Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 20, 1917, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina marrask 20 p:nä 1917
N:o 47
muka kykenemättömyyden perusteel
la omaa taipumuksia kehittyä hyvin
kin toimintakykyiseksi asiamme e
distäjiksi Puheet ja keskustelukysy
mykset avartavat ahtaimmankin a
jatuspiirin Tiedonjano kasvaa Alku
on aina hankala vaan kun löytää
mielipiteilleen oikean perustan ja toi
minnalleen varman ladun niin kyllä
sitten kaikki hyvin käy Käyttäkääm
me edelloenkiu puhujaseuraa tietoi
miustasomme kohottajana hyväksem
me A L
vältä huononee joten ou uskottavaa
että he voittavat
Osaston valitsema kirjeenvaihtaja
OLGA HARJU
SEATTLE VVASH
Ei niitä ole kovin usein tämän
paikkakunnan kirjeitä Toverittaressa
E tiedä missä on vika
Kahdeksas päivä pitämässään osas
ton kokouksessa oli paljon asioita
esillä Joitakin niistä koetan tässä
nainita
Osasto päätti lopullisesti vuokrata
sen kauan kyseenalaisena olleen haa
lin viiden vuoden sopimuksella Luon
nollisesti on siinä ensin kulunkeita
kuu pitää laittaa näyttämö ja tehdä
muita 'korjauksia ja ostaa kalustoa
joten siinä tulee joittenkin satain
Jiustannusmeno Toivottavaa on että
saimme yleisön kannatuksen ja suo
sion puolellemme joten tulee korva
tuksi se mitä nyt siihen uhraamme
Ja sitte on paikka missä saa va
paasti kokoontua eikä tarvitse ma k-
saa vuokraa joka kerrasta Nykyi
sin olemme niin tehneet se aina
kuun loputtua nousee koko suureksi
summaksi tuloihin nähden
Joulun aikana tulee meillä ole
maan hommaa oikein vanhan kurs
in mukaan Näytöskappaleita val
mistellaan ja se hiljan perustettu
lauluseura tulee pitämään iltamat
Ku voi vielä kaikkea tantalleen sa
noa vaan tulevaisuuspa sen näyt
tö? mitä yhteistoiminta saa aikaan
Toivon että jokainen ottaisi innolla
osaa ja uskon että meistä aina jo
kainen pystyy johonkin Kaikki se
vähän auttaa
Sitten oli Astoriasta toveri Bellmau
meitä täällä rökittämässä laiskuudes
ta ja huolimattomuudesta Arvelivat
jotkut ottaa sen vähän leikin kan
nalta vaan kun hän varmasti va
'luuitti että me ei saada mitään
aikaan Toverin edistämiseksi niin jo
lopulta rupesivat uskomaan että sitä
todellakin ollaan niin virattomia
täällä Alaskan portilla Ei hän mei
tä vielä hyljännyt kun lupasimme
tapojamme parantaa ja portista pa
rempaa huolta pitää Toveri-lehden
levittämisen avulla ja kirjoittaa ta
liähtumia täältä Seattlesta ja ympä
ristöstä useammin Toverissa Siihen
iiommaau tuli viisi miestä Luulisi
heidän nyt täyttävän tehtävänsä
Sitten oli pienempiä asioita joita
en viilsi tässä kaikkia mainita Kir
jallisuuskomitea sai vähiin nuuskaa
kuu ei saa mitään aikaan Tekivät
sen syyksi että ei sen jäsenet
kokoonnu vaikka niitä kuinka käs
kee Siihen valittiin kokoonkutsu
ja km Mrs Hannula Toivottava ou
että he nyt parantaisivat vauhtia
Se tätiväen neulomaseura vielä
lepää -kesäteloillaan En tiedä josko
sitä saavat ollenkaan heräämään
Ne kai koittivat saada sitä jo ker
ran herätetyksi vaan eivät onnistu
'neei ioten jäivät itsekin nukkumaan
Minun ajatusten mukaan ehtisimme
vielä saada jotakin aikaan ja val
miiksi jos ripeästi hommaisimme
"Vai mitä arvelette emännät ja tyt
täret? Siitä palvelijain yhdistyksestä ei
ole pitkiin aikoihin kuuluinut mitään
vaikka jo yhteen aikaan kaikki por
varilehdetkin huusivat sitä kuinka
3aikki tahtoo järjestyä yksin piika
tytötkin Ki se järjestymisinto ole
"vielä tarttunut ainakaan suomalaisiin
tyttöihin ainakin siitä päättäen että
eivät tahto käydä niissä kokouksissa
Tekevät sen aina syyksi että he el
T'it ymmärrä siellä mitään Mutta
ettehän ole syntyneet tänne pata kä
teen ja kyllä te opitte senkin ko
kouksen menon jos vain jaksatte
)itktttää Toivon että suomalaiset
tytöt kunnostaisivat itsensä tiissä
liittoutumishommassa paremmin kun
:nilä he ovat tähän saakka tehneet
Telefoonityiiläiset tääilä jo nykyi
sin taistelevat parempaa palkkaa ja
järjestelniällisempää työaikaa Toi
volaan että he voittavat lakkonsa
Ovat ne ainakin hyvissä toiveissa
Telefooni "serviisi" aina päivä päi-
EVERETT VVASH
Päätimme vähän pakista mailmalle
käsityöseuramme 'hommista Sen vii
meinen kokous pidettiin "VValfrid Oja
lan asunnossa marrask S päivänä
Siellä keskusteltiin myyjäisistä Kaik
ki kävi mainiosti sillä seuramme jä- ij]aa
sema oli saapunut runsaasti mm
viisi henkilöä Ensiksi valittiin kir
juri poismuuttaneen tilalle Mrs
Alma Luoma lupaantui siksi Pää
timme pitää suuret myyjäiset t k
24 päivänä illalla Siis tervetuloa
kaikki! Katuu jokainen joka ne si
vuuttaa sillä naiset ovat koettaneet
tehdä parhaansa niiden suhteen Va
littiin ohjelmankerääjä sillä alussa
suoritetaan ohjelmaa ja lopussa saa
pistää vaikka tanssiksi Kaikki saa
puvilla olevat naiset lupasivat pitää
huolen ravintolasta
Paikkakunnalta pois muuttivat Mrs
ja Mr Holmes Seattleen sekä Miss
Emma Lehto jonka matkan määrä on
meille tietämätön He olivat kaikki
osastomme innokkaita jäseniä Aina
vain pienenee joukkomme täältä Toi
von heille taistelutormoa muualla
HILMA
huokaa nyt rakkaimpiensa tykö
Tällaisissa oloissa on työläisellä
rauhansa vasta maan alla mutta
ei maan päällä
Ja viimeiseksi ihmisille hyvä
tahto! Tuon lauseen voimine
käyttää oikein 'kun sanomme että
ihmisellä on 'hyvä tahto tai halu
tehdä mahdollisimman paljon pa-
Niiu monella tavalla teh
dään vääryyttä työläistovereita
kohtaan Ja mitä tekevät rikkaat'
Raajarikkoisena saapi moni elä
män lopun kantaa heidän asetta
miensa veroja — hyvällä tahdolla
kaikki Onko meillä työläisillä
hyvä tahto tehdä pahaa itsellem
me ja toisille työläistovereille?
Ymmärtäkää siis oikein nuokin
sanat ja palauttakaa toverinne
kin järkiinsä tämän joulu-veisuunkin
avulla
Rauha maassa ja ihmisillä hy
vä tahto nuo 'perin kauniit lau-
hallinen ja teeskentelemätön
käytös
Hän salavihkaa tarkasteli Toi
nia seuratessaan häntä tuon
pienen metsikön läpi
Syksyinen kuu oli 'kohonnut
taivaalle levittämään valoa hä
märään iltaan Lukkari siis voi
tehdä sitäparemmin huomioita
Toini ei puhellut paljon 'vaik
ka Arvo Mannila myötäänsä ky
seli yhtä ja toista Hän vastasi
kyllä tarkkaan ja asiallisesti
mutta omasta puolestaan ei hän
paljoakaan puhetta höystänyt
"Mitähän äiti nyt sanoo kun
hänelle vieraita vien" ajatteli
Toini lukkarin yhä jutellessa
ihmeteltävän puheliaalla tuu
lella oli nyt Arvo Mannila tänä
iltana
Sen hän huomasi itsekin var
sinkin kun 'huomasi toverinsa
vaiteliaisuuden Mutta hän piti
SE RUUAN SÄÄSTÄMINEN
(True translation filed Avith the
Postmaster at Astoria Oregon No
vemuer 20 1917 as required by the
Act of Congress October 15t'li 1917)
Uutuutena hallituksen "ruuansääs-tämis-ohjelmassa
kuuluu olevan nyt
esitys että perheiden emännät muo
dostaisivat 5—10 jäsenen klupeja
joissa luettaisiin hallituksen "mojak
katirehtöörien" laatimat kymmenen
läksyä ruuan säästämisessä ja vaih
dettaisiin mielipiteitä niiden johdos
ta Kirjastojen hoitajat eri paikka
kunnilla on myös velvotettu katso
maan että ruokavarojen käyttöä ja
eritoten säästämistä opettavia kir
joja on mahdollisimman paljon lai
nattavissa Astorian kirjastohallinto piti eilen
kokouksen päättäen puskea tuohon
suuntaan Myöskin päätettiin romaa
nien hankkiminen siirtää sodan lop
puun jotta varoja säästyisi muiden
"tuotteiden" ostamiseen
ja rumnnpim tarkoituksiin nyt
Työläiset sen tekevät tietämät
tömyydessään niinpä työläis
siskot kehoittakaa jokaista me
nemään kuulemaan työväenpuhu
j ia silloin kuin siihen on tilai
suutta Siellä selviää vähitellen
teille ne 'varjopuolet mitä tun
nette sosialismia kohtaan
Vasta sosialismin valtaan pää-S'
tyä tulevat sanat: rauha maassa
ja ihmisille hyvä tahto oikein
ymmärretyiksi ja käytetyiksi
Liittykää työläisten riveihin sil
lä olemme jo kyllin kauan orjan
kahleita kantaneet me mailman
rikkauksien luojat Aleillekin
kuuluu ihmisoikeudet
TOINI TUULENSUU
(Jatkoa kolmannelta sivulta)
sita
MIETTEENI JOULUSTA
Kirj S Kangas
Ajatellessani lähenevää jouhia
johtui mieleeni ajatus niistä kau
niista lauseista joita silloin saar
nataan joka kirkossa ja kodeis
sakin ja jotka kuuluvat: Kunnia
olkoon jumalalle 'korkeudessa
maassa rauha ja ihmisille hyvä
tahto!
Jos noista toivomuksista nyt
puhuisi erikseen Kunnia olkoon
jumalalle korkeudessa käännän
sen näin: kiitos olkoon luonnolle
Samaten voin sanoa minäkin sil
lä luontohan kasvattaa ja jou
duttaa viljan syödäksemme ja sii
tä me elämme Me hengitämme
ilmaa liikumme voimistuaksein
me ja onhan luonto-vanlujs meil
le kaikki kaikessa Siis kiitos
olkoon vain sille! Rauha maas
sa Miten voinee sen nyt sel
vittää En usko että yksikään
työläinen on saanut koskaan tosi
rauliasta nauttia Olen usein aja
tellut raamattua uskovinani ol
len että miksikähän kirottiin
vain työläiset niiksi ei samalla
olisi voinut kirota koko ihmis
kuntaa otsansa hiestä leipäänsä
syömään sillä ti vielä milloin
kaan ole ollut yhdenkään lois
eläjän otsa hiestä märkii työsken
nellessä leivän eteen Rauhaa ei
ole ollut ennen vielä vähemmän
on sitä n vt tvöläiseu jouluna
eet käytetään mitä alhaisimpiin Toinin ujoa käytöstä luonnollise
na ikä välittänyt siitä sen e
nempää Se kuului liänen mie
lestään maalaistytön tyyppiin
tuollainen hiljainen ujo käytös
"Ujostelee sitä enemmän kun
ei tunne olevansa arvoisensa rin
nalla" jatkoi hän ajatuksiaan
Tultiin perille
"Toin tänne vieraita äiti Ta
pasin tuolla tienristeyksessä"
"Onhan meillä nyt maitoa?
