Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 27, 1917, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina marrask 27 p:nä 1917
SIVU SEITSEMÄN
No 48
kislaa tarpeettoman Senaatin
orjuuden poistamisen harrastu-
voi supistan elantokustannuksiu
joutuisammin kuin sinä edistyä
äänioikeustaistelussa
Sitten on meillä erilaiset val
tioiden senaatit Xe ovat samoin
käytännöllisiä ja nopeita Niiden
tarketuksensa on säästää enem
män kuin viisi kertaa vuosittain
se summa joka tarvitaan merkit
semään äänioikeustaistelun tu
loksia Kuinka se in naiset! Miehet
koettavat päästä erilleen näistä
epäkäytännöllisistä rasituksista
mutta turhaan Miksi emme pis
täydy sisälle ja puhdista taloa
ajamalla nämä kaverit ulos? Tl
eivät ole tarpeellisia ja he vain
lisäävät elinkustannuksia
(Suomt
NAISÄÄNESTÄ TIÄ
ALETAAN KESYTTÄÄ
New Yorkin valtion kuvernööri on
nimittänyt erään Higley nimis&n nai
sen Hudson Kalisista valtion hyvän
tekeväisyystoimiston jäseneksi Enem
mänkin samanlaatuisia nimityksiä on
odotettavissa Vastavalittu New Yor
kin pormestari Mylan ilmottaa "tun
tonsa sanovan" että naiset ovat oi
keutettuja saamaan osansa jaettavina
olevista virkapaikoista ja lupaa ottaa
tämän asian "suosiolliseen huomioon
sa" Tappiolle jääneen republikaani
puolueen pomo Koenig taas on lu
vannut "laittaa naiskansalaisille käy
tettäväksi klupihuoneustoja jos uudet
valitsijattaremme haluavat suorittaa
osansa poliitillisesta toiminnasta"
Kapitalistipuolueet ovat siis jo täy
dessä touhussa liittääkseen miehiseen
äänestyskarjaansa myös naispuolisen
valikoiman
LUOKKATAISTELU-
OAKLAND CAL
Suomeen Vanhoista kokemuksista
ei enään yksityisiin henkilöihin voi
tu luottaa Kerätyt varat on jokai
sen lähetettävä S S Järjestön kes
kusvirastoon Chicagoon joka ne lä
hettää Suonien ammattijärjestön pää
majaan Helsinkiin Toverit ja työ
läiset älkää sivuuttako naita keräys
listoja sillä jokainen teistä on ehkä
EIHÄN TOKI
tjps Naisten Komitea Kansallista
Puolustusta varten herrasämmien
ja -neitsykäisten ajanvieteseura jol
la on "osastoja" kautta maan ilmot
taa tulleensa häirityksi erään ikävän
väärinymmärryksen takia Nuoret
työläisnaiset ovat luulleet tällä "ko
mitealla" olevan jotakin hyvin asial
lista hommaa ja arvelleet että se eh
kä välittää töitä pika- ja konekir
jurien paikkoja hallituksen kontto
reissa jne Senvuoksi ou "komi
tea" pyytänyt sanomalehdistöä "kor
jaamaan tuon väärinkäsityksen" ja
kehottanut mainitunlaisia toimia ha
kevia naisia kääntymään United
States Civil Service Commissionin
puoleen jonka osote on 1724 F
Street N W Washington D C
Riitä tehtäviä mainitulla "komi
tealla" on siitä ei liene kenelläkään
tarkkoja tietoja Voisikohan se a
vustaa eräitä palvelevia kansalaisia
keittämällä tervaa kokoilemalla höy
heniä jne?
_ „ _i n Qfinniit Knnmpstn uutisia 1a ins olette
a aisena kriitillisenä aiKana ei m- ""„ -
niinen tiedä mitä minäkin päivänä ta- vahankin seurannu taman maan sa
pahtuu la minkälaisia sääntöjä ihml- nomalehtia mm q tiedätte mnkalai
sille milloinkin määrätään noudatet- asemassa Suomi on nykyään
ävaksi Lihattomia päiviä on jo ai- Pikainen apua on siellä tarpeen
koja !Uen Uitettu viettämään ja Oak an fl Te p -rrsk
JÄtrRkS mZ Wisonille Köpenhaminasta lähettäjä
en lie eivät jaksa taistella kansan- P™f Vendel ja Siina sano aan etta
va la n puolesta Näyttää sellaiselta suomalaiset ovat epato voisia ja ko-
Hy vään tässäkin maassa kuin nuo li- ko kansaa uhkaa nalanhata ensi tai-
iiviaau uo nstvät tulisi- vena Siis ei meidän tarvitse ollen-
t " imllH S Ulä Hhan kaaan epäillä sitä että meidän toi-
i-4 iJ „„t vii„ knrken että ei menp teemme on liian aikaista ja tur-
V Uv Jnn7 inl aöä vähien vieras haa Eräät kokouksessa läsnäolijat
an klÄÄÄn kyllä olivat sitä mieltä että hyvänte-
onpa Jo nvkyään luettavana tämän kevaisyys on pahe Ja Suomessa o-
pa kan porvarillisissa lehdissä että levät na an kanssa taistelevat toye-
n lavalttu äiti kolmen lapsen kans- rimme pitäisi mennä ja aukaista vi -
==' tälumma ihan lähellä li- h Uan ovet ja ottaa leipää Nama
f t S Siit ei pyhälle työ- tällaiset lausunnot on kyllä repäseviä
V isei e o e "mikään tutuus täUaiset kun niitä saa antaa täältä tuhansien
li Iti n o ii r n t ri ihmisten lulistuk- mailien päässä ja emmekä me vlela
"JMTaSSM täällä tällä kertaa tarvitse tehdä nä-
vet - 1™ „™St 1 etenkin silloin Iän kanssa tuttavuutta Emmekä
kTÄsÄ tledä sltä-3osko-sieIlä fT
l n? „„ „Ti itilistUi okalle OI- messa on nykyään mitään ottamista
Hl ' emm nykyl Äl ai- Olkaamme sosialisteja ei siksi että
alisemme nyKymeu j j m o)e niUliä vaall gpn tah-
Äee teidän ÄmÄ d™ me vaadimme kallalle sor-
kan fjl vieläpä vanhat vaaterieka- retuille oikeutta Ja annamme aikai-
"ekin (sotamiehet tarvitsevat sille leipää silloin kun sl ta vie a
niitä pyssylensä- puhdistuksessa) en- meillä itsellämme on Työläiset ja
enkufn vailassa oleva luokka on tyy toverit! Uhratkaa roponne Suomes-
?vväl n "n ja 1 ette te anna kaikkia sa olevien nälän kanssa taistelevien
näitä niin teidät pakoitetaan siihen toveremme hyvakai
Joka vähänkin alkaa vastustamaan ALINA blLAU
niin saatte tuntea (ei ryssän) vaan unouiAM WASH
tämän vapaan maan kansanvallan na- HOQUIAM WASH
kaikkaa Kiitospäivä tai toisin sanoen torkki
Tuo vanha lause muistui mieleeni jullia on taas pian meillä Sillä on
että "ahkeruus ilomme" ja se näkyy ilall presidenttimme Wilson suvain
olevan ihan paikallaan Sillä nyky- nnt määrätä 29 p marraskuuta sen
Hän jos liikkuu missä hyvänsä niin viettämiseen Niin onhan se hyvä
näkee sellaiset pienet valkeat kädet etta saa yhden päivän olla poissa
Joiden omistaiat eivät ole ennen myllyjen ryskeestä ja melskeestä ja
tvötä ajatelleetkaan kutovan sukkia kiristää vyötä vähän lujemmalle siksi
viUnpaitoja ja mikä mitäkin punasen päivää Vaan kiittämistä en alna
ristin hyväksi Kuuluu niitä olevan kaan ]n]e olevan tämänkään peru
io isoja 'varastoja täynnä Olen kuu!- kan työläisillä kovinkaan runsaasti
iut että niistä on enempi osa kay- Minäkin koitin muistella kaikkea
tettäväksi kelpaamattomia Samalla vaan enpä muista minkäänlaista ai
on eräs toinenkin ilmiö huomatta- hettllr josta voisin kiittää ja keta
visaa Ja se on työläisten keskuu- Ritä gitten kiittäisi näitä mylly pa
dessa kasvava tyytymättömyys ole- rooIliako vai pikkupomoja? Vai kiit
viin oloihin Niin paljon on tämä täjsimmekö siitä että hävisimme kali
sota io koskettanut tämänkin maan deksan tunnin lakkotaistelun viime
44„rniD4j 4 vi il il 1 st ä fitta i x 't o Tn toalrlnnn In nn pl 1 a k aa n
emien miu vcirii - Hesana ti 4ut""H~
1o melkein joka paikassa missä vaan työläisellä on edes kanaa puhumatta-
iiikkuu kuulee puhuttavan vallanko- kaan kalkkunasta paistaa tänäkään
„„i0oOt!i Mitä enemmän tuota vmncnälvHnä Kvllähän täälläkin
meidän kaiKXien yiiiuuna junui-i— mv ny paroonieu j-
tä leivän hintfa korotetaan sitä voi- kl]in pUUtavaratuotteilla on niin liyva
makkaammin työläiset oppivat ajat- menekkj Rahaa tulee kuin roskaa
telemaan Toista se on raatajilla tehdä tyotii
Marrask 4 p:nä oli kutsuttu kan- 10:nen tuntia päivässä pienellä pal-
sankokous West Berkeleyn s s osas- ka„a Niinhän ne paroonit lakon
4 4 „4m4 TllJlh VOI- _ !!!ii„liK4 4+tl £l Vdllllllhl
ton taioiie KesKiifiBu-imi'" — -„- aikana priauuinat en-
simme tehdä Suomea uhkaavan na- stulnlin päivällä myllyjä kayttaa fci-
SJS l4rnn (Tilli-DlllCRMl 8VaSi 1 „ „ll „ H ot I on n 11 Tl P 11 (1 fl I il Ulitäatl
llilll 1MJILUIII3V14
määrää ole syKsymen -leicm
iiliädän suhteen Kokouksen avasi
„ jih UT ttA4-1 inlcH
klo i mapaivaua v i maarna oie ojHajmi" v
toimi kokouksen puheenjohtajana kalknle Toverittaren lukijoille
„n it melkein- atto nivin
kaikki tämän lahden ympärillä ole
via suomalaisia eri yhdistysten jä
seniä Puheenjohtaja teki selvaa mita
varten on kokoonnuttu ja huomautti
OTTO DAVIDSON
— Ihmiskunta tulee sosialisti
sessa yhteiskunnassa jossa hän
vasta on todellisesti vapaa ja
luonnollisella pohjalla tietoises
ti ohjaamaan kehitystään Kai
kissa tähänastisissa kehityskau
sissa toimi ihmiskunta tuotan
non tuotteiden jaon ja suvun
jatkamisen asioissa tuntematta
niiden lakeja siis tiedottomasti
uudessa yhteiskunnassa tulee se
toimimaan oman kehityksensä
lakien täydessä tietoisuudessa ja
suunnitelman mukaisesti
Sosialismi on kaikilla aloilla
inhimilliseen toimintaan sovellu
tettu tiede Bebcl
MONESSEN PA
v„04ii-Mis!fi! ainn kertoa pari sa-
varten on kokoonnuttu ja ™ - --- onnistui
tJl Tai- hvin - maittavan hyvin kappaje
K' näitä kokouksia on pidetty nimittäin hyvin myöskin onnistui
a u£n 1? mi TZ " komitea laati- Jauhiaisen johtaman kvartetn soitto
i fn f tarko tu" aa vastaavaksi miehensä keri ja vastukset pois-
tnkouksessa läsnä oli t sitä mieltä Mainittavampina olivat juhlapuhe
i tH?ko'tuksee J n se ou aivan että se oli hyvin harkittu selvään ja
l ä hyvä Li" suoraan sanottu Siis voidaan jntaa
l nin „Vr ralittiin seitsemänhenkinen juhlia hyvin onnistuneina Nyt a -
tomttTtohM MtortVf Mörk A kaa uusi vuosikertomuksen oimun -
S p Hakkarainen J A Latvala nen ja laatiminen seuraaviin vuosi-
T kankkoner °y on nimeä en juhliin Innostusta toivon riittävän
Listal la ailekirloittanut Jonkun- Osastomme jäsenluku kasvaa var-
e an oi? erimieusvvtä siitä että maankin näin sodan kana enkä
kenenkä välityksellä 'rahat lähetetään toivo vaan meidän osastomme ja-
senluvun lisääntyvän vaan koko mail
man sosialistijärjestön nousua voi
daan odottaa sillä kansa ei var- _
maankaan ole niin tyhmää että alis
tuu parvorien nvlettäväksi enään
kuu näin silmin nähtävästi heitä nar
rataan En usko että olen ainoa
joka näin toivoo
Elintarve kysymys on täälläkin
yleisenä puheena Sokeriakaan ei
saa nykyään paljon yhdestäkään kau
pasta ja olen kuullut että useista on
loppunut tykkänään Sampostakaan
ei saa muuta kun osakkeenomistajat
Tätä kirjoittaessa ei ole yhtään hie
noa sokeria paitsi pulveri- ja ' rus
keaa sokoria mutta kyllä sitä var
masti taas vähän saadaan siihen
mennessä kun tämä juhlistaan Näin
pä saavat ne henkilöt katua jotka
eivät ole ostaneet osakkeita Mutta
kyllä niitä tullaan varmasti " koko
lailla ostamaan! No nyt jätän tämän
tähän ja Jatkan toiste Toivon ih
misille rauhaista alkaa eikä tämmöis
tä sotaa joka pakoittaa työkansan
tappelemaan työkansaa vstaan — Oi
kun rauha saataisiin maahan!
