Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 11, 1917, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 50
kannale nimeltä "Btuvartiotaistelu" hommattu mutta haulin pienuuden tuksiaan paperille niin vähällä ajalla liiaksi tomipcli seuraamaan O-
SIVU KUUSI
♦n nivoa komitea jok
meenpanemaan jouluiltamat vaati mi- peluseura toimi myyjäiset t
Hciä mitä kaikkea siellä tulee päivänä hyvin onnistuneesti
k 10 tä useita äitejä joilla olisi halua V aivasipa vielä huono tervev-
Arpa- kantaa kortensa yhteiseen kekoon tenikin joka ei kärsinyt niin pal
lit
olemaan Lopuksi toivon että yksi- liput menivät kaupaksi kuin kuumille vaan ei voi sitä edes yölläkään tehdä iörmirvxrH prf ä niisin vninn
mielisyys ja innostus yhä joukos- kiville joten olisi saanut olla niitä kun on päivän ponnistelusta niin ° dnnlt) £ld! ui cjiimu oiiiu
sarrme säilyisi sillä juuri nyt on ai- paljon enemmän Rahallinen tulokin nääntynyt eikä pitkiin aikoihin ole seisoaliani aulaa laulutuntien ai
ka kun meitä tvolaisia utiataan Kai- un umu ifujuan wjm uuurbi uu Kunnolleen hukkuiiui unpa tosiaan ivana eiui iuj n 1
!n„ ui rilisi aika iolloin jo- jäänyt 125 dollaria Toivon uutta monesti nää niin hatara ettei tahdo tninta Tämä usein
liaisen tulisi tehdä voitavansa oman- innostusta osaston tytöille että voi- muistaa lähimmän naapurinsa nimeä tovereitani nilkantc
m ja koko työväenluokan poliittisen taisi pian toimia toiset sellaiset myy- Jaa _ mjstä todella me perheen äi- '
ja taloudellisen aseman turvaamisek- jäiset dit tänäänkin kiitämme siitäkö että KUitenMU OH Kovai
ka kun meitä työläisiä uuataan Kai- uu umu ijjijuan Kusna iuuuuiuu Kunnolleen hukkuuui unpa tosiaan ivana eiui iuj n 1 ajt-iaa is-
Olisi aika jouom jo- jauuji i~o uunona iuivuu uuua monesti paa unn natara ettei tanao tuinta lama usein sattoi koulu-
intekoon joka
an katsannon
si ja toiseksi teKisi yiuuisiumuuiu uowr ivuii ""''i "- mema on alituisesti Kovaa tyota jona ciua-=iua uiiajuiu iiiuiiva
meidän yksitoikkoisen elämämme antaina jouluk 8 päivä varmasti kuluttaa meidät ennenaikaisiksi raih- s uus oli kääntynyt minuun Vil-
täällä paljon hauskemmaksi ja moni- mmu uuee suurem öiset kosk naisiksi vanhuksiksi ja kaataa meidät kaiärkienä havaiten syyn Isän
ti „„mö L„ mi 11 iin ovelakin nti FiO senttiä 1nta nipirlan „i„v — „ if„„ tv-„„i„ " J" ' " "j j
lHIOIlSeiUIIlUKSI ja iiiomu -
ialjm aikaa jos vaan on halua sillä osasto ei ole ennen us
eihän täällä suurkaupungin touhut ja teliäkään ja kolmihenki
hei-
menot rauhaamme nairuse
Toveruudella
at W
ISSAQUAH WASH
Koska tulin valituksi osaston kir
jeenvaihtajaksi Toverittarelle min
koetan täyttää velvollisuuttani Kn
tospäiväniltana oli osastollamme kori
iltamat jotka onnistuivat hyvin Nai-
näkvivät tuovan koreja oi
vien tvtötkin olivat muistaneet tulia
mukaamme isot korit syömistä mu
kanaan Terve tuloa vastakin avus
tamaan iltamiamme! Tytöt pitäkää
silmänne auki sillä olen kuullut hu
lluja että meidän kylän poikamiehet
hommaavat suuren suuret tanssit lä
himmässä tulevaisuudessa Varmaan
kannattaa sinne tulla Soittajat kuu
luu tulevan aina Seattlesta asti Luu
len että he ilmoittavat lehdessä lä
heni min
Talvikin tekee tuloaan taauain
uskaltanut aja- i„„„ a- ♦s„t„„ vioia i„tv„a aiKononmyrKKViiy ipenniona
nen orkesteri vvkvtstn ainakin nävttää kovin svn- konsi parhaan lapsuuteni Sisko-
piui Lcirc jurvu muu iinu una mc ju Käitä Onhan tosin se lohduttava m on ainoa joKa minua Käsitti
tarpeeksi Entäs ne palkinnot kuin- sananparsi Amerikassa: "ladies first" Hän kaikista vastuksista huoli
ka suuret ne ovat? kysynee ehkä jo- 8illä Pkait sitä on itseään lohdutel- ™U™ "in mkVikuv -ku
Kokonainen viisi dollariahan se fava kun elämän huolet painetaan nl'uta °"1si terävän mielikin l
ensimmäiiien on ja toinen kolme ja hartielle ' isänmaan nimessä Onhan tuksen Jlan vastakohtana kor
kolmas kaksi dollaria Joko on pu- siilla meille kylliksi palkintoa kun vasi sen aukon minkä minun
vut valmiit ? Ellei niin kiireesti asi- llerrat Uehasee: siinä on meillä kun- hajamielisyyteni iätti hän
aan kyllä se yiela valmistuu kahdek- non sännlaaliisia aitejä - Suonee- a kkien ha hm esineenä
santeen paivaan asti han se uusi tätl miiullle anteeksi ?" kalkklt11 1 iallun esineenä
Toveri M Hahl tulee luennoimaan cnnnin mj ooiiioinpn on Ralli- Istuessamme yhdessä samassa
unin lukuisasti Iikiseudun tarma- " ö nur meuie tativaitea toimittajansi se iuiiKnciaiissd iui nau usein mi
- -_l JH o a o uaivina niiiuiuitHii 11 eiitin-
nie kaikin kuulemaan mitä sillä
Mooseksella on sanomista Kyllä
meidänkin tarvitseisi saada vähän
kartuttaa tätä tietovarastoamme et
tei tarvitseisi esiintymisen aikana
olla kuin nolla vain Tervehdykseni
kaikille Toverittaren lukijoille'
Eräs Englevoodin vanhapiika
MOOSE LAKE MINN
Arvoisat Toverittaren lukijat Ter
vehdän teitä taas pitkän vaitioloni
a tipn otfmHn synkäksi vain se ei perästä JouiUKin on taas pian ovei-
silti saa hidastuttaa meidän toimin- la iloineen ja suruilleen Vaan eihän
taarime Osastomme huvitoiijjikunta se joulukaan meille työläisille paljoa
liitää huolen huveista joissa on aina kaan iloa tarjoa Saammeko jokai
liauskaa' Jouluksi he homman vat nen kunnollista ruoka-ateriaa: ei var
ionkuiilaista illanviettoa En tiedä masti ei Ja ne omaiset siellä koti
vielä mitä vain sittenpähän niikee ja maassa Heidän täytyy piirasta se
kuuiee kun menee itse katsomaan kotettua Ieipaa joulunakin riittanee
T„„„iai mivan hanskaa ioulua ja ko sitä voillakaan maalata Kahvis-
tarmokasta taisteliiintoa kaiKiue 10-
011 hau lariuinuu miuuiie veruu unn- seensa nimiUlll aivan KlllU OllSl
kuin "holirollereille" jos ne sattuu rohkaissut ja millä aina havaIl
parantumaan jostain vakavasta tau- J T- i
dlsta esimerkiksi vaikka luonnon pa- fUlI klnn virkistyen Koulun :a
rannustapaa käyttämällä niin ne täy- kodin väliä kuljimme käsittäni
dellä suulla sanovat että saljialnen Aina luimme toistemme silmistä
se!1Iparans? eikäms!!!?ä tunnu olevan saman ajatuksea niin käsittä
epailvstakaan Tyota on kovin pai-
jon vaan tvöväken on vähän Kun mattoman kummallekin — —
vaan uudella tädillä riittäisi terveyt- rräänä iltana saapui siskoni ko
tä ja voimia vaikeassa ja voimia tiin lian oli silloin korkeakou
kysyvässä tehtävässään Toivon isa Arnä ansajtsi„ elämäni
kutomalla lankatavaroita Olin
myös etta Belma-tatl parantuisi en
tistä ehompaan terveyteen ja voin
tiin sekä uusin innoin ottaisi osaa
yhteiseen taisteluumme olojemme pa
rantamiseksi Täti Helena
LAPSILLE
(Taikoa kahdeksannelta sivulia)
verittaren lukijoille
Mainarin akka
CLOQUET MINN
S S Osaston ompeluseura päätti
pitää vielä yhdet hauskat markkina
iltamat ennenkuin tämä vuosi loppuu
Ne levät olemaan 13 päivä joulu
kuula Minä uskallan sanoa var
maan että kyllä silloin taas naiset
pitää huolen että ei tarvitse tyhjää
tulla tapaamaan haalilta sinä iltana
Täällä alkoi lakko 20 p lokakuuta
kahdella sahamyilyllä ja tähän men-riesi-ä
ei ole tullut mitään sovintoa
Työhön kyllä olisi otettu mutta enti
sillä palkkaehdoilla Työläiset oi kui
tenkaan olleet niin nöyriä että olisi
vat heti lähteneet kun palkat ovat
liialla niin mitättömän pienet että
niillä on melkein mahdoton tulla toi
meen perheellisten nykyisen kalliin
ajan aikana Jos täytyy asua vuok
rahuoneessa ja on perheessä usenm
lia jäseniä niin täytyy varmasti
katsoa mihin selitiinsä laittaa Huvi
puoli ei voi tulla enää kysymykseen
kään Minä pyytäisin huomauttaa
ettei nyt tällä kertaa kukaan työläi
nen tuiisl tänne työn etsintään Työ
tä ei ole saatavissa
Sunnuntaikoulukin on ollut toimin
nassa Lapsia on siellä yli kuuden
kymmenen Lapset ovatkin kovasti
innostuneita nyt alusta ainakin
Heillä on paljon ohjelmaa harjotus
ten alla jouluaattoillaksi Siitä mai
nittakoon: näytöskappale jossa lap
et vievät kaikki osat ja kaikenmois
ta muuta Koko ohjelman suorittaa
lapst
Olga Lehto
Meidän
olisi kiristettävä joku dollari ja lä
hetettävä isälle tai äidille että sillä
kään kertaa saisivat rasvaisemman
palan nielasta Me työläiset olem
me yleensä niin ahtaalla oman elä
mämme eteenpäin viemisessä että
me saamme kyllin miettiä miten
taas halvimman aterian saisi Se
n lilQ oomii 'la 11 cnM-ino TT1 1
me tarvitse niitä kymmeniä käskyjä ''t saavat olla lopussa
ne ovat eksyneet väärään paikkaan Pettvneenä lähti rouva
juuri tulkit työstä kun hän saa
pui Hänen kasvonsa hehkuivat
innosta Anna! huudahti hän
heti minut huomattuaan Eikö)
olekin kaunista tänään? Läh
demme kävelemään kierrämme
ympäri Sinä olet kai väsynyt
Se on suuri nautinto Hänen har
maat silmänsä hehkuivat niin
kummallisesti 'kesän kirjojen vä
listä joita oli silmänluomiin
saakka vallattomani kiha&iiu
osan otsaa Riisuen
ipäällvstakkinsa
ne rehelliseen toimintaan tottu
neena ei voinut sulattaa tuota
aiheetonta epäluuloa
Kvllä vastaillen tarvittaessa
mutta puoleksi selin ollen antoi eittäissä
han rouvan ymmärtää että vä- halpaarvoisen
kiiruhti 'hän syomaan Minä pum
pois tällä välin lähtöä vaaten En
Kyllä se on pimeää tälläkin kontrilla luoden minuun lempeän katseen- olisi tätä pitjnyt ihmeenä vaan
sa sanoi hän: "käyhän lapsi- kun hauella siskollani oli np
kulta vielä leikkimässä poikien pikoulupäästö huomenna Miksi
kanssa Käythän! Äiti antaa lu- juuri tänään? Epäilin että äiti
van kvllä" " on varmasti vastaan Vaan äitiä
Hän loi kysyvän katseen äitii- ei näkynyt joten saimme ilman
ni mutta tätilä ei huomannut estettä lähteä ulos Oli kaunis
jos nahdaan Tyomies-lehy niin pian
kuulee kuiskeita: ne ovat mailman
parantajia Uusi Kotimaa se on terve
tullut Minun mielestäni olisi paljon
parannettavaa ja meidän työläisten
olisi aika nostaa päämme näkemään
kurjan kohtalomme Toiste piirrän
lisää jos tämä siansa saa
Liina Nyypakka
Mo tilasimme Työmiehestä kaksi
kirjaa ja Lapatossun Kirjat olemme
saaneet vaan Tossu eksyi tielle tie
tymättömälle Alappa Tossu topsut-
Slta
Se 'oli ollut viimeinen kerta
kun sain astua noita portaita y
lös Olin usein niitä halusta
taa tällekin kontrille Sua on jo kulkenut
kerta Kysytty vaan vastinta el an
nettu Missä on vika? Niitä olisi
pitänyt tulla neljä numeroa Me ei
ole nähty ensimäistäkään Se on
rahaa työläiselle dollari ja vartti
näin mvrskvisellä hetkellä
H X H— son
Moose Lake Minn Box 134
Vuoden asuimme
samassa kartanossa
vielä tuossa
mutta leile
jä vilpoisa ilma unn kuin on
tavallista toukokuulla pohjolas
sa Kuljimme muutamia kadun
väliä -kun veljeni tuli vastaan
Hän myös tuli koulusta Käsis
sään hänellä oli nippu papereita
Heti meidät huomattuaan han'
kitotvereistani en tavannut kuin juoksi luoksemme: "Arvatkaas
ulkona Attuii ei sallinut etta
olisin heidän kanssaan leikkinvt
Niin hän asian käsitti vmmär
ensi syksynä olen varma pää
sen Helsinkiin — Ateneumiin"
- Katsoimme häntä ihmetellen mi--
KIITOSPÄIVÄN
MIETTEITÄ
Niin mistähän päästä sitä nyt sit
ten alkaisi kiiltämään näin kiitos
päivän kunniaksi Ehkä ensinnä lau
sun saliiaiselle oikein kauniit kiitok-
t siitä että meidän rakas Toverit-
ENGLEVVOOD N J
Täällä meidän kylässä on kaikki tarenime sai jälleen naishenkilön sin
niin hiljaista ja voipa sanoa autu- le toimitustuoliin perän pitäjäksi
Hallistakin meitä suomalaisia lukuun- olen ainakin siinä uskossa että kun
ottamatta Me aina olemme hyviä siellä on samaa sukupuolta päänä us
yrittämään vaikka mille alalle Suo- kallaa sinne välistä minunkinlaiset
inalaisia tyttöjä taalla on lahem- kirjoittamiseen tottumattomat lähet- toisten
ma Koiimseiisaiaa muiLa en iuuib taa toiierryksiaan siinä toivossa etta
montakaan Toveritarta tulevan mei- h-ui aa i tät oioiia irArioiiaa
dän rakkaaseen Englewoodiin Yli- johteen painettavaksi Toista olisi kaa jotka toivat lisätuumia aivo-
distyksiä täällä on jos jonkinlaisia j03 Si„ne olisi valittu mies toimit- koneistoon En julennut tuoda I
Elettyään jonkun aikaa ne kuolla taja olen niitten suuruuksien kuul- mitään ilmi in knk-Tan ei kv- i
Gtupsahtavat ja taas sialle peruste- lut llsein virnistelevän että kyllä se „ J'1 Klan c' K
taan jonkun toisennimellinen So- naisten le„ti on lapsellinen Sen!1156" suuntaisista asioista
sialistiosasto on täällä toiminut pian Vain sanon että jos monet miehiset ain istuessani monet kouluto-
uiiusuu uuua KKuu uimciasii un Kirjeenvaihtajat Koettavat kyiiata aja- vereistani ajattelivat että olm F
tämättä että me lapset olimme
viattomia tähän kaikkeen
Oli kulunut vuosia- Flämän
latu kulki mutkitellen Kasvoin
kouluikään Heikko terveydeltä
olin ja tuntui koulunkävti heti
alussa hankalalta Edeliämaini- =
tusta tapauksesta sain paljon
päänvaivaa Lapsijärkeni teki
monta kysymystä ilman vasta
usta Ympäristön vaikutuksesta
suljin kaikki itseeni Usein is
tuin kauan etten huomannut
touhuja Tämän lisäksi
uin nähdä monta muuta seik-
kä hänelle on tullut
(Jatk)
— Älä unohda toimia
osastossasi
i:tiitiiiiiiiii[Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiNiiiiiiii[iiit!iiiiMiiniiiiiiiiiiiiiif:iiiiii'
I Lisälettejä
I (SVV1TCHES)
I KAMPAUKSISTA I
I (Lähteneistä hiuksista)
Hiuksia voi lähettää postin kautta
maksettavaksi jälkivaatimuksella
Vanhoja lisälettejä korjataan
sekä värjätään
HELMI NELSON
SUPERIOB VVIS
Posti-osote: Bcx 553
Asunto-osote: Room SOI
Työmies Bldg
(Hinnat 50 sentistä $200:iin)
llllllNII!lllllllinitlll[tlllMII!llllllll!lllllllll!lllllllll!llll!lllllllllllltlUIIIUIIlllllll-