Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 20, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina marrask 20 v:nä 1917
stvu virsi
N:o 47
ruoka-ninoiln etupäs vehr:"l ja
Boforin jota viimeksi mainittua ci
enää saakaan osiaa munia kun kym
menen punnan annoksissa ja kohta
kai se tulee kortti systeemi käytän
töön Silloin ei enää ruokaa saa kun
jonkun määrätyn summan Niinhän
se oli tuuminut eräs kielinen rouva
jollekin suomalaiselle vaimolle että
hätäkö teidän on säästäii kun oletle
jo siilien toliimcet Todellakin! Se
työläisen elämä on aivan yhtämit
taista säästämisiä eikä mitään muu
ta Iltaman päätti ompeluseuran naiset
panna toimeen sunnuntaina tämän
kuun 25 päivänä kello S illalla Siel
lä tulee olemaan henkistä ja aineel
lista puolta ohjelmassa Sisäänpääsy
on vapaa ainoastaan naisia pyyde
tään tuomaan häsketti mukanaan
Muistakaahan silloin saapua Ahjo
lan n!
Se rakkaus se rakkaus el ole mi
kään peruna Ei ainakaan sille nuo
relle neidille joka täältä eilen lähti
New Yorkiin tapaamaan sulhastaan
mennäkseen hänen kanssaan naimi
siin ennenkim mies sotarintamaan
lähtee
Lopuksi toivon hyvää "lykkyä"
Toverittaren uudelle toimittajalle
siellä toimitus tuolilla
Toveruudella MAMA
Kiitos — Toim
SAULT STE MARIE ONT
Talvi tekee tuloaan täällä Cana
dassakin Ilmat ovat kylmenneet ja
lunta satanut useampia kertoja
Työläiset taistelevat korkeiden e
linkuslannuksien kanssa Ne ovat
kin kohonneet aivan huippuunsa
täällä niin kuin muuallakin Kylmä
talvi panee ajattelemaan monen mil
lä ostaa lämmitysaineet talveksi kun
liekin ovat suuren rahasumman pant
tina Siinä on jo tekemisiä kylläksi
että voi ruuan ja asunnon maksaa
Luulisi sitä vähällä toimeentulevan
kuin iltalehti on joka ilta täynnä
kaikenlaisia näästämisilmoituksia ja
neuvoja siitä mitä ruoka-aineita mei
dän tulisi syödä ettei meidän poi
kiemme tarvitsi Eurcpuu sotatante
reella nähdä nälkää Nähkääs kun
ine emme pane ruokaa liukkaan ja
syömme vain joilakin nimitettyjä
riiokia niin voidaan enempi lähettää
ruoka-aineita ulos
Naurettava on tämä kaikki sen
ymmärtää jokainen perheen emänla
Sillä hän ei mitenkään voi menojaan
supistaa sen pienemmäksi eikä syödä
halvempaa ruokaa kuin hän nykyai
kana voi sillä palkalla saada mitä
hänen miehensä ansaitsee
Vaan kaikesta huolimatta uhka
rohkeina alottivat yhteiselämän tov
Naimi Niemi ja Riku Valtonen Ilo
viettivät häitänsä osaston naalilla vii
me kuun 19 p
Hyvää yhteisymmärrystä toivon
nuorelle parille
Sitte viime kirjeeni on osastolla
ollut ohjelmakokouksia useampia
joissa on ollut koko hyvä osanotto
ja ohjelmaa on suoritettu melko run
saasti ja myöskin on ilmestynyt
nyrkkilohti milloin parempana mil
loin huonompana
Nävtelmäseura myös toimii tuon
tuostakin kappaleita Ta mikänä sillä
olisi esteenä nyt ainakaan kun saa
tiin vakituinen johtajakin Kevää
seen mennessä saamme nähdä suu-ri-i
hvviä kappaleita
Sitä uutta tulokasta odotamme
kaiki mielenkiinnolla joka päivä il
mestymään Ja kyllä kai se kollia
saapuu nimittäin se meidän uusi sa
nomalehtemme joka on hyvin terve
