Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 13, 1917, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 46
Tiistaina marraskuun 13 p:nä
SIVU SEITSEMÄN
fNUIiMimilllKltliiillMliiililliilill
sm
iiliisiäliiiiiiii!
BLACKBERRY
imKmtiKimiaiUiiusKim
M
Minkä nuorena oppii §
sen vanhana taitaa
Nmulat (raaista
MINN
lukijat
Halloo Toverittaren
Soima-täti!
Koskapa se meni painokoneen lavi
se minun viime kirjotukseni niin kii
ruhdan uudemman kerran koskapa
tässä tätä aikaa näyttää nyt olevan
Minä näin Toverittaressa Miss
Mary Carlson'in kirjotuksen täältä
Blarkberrystä ja se oli minun mie
lestäni kaikki hyvin ja toivoisin että
kirjotat toistekin
Osastollamme oli väliaikainen ko
kous marraskuun 4 p ja nyt on
osaston kuukausikokous IS päivä tä
tä kuuta Henry Johnsonin kämpällä
(siis että tiedätte)
Meidän osastossamme on hirvittä
vän vähän jäseniä nim 7 verraten
suomalaiseen asutukseen josta voisi
olla 3 jopa '4:kin kertaa tämä määrä
jäseniä eikä sittenkään olisi vielä
sukupuutossa vanhoillisten heimo
Nyt alkaa taas se peurojen metsäs
tysaika joten saisivat olla hunttarit
vähän varovaisempia että eivät am
puisi toisiansa sillä täällä näkyy ole
van peurojakin
Enköhän jo lopeta kun näkyy tämä
näinkin pitkäksi menevän Hauskaa
ja onnellista syksyn viettoa toivoo
kaikille Toverittaren lukijoille
SAMA KUIN ENNENKIN
Ehtipä kirjotuksesi liian myöhään
Selma-tädin sensuroitavaksi Hänel
lehän alkujaan ensilukuoikeuden us
koit Et kai pahastune vaikka minä
sen näin hyväksyn Tervetullut oli
lähetys Muistappas usein vasta
kin — Toini
ta en
n nll a
liani
minä
nnlla
lakon
lan sain n olla im mi-
nyt die jäsenkirjaa muka
että voisin näyttää että
olen sosialisti mutta mi
on Alinneapolissa olevan
keräyslista nuukanani
Ja hän näytti sen minulle ja
sitten minä uskoin
Ja mikä ilo silloin täytti sy
dämeni ! Ttmsin oikein toveril
lisia rakkautta sydämessäni tuo
ta nuorta miestä kohtaan juta
en koskaan ennen ole tuntenut
ja kuinka paljon nautin noista
muutamista 'minuuteista sillä
paljon ei meillä ollut aikaa ju
tella kun hänen oli lähdettävä
vaunusta pois Ja hän sanoi:
"Hyvästi toveri minä olen iloi
nen kun minä tapasin teidät"
Kadun kulmassa hän vielä hei
lutti hattuansa silmät ilosta säih
kyen ja niin hän katosi viului
llensa yön pimeyteen katu vau
nun 'eteenpäin kiitäessä ja minä
vaivuin mietteihini : 'koska koit
taa aika että olemme varmoja
että kaikki katuvaunuissa olijat
ovat sosialisteja Mikä ilo sil
loin tävttäisi sydämemme sillä
vastasi us'kovansa etta tyttö
Iisi jatkoin minä:
tu-
"1'yydän anteeksi että minun
nyt heti tävtyy lähteä i lainan
lähettää rouva Kiisseliin val
loittamaan täniä tyttö ennenkuin
juku toinen ehtii sen tekemään"
Seuraavalla viikolla neiti Lo
tman tuli meille Francis antoi
hänelle sen suuren nuieilyttävän
huoneen käytävän toiselta puo
len poikien huonetta vastapäätä
jonka pojat käyttivät yhdessä si
ten että Don omisti siitä kolme
neljättä osaa Ja tyttö mielistyi
niin huoneeseensa että se aivan
lämmitti vaimoni sydämen
Knsimäisenä aamuna hänen tu
lonsa jälkeen meille toi Francis
pojat seurahuoneeseemme esitte
lemään heidät uudelle holhoojaJ
lecn sanoen :
"Xeiti Logan- tässä ovat mi
nun poikani: Maurice" — Mau
rice käveli neiti Lokari in eteen
ja taitavalla kohteliaisuudella o
jensii kätensä vaikkei voinut sa
lata uteliaisuuttaan Xeiti Lo-
työkansa se on" joka katuvaunu oin pudisti hänen (kättään mitään iun j: jnul" hymy ja mu
hänen sukunsa rikas tai köyhä
Kun istuunmiimme pöytään
Don kysyi täytyykö hänen men
nä tanssikouluun iltapäivällä ja
äitinsä iloiseen : "tiestysti" tmvr
rotti hän kuin merirosvo ja' ryh
tyi mököpäissään syömään aami
aistaan äänettömyydessä
Maurice virnisteli "Näkisitte
pä vaan Donin menevän joita
kin niitä uusimpia" hän ivaili
"Hän tanssii kuin olisi hän kaa
tuvatautjnen huh!"
