Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 20, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MARKHAM M I NN
Hakkilat Toverittaren lukijat ja
myös Selma-täti — Nyt piirrän jon
kun rivin Täällä on satanut lunta
ja myös on ollut oikein kylmät ilmat
Silloin kun satoi ensimmäisen lumen
oli monella farmarilla vielä potaatit
maassa mutta se suli ja nyt taasen
on satanut lunta
Meillä koulukipsillä oli iltamat
"Halloveen festival" Siellä meillä
oli ohjelmaa runoja lauluja ja oli
myös näytöskappale "The "Vitehos
Frank" Siellä myytiin esiliinoja
hasketteja ja kahvikukkia Mr Niilo
Mäkelä myi ne Siellä oli koko pal
jon ihmisiä ja minä kuulin monen
paperipuumiehen sanovan että pitää
lähteä jo pois että jaksaa huomenna
men#ä paperipuumetsään Siellä oli
kahvia ja leivoksia Ramia- tuli $31
Isäni tekee paperipuita Mr Kalle
Koskelle yhden nuoren miehen kans
sa Nyt lopetan tämän ja kirjotan tois
te jos tämä painetaan Toverittaren
palstoille
Tervehdän kaikkia Toverittaren lu
kijoita ja toivon - kaikille hauskaa
syksyä Ystävällisesti'
LI LL1AN (TUOMALA
EMO ONT CAN
Halloo Toveritar ja sen lukijat Tä
mä on ensimäinen kerta kun minä
kirjotan Toverittaren Lasten Osas
toon Minä olen viimeisessä luokassa
koulussa Minun veljeni Orvo on
ensimäiseseii luokassa ja sisko Ilma
on leikkikoulussa Meiltä on kaksi
mailia kouluun Meidän opettajan ni
mi on Miss Morris Täällä on täysi
talvi Reellä ajetaan ja pakkasta on
niin että nurkat paukkuu Me kävim
me muanviljelysnäyttelyssä jossa
sisko Ilma ai ensimäisen palkinnon
punajuurista
Meitä on täällä vain kolme suo
malaista perhettä Meiltä on seitse
män mailia kaupunkiin ja viisitoista
Finlandin osaston naalille Nyt alkaa
taas pyydystysaika Minä olen jo saa
nut viisi hajunäätää
Tervehdys serkuille Sylvia ja Ei
nar Nevalalle Cleveland Ohio
Toverillisesti Sulo Johnson
SWAN RIVER MINN
Halloo Selmatäti
Tämä on ensikerta kun kirjotan
Toverittaren lasten osastoon Minä
olen kymmenen vuoden vanha Olen
neljännessä luokassa
Meidän opettajamme nimi on Miss
Etlna StombPrR Täällä on ollut kyl
mä ja lunta on satanut Minulla on
kaksi veljeä Hyvästi Selma-täti ja
terveisiä Toverittaren lukijoille
Agnes Mäki
MARKHAM MINN
Marrask fi 1917
Rakas Selma-täti:
Nyt taasen tervehdän kaikkia To
verittaren lukijoita pieniä ja suuria
erittäinkin Oltia-tätiä Ida Verhoa
Katri-tätiä ja hänen perhettään Suo
messa Saa nähdä onko Katri-täti saanut
sen Toverittaren jonka minä tilasin
hänelle
Johan nyt aikoja eletään kun pitää
runkahalujaankin ruveta pienentä
mään Kysyn teiltä pikku toverit ja
toverittaret kärsimmeköhän me vielä
tällaista sortoa silloin kun me olem
me täysi-ikäisiä?