tullut nvt knn Toverikin kiellettiin
Canadan postista Siis kilvan toverit
sitä tilaamaan ja lukemaan seka a
vustamaan Tilauksia voi antaa ss
osaston atrifatsionitoiiiiikunnan jäse
nille Kyliä 1 toimittavat sen teille
tulemaan
HELMA
johdettuaan sekä oli hänen tilalleen
viime kuun työkokouksessa valittu
Aino Helien kieltäytynyt ottamasta
johlajatointu vastaan Valittiin näy
telmäseuran kokouksessa 1-henkinen
komitea väliaikaisesti valvomaan näy
telmäseuran johdosta Valituiksi tu
livat Fred Friman ja Charles Marsou
Näytelmälava päätettiin -rakentaa
uudestaan eli suurentaa lähi tulevai
suudessa Urheiluseuran sotkuinen asia pistet
tiin vihdoinkin penkin alle joten o
sasto on siitä vapaa Henkilöiden
jotka ovat suorittaneet jäsenmaksuja
ja haluavat no takaaisinhlSouvp oo
ja haluavat no saada takaisin on
käännyttävä E Falken ja Wiljo Kuu
selan puoleen
Ompeluseuran perustava kokoin
päätettiin pitää S p:nä kaalilla Siis
jo vihdoinkin
ChieOKon Pp s s-osaston esil tä
mä muutosehdotus sääntöihin lii lu
vun " pyk l:nen kohta kuin myös
yleisäiinestysehdotus hyväksyttiin
Päätettiin viettiiä perheillama lau
vanlaina 10 p marrask vapaalla oh
jelmalla vaan ravintola on maksul
linen Palvelijattarien uniou perustamis
homma on ollut vireillä Buffalossakin
jonkun aikaa ja toivon että suomalai
setkin tytöt ottavat huomioonsa ja
käyvät ilmoittautumassa perjantai-il-tasin
Main ja West Ferryn kulmassa
olevassa haalista (Kingston Halli
käynti Ferryn puolelta yläkertaan
Sillä jos milloin niin nyt on aika
meidänkin herätä pitkästä tyytyväi
syyden unesta vaatimaan ihmisoike
uksiainme En ole selvillä miten kauvnn tuo il
motusaika kestää vaan tarjoudun ot
tamaan selvän niin pian kun aika sen
nnönlää 1a sitte kirjotan enemmän
M L
BUFFALO N Y
Osaston työkokouksessa p mar
rask käsiteltiin m m seuraavat asi
at: Kreetan s s-osaston keräyslista
sivuutettiin Luettiin kirje jossa il
moitettiin tov Yrjö Halosen saapu
van puhumaan marrask 11— li —
päivinä Toivon että noissa tilai
suuksissa olisi enemmän kuulijoita
kuin viimeisen puhujan luennoissa
Näytelmäseuramme johtaja AVäuio
Rostedt otti eron toimestaan viimei
sen kappaleen -Karjalan kaiuakselli''
GARDNER MASS
Onpa siitä monia herran pitkää
vuotta kulunut kun on minkäänlai
sia toilauksia kylästämme tässä leh
dessä selostettu Ompeluseuran vi
rallinen on niin surkuteltavalla ta
valla lyönyt laimin tehtävänsä Ta
mä sanottakoon siksi että muualla
kin tiedettäisi jotta on sitä täälläkin
hyviä päätöksiä tehty lehtemme suh
teen multa uutisten kirjottajan va
linnassa olemme huonosti onnistu
neet Syyskuun puolivälissä aloimme om
peluseuran tavallisen syystoiminnan
pitkän ja sikeästi nukutun kesälo
man jälkeen Seuramme joka on
kärsinyt voimien puutteesta vuosi
kaudet läpeensä on tänä syksynä saa
nut jakamattoman kannat uksen osas
tomme anisten taholta aina on ol
lut kokoushuoneemme täpö täynnä
yhdet yhdellä toiset toisella kerralla
kun naisia kerran osastossamme pal
jo on niin miksi tarvitsisi ompelu
seuramme viettää kituvaa elämää?
