Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 13, 1917, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
Tiistaina marraskuun 13 p:nä
No 46
TO VEKIT AK
Amerikan suomalaisten trUlhnahtta K
kannattaja ilmesty y Astoriassa Ora Joka
dittii lne Western VVorkniena Pub Co:a
'nT"u™ HINNAT YHDYSVALTOIHIN
I vuosikerta $100 puoli Tuotta fOc
CANADAAN
t Tuoaikerta $125 puoli Tuotta 75c
SUOMEEN
I Tuosikerta $150 puoli uotta 10c
TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORE
TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
Orjan of the Finnish VVorking Womra ia
America Published every Tuesdajr bj The
Watern Workmen's Publishing Co
AdTcrtising ratrs 50c per inch per insertion
Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duane ka
rtjeo kulmassa Puhelin 365
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Haimailmoituksista $100 ensimiiiaelt tou
kalta ja 50 senttiä jokaiselta aeuraavalta llaM
~ ""SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $100 6 montht 60c
IN CANADA:
One yer $125 6 montha 75c
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 jQ 6 month 80c
Entered aa stcond-class matter July ISth
II i at the Post Office at Astoria Oregon
(Jnder the Actpf March 3rd 187
TOIMITUS: ~
Selma Jokela-McCone
1669 E 16th St Portland Ore
Toverittaren tilaajaluettelo oaottaa
uraavaa:
Uusia 80
Uudistuksia 42
Kalkentut 70
KIRJEENVAIHTAJILLE JA
AVUSTAJILLE
Kiikki tämän lehdon toimi
tukselle aijotut kirjoitirkset ovat
lähetettävät nyt osoitteella: llox
99 Astoria Öre
LUOKKATAISTELU-ALUEELTA
HERMAN MICH
Myt koska kertakin aikaa riittää
niin otin perunan kuorimaveitsen ja
raavi i ruosteen pois kynän kärjestä
sekä Kanou sanan kaksi paikkakun
tamme oloista Ensinnäkin rae työ
läiHat saanmie elantomme tienaa
malla niin sanotuilta metsän "run
na reiltä" sillä niitä on täällä useam
pia vain eiliän iso työläisperhe saa
nykyolkana kun pikkusen nimeksi
jokapäiväisiä elämän tarpeita Kun
inei)Ke kauppiailta kysