Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 11, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
SIVU VIISI
Tiistaina jouluk 11 p:nä 1917
No 50
Baltimorcn s s-osasto oli lähettänyt
edustajan v"""'''"1™™ ja seuraa
vat öociöi-ut uuriiL laiiCLiiCol Uiin:u-
toivotukset 12 vuosijuhlaamme Ne
otettiin vastaan vilkkailla suosionoso
tuksilla ja olivat ne:
Itäpiiritoimikuntn New York jn v
Yersey City N Y Newark N Y
New Rochelle N Y Greenwich
Conn Bogota N Y EnglewoodxN
Y Jamaica N Y Whfte Plain N
Y
Toivoisin että edelleenkin jatke
taan tätä työtä innolla Pienenä
joukkona olemme taistelussa mukana
koettamassa yhä edelleen vahvistaa
silä rintamaa jonka edessä hallitseva
luokka sortuu' Siis heti innokkaam
min toimimaan yhteni? joukkona Tai'-'
molla ja yksimielisyydellä jatketaan
tätä jaloa työtämme meidän yhteisek
si hyväksemme ja vapauden puolesta
Niin — joulukin taas tekee tulo
aan juhla jota vietetään ympäri
mailman Kaikki sen tietävät yksin
pikku lapsetkin että rikkaat saavat
nauttia joulusta ja näyttää meille
työläisille että heillä on rikkautta
ja valtaa Monikin rouva taas tänä
kin jouluna tulee oven väliin vie
kas hymy huulillaan näyttämään dol
larin kuj-maa tai antamaan jonkun
vaateriekaleen että siten kehtaa pa
remmin kiusata palvelijaansa ja teet
tää työtä yötä päivää kun hän naut
" tii joulusta ylellisyydessä Muistan
hyvin viime joulun kun olin piispal
la itseliä pappien kuninkaalla piikaa
pelaamassa Oli joulu päivä piispa
saarnasi kirkossa: maassa rauha ja
ihmisille hyvä tahto ja nyt juhlitaan
joulujuhlaa Ja minä joulupäivänä
tein suurta siivousta huoneessa jota
ei oltu siivottu kahteen viikkoon
kun siinä säilytettiin kaikki joululah
jat lähes 300 pakettia Huone oli
ihan täynnä paperia ja laatikoita En
tiennyt mistä nurkasta alotin Oli
kun ainakin sekasin oleva varasto
huone mutta kun se oli piispan rou
'an määräys niin tehdä täytyi Minä
kyynel silmissä ajattelin että tämä
on sitä köyhän joulua voi jos sitä
ei olisi ollenkaan
Itouva tuli kirkosta kotia ja antoi
meille joululahjat aamunuttu rie
kaleet toivotti hauskaa joulua ja sa-'
iloisetta on 20 henkeä päivällisellä ja
12 illallisella Minä tahdon että si
nä menet auttamaan ruokahuoneessa
pöytää passaamassa Siis maassa
rau!# ja ihmisillo hyvä tahto!
Agitatsionikomitea on päättänyt pi
tää iltamat joulukuun 22 päivänä
Ohjelmaa tulee runsaasti ia monipuo
lista Silloin kaikki haulille ja var
masti ei kadu sitä että on tullut
sinne
Osastomme jäsenet Hilda Kolehmai
nen ja Henry AVallcianää ovat men
neet kihloihin Onnittelen kihlauk
senne johdosta '
Toivotan koko Philadelphian osas
ton nuolesta Toverittaren lukijoille
rattoisaa ja rauhallista joulua la kes
y tävää innostusta köyhälistön luokka
taistelussa v1918
SELMA
(
TACOMA VVASH
Tervehdän mitta Toverittaren toi
mittajaa ja toivotan parhainta onnea
tässä meidän kehitystyössä Samalla
toivonutta naiset ottaisivat innok
kaasti osaa ja kirjottaisivat Toverit
tareen kauniita kirjotuksia Jos me
karkki voisimme olla niin äärettö
män hyviä ja kohteliaita toisiamme
lioiltaan että me kaikki hyvyydestä
autuaiksi tulisimme niin eiköhän
tämä kaikki koko ihmiskunta olisi
täysin onnellinen Tämähän on kaik
kein kalleinta mailmassa ja tätä var
ten me olleen toiminnassa tässä so
sialistiliiRkeessä Suurjuhlamme joulu on tulossa
Silloin pitäisi iloita vaan kun ajat
telee että on paljon ihmisiä jotka
näkevät nälkää niin ilot vaihtuu su
ruiksi ja me tiedämme että vika on
kaikki yhteiskunnan johdossa
Tacoman s s osa st n toimesta vie
tetään' joulujuhlia 22 p t k eli lau
antaina on ompeluseuran myyjäiset
ja muutakin ohjelmaa mukana Ta
coman ompeluseuran naiset ovat kai
kessa hiljaisuudessa tehneet aina
väsymättöminä innokkaasti suurein
moisen valikoiman kaikenlaista käy
tännöllistä tavaraa ollen joukossa
i hienompiakin teoksia joten nyt olisi
tilaisuus saada oikein omatekoista ja
arvokasta tavaraa itsekukin itselleen
Jos lähi seutuvilla olevat olisitte niin
hyviä ja tulisitte tähän tilaisuuteen
ostamiaan näitä tavaroita auttamaan
jhi-jul ja sifuiaUa uiCö omaa itötäune
sillä mehän koetamme saada kaikki
yhteiseksi hyväksi Maanantaina 24
päiviin iltana on näytöskappale ni
meltä "Akkavalta" Kyllä se haus
kaksi tulee kun kaikki tulee hyvästi
valmistetuksi Isäntä se isännäksi
jää sittekin vaikka nimestä voisi
ajatella että kai siinä emäntä on
myöskin isäntä vaan ei se ole niin
Siis niin kun tuleekin olla On emän
tä ja isäntä talossa Ei kenenkään
pitäisi sivuuttaa tätä tilaisuutta silla
meillä ei ole tapana näyttää toista
kertaa samaa kappaletta Aina hom
mataan uutta ja parempaa seuraaval
la kerralla Viimeisenä sunnuntaina
tätä kuuta ja tätä vuotta on osaston
kokous Silloin on virkailijain vaa
lit Pyydän hyväntahtoisesti kaikkia
saapumaan kokoukseen että saataisi
tulevan vuoden virkailijat toimimaan
ja päästäisiin jo heti innolla toimi
maan tässä pyhässä hyvässä ja kal
lisarvoisessa työssä Toivotan haus
kaa joulua ja onnellista uutta vuot
ta kaikille tovereille ja Tacoinaan
tulleille uusille asukkaille hyvää toi
meentuloa ja mieltymään täällä ole
maan että meidänkin pieni joukkom
me suurenisi Meillä on myöskin
pvhäkoulu lapsille Siellä opetetaan
lapsille totuulen tietoa ja mikäs on
tärkeintä että saada lapset oppi
maan niin että osaavat elämänsä oh
jata oikealle tielle Jos mailman a
lusta olisi ihmiset ymmärtäneet teh
dä niinkuin olisi ollut edullista niin
ei kuuluisi huokausta ei surun tus
kaa ei valitusta vaan saataisi iloita
_ G L
malaisia kuin on täällä olisi mah
dollisuus vaikka kuinka suurella o
saatolla toimia Vaan niin kaluan
kuin vedellään niitä välinpitämättö
myyden unia niin ei voi mitään pa
remmasta toiminnasta tulla mitään
Jokainen vaan luottaa siihen että en
minä viitsi mitään toimia kyllähän
ne toiset siellä hommaavat vieläpä
useat antavat pienille persoonaasioil
lekin niin suurta arvoa etteivät voi
sen takia- tulla mukaan ja toimia
kuin on joku henkilö josta ei voi
persoonallisesti pitää niin silloin
pysvtäiin syrjässä koko hommasta
Kaikki tämmöiset asiat ovat pikku
maisia ja osoittavat ainoastaan hen
kilöitten omaa tietämättömyyttä jo
ka kyllä vielä joskus tulee jokaiselle
omaksi harmiksi sillä silloin täy
tyisi aina toimia kuin on aika ja
niinkin hyvä tilaisuus kuin on meillä-täällä
Joskus sitä kuitenkin on
alettava sillä nykyaikana on vaikea
enää piilotella itseään joukkotoimin
nan ulkopuolella Kaikki mukaan
ja näytetään mitä sitä saadaan ai
kaan Joulujuhlia tullaan pitämään aatto
iltana siellä kuusen ympärillä Jo
kainen voi tulla viettämään joulu
iltaa Moses Hahl tulee pitämään oi
kein joulusaarnan ja puuron keittä
jät pitävät huolta ruumiin ravin
nosta oikein vanhanmaan joulupuu
ron saamme ja siankinkun sil
hen lisäksi vielä Paljon muuta
hyvää on myös sellaista jota ainoas
taan vaan jouluna voi saada Mah
dollisesti vielä pukki jakaa lahjoja
Siis sinne kaikki viettämään rattoisa
ilta
Piikamaslinan ratas
saa asioihin Kokouksen loputtua on
ohjelmaa ja luetaan osaston nyrkki-'
leliil 'Tiiska" Kaikki rintamaan ja
toimintaan
Peltlmyllärin akka
DEERTON VVASH
En tiedä onko täältä meidän ky
lästä koskaan ollut uutisia Toverit
taren palstoilla Toivon siis etta
toimitus suo tilaa ensikertalaiselle
Häät vietettiin 'täällä 10 p mar
rask ja olivat ne ikäänkuin metsäs
tyskauden avajaiset kun ne sattui
ensimäisenä metsästyspäivänä To
veri John Koivunen kotoisin Kauha
joelta ja toveritar Emilia Johnson
(o s Höglund) Pietarsaaresta kävi
vät tekemässä umpisolmun pastori
J A Burmannln luona Munisingissa
ja samala iltana oli iloiset häät mor
siamen kotona täällä Deertonissa
Parhainta onnea elämän matkalla
toivoo Häävieras
TIMMINS ONT CAN
Nyt rohkasen luontoni ja rupean
kyhäilemään sepustusta Toverittaren
palstoille Ei ole näkynyt pitkään
aikaan mitään täältä kullukonrtr sta
Osaston toiminta täällä on oikein
vilkasta Näytelmäkappaleita näytel
lään melkein joka sunnuntaina ii
me sunnuntaina oli perhe-iltamat
Sinne on vapaa sisäänpääsy osaston
jäseniltä Ohjelma niissä tavallisesti
on huono
Näyteltiin sunnuntainakin kappale
"Täti väkeä" erittäin epäonnistunees
ti Mahdollisesti oli kappale liiaksi
nauruhermoja kutkuttava Kappale ei
ollut oikein vietynäkään juuri min
kään arvoinen ja kun esittäjät sen
vielä pilasivat naurulla niin teki se
katsojiin hyvin huonon vaikutuksen
Muusta ohjelmasta ei kannata mai
nita Minun mielestäni sopisi perhe
iltamat laittaa oikein hauskat ja mo
nipuoliset Melkein joka iltamaan
saadaan maksaa 50e sisäänpääsyä ja
joskus enemmänkin mutta tuntuu
siltä kun he ajattelisivat että ei sitä
kannata paljon ohjelmaa lautaa kun
ei ole mitään tulojakaan
Syksy täällä on ollut oikein kau
nista Ei ole paljon lunta ja ilmat
on ollut oikein kauniit Toivon haus
kaa syksyä Toverittaren lukijoille
suurille ja pienille
- Mokin Kaisa
NEW ROCHELLE N Y
Tervehdän Toverittaren lukijakun
taa ilmoittaen että kyllä sitä täällä
kin sentään jotain hommataan vaik
ka ei sitä sivullisille jutella Valit
uinhan se Toverittarelle uutistenkir
joittaia jo kaksi kuukautta sitten
vaan hän otti heti virkaloman ilmoit
tamatta edes kuinka pitkäksi aikaa
hän sitä oikein tarvitseisi Osaston
toiminta on jonkun verran virkisty
nyt svksvn tullen vaan ei se vielä
läheskään ole siinä kunnossa kuin
sen tulisi nykyaikana olla Paikka
kunnalla jossa jn niinkin paljon suo-
MARTINS FERRY OHIO
Meillä on täällä Martina Ferryssä
ompeluseurakin vaikka ei siitä ole
Toverittaren virallinen kirjeenvaihta
ja Toverittaren palstoilla mitään mai
ninnut Katson siis olevani täysin
oikeutettu vähäsen siitä pakinoimaan
Meillä oli viimeiset myyjäiset 24 p
marrask Olimme koettaneet saada
sinne vähäsen töitä vaan eihän silä
näin pienellä naisjoukollu voi saada
kovinkaan' suuria aikaan ja tava
ramme loppuivat ikäänkuin kesken
Olisi vielä voinut mennä paljon kau
paksi Hyvin olivat osastomme jäse
net uhrautuvaisella tuulella Yleinen
tulos myyjäisistä oli 179 dollaria
Se on kaunis lisä osastomme rahas
toon Alamme taas tietysti hommaa
maan käsitöitä seuraaviin myyjäisiin
Emme anna toimintamme siihen lop
pua Ottakaa toverittaret taas käsi
töitä tehdäksenne että saamme seu
raavat myyjäiset paljon uhkeimmiksi
ja enemmän töitä Kaikki töihin kä
siksi Paikkakuntamme suomalainen asu
tus on kovin paljon lisääntynyt tä
män syyskesän aikana varsinkin
miehiä on tullut oikein tulvimalla
Korkeat palkat joita maksetaan pe!
timyllyssä ovat syynä siihen Miehet
ansaitsevat 14—16 dollaria päivässä
joten on hvvä tilaisuus elää kunnol
lisesti Naisille myös on tilaisuus
saada hyviä paikkoja hyvillä palkoil
la tästä aivan lähelä olevasta VVhee-ling-nimiseslä
kaupungista mutta sil
ti— el vain ota naiset tänne tullak
seen Se olisi hyvin hauskaa kun
olisi enemmän raisia osaston toi
minnassa Ottakaapas tämä huomi
oonne Joulujuhla päätettiin pitää osaston
Maalilla Sinne tulee kaiken näköistä
nautittavaa tulee vielä kuusikin ja
sitten paljon ohjelmaa Myös hom
maavat näytöskappaleen ja soitto
kunta tulee pitämään huolen soitos
ta Tulee kuulemma vielä joulupuu
rokin svötäväksi ja kaikenlaista muu
ta hyvää ja sitten tämä tulee ihan
ilmaisekf i poikkeuksetta kaikille Ei
tämä koske siihen arkaan paikkaan
eli rahakukkaroon
Joko olette Martins Ferryn ja York
villen naiset kaikki siinä joukossa
joka tilaa ja lukee Toveritarta? Jos
ette niin tehkää se heti tilatkaa it
sellenne Toveritar ainoa todellinen
naisten lehti joka samalla myös
kannattaa työväenpuolueen rientoja
Pitäkää myös kunnia-asiananne saa
pua osastomme toimeenpanemiin huvi-
kuin invös kokoustilaisuuksiin EI
sillä ole hyvä että nimellisesti kuu
luu sosialistipuolueeseen pitää käy
dä mvös kokouksissa Siis kaikki
seuraavaan kokoukseen ottamaan o-
NEVVCASTLE VVASH
Osaston viime kokouksessa valitsi
vat minut Toverittarelle kirjeenvalh-
tajaksi tottumattomuudestani huoli
matta Täytyy siis yrittää Ei tämä
tunnu helpolle ainakaan näin ensi
kerralla Oikoin hävettää kun Tove
ritarta lukiessa huomaan kuinka toi
set naiset kirjoittelevat monista eri
kysymyksistä minä kun vasta aak