Työkokous on meillä joka toinen
ja kesliustelukokous joka toinen keskiviikko-ilta
Viimeinen kokous muo
dostui kerrassaan virkistäväksi illan
vietoksi Keskustelukysymyksen a
lusti Mrs Oja aineesta: minkä vuok
si suurin osa naisiamme istun osas
ton kokouksissa tuppisuuna miksi ei
vät käytä puheenvuoroja j n e Täs
täkös eukot saivat tulta tappuroihin
svntyi vilkas väittely jommoista ei
ole ollut kokouksissamme pitkään ai
kaan Asiallisia puheenvuoroja käy
tettiin tuhka tiheään moninaiset nä
kyi naisilalnnne tähän syyt olevan
tietoisuuden puutetta sen väitti toi
set olevan Muutamat painostivat si
tä että hariotuksen puute lausua aja
tuksensa uios mallikelpoisessa asus
sa estää peläten letkauksia y m
yrittämästä ollenkaan ja niin ollen
jää harvojen käsiin usein hyvinkin
tärkeät asiat joista sitte perästä mu
tistaan Vielä ilmaantui sellaistakin
että naisilla ei ole ollut pakko —
(Olisi hauska tietää millaisia syitä
muualla löytyisi jos olisi asiat yhtä
nolosti kuin on meillä)
KIRJURI
W BERKELEYN PYYK Kl AKAT
Usein aauiiisin kun kävelen V U
sumuisia katuja ikävissäni ja sur
ren mennyllä elämääni en oikein
tiedä kenen luo saisin mennä aamu
kahville Kn saa mennä kun hyväin
ihmisten luo ja he kaikki ovat men
neet jo työhön Lapset on laitettu
päiväholtolaan ja minä koputtelen
katuja sauvallani
Alkuviikko on painu kun melkein
kaikki tuttavani emännät ovat työs
sä Silloin usein muistan erään ker
tomuksen jossa kerrottiin ihmisistä
Toiset elivät mäkirinteellä jonne au
rinko paistoi ja oli tyyni sievä ilma
Toiset elivät laaksossa jossa oli pil
vistä haisevaa kaasua ja kosteaa
En silloin luullut että vielä itse
kin elän ihan sellaisella seudulla
Tuonne rinteen asukkaille tultuni
menevät pyykkiä pesemään Sinne
en minä saa mennä kahville
Nuorena miehenä olin ruokakaupan
ajurina useassa idän ja keskivaltioide:i
kaupungissa joten olen tutustunut
naisten elämään useassa paikassa
kuten kultakaivoksilla hiilikaivoksil
la kupari- ja rautakaivoksilla myös
tukkikämpillä ja sahamyllykylissä
Useita vuosia olin (yössä Massan
valtion villakutomatehlnissa keh
ruutehtaissa joissa teki paljon nai
sia (yötä Yleensä olivat naiset halut
tuja työläisiä Ei ainoastaan ahke
ruutensa ja työkykynsä lähden mut
ta myös sen tähden että olivat sel
laisesta maasta tulleet jossa työläiset
eivät olleet tottuneet järjestymään
Yleensä on työläisnaisen asema
kovaa
Tämän kyliin akoilla ci ole liioin
helppoa elämää Tavallisia työpaik
koja on vähiin Useissa paikoissa
säästetään töitä monta viikkoa ja sit
ten teetetään ne viitenä päivänä
Cerkeleyssä ei asu tavallista "oli
parkista" (harvainvaltaista I väkeä
juuri ollenkaan On sivistysköyhälis
töä kuten opettajia liikkeenpäälli
köitä monella liikealalla vakuutus
konippanioilten ja muiden liikealojen
airenl teja kauppiaita y m
Sellainen pikkuherrasluokka on an
karampi teettämään työtä kuin pe
rinnäisrikas väestö
Jonkinlaista puoltaan voisivat vai