Vierasta janottaa"
"Eikö sitä joutaisi sisään tul
la?" "Vie sinä Toini sisälle saa
daanhan sitä juotavaa Jos on
aikaa odottaa pyöräytän pian
kahvin" virkkoi Toinin äiti
"Ei emäntä mitään semmois
ta vaivaa ja touhua en tahdo
teille aiheuttaa näin myöhään
Se on 'kylliksi jos saan vain
vettä Vesikin kelpaa juota
vaksi" Emäntä tuoda pyyhälsi mai
toa Pyysi vielä odottamaan
Piari sitä saisi kahviakin
"Jos saan luvan tulla toiste
tulen kernaasti kahvillenne mut
ta katson sopivamman ajan vai
vatakseni teitä sellaisilla fni uhil
la" pidätteli vieras
"Lukkari on sitte hyvä ja tu
lee toiste kun nyt ei sovi" sanoi
emäntä ja kumarsi
Toini ei puhunut mitään mut
ta punastui
"Kiitos vain ja hyvää yötä"
Arvo Mannila läksi metsikön
läpi takasin valtatielle
Äiti ja tytär palasivat huonei
siinsa menänksecn levolle
— Mennessään ihmetteli Arvo
Mannila sitä äskeistä hilpeyttään
mikä hänet valtasi tuon tytön
seurassa
Eihän hän noin tavallisesti ol
lut Enempi 'hän melkein karttoi
kuin 'halusi puhella naisväen
kanssa varsinkin niiden nau
ravien harakoiden joiksi hän pi
täjän hienoja neitosia ajatuksis
saan nimitti
"Olijiahan tuo tyttö miten maa
lainen tahansa ja sivistymätön
tietenkin mutta on hän vain
erinomaisen suloinen "
(Jatkoa)
Kuinka
moni työlaisäiti ja sisko
Tuolla on asuntomme jo
enää näin hämärissä näette"
"Xyt näkyy äitini ottavan tu
len lamppuun Varmaankin näet
te valon tuolta pilkoittavan Ei
meille ole pitkälti jos haluatte
juotavaa"
Vaikka Arvo Mannila se oli
lukkarin nimi ei niin erittäin ja
noissaan ollutkaan ettei hän olisi
voinut muutamia kilometriä e
teenpäin ajaa päästäkseen omaan
asuntoonsa janoaan sammutta
maan tahtoi hän jotain sanoa a
siakseen tavatessaan täällä met
sätiellä sievän yksinään kävele
vän tyttösen
"Minnekkä te olitte menossa
neiti Tuulensuu? Tuulensuu
sepä hauska nimi"
"En erittäin minnekkään On
ollut tapanani joskus iltasin kä
vellä tässä kotini lähistöllä näin
sievinä iltoina kun ei ole aivan
lähellä naapureita eikä seuraa"
"Kuinka ei? Täällähän on
paljon nuoria Minusta tuntuu
ainakin''
"Onpa niin" sanoi Toini
"mutta 'kaikin ajoin varsin en
ole erittäin seuranhaluinen Ja
toiseksi"' Mutta hän jätti sa
nomatta ajatuksensa loppuun
sillä hänelle välähti mieleen mi
tä tuo nuorimies ajattelisi jos
hän nyt niin äkkiä tässä tapojaan
hänelle selostaisi
Jian jatKoi nyt vain Katsanta- j
en kotiinsa näin: "fos hiota- +
vaa haluatte on ehkä äidilläni
jotakin Ehkäpä 'haluatte mai
toa Käykää kanssani"
Lukkaria miellvtti tvtön rau-
+ NEVV YORKIN SUOM NAISTEN ?
OSUUSKOTI £
4-JA PAIKANVÄLITYS-TOIMISTO
241 Lenox Ave & 122 St
{ Telefooni: 813 Morning side +
l--I--I-I--I--I"l"t"I--I"I"I"I -H-l-H-l-H-H-H-fr