Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 20, 1917, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina marrask 20 v :nä 1917
SIVU SEITSEMÄN
ttHSlIieIi$IiilIfI3iii:iiititi(iUfiiiiI3i9iUo
N:o 47
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa
Si:8Siäi!IIIiHMllliiSI!lSlgllitHiI5[llS2ISi§lSiSiil£Sliiiill
Kuink' on maailma kylmiin viisua
kuin se tutkii tarkastaa
surua ja pelkuruutta
petosta ja häpeää
Zeus suo meille pojan miellä
rohkeutta leikkivää!
Mukaelma Nuormaalta
JOS VOISIN LAULAA
os vciisin huilaa ilosta
iiiin laulaisin päivät Ja illat
laulaisin pois sydämistä
surut katkerimmat
Iloksi laulaisin orvoille
ja ratoksi kulkureille
Laulaisin maailman kansoille
ja kaikille sortuneille
Intoa uutta mä lietsoisin
sydämiin raatajille:
Lämpöä valaisin rintoihin
mä pakkasen routimille
Rakkautta laulaisin mä
mä nuorille sydämille
npeat mielet iloisaksi
laulaisin 'vanhuksille
Isövhät ja sorretut laulaisin
"taivaan" iloihin
Rikkaat ja laiskurit saattaisin
"helvetin" tuskiloihin
E R — n en
seitsemän vuotta sitten ja senjälkeen
on isäni koettanut pitää meitä koolla
Hyvin on hän oninstunut sillä meitä
on kahdeksan lasta Nyt meitä on yk
si vähemmän sillä kolmantena päivä
llä tätä kuuta kuoli yksi siskoni
Hiin oli IS vuoden ja 3 kuun vanha
Hänen nimensä oli Hulda Margaretin
Hänen osansa oli raataminen sillä
hän oli vieraan työssä siitä asti kun
kykeni leipänsä ansaitsemaan — Isäl
läni on kappale maata ja sen avulla
koettaa hän turvata meitä pienem
piä niin kauan kun tulemme työky
kvisiksi Isäni täytyy antaa meidät
parempiosaisten töihin niiden työhön
jotka eivät ole niinkään lujilla töitten
sä kanssa kuin isäni Me olemme ko
ettaneet käydä koulussa mutta aina
ei ole ollut tilaisuutta siihen Nyt
ovat isäni talous ja eläimet minun
hoitoni varassa Minun on täytynyt
ottaa päälleni paljon työtä ja liuolln
kun isäni kulkee päivätyössä muualla
Minä olen neljäntoista vuoden vanha
Kun me kaikki nuoret saisimme
sellaista lukemista kuin Toveritar on
niin tulisimme edes vähän tietämään
minkä tähden me jo näin nuorina
saamme raskaan raatajan osan ja
huolet päällemme
Pyytäkää kaikki köyhäin lapset
vanhempianne tilaamaan teille Toveri
tar Meille on isä luvannut sen nyt
tilata Isällä oli kesällä apunaiiien
ja minä sain silloin lukea Toveritar
ta En tiedä ottaako täti tämän
lehteen
EVA KARINEN
Tervetullut oli Kirjoita nsein ja
levitä lehteä tovereillesikin siellä
kun itse huomasit sen hyväksi —
Toim
NUORUUDEN MURHE
NÄYTELMÄ Kirj Harry Sa!peter
Suomennos
Ale emme enään kadehdi
mutta Sen murheellisin
dolliiius heiluu jokaisen
miehen 'pään 'päällä
miekan tavoin
nuo-
mah-
nuoren
1 )amokleen
unen oli j mi 1 1
nuoruuden pääsisältö elää ja vaan
elää tänäpäivänä tulee olla val
mis ottamaan vastaan _ elämän
menettäminen sen tuleminen val
mistuen viikottain kuukausittain
vuosikaudet — Kuka tietää? Jo
kaisen tävtyy aina olla valmis
kuoleman' kutsulle Aika ei saa
olla sopimaton eikä paikka epä
mukava Nuorukainen voi nyky
hetkellä täydellä syyllä omistaa
kirjaimellisesti tuon pilkkalau
seen : "Llää kun v irneistä päi
vää" Xvi Ymmärtää nuorukai
nen sen siveellisen tarkoituksen
paremmin kuin vanhus N"''11
L-ilnm ei voi olla varma elämästä
eikä voi ottaa sitä täydestä
miin suuntaa ei siiloni
niinkään oikean hvvän ia
tavottelu Tänäpäivänä
tää vain
määrättv
kuolemaa
elämä on
elämä silvottujen mummien se
assa Kuinka arvottomalta sel
laiseen pyrkiminen mahtaakaan
hänelle itselleen tuntua
Klä-
niaaraa
kaunii:'
hän tie-
että sen tarkoitus on
välttämään taute'
eli mahdollisesti että
pahempi kuolemaa
TAPIOLA MICH
Marrask 7 p 1917
Minäkin pieni tytönressu olen saa
nut lukea tätä arvokasta lehteä Minä
pidän tästä niin paljon Osaksi tä
män avulla on miilullekin selvinnyt
minkälaisessa asemassa me köyhäin
Uniset olemme Minä olen köyhiin
isän tyttö ja
AAMUN SA RASTAISSA
Kirj O Davidson
Vyt uhkaavana nousi pilvi musta
jok' kansakunnat vereen hukuttaa:
He kaikkialla tuottaa kärsimystä
ja kurjuus taakka ain' vain lisääntyy
Sit' taakkaa jok' oi' kyllin raskas
Raatajalla ennen kannettavanaan
Aina lisätään : vaan kuormaa uutta
Ja joka hetki uutta kärsimystä luo
Niin kauan kestää tätä sorron aikaa
Kun valta käsiss' sortajien on
He säälimättä uhraa ihmiskuntan
Kun vaan mammonata heillä tuloss' on
Niin kauvan kestää myöskin sortoa
julmaa
Kunnes joukot uiiest' keräjää
He pistimensä kärjen maahan lyövät
He teurasta ei enää omaa veljeään
Tdstä häämöttää jo aamun rusko
Aamun joka vielä kerran valkenee
Jo!:' ratajalle tuottaa huojennusta
Ja miltä tarmoa luo jänteriin
Veljet siskot kaikkialla nouskaa!
Te taistelulum mitä jaloimpaau
Ettehän salli veljienne kuolla
Enää taantumuksen verilaniniikkooii
Nouskaa kansat kaikkialla nouskaa!
Aikaa ei oo enää uinahtaa
Tai muutoin saattaa turma musia
niellä
Juuri sa rastaissa päivän suuriminai
Hormiani Wash marraskuulla 1917
fiii-Mis8i:H!imFEci:BCEiaiciiiaiäSiiiiiiBtiiiii(iiiliiM(JicltHiiiiisiits:t£rnrTS
köyhälistöön isä kuoli varhain ja
äiti koetti tehdastyössä ansaita
niukkaa toimeentuloa itsellensä
ja lapsellensa Niiniä äidin mel
kein yliluonnolliset ponnistukset
tyttärensä hyväksi synnyttivät
mitä hellinimän rakkauden hä
nessä ja monessa laulussa tulee
tämä tunne ilmi varsinkin ru
noissa "Sinua äiti" ja "Äiti" —
Ada NeXTin isä kuoli suuressa
sairaalassa n :o JO kun hän vielä
makasi kätkyessä "Isäni tyttä
resi on voittanut 'kärsinyt itke
nyt sinun tähtesi : terävillä mie
kan kärjillä on luinen tiensä kul
kenut hän on karaistu laistele
maaan eikä pelkää mitään vaa
roja" Kräässä toisessa runossa
tunnustaa Ada Neri suoraan ei
tä hän on "syntynyt kärsimään''
"Lorissa minä kukoistin Au
ringon loiston läpi heleitten rie
mulaulujen läpi jotka mahtavasti
kautta maailman tunkevat kajah
taa minua vastaan kaukaa ja lä
heltä vaan synkkä surun kaiku
Mihin menen seuraa minua aina
murheellinen itku loppumaton ja
kauhistuttava Sen edestä väis
tyvät luotani ilo ja kauneus va
lo ja hurmaus rakkaus ja suute
lojen hurmaus pakenevat myös
ja jälelle jääpi minulle vain — -huolet
— —
Kun murheet tuskat äidin rakkahan
nnEHUiintrtl
edestä tahdon ijankaikkisesti e
lää Kirottu se joka aina Napi
see ja pelkurimaisesti katsoo
taaksensa joka synkkänä varjo
na seisoo sädekehässä joka maan
ja laivaan yhdistää! Minä nou
sen ylöspäin Jyrkillä poluilla
seuraa minua niitten lukuisa jouk
k o jotka ovat varmoja ja vapai
ta luottamusta täynnä ja selväs
ti pyrkivät ylevää tarkoitusperää
kohti"
Kun onnettomuuden vaihetar
kolkuttaa runottaren ovea lausuit
hän sen tervetulleeksi ei hiin
pelkää tuota hirvittävää luuran
koa hän nauraa sille vasten sil
miä Vaikkakin sen viha yltyisi
hänen on kuitenkin nuoruus ji
elämä Ki hän- taistelussa mil
loinkaan ei milloinkaan tulisi
sille antautumaan
]a isiin kodin lieden sammuneen
Ja aivan ilkkuilevan maailman
Ma muistan — silloin viha sydä
meen 1 liipiipi raivokas mi lauluni
Nyt elähytlävi
Mutta
(tn suru voima saavuttamaton
Mi jumaliakin voi vastustaa
( )u vi lima alistamaton
la 1'rometeuskin vanki kallion
Sai siitä voimaa uutta mahtavaa
Sillä
Vain sille joka 'kärsii verta vuo
dattaa Kajahtaa maineen vlevimmän
dlto
i-
aatteet v
Suruista
ta saa
a urhokkaalle
voitto"
Mutta vaikka
v
laa taivahis
siu koittaa
ADA NEGRI
sa
an
neita lapsia
säälii syytä
yksi niitä kovaa koke
siitä en kumminkaan i
Äitini on kuollut jo yli
Otteila X 1-! af Ursinin
manimisestä kirjoituksesta
Ada Neuri : kuka hiin on?
on nuori italialainen nainen yle
väluontcineii työväestön prole
tariaatin suuri ystävä isänmaan
sa etevin ja kuuluisin runoilija
tar Ada Nen'1'i syntyi i p kehnik
l!s70 Lodin kaupungissa Van
hemmat kuuluivat varsinaiseen
kka Ada Neliin lau
lu suuressa määrin on "suruista
lelity murehista muovaeltu" ei
hiinen maailmankatsomuksensa
lopullisesti varjonnut pessimis
miin ei hiinen mielestänsä elä
miin varsinainen tarkoitus ollut
sittenkään suruun ja huoliin vai
puminen 1'äinvastoin laulaa hän
lukemattomissa runoissa elämän
iloa ja toivoa Laulunsa "Kuo
lematon" alkaa hän seuraavilla
elon täyteläisyyttä uhkuvilla sä
keillä: "TaliloiMn elää elää aina
ja olla kaksikymmentä vuotta
liidellä avaruuden läpi puhtailla
ja valoisilla siivillä ja aina rakas
taa ja nauraa Ku huoli sinusta
oi kuolema minä rakastan lii
kettä rakastan valoa Kaiken
edestä mikä oit syntynyt mikä
toivorikkaasti liikkuu mikä tais
telee ja voittaa -ammuu ja uu
destaan leimuaa kaiköii tämän
Tällä tavalla voi ainoastaan se
runoilija laulaa joka uskoo elti
valo voittaa pimeyden joka us
koo että hyvä voittaa pahuuden
ja että maailma yhä kulkee eteen
päin edistyksen tiellä
Ada Neirin rikkaassa kante
leessa ei ole vaan surun ja vai
keroiniisen ilon ja toivon säve
liä maailman yleisestä menosta
siinä ei ole vaan voimaa ja tais
telunhalua siinä on monta nimi
lakin hienoa asäveltä jotka kai
kuvat ihmeteltäviin kauniisti ji
sydämellisesti Rakkautta hän
ylistää koko hehkuvan henkensä
voimalla Ja monasti on Adi
NeXTin rakkaus intohimoinen
Mutta-- ennen kaikkea ttmte
Ada Negri rakkautta kaikkia kur
jia kohtaan niitä kohtaan joitten
riviin hänkin kuului ja joiden
kärsimykset hiin omasta koke
muksestaan nuoruudessa niin hy
vin tunsi Ja työväen huolista ja
taisteluista voi epäilemättä aino
astaan se oikein kertoa joka itse
cm kokenut Sen takia ovatkin
Ada Netfrin kuvaukset syvien
rivien 'elämästä niin sattuva!
niin todenmukaiset että häntä
svvslä voi sanoa etupäässä koy
hälistön proletariaatin runoilijat
tareksi työväenaatteen _ edistäjäk
si hiin on kaikissa piireissä he
rättänyt myötätiinloisutitta työ
väestöä koliltaan hän on lauluil
lansa näyttänyt hehkuvin sanoin
miten alhainen työväen asema til
dellä on mutta luonteensa mu
kaan on hän viitannut onnelli
setmpaan tulevaisuuteen joka ker-
(Jalkoa k:ilil-kuum-tln Mviilla)
Jos olette
kiipeä
Pyylakmi VAPA LAA K E KIRJA Not S
Joa yli 25 erilaisia miesten jK naisten tunti
on eliloHy mk liiyoolliuun luettelo suurna
laisista liuUclniMta -'i UihoUUkiitt teiniin niin
di taudin oireet ja me esitiimme teille mik
lituko olini tilattava lääkkeen hinnan y m
Uniliikkeet eivät ole pateiituliiakkajtii veao
tosi Buouialaioja lajikkeita)
(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ia pi tilini olla
iokaseu miorouliaon kodissa sillil ette lieu-V
Votka tarvitsette uitti Varokaa nurobauJ
lääkkeitä ja bumbuuki tohtoria
L-iirnoU'in Aploolii on suorin
auoin Aptrek i V lidysvalloissa—
P A LICN131L CO Superior Wla