudu enään viattomia
ihmisiä surmattavaksi kansan mei
dän tyhmyytemme tähden
Sananen osaston jouhipuuhista —
suuri kappale — Edmond Kean —
toivotaan saatavan näyttämöllemme
ja ylklä sa melkein varma onkin
Kappale minun tietääkseni on sem-
moinen että se kysyy paljon voimia
sillä henkilöitä siinä tarvitaan paljon
ja näyttelijöitä- on lehterillä haalis
sa ja tietystikin näyttämöllä Haus
ka kappale se on jos onnistuu hyvin
menemään Toivon kuitenkin oikein
hyvää menestystä
Kalle Ojala osastomme jäsen ja
myöskin soittokunnan jäsen kuoli
sunnuntaina marrask 25 p sairas-
tetluaan suolikuumetta noin pari viik
koa Jälkeen jäi suremaan suuri tut
tavapiiri He muistelevat surulla niin
hyvää poikaa kun hän oli aina osas
ton hommissa ja muutenkin hyvin
siisti ja hyvä aulis auttamaan sellai
sia Ihmisiä jotka olivat apua vailla
Kepeät mullat vainajan haudalle —
hän levätköön rauhassa
Koivisto myöskin osaston jäsen
on heikkona sairaana Osaston ko
kokuksessa yritettiin saada hänelle
hoitaja vaan kun ei kukaan ruven
nut niin1 hankittiin hänelle Sairaahoi
taia jonka toivomme parantavan sai
raamme hyvin pian Minä puolestani
toivon pikaisia parantumista Lope
tan ia toivon niin hauskaa joulua
kaikille kuin on mahdolilsta
ALINA SORJONEN
kin nämä työläisten asunnot laittanut mik pakkaset jo näin ennen joulua'
niin käytännöllisiksi että raitis ilma eipä" tahdo tareta vaikka kuinka uu-
ei näistä puutu eikä tarvitse ulos neja kuumentaisi Se on vielä pa-
kävelyllejähteä raitista ilmaa hank- hempi kun poltto-aineet ovat lujassa
kimaan saa vain uunin ääressä istua nimittäin kölit Niitä ei saa kuin
ja jos jelkää yämmittää niin tuuli pu- puoli tonnia yhden osalle siihenkin
lialtelee loisellea puolin ja jos luiste- tarvitaan oikein vannomiset kutilus-
lemaan mieli tekee niin keittiön lätti- teilaan jos mies puhuu totta Ei saa
alla se käy laatuun kun joka pisko olla liikoja takana —
vettä heti jäätyy joka lattialle tipah- Kaikella lailla niitä tällaisena aika-
taa vaikka uuni aina punottaa Ei- na ihmisiä ahdistellaan vielä kun
kös olekin herttaiset meidän työläis- elintarpeet kohoaa hinnoissa aina
ten asunto-olot VM olisiko korj a- vaan Kyllä se köyhiä koettelee tääl-
mistä?
HILDA PENNALA
DUNBLANE SASK CAN
s '
Terve Toveritaren toimitus ja lu
kijat Kohta on mmi vuosi tuleva j
antava meille taas uusia kokemuksia'
ja kärsimyksiä
Huolimatta siitä vaikka aina toi-
otetaan kirjeillä ja suilla onnellista
lä mailmassa tuon yhden elämän yl
läpito — S s osasto on puuhannut
että juhlittaisiin jouluaattoiltana haa
lilla sinne on aijottu laittaa kuusi ja
toivottaisiin että siijne saataisiin
jonkinlaista ohjelmaa että meilläkin
olisi edes kerran vuodessa jotain oh
jelmaa iltamissamme eikä aina vain
paljasta tanssia s"
Täältä on mennyt kansalaisiamme
mikä minnekin jatkamaan työläisten
armeijaa metsä- ja kaivantoseuduille
Uutta vuotta vaan siltikin yhtenä „ v'nniptllin Rfi „i„„ fnrmlsea
pettyneenä toivossani toivon taas on- duiu-ak]n etsimään elannon lisää A-
neiimla uutta vuona toivotan kuku jatelkaa- tarvitseeko rikasten sitä teh-
mailmalle
Myöskin pakisen hieman paikka
kuntamme riennoista Osasi se talvi
jo tännekin ja kylmä onkin Jo mar
raskuun viimeisinä päivinä alkoi sa
tamaan lunta Pian tulee taas se