mot pitää tilissään jos olisivat jär
jestyneitä Järjestynyttä väkeä aina
täytyy kohdella paremmin kuin jär
jestymättömiä Ottakaa ja järjestykää! Siinä ohes
sa voisi toimia paljon hyvää kaikissa
asioissa
Tointe lisää Latvala
ROSLYN WASH
Kirjotunpa minä läällä kaivosky
lästä koska ei täältä ole paremmat
kynäilijät kirjoittaneet
"Paikkakunnallamme on niin vähän
kansalaisia että ei tahdo tulla osas
ton toiminnasta mitään On sentään
koetettu pitää työ- ja ohjelmakoko
uksia sunnuntaisin vuoronsa jälkeen
Osanotto niihin on laimeaa Ei edes
nekään vähät kansalaisemme ole saa
puvilla Ajattelin kysyä Selma-tädillä
että pitääkö vaimon aina olla mie
helleen nöyrä ja kuuliainen vaikka
mies joskus työstä tullessaan lyödä
loimis ja antaisi mustiasiliuiä kun
ei vaimo ole voinut kaikkia järjes
tää niin kuin mies haluaisi Tai jos
ruoka on syystä tai toisesta vähän
mvöhäslynyt Tai jos vainio on us
kaltanut' ostaa jonkun välttämättö
män vaatekappaleen eli joitakin ruoka-aineita
ja joa mies pakottaisi nais
ta johonkin sellaiseen joka olisi vas
ten unisen tahtoa?
Naisen vapaaksi pyrkimisestä oli
keskustelu viime ohjelmakokoukses
sa Miehet lunl uivat olevan kovin
kuohuksissa siitä että naisetkin us
kaltavat ajatella olevansa miehen
kanssa (asa-ar voisia perhe-elämään
nähden Miesten puheesta päättäen
olisi miehillä yksin määräämis- ja
päätlämisoikeus Eikö siis naisella
joka on hänen eläniiinloverinsa ole
'mitään oikeutta? Miksi mies sitten
menee naisen kanssa naimisiin jos
ei hiin voi siilien niin luottaa että
jättäisi taloudenhoidon vaimonsa
haltuun?
Tästä asiasta olisi paljonkin sano
mista multa kun olen huono kynä
niekka niin jätän sen tehtävän vii
saiiumille Vastahakoinen akka
Omistat kysymyksesi Selma-tädil!'
mutta kun kerran teit sen avonaise
na niin katson minä nyt voivani
vastata siilien muutamalla sanolla
Toivomme että Selma liiti myös an
taa neuvonsa meille tässä asiassa
Omista kokemuksistani minä voisin
kertoa paljonkin lämän asian suh
teen ja mielelläni jultuaisin kans
sanne mosta epäselvästä ja tärkeäs
tä avieliilt' ' vyUsestä mutta en
sitä voi tehdä teidän luvattanne kun
vielä aivan hiljattain siihen lehtem
me sivuja käytettiin — Avioliitossa
on ensimäinen menestymisen ehto
se että vaimo ja mies ymmärtäen
luottavat toisiinsa Olen käynyt jul
man kiirastulen läpi tässä asiassa ju
luopunut hyvästäkin miehestä aivan
pienen epäluulon minuun kohdistut
tua Jos el voi luottaa puolisoonsa
täydellisesti niin kaikki pikkupahat
ja vastukset saavat kantavuuden
synnyttäen riitoja ja väärinymmär
rystä ja toisen kunnioittamisen puu
te huojuttaa omaakin varmuuttasi
asiain oikeudesta Kukapa nykyiseen
yhteiskuntaan siinnyt ja sen myr
kyttämä olisi täydellinen 'vähimmän
me jotka olemme vailla kaikkea sen
rikkaille suomia sivistyksen etuja ja
siksi ou meidän yritettävä kärsivälli
sesti kasvattaa puolisoammo ja itse
ämme Kiitä ja viha on rumaa alas
repivää ja taannuttavaa Kaikille ei