"Huh!" matki Don "Sano si
nä vaan "huh" niin paljon kuin
haluat Siitä ei kukaan välitä
Sinä et niin erinomainen tanssi
ja ole Kun sinä tanssit Janet
Vaneen 'kanssa olet sinä ihan
saman näköinen kuin se pyhän
Cecilian kuva jonlka silmät nu
rin mul jottavat joka on opet
tajan pöydän takana Sinä olet
hirveän tyhmän näköinen Alinä
löin vetoa Janetin kanssa että
voin tanssia' niin hyvin kuin si
nä enkä näytä tyhmältä samalla
Se pisti kielensä ulos minulle
Niin minä sitten sanoin sille et
tä minä voin tehdä sen ihan niin-
1-
Katuvaunussa
vhtiön rikastuttaa im Katin au
iiuilla herrat ajele vaikka kyllä he
niistä tulot riistävät
Tvttö
Fräänä lauanlai-ilitana tulin
kotiin osaston iltamasta jälkeen
puolen yön Vartuttuani katu
vaunua pitkän aikaa tuli se vih
doin virnein ja ihmisiä niin täyn
nä että tuskin seisomaan sopi
Päästyäni 'keski paikoille vau
nuun seisonnaan niin samassa
nousi ylös istuimesta hyvinvoi
van näköinen nuori mies tavallis
ta isompi viulu kädessään ja tar
josi minulle istuimensa Kiitin
tarjoinksesta ja kävin istumaan
Kädessäni oli juuri saatu työ
väen kalenteri ja rupesin sen si
sältöä tarkastamaan aikani ku
luksi Samassa läksi minun vie
restäni henkilö pois ja tuo nuori
mies vielunsa kanssa sai naikk
sa takaisin Hän heti rupesi
tarkastamaan minun kirjaani tie
tvstikään ymimärtämättä mitä
kieltä se oli 'mutta kin a ja kir
jan kannessakin puhuu itse puo
lestansa mihinkä luokkaan se
kuuluu
Vihdoin tuo nuori mies pyysi
anteeksi ja sanoi: Saanko luvan
kvsvä jos olette isosialisti ?
Alinä katsoin häntä vakavalla
katseella ja sanoin päättävästi
että kyllä minä olen ja taas
aloin katselemaan 'kirjaani sillä
en ollut halukas juttelemaan hä
nen kanssaan sillä pidin hyvin
halpamaisena tekona tulla mi
nulta kysymään 'mikä minä olin
Alutta hän oli halukas juttele
maan eikä heittänyt asiaa sik
seen vaan sanoi että "minä
olen myös sosialisti"
Alinä katsoin häntä halveksi
valla katseella ja päätin omassa
mielessäni että taidat olla kaik
kia muuta mtntta et sosialisti
mutta kun hän ei saanut vas
tausta minulta niin hän kysyi en
kö minä usko Alinä sanoin el-
Poikani luonteen toinen
puoli
(Tatkoa kumli-iuiella sivulla)
Alinä töllistin neiti Strattonum
tvrmistvneenä:
" "Tarkoitatteko sitä pieutä_ sti
pentti oppilaista ylävaltiosta J_ Se
tvpäkkä pikku neiti Liisan joka
piirittää minua niillä vaikeilla
kysymyksillä historia-la ja joka
pitää Cuthhertin valveilla öisin
ihaillen hänen kokeilujaan kemi
assa? Xeiti Liisan? Hänkö poi
kaviikari luonteeltaan? Ilyväju-
in- mala se tvttö on vanultaan sata
rt -1 IIT
vuotta vanha ajatuiksiltaan ni
nellä on tieteellisiä — eikä koti
taloudellisia — taipumuksia
Culhbert on ihan hulluna hänen
tähtensä Sanoo että siitä tytöis
tä kuullaan vielä joskus la'jn
la minä en sitä ihmeUelisikään
katsoen niihin hä'ni'inästyttävän
suoriin selityksiin mitä hän an
taa historiassa Joseliina l-o—
"Hän voi ajatuksiltaan olla ai
van niin vanha kuin sanotte mut
ta sydämestään hiin on lapsel
lisin "tyttö mitä minulla on ollut
onni koskaan tavata" keskeytti
neiti Stratton "Jos hänestä pal
jon joskus kuullaan niin tapah
tuu se siilä syystä että hän uur
taa jonkun uuden ja itsenäisen
uran Hän saa omintakeisen
miellyttäviin maun sekä näön
yksimpä sallaateihin ja paistci
liinkin" "Luuletteko että voisin saada
hänet tulemaan meille jonkinlai