Eiköhän meillä olisi jo pienenä pa
ras ruveta ajattelemaan omilla aivoil
lamme eikä ajatella juuri niin kuin
meidän kapitalistien ohjaamissa kou
luissa opetetaan
Minun haluni olisi huutaa koko
mailman rikku tovereille että liity
tään yhteen! ja sen kautta poiste
taan tämä nurinkurinen yhteiskunta
järjestelmä Minäkin olen saanut
kolmen vuoden vanha kuin isäni kuoli
ja veljeni oli vuoden vanha
isäni sairasti kauan keuhkotautia
niin ollen ei meille jäänyt yhtään
rahaa eikä turvaa Äiti koitti pestä
pyykkiä niin kauan kuin terveys riit
ti Sitten joutui hospitaaliin ja me
olimme vieraan hoidossa ja orpoko
dissakin viillän aikaa Mutta äidillä
oli paljon hyviä ystäviä jotka koit
tivat pitää huolta meistä ja äidistä
Äiti muistelee heitä aina kiitollisuu
della Mutta nyt luutuu elämä pa
remmalta Me asumme nyt maalla
Meillä on nyt isä en halua sanoa
että isäpuoli sillä hän on niin hyvä
että en voisi ajatella tokkopa oma
isä olisi parempi Toivon että kaikki
orvit saisivat yhtä hyvän isän kuin
mekin olemme saaneet
Nyt taasen lopetan tällä kertaa ja
jatkan toiste Toveruudella
KOSKI-TYYNE
LAPSILLE
Rakkaat lapset ! Tervehdän
teit ii nyt muutamalla sanalla
Tiedän että kadotatte paljon
Selma-tädin luovuttua tästä tei
dän hauskojen pikkukyhäystenne
järjestäjän toimesta mutta toi
von teidän tulevan tovereiksi mi
nulle yhtä ahkerina avustajina
kuin hänellekin olette olleet
Koetan kyhätä teille jjpintini mu
kaan aina jonkun pikku kerto
muksen teidän kirjeittenne se
kaan Ikävällä hyvästelemme Selma
tädin ja toivomme hänen meitä
kin muistavan
Se uusi täti
TIINA
Kirj Anna-täti
Tiina on köyhä kissa-äiti Sillä
on neljä sievää pentua Se asus
taa muutaman ruokatalon kella
rissa Taloa pitää eräs leski Hän
on helläluontoinen nainen joka
kohtelee hyvin eläimiäkin
Huoletonna hoitelee Tiina poi
kasiansa Ruokaa on kylliksi ja
vaaroja ei tietty villa
1'sein käy se hyrräämässä
emäntänsä iloksi Luontaista on
heidän ystävyydensä ja vaisto
maisesti tuntee mirri itsensä tääl
lä turvatuksi
Mutta asema muuttuu Talon
siliän sitä tosin pvvdvstämällä
hengen pitimeksi mutta mitenkä
uskaltaa heittää siksi aikaa nuo
neljä M airhtclevatnan tosin jos
kus lapset mutta siilien ei ole
luottamista Tiina-äiti huolehtii
laihtuu Ystäväänsä kaipaa rauk
ka Leski on saanut keittäjiin pai
kan lähellä olevassa poikatalossa
Hänenkin on ikävä uusissa olois
sa Muistaa hän joskus Tiinaa
kin mutta ei sovi sitä hakea tois
ten taloon ja onhan se vain kissa
Eräänä synkkänä iltana istuu
emäntä yksin keittiössä Päi
vän työi on tehdyt Yksinäi
syys painostaa ja murhemielin
ajattelee 'hän ihmisen kohtaloa
Tiina on lähtenyt 'pimeän tul
len nuianhakuun Se kulkee
nurkkavieriä pitkin ja osuu sen
kin talon ovelle jossa entinen e
mäntänsä palvelee Vaistonsa ke
hoittaa sitä yrittämään sisälle
Se naukuu Emäntä tuntee itä
nen ja ilostuen avaa oven Tiina
tulee valon piini puskee ovea ja
hvrrää Mikä jälleennäkemisen
iiii
Tiina saa syömistä Sitten
hyppää se emännän helmaan ja
on tvytyväinen — mutta vain
hetken Se muistaa turvatto
maksi jääneet pentunsa ja tekee
lähtöä
Emäntä päästää sen ulos pi
meään ja sanoo: Käy nyt Tiina
vastakin katsomassa Kissa juok
see pois
Suuri oli emännän ilo tästä
unohtumattoman ystävyyden o
soituksesta Tuntuu kuin olisi
saanut osanottoa tässä raatami
sen vksiti likkoisuudessa
Mutta tähän ei kertomus vielä
varsin lopu Seuraavan yön ku
luessa on kissa kantanut pentun
sa poikatalon liiteriin aikoen sin
ne kotiintua Ihmeisiinsä menee
emäntä löytäessäiin kissaperheen
Hän kysyy luvan ja sinne saapi
Tiina jäädä rauhassa kasvatta
maan lapsiansa ominvaroin elä
jiksi Kissaperheen huolet olivat
haihtuneet taas ajaksi
IDA LA A I PJ X EX Xev York
X Y
Miss HILJA KAXTALA Han
cock Mieli
Miss IDA XIKYi Pelham XY
-Mrs EL1X PALO Phelps Yis
LAJXA ALATALO Cloquct
Minn
LYYDI XI EML Ouincy Mass
Xeljä uutta sitten viime näke
miin Hommassa sitä on siis ol
tu Mutta nyt on enää niin vä
hän aikaa kilpailuajair loppuun
että jokaisen on toimittava kii
reesti päästäksemme edes tyydyt
täviin tuloksiin Kilpailu loppuu
joulukuun 2 p:nä ja tilauksia on
tullut kovin vähän Ripeyttä
nyt tarvitsemme saadaksemme
tilaajamäärän 10000 vuoden lup
iiniin niin kuin sitä olemme toi
voneet Sivukin siitä menemme
kunhan joukolla innostumme
Xäyttää kuin olisivatkin naiset
nyt paremmin kun ennen ruven
neet huomaamaan oman lehtensä
tärkeyden Myöhäistä se ei ole
mutta ei aikaistakaan Touhuun
nvt todella !
ADA NEGRI
haltijaksi tulee toinen Tällä on
lapsia Entinen emäntä ei dle
varma tulevasta olinpaikastaan ja
Tiina on jätettävä taloon
Elämä synkistyy kissaperheel
re Lapset kiusaavat pentuja ja
emolle ei tuo kukaan ruokaa Sai-
KILPAILIJOIKSI TOVERIT
TAREN LEVITYKSEEN
ovat ilmoittautuneet seuraavat:
LYYDI TAMM I X EX Piiritän
Mieli L!ox VK
AXXA WILLIAMS Eureka
Cal li loru ia
AXXIE PLLKKIXEX Han
cock Mieli
Miss ALIXA MAKT Elmer
Minn
Mrs AMALIA Xl EMI Eairport
Harbor Ohioi
OLI YIÄVKAIM I AX EX Toron
to Onf Canada
AXXA KAXTiAS Penalto Alta
Canada
Mrs S AXXA KALLA Purifan
Mieli ':
(Jaikon seitsemänneltä sivulla)
ra n on koituva työväelle ja siten
koko ihmiskunnalle
Vallan mainioita ovat Ada
Xeyrin kuvaukset työväen elii
niästä "Oi häpeällisesti sorrettu
rotu mitä se hyödyttää että olet
kaunis ja vahva Jos ei sinusta
voi muuta tulla kuin orja on pa
rempi että menet kuolemaan E
liiköön se tuli jonka hehku polt
taa ryppysi ja poistaa nälän kur
juuden joka vapauttaa sinut kai
kista vaivoista ja tuskista'' Ja
yläluokalle lausuu runoilijatar:
"Herää paljasta pääsi ja lankee
polvillesi sillä raunioitten liek
kien alle vajosi työskennellen
kuolemaan sinun — veljesi :" Ai
na odotti Ada Xeyri uutta aikaa
vihdoin koittavan ihmiskunnalle
Valoisat olivat Ada Xcfrin tule
vaisuuden toiveet Ada Xeiri
on epäilemättä suuri runoilija
Mutta hän ei ole suuri runoilija
vaan tavallisessa merkityksessä
hän on suuri tietäjä jonka katse
ulottuu kauas tulevaisuuteen ja
selvästi viittaa tuleviin onnelli
sempiin oloihin Hän on prole
tariaatin köyhälistön runoilija
niinkuin englantilainen Chvcrbve
saksalaiset Henchell ja JIolz
ranskalainen P-eranger — lirin
laulaa ihmeen kauniisti ja toden
peräisesti sen suruja ja tulevai
suuden toiveita sen tunteita ja
tuskia hän on työväenaatteen e
sitaistelijoita hän on enemmän
kuin moni muu kansansa ja ih
miskunnan suuri ylevämielinen
herättäjä ja yksi neljännen sää
dvn suurimpia ja jaloimpia ru-noilijaneroja