ole ero mahdollinen mutta olkaam
me joka tapauksessa itsenäisiä tässä
asiassa Naapuriini kunnioituksen
puutteen korvaa oma sisäinen itse
varmuus "Jos tahdot nähdä ympärilläsi ys
tävällisiä kasvoja niin aiota itsestä
si" — Toim
NORVVOOD MASS
Sota-aika alkaa täälläkin yhä lu
jemmin puristaa vaatien vähentä
mään sokurin kulutusta jopu koko
naan lopettamaan sen Osastomme
ravinlolatoiiuikiinnalla riisli se kali-vinkeilto-jopin
määräämättömäksi a
jaksi Kova on tosiaankin soknripula
Kova on lununs kaupoissa jos ylei
söllä on vähänkin viisiä sokurin saa
pumisesta Jokainen haluaisi saada
(non määrätyn annoksen kaksi 11)
Siis täälläkin ajan vaikuttimien uni
kaan tuli pula eleen Tällä kertaa
soknripula Kunhan ei vain seuraisi
muitakin "pulia" perästä
"Seikkailu Ja lkmatkalla'-ni niinen
laulunsekainen huvinäytelmä esite
tään marrask 2!) p (kiitospäivänä)
Kuluneen näytäntökauden ajalla em
me ole nähneetkään hauskaa näy
telmää joien tämä tulee olemaan
ensiniiinen hv väntinilon tuo)a Nyky
ajan tummat tapahtumat painosta
vat mieltä Tekisi mieli edes het
keksi siitä vapaulua Huvinäytelmä
reippnlttcn näytteli jäimme esittämä
nä vaikuttua virkistävästi arkiolot
hetkeksi unhoitun mielen täyttää
keveä viihdyttävä tunne Kukapa
voisi sivuuttaa mainitsemani illan
ilot lluviloiiiiikunta puolestaan hom
maa tanssit s p iltapäiväksi
Puhiijaseura toimii ripeästi Osan
otto kokouksiin on yhä lisääntynyt
Hauskaa onkin' nähdä miten moni
osastomme Jäsenistä jotka ovat en
nen pysytelleet syrjässä toiminnasta
NAISET HUOM!
Koti koruonipelukoneita kehyksiä
ja malleja tnyiipi sekä myös antaa
opel usta edelläsunottujen koneitten
käytössä Kone ja oppi $-150
Hanna Hannula
104 — 9th Avc Seattle VVash
HANNAN S S O ompeluseuran knkotiks't
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp liuoin ! Kaliviu saatavana joka ko
kouksen loputtua
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ainolan
sa joka torslai k Ilo 2 jpp Osote: 315—
1 01 II Sl [loiiiai'i Vas1i
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidaään osaston talolla joka
toinen torstai ilta kello S — Osote: 719
Montana Ave
ROSSLAND R C Canada S S Osaston
( llox 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisi iä ja kolmantena torstai
iltana kellu 7:'0 :ai:l:::i!i::sa jossa s s
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 j pp
ASTOKIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osa-ton talolla joka torstai
ilta Kilo 8 Osote: 2f2 Taylor Ave
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Suonii-haalilla kello
8 jpp Kaikki tervetulleita
VVAUKEGANIN 111 S S O viralliset
kokoukset puillaan joka kuukauden ensi
maisena ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko
koukset ovat joka kuukauden toisena torstai
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen
loputtua
STOCKETT'1 N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään joka torstai-illa kello 7
Saapukaa kaikin