kosissa hikoilen Pari kertaa tätä
ennen jo yritin vaan kävi niin ikäväs
ti että kun aloin tuota kyhäystänl
tarkastaa ja sensuroida huomasin
ettei siijä jäänytkään mitään jälelle
Tällä kerralla päätin jättää tuon sen
suroimisen Toverittaren toimituksen
tehtäväksi '
Tuskinpa Toverittaren lukijat en
sinkään tietävät hommistamme koska
ei ole näkynyt täältä uutisia pitkään
aikaan Tämä NewCastle on pieni
kaivoskylä Työt ovat vilkkaassa
käynnissä joten meitä suomalaisia
kin on muuttanut tänne paljon tä
män vuoden ajalla Meidän työläis
ten kun täytyy pyrkiä aina sinne
missä voimme parhaiten ansaita lei
pämme Ja sitähän me yloensä kut
summe hyväksi ajaksi kun saamme
tehdä kovasti työtä Mitähän lois
eläjiit tuollaisesta hyvästä ajasta pi
täisivät? Täällä miehet raatavat
tuolla isyvässä maan mustassa po
vessa jossa vaara heitä aina väijyy
Osaston toiminta näyttää olevan
vilkastumaan päin kaikista erimieli
syyksistä ja masinoimisista huolimat
ta sillä viime aikoina on ollut ilta
mia tuhkatiheään
Marraskuun 30 p oli meidän nai
silla neulomaseurankokous Olikin -oikein
hauska Eukkoja saapui mel
ko runsaasti Kaikki oli yksimielisiä
ja kovassa touhussa keskustelemassa
niistä neulomaseuran iltamista kuin
ka ne saataisiin oikein hauskoiksi ja
monipuolisiksi Ja niin ne todella
tulevatkin Sinne tulee kaikkea sel
laisia iota ei ole tällä perukalla
vielä koskaan ennen kuultu olkä
nähty Muistakaa joulukuun 9 p:n
iltnnii tulla naalille oikein joukolla
etenkin meidän miehet Älkää lai
minlyökö tilaisuutta -joka teille on -harvoin
tarjona Samallapa näette
mitä ne eukot ovat saaneet aiktn
Ilarjoituksenalaisena on myös-kuuluisa
ja todella katsomisen_arvoinen
ONKO" TOVERITTAREN LUKIJA
KUNNASSA kelään joka haluaa kirjeellä heittää
kahta nuorta poikaa kun ei Toveri
kaan enään pääse aikaamme kulut
tamaan Osote: S Hill J Hendrick
son Hope Lumber Co No 9 Dean
Lake Ont Canada (ID
NAISET HUOM!
Koti koruompolukoncita kehyksiä
ja malleja myöpi — sekä myös antaa
opetusta edolläsanottujen koneitten
käytössä Kone ja oppi $350
Hanna Hannula
104— 9th Ave Seattle Wash
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
liidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua__ ___ _
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko-
i„it nsHi3:in osaston talolla Ahjolas-
sa joka torstai Keno - j-l'-l'-lOth
St Huimiani VVash
Osote: 315—
PORTLANDIK S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osnsUrn talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote 719
Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(llox 454) "ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisnä ja kolmantena torstai
iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s a
onnston kokouksetkin ovat Joka toinen sun- (
nuntai kello 3 jM
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ittarltello 8 Osote: 262 Taylor Ave :
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai biionii-liaalilla kello
8 jpp Kaikki tervetulleita
VVAUKEGANIN 111 S S O viralliset
kokoukset pidetään Joka kuukauden ensi
mäisenä ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 i p — Osaston ompeluseuran ko
koukset ovat joka kuukauden toisena torstai
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen
loputtua