Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 11, 1917, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina iouluk 11 n:nä 1917
SIVU SEITSEMÄN
IIUi£imi3ililin3iliiiliiliiaiIliEiiiKnHIU
No 50
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa s
m
mi
aiiiUiiimiKiiiiUKiMiiiiHimmiinHiKiiiHinHiiiiuiimm
ÄLÄ PELKÄÄ
lä pelkää tuomiota heidän
lempeä lie tunne ei
pappi heidät toisillensa antoi
lempi ei
Älä pelkää tuomiota heidän
onnea he tunne ei
heidät kullan lihan himo
elon liittohonsa vei
'lä huoli ivastansa heidän
albaan mielen tapa tuo
oman kehnon sydämmens' peitte
heksi ivan huulillensa siio
Älä pelkää puhtahasti lemmi
onnea he estä ei
siksi kateuden kulta heillä
kun lempi meidät onneen vei
M U
Muistelma
reistä si sopivalta ' paikalta sopivan
Kuusi vuotta olen jo vartioi- matkan päästä työmaalta
nut pientä pesäämme ja rakas on Oli niitä tunkevia Toinin äidin
-lietemme loimu minulle mutta mökkiin mutta eivät he halun
se meidän kaikkien yhteinen vi- neet jiiitä vastuksikseen ottaa
Siitä on kulunut jo monta pit
kää vuotta kun lähdin synnyin
maastani Olin silloin vasta seit
senvuotias ja siksi ovat muis
toni niukat sieltä Mutta sen
muistan hyvin "kun tulin äitini
kanssa Canadaan isäni home-stead-kämpälle
Se oli syksy
pimeällä tuossa yhden aikana
yöllä Vaikean matkan perästä
tuntui ikäänkuin hyvältä jää la
kotimökkiin joka sittemmin on
käynyt niin rakkaaksi meille
Olen vieläkin näkevinäni ne
kyyneleet joita rakas äitini 'sen
talven aikana vuodatti Isän täy
tyi lähteä muualta leipää an
saitsemaan ja meidän oli jäämi
nen kahden sydänmaalle Silloin
en vmmärtänvt mitä on elämän
huilinen köyhyys se tahtoo vä
kistenkin sckottaa elämiimme
(emme onnistuneet olemaan ve
loista vapaana ja yhteisymmär
rys antaa voimaa ja rohkeutta
eteenpäin yrittämään
Kasvatustyössä sitä enemmän
kvsvtään Se on minulle rakkain
ja raskain tehtävä Tunnen it
seni niinvkykenemättömäksi sii
hen Tahtoisin saada lapsistani
luokkatietoisia taistelijoita jot
ka voisivat käyttää tiedon asei
ta riistoiärjestelmää vastaan
Terveiksi heidät njyös tahtoisin isa
Alutta minä en voi tehdä lapsis
tani sitä mitä tahtoisin Tuskin
osannen kyllin paljoa toivoakaan
Käykäämme käsikädessä paran
tamaan tätäkin asiaa Neuvoa
n vt io voimme toisiamme
L
o u to a k u 1 k u r im i e li i a
Eräänä päivänä sai Toini kir
jeen naapuripitäjästä eräältä
tuntemattomalta sukulaiselta jo
ka kyseli paikkakunnan työolois
ta Pyysi niistä pikaista tietoa
sillä hänellä oli aikomus tulla
seudulle työnetsintään kun oli
kuullut ojevan hyvät ansiot mie
hillä tukkihommissa
Tuo sukulainen serkun ' serk
ku mikähän nyt oli halusi sitä
paitsi tulla katsomaan miten
siellä äiti tyttärilleen eteenpäin
pääsi kun hän oli kuullut että
kuollut joitakin vuosia
se tänne tulo olisi niin välttä
mätöntä ollut Työtä olisi saa
nut livlieinpääkin Olisi sant
tanut olla kolonakin Mikä lie
ne päähänpisto Hauska vani jo
katapauksessa" Xäistä mietteistä herätti hänet
Toini joka nyt kehoitti tule
maan aterialle
— Toiniin ei sukiilaispojan tu
lo tehnyt sen enempää vaikutus