Alina S
BELDEN NO DAK
Varkaitten pesä hajotettiin Ne ai
na epäilyksenalaisena olleet stonerl
laiset vangittiin viimein Kaksi poi
kaa on tunnustanut ja saanut tuo
mionsa Viisi vuotta kummallekin
valtion linnassa Isä ja äiti odotta
vat vielä tutkintoa He ovat viiden
sadan dollarin takuulla irti Siinä
on perhe josta sopii sanoa että se
sairastaa halua varastamiseen Hei
dän kotoaan on tarkastaissa löydetty
kaikenlaatuista tavaraa jota he ovat
naapureilta varastelleet Tämän tau
din uhrina on ollut melkein koko
perhe Tavallansa nykyisen yhteis
kunnan kukkasia Se kun jakaa o
maisuuden epätasaisesti
Mrs Kusti Niemitalo on mennyt
nuluth'iin Minn hakemaan paranus
ta huonolle terveydelleen Toivom
me että hän sen tulisi löytämään
Mr ja Mrs Gust Hedman Reed
leystä Cal ovat olleet täällä kyläi
lemässä sukulaistensa ja tuttaviensa
l! 441 4144 V I I lf flll II 14111
Tälläkin paikkakunnalla on ollut
paljon touhua siitä pnkkorokotuk
sesta koululasten suhteen Toiset
vastustavat sitä ainaista vanhaa ta
paa että myrkyttää terveet lapset
Nvt he ovat saaneet vielä enempi
vahvistusta pelolleen sillä yksi lapsi
on jo kuollut Columbus nimisessä
paikassa North Dakotassa Frank
Spoonerin Vi vuoden vanha poika
Jälkeen rokotuksen on poikaan il
mestynyt myrkytys jota amerikkalai
nen sanoo tetanus eli lockjaw Lää
käri paransi tämän mutta aina vain
ilmestvi uusia tauteja Viimein poi
ka kiiali Nyt toki koitetaan tals-
NAISET HUOM!
Koti koruompelukoneita kehyksiä
ja malleja myöpi — sekä myös antaa
opetusta edellasanottujen koneitten
käytössä Kono ja oppi $350
Hanna Hannula
104— 9th Ave Seattle Wash:
HANNAN S7~S 6 ompeluseuran kokmikiet
nkletäiin jokaisen viikon torstaina tci-llo 8
jpp lluom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
sa joita torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Uoquiain VVash
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset piiletään osaston talolla loka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 719
Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(llox 454) ompeluseura kokoontuu loka
kuukauden ensitnäiscnä ja kolmantena torstai
iltana kello 7:J0 Kansanliaiilissa Jossa s 8
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai Kello 3 jpp
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstm
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
liidetään joka torstai Suoini liaalilla kello
8 jpp Kaikki tervetulleita
VVAUKEGAN1N III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden ensi
mäisenä ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko
koukset ovat joka kuukauden toisena torstai
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen
joputtua t
STOCKKTT'IN S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään joka torstai-ilta kello 7
Saapukaa kaikin