vuosikokous siis saavumme kaikki
dä Ne lähtevät talveksi lamposem-
piin maihin viettämään ihanaa tal
vea Kerran sanoi yksi vainio että
viisaudellaan ne rikkaat kokoavat ta
varaa On se ihnje sitten kun liin
äärettömän paljon on tyhmiä jotka
antavat- ryöstää sillä se on ryöstöä
paikalle Onhan mukava että saa t ]ä vu0(en py-
tössä pysyäkseen ja toisella on aikaa
huvituksiin ja varoja kaikkeen tuhki-
ukseen Vaan niinhän sitä usuotei
vaihtaa virkojaan muutteeksi tahi ot
taa uusia että entiset virkailijat saa
vat lepoa Kyllä on ollut paljon hoin
maa ja olisi ollut paljon kirjottani!- ]aan ett& 1unla]a loi ai'sa köyhät ja
sen arvoistakin tämän syyskesän ai- rjkkaat utia minä luulen että ju-
Kana imiMvaiviuiiitiutiiiiiiiG vumu m
jeenvaihtaja näyttää ikäänkuin tali
toisi antaa sellaisen käsityksen vaiti
vielä tarkalleen määrätty vaan se
tuonnempana ilmotetaan"
Ompeluseuran toiminta on ollut
koko kesän hyvin hiljaista vaan nyt
sillä on taasen heräämisen talvelta
sillä viimeisessä osaston kokouksessa
valittiin henkilöt kutsuinaan kokous
ta kokoon Aletaanhan taasen ko
koontua' neulomaan työväentalolle
torstai-iltapäivisin Siellä omannen
kisessä seurassa saa parhaimpaa a
jankulua ja tuleehan sekin aika uh
rattua oman aatteemme eteen
Jouluamme ei meidän tarvitse tä
nävuonnakaan yksin ikävissämme
viettää sillä osaston talolla tullaan
silloinkin yhteisesti jakamaan niin
ilot kuin uunitkin Jouluaattona näyt
trlee osaston näytelniäseura kauniin
"Marin" Jokainen tietysti haluaa sen
nähdä '
Kuusijuhlaa vietetään jouluillan
Tähän tilaisuuteen on vapaa sisään
pääsy kaikille
Hyvää menestystä Toverittarelle
seuraavallakin vuodella
—nti
HALUTAAN!
Mieluummin keski-lkäinen NAINErl
hoitamaan taloutta neljä-henkiseen
perheesen ja joka samalla olisi äidin
sijainen lapsille joista nuorin on 10
vuotias joko heti eli l:stä p tam
mikuuta 1918
Palkasta yirr klrjotlakaa osotteella
E Moisio
Port Moody B C
olollaan että taalla aivan nukutaan
Vaan ei ole pillit niin päinkään silla
iltamia on ollut tuhka tiheään On
ollut päsketti-iltamia kukka-iltamia
ohjelma- ja tanssi-iltamia myös om
peluseuran myyjäisiltamat joista kai
kista on kerääntynyt sievoneir sum
ma j
Ja onpa Sefa Lepistökin käväis-
mala loi JOlliemn Kivesi miiuiuiui
non ja he voivat sitten viedä toisen
omasta kipeneen missä suinkin sai
vat ja toiset taasen loi jumala niin
tvhmiksi että antavat vetää nokasta
itseään oikein lujasti ennenkuin he
Täävät Herätkää jo kaikki työn raa
tnlnt ettette luota toiseen vaan it
seenne ja joukkona rynnätkää eteen
päin kaikki vilpistelijät syrjään et'ä
kerrankin ennenkuin tämä maapallo
häviää olemattomiin sen pinnalla vle-
-N
DAISYTOVVN PA
Osaston ompeluseuran kokouksessa
päätettiin kirjottaa Toverittareen
niistä meidän ompeluseuran myy
jäisistä jotka meillä oli 8 p jouluk
ja jotka onnistuivat kylmästä ja
myrskyisestä ilmasta huolimatta oi
kein hyvin Meidän emäntäväki oil
kin taas oikein yksimielistä siinäkin
suhtesesa että jokainen haalille men
nessään vei kahvinisua Kastamiset
riittivät oikein hyiiin ja vielä lopuksi
saatiin rrfyydä huutokaupalla iso kasa
nisua Siellä oli okjelmana puhe ru
no laulua ja kahvirusettien myynti
ja sitte ne ompeluseuran naisten val
mistamat tavarat jotka menivät kau
paksi hyvillä hinnoilla Miehet oli
vatkin lähteneet haalille paksun ra
hapussin kanssa He huutivat tava
roita kilvan Siitä huomasi että an-:
tavat ne miehet arvon meidän naisten
käsitöille Lausuu siitä ompeluseu
ran puolesta lämpimät kiitokset kai
kille avustajille Meidän iltamiin ra
hallinen tulos oli $21660 Se"on kau
nis summa näinkin vähäisen Joukon
keskuudesta Tuloista päätimme heti
tilittää huvitoimikunnalle 175 dollaria
ja loput jätetäänompeluseuran poh
jarahaksi "Sillä päätimme alkaa jou
lun jälkeen taas uudestaan ja uudella
innolla valmistelemaan käsitöitä sii
tä näette että me naiset emme ole
niinkään nukkuvaa joukkoa vaan ha
luamme kantaa kortemme samaan ke
koon miesten anssa Haalimme uu
distuksessa taas tulikin velkoja koko
paljon mutta ompa sinne nyt paljon
huvittavampi mennä kun on tilaa e
nempi kaikille hommille joten toi
mintamme tulee ehkä monta verta i
virkeämmäksi Tänne saapuu joka
viikko myöskin uusia ihmisiä ja näyt-
unim oma - -„„„ lfc„„ „„!„ inssa
svt hyvillä puheillaan innostamassa J „ "i t7„0ii t
täällä tovereita kunhan ei nyt vaan toinen voisi toistaan relie hsestl Ja
alkavan talven pakkaset saisi kovin pahtaa Ha nmal atimno JU sim n kot-
suurta lamaannusta aikaan Lemmen soa ja ve jeu käden tosi vei eydet t
jumalatar on liikuskellut tiheään ky- ojentaa ei minaan Kaiuin jilkelauo-
lälliimme tätä nykyä yiimeiset jotka nä
Amor on yhteen liittänyt ovat Au Tästä kirjeestäni tuli jouluepistola
gust Pulkka ja Saima West Samoin mutta senlaistahan jouluna saarna
tekee työtään sodan jumala Hyvin taan a veisataan virsiä ja samahan
ovat kohteliaalla tuulella herrut kuin g6( mjnkuaisen saarnan itsekukin lia
niin hyvää huolta pitävät nuoru- ]uaa pitää ja mitä haluaa Uituiin Mi
kaisten terveyssuhteista ' nä puolestani tvkkäisin tällaisesta
Tuon tuostakin tulee määräyksiä jamasta Ja että se toteutuisi myös
että tulkaapas pojat lääkärin syy- Jjian Se 0iis minUn toivoni Iloista
niin sitten tarkastetaan onko poika
kaikille raataja-siskoille ja vel-
kyllin terve kuletettavaksi harjotta- j„0_ j0„tuneeko tämä ennen Ionina
lemaan Hm! Kaunista Koiueimi- Toverittaren palstoille Viettauaa jou
suutta vain kallishintaista Terveet „ „-!„ i„„sUisti kuin voitte En
UUSI
KERJÄLÄINEN
Laulunsekainen näytelmä
kolmessa näytöksessä
Kirj' KLAUDIE PARKKONEN
Tarjotaan työväen näyttämöille
Ne huvltoiinikumiat ja näytel
mäseurat Jotka eivät ole voi-
neet saada kuvaelmaa "Kerjä
läinen" viime aikoina koska
kirjat ovat loppuneet- voivat
ottaa myöskin tämän huomioon
ja saada se nyt laajennettuna
ja korjatluna Nuotit seuraavat
niukana Kappale on koneella
klrjotettu ja voidaan sitä lähot
tää useammalle taholle kerralla
Osote: K P 15 Dinovvall
Ave Toronto Ont Canada
ja reippaat riistetään pois elämästään
ja raihnaiset jatelaa
vhtään kadehdi Mutta muiisaivim
aina olla rehellisiä ltiokkatntstellloi
ta Älkää olko jarruna työväen liik
keelle sillä olot on kyllin kurjat kur
jemmiksikin Ne eivät voitulla pa
hemmiksi enää jos työn jättiläinen
Niin sitä -nykyistä ihmisrotua jalos
tetaan Täällä on vielä paljon jotka
nukkuvat sikeää unta tämän -kauhean
riistojärjestelmän innoittavassa hei- on nhjakalsHai eikä se suuri siikk
massu ne eivät uiu- viiannctu
telia mistä johtuu hätä ja kurjuus
He eivät uskalla käyttää aivojaan
he eivät tohdi ajatella Voi kaikkein
kallein mitä ihmisellä on! Ja he räii
kat sen parhaan aarteen halveksien
tukahuttavat ja sanovat että sen ään-
johon on merkitty dosiann kuvh
AINA II—
BOSTON MASS
i nsaaton vaimoihmisten toimeen-
tä ei saa kuunnella Rukoilemalla panemat iltamat kiitospäivänä onni
tulvat moiteettomasti Ohjelma on
hvvä ia vaihteleva ja suoritettiin se
he koittavat päästä läpi kaikista vai
ncunainui _ - ! 1 —
Jaa on ollut saarnaaja Matti Koski kohtalaisen hyvin 1 uiopuoiiKin ™
Bollasta kvlällämme pitämässä ju- hoten tälläkertaa heidän viinevuoti-
malanpalveluksia myös rippikoulua sesta iltamastaan joten eteenpäin o-
Ei yhtään ruunankummia pitäisi jää- vat "akatkin" menneet _
min Ruunankummilla tuolla ijän- On meidän poikamiesten toimin-
ikuisella merkityksettömällä nimityk- nalle kuolinvlrsiä sepitetty ja lauiet-
sellä ne aikovat jo pelottaa sosialis- tu vaan nyt he oikein repasevaliai
'tien lapsiakin ottamaan viinlryypyn meiningillä aikovat t k la p:na
ia leinäkipeneen suuhunsa Kehus- näyttää mitä he ovat tanian kahden
kelevat että sitten olet oilfein kelpo vuoden aikana' mielessään miettineet
Uiminen etkä mikään ruunankummi ioten Pian saadaan ninua i imu m
Niin möröillähän sna lapsia nulc
kiimaan neloiteilaan
Ja lomiksi miehillemme Koska alkaneet
meille nvt tulee oma ' puoluelehtikin kertaa on
niin antakaapas näkyä joitakin rive
iä ""Vapaudessa täältäkin
hauskaa lukea mitä kuuluu
Riittäköön tämä taaa täksi kerrak
si Tervehdys kaikille köyhälistösi
koille
OLGA VAARA
pystyvät ja onko heissä poikaa
Tyttö-ihmistenkin isiunnoi ovoi ™
' ilrb lällll
pieni vaan eihän tytöt
perään anneta ia taaksepäin ku eta:
Olisi Eihän? Näytetään parempaa Kurs
sia vaan Junnisen Ken pnua jr
nimeään arvossa on tultava kokouk
seen ja käytävä säännöllisesti että
saadaan asiat hyvään järjestykseen
Aikaa milloin iltama pidetään ei ole
NAISET HUOM!
Koti koruompelnlioneita kehyksiä
ja malleja myöpi — sekä myös antaa
opetusta ednlläsanottujen koneitten
käytössä Kono ja oppi $350
Hanna Hannula
104— 9th Ave Seattle Wash
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
" niilotään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huom I Kahvia saatavana joka ko-
kouksen lopt'J"j-__ '
HOQUIAM1N S S O ompeluieuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolav
sa joka torstai kello i Jpp Osote: 315—
lOlh St Uoquiain VVasIi
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetiian osaton talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 719
Montana Ave -
ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(llox 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäellä ja kolmantena torstai
iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s s
ososton kokouksetkin ovat Joka toinen sun
nuntai kello 3 jpd m
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 lavlor Ave
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
(idetään joka torstai huomi-haalilla kello
6 jpp Kaikki tervetulleita '
VVAUKEGAN1N 111 S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden ensi
nviiscnä ja kolmantena sunnuntain alkaen
kello 2 i P- — Osaston ompeluseuran ko
koukset ovat joka kuukauden toisena torstai
„ 11-™ kello 2 P P- Kahvia kokouksen
loputtua