ta "Miellyttävä hiin "kyllä on
mutta mitäpä siitä"
"'o niin Ei hänestä muuta
kumminkaan 'kun enempi vain
työtä ja vastusta Jos ti olisi
sukulainen en hänen tulostaan
vähääkään perustaisi"
Vaan äitimuori jo heti hautoi
omia tuumiaan
S
itten 'l'i sita tiedä erpa vam tieda-
Toinin äiti kehotti kirjoitta- kään miten ne asiat vielä kaali
maan vastauksen ja käski tule- ty vät"
maan jos haluaa silla olihan sna
työtä saatavana hänellekin jos
nut lisi
nuuiua ivimsi jos
Samaa se Reeta muorikin
"Fi se' tuommoinen sukulai
suus ' mitään
Voisihan he tuon yhden mie- muutoin"
TOINI TUULENSUU
(Jatk)
Vieri vuosia velka li-
kodissani ja aina tuli va-
Hevoset jotka isä sai
hankittua kuolivat Toi
että syksy toisi runsaan
mutta rakeet löivät pel-
Silloin oli
oli lisään-
kovuus
sääntyi
hinkuja
velaksi
vottiin
sadon
lot mustalle mullalle
isäni murtua Perhe
"Kuulinpa taaskin uusia
"Siellä on ollut Joulun tienois- tj
sa semmoiset juhlat että ei näin
main tuskin miiioniKaan sem
moisia nähty Oli vieraita pal
jon ja hienoja vieraita! Niin oli
paljon kun suojat vain veti
Siellä niitä on kestinkejä !"
"Jopa olivat saaneet lukkari
pojankin taas joukkoonsa Tyt
tären kanssa oli enimmän seu
rustellut" "jopa Saimi on puolilla —
JCovin kuuluu olevankin
raan
"Eihän tuo suuri ihme
vaikka niin onkin Kovin
kaunis ja kelpo poika
muistuttaa rovastia"
sen pe-
ole
on
Ihan
ilevan
tynvt neljällä pienokaisella vaarn
leipä oli mennyt Isän oli sil
loin taas heittäminen koti ja
mentävä kauas pois työn etsin
tään Koti ja me lapset jäim
me heikon äidin hoiviin
Isäni viipyi poissa useamman
vuoden ja- hän oninsrui jotakuin
kin Hän on nyt koko hyvin toi
meentuleva farmari
Tästä kai voin alkaa oman e
lämäui tragedian Kuten jo näit
te kasvoin minä puutteessa ja
olin pakotettu jo pienestä teke
mään kovasti - työtä Luonnolli
sesti en saanut kylliksi vaatetta
ja muita tarve-esineitä kodissa
ollen ja lähdin huolimatta van
hempaini kiellosta toivorikkaa
na maailmalle
Pettynyt olen Orjan elämä ei
ole hauskaa vaikka nuori mieli
sen voi siksi toivoa Minä ku
ten muutkin neitoset uneksuin
oman kodin onnesta Satutin ys
tävän itselleni ja me aloimme
kodin perustamisen kaukana sy
dänmaalla kaukana sukulaisis
tamme ja lapsuuden leikkilove-
tuo lukk
tiedetty
Paljon
taan"
Toinia
lan
kin se kuuluu
iri vaikka ti sitä silloin
kun hän tänne tuli
on perinyt sukulaisil-
hen asumaankin ottaa kun nyt
sattui olemaan sukulainen vaik
kapa olikin tuntematon"
"Menisihän se siinä Toinille
siitä kvllä tvö vain lisääntyisi
Afnahan sitä vieraasta ihmises-
huoltaja vastusta on"'
Toini kirjoitti vastauksen —
Ei ottanut kauan kun sieltä tuli
jo kirjeenlähettäjä itsekkin
Tulokas oli reipas roteva nuo
rimies maltillinen sävysä ja hy
vin varma olennossaan
lii mikään kulkijaäijän tapai
nen rivo reuhake kuten useim
mat kortteerin etsijät Toinin
mielestä olivat'
Toinin äiti kovin ihastui ja
toivotti miehen tervetulleeksi
Uteli asiat heti tietoonsa sen
minkä ehti
"Vai sillä tavalla vai nuori
mies vielä? Ettei nyt vielä eh
tinyt naimisiin Eihän tuota
taida olla vielä paljon ikääkään
Ei ainakaan siltä näytä Ei kui