seksi ihailluksi osiksi siskoiksi po
jilleni?" kysyin niinä niin har
taalla äänenpainolla että meidän
taas täytyi nauraa Ja kun hän
sanomatta mutta katsoi häneen
ystävällisesti — - "ja tämä on
"Don"
Don röhikäsi sieltä niissä sei
soi kapinatuulisesti Olin kerto
nut pojalle mitä varten neiti
Loikan meille on tullut ja hän
näytti panevan sitä vastaan
"Hyvää huome nta Don" sa
noi neiti Loan huolettoman va
paasti ja kääntvi vaimoni puo
leen mainiten vaalrterapuitten
kauneudesta takapihallamme
Hän sanoi niiden Kihtien olevan
'kirkkaimmat mitä hän on näh
nyt tällä seudulla viime yölli
sen pakkasen jälkeen Fi sanaa
kaan pojille siitä että toivoisi
heidän hyvin tulevan toimeen
hänen kanssaan Katsoin vai
mooni hätääntyneen kiukustu
neena Mutta vaimoni näytti va
pautuneen jostain jännitetystä
mielentilasta joten minäkin rau
hoitin mieleni ja käännyin uu
delleen tarkastamaan neiti Lo
mailla Tarkastukseni palkitsi minut
iloisella hämmästyksellä Ha
vaitsin että neiti Lomailin typyk
käinen täyteläisyys ei ollut lä
heistä sukuakaan 'lihavuudelle
ja hän sopeutui yksinkertaiseen
tummaan pukuunsa vaatimatto
malla ja arvaamattomalla 'Sula
vuudella: olemuksensa oli vapaa
poikamaisen huoleton kun hän
tarkkaavasti kuunteli mitä Fran
cis hänelle puhui Tässä tytöissä
cdi jotain taavllisuudesta poik
keavaa viehättäväisyyttä kun
hänen näki yksilönä eikä oppi
laana historian luokalla Hänessä
on persoonallisuutta yhtä hyvin
kuin itsenäisyyttäkin Palvelija
tar ilmotti aamiaisen olevan val
miin joten minä otin tutkivat
silmäni tytön ominaisuuksista
seuratakseni niillä häntä ruokai
luhuoneeseen Käyntinsä oli ke-
vyt ja liikkeensä sulavat Kpä
lemättä oli hän lahtosin hyvästä
perheestä huolimatta siitä oliko
koilevat siimat ja kaikki 'ja nuna
tein sen"
Francis oli väliin huomautta
nut "yhtä hyvä kuin" ja "hän"
ja samalla saanut sanotuksi
nuhtelevan "Don ! Don !"
Alutta poika jatkoi taipumatto
masti : "Ja janet tuli niin kum
miinsa ettei oikein tietänyt mitä
a kertoi
miehelle
ivvin jos
meni
sanoa ja sitten
sille YVorthin v
että minä voin tanssia
vaan halua ja se tuli
"Hän" huomautti Francis
kärsivällisesti
"Hän" toisti Don "Hän tuli
ja pani minut tanssimaan sen
lihavan Kollinsin tytön kanssa
ja sen suuren Phlepsin otuksen
ja kun niihin tarttuu kiinni tun
tuu kuin piteleisi sohvatyynyä
Jos minun täytyy tanssia niin
mieluummin tanssin jonkun to
della kankean tytöin kanssa Ali
nä vihaan niitä pehmeitä"
"Don!" nuhtelin minä kun
Francis ei enää kyennyt mitään
sanomaan kocttaissaan pidättää
nauruaan
"No Mamricepa sen alkoi"
pomahti Don katsoen äkkiä vel
jeensä ia melkein yhtä äkäisesti
svvtat mi-
minuun: Sma aina
ntia kaikesta"
(Jatkoa kalidrksauiidta sivulla)
Jos olette
kiipeä
Pyytäkää VAPA LÄÄKE KIRJA INt
Jossa yli 25 erilailta miesten ja naisten lantit
jn selitetty sekä täydellinen luottelo suoma
laisista läakketsta?IUluottukalt taudin niini
eli taudin oireet ja me esitiimme tuille niiltä
liiiike olisi tilattava loukkoon hinnan y m
(Lääkkeet oivat ulo pateutlilUäkkeitil verta
tosi suomalaisia liiitk keila)
(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ja pitäisi olla
iikasen suomalisen kodissa sillit ette tietliL
oska tarvitsette sitä Valukaa huoibuuk?
huikkeitii ja humbuuki tohtoria —
Lineirin Apteeki on suorin— — -
suom Apteek i V hdysvalloissa —
P A LIUNELL CO Superior Wl