tenkaan paljoa yli puolivälisiä
kolmeakymmentä"
hi se mm koyliakaan 010
vaikka tänne tukkitöihin tuli"
Toinin äiti selosti
"Ainakin mitä miijä muistelen
tikkovainaan puheista noista Ti is—
tijärveläisistä"
"Ei tuo vielä niistä itse tosin
ole mitään maininnut Koitin
kyllä kauttarantain kysclläkin
mutta en saanut selvää sitten
kään" — "Vaan onhan hän mie
henä ainakin siisti ja upea Eh
tisihän se vielä ansaita itsekkin
niin etten kyllä vastaan panisi"
Näin sitä äiti Keeta-mnorin
kanssa salavihkaa ftirinoitsi
Vielä jatkoi Toinin äiti haas
leltijaan mutta varovaisesti ettei
tytär huomaisi
"Olen tisä ollutkin vähän su
rnissani tämän elämän tähden
viime aikoina Olen alkanut hei
kontua ja vanheutnut niin etten
paljon mihinkään
lottaa ihan milloin
tempaa"
kykene Pc
kuolema pois
(Jatk)
vähän kiusasi tuo Ree
alinomainen lörpöttely mut
ta silti oli hän nyt hvvillaan-kun 111
sai kuulla Saimin touhuista
"Oh! Vai jo vihdoinkin tart
tuu" t
Häntä niin liikutti siksi hän
poistui nopeasti askareilleen et
tei Reeta mitään huomaisi
"Tuntui Reetalla olevan tark
ka silmä"
"AI ikä
cun en
ta
olivat
VIII Luku
Tukkityöt yirpäristöl
täydessä käynnissä
Kehuttiin hyvää aikaa Pui
ta kaadettiin kolottiin ja ajet
tiin valtapaikoille
Rahaa oli joka miehillä Hyvä
työnsaanti ja palkat hyvänpuo
leiset Miehiä tuli kauempaakin työn
etsintään Kaikki saivat ansio
ta siitä ei ollut nyt puutetta
Se vain oli suurin hankaluus
niistä kukin kortteeripaikan löy-
se olikaan taas äitinne
muista Ukkovainaja
ukulaisistaan kvllä usein
puhui mutta eihän nnta vanna
ihminen niin säntilleen muista"
"Etten minä häntä lie nähnyt
kin ennenmailmassa Enhän nii
nä vuosiin enää vanhemmalla
puolen ikääni niitä naapuripitä
jän sukulaisia ole nähnytkään"
"Kotiutuu nyt täätlä vain niin
kuin ainakin sukulaispoika"
Wilho Ristijärvi teki selkoa
minkä taisi ja tiesi sukuluette
lostaan Kertoi kodistaan äidis
tään ja omista hommistaan
Kim luuli ettei muut huomai
si vilkasi hän silloin tällöin Toi
niin joka sulavana ja pirteänä
liikuskeli omissa hommissaan
touhuten vieraalle jotain tarjoa
mista "En olisi aavistanut että mi
nulla täällä on noin herttainen
sukulaistyttö Olipa hyvä että
tuli lähdetyksi lin jo_ aivan
jättää sen tulon sikseen Eihän
H-H-M-M-l )'! I M-H-M-H-M 1'
+
NEW YORKIN SUOM NAISTEN +
0SUUSK0TI I
+ JA PAIKANVÄLITYS-TOIMIST0 +
+ 241 Lenox Ave & 122 St +
+
Telefooni: £13 Morninfl side +
1-M-t-H ii-HH--H"H--H"K"H"I"H"l')-
Jos olette
%ipeä
Pvytaksrt VAPA LAA K E KIRJA N H
Jofts yli 25 rriJaifH naenU-n janaipfcB tarifit
ou peliii-tly neliii tiiydoll inon hmttelo Kuoma
laisiHta liiiilkt)sla-!Luli!Uukiiu taudin Dmi
eli laudiii oireet ja me ettHUmmo tdilta mikU
lu ikp niitä tilattava luufc koen hiuiiau y ui
{LftiiklfcPt eiviit ole puteuttiliiilkkcita vafto
tosi Buomalaibia luiilt keiiii)
(Tiimiin kirjan srintte vapaasti ja pitäisi bUft
inka:eu hiKiiimliten kudisna fiilla ette tiediU
oska iarvttto Hitii Varokaa bambuu)"
lääkkeitä ja fcnrobuuki tohtoria
Litfiin)l'iD Aptnpki onfinuriu— —
- suom ApUeiiVhdysvalloitba-—
P A LIGNLLL CO £uperior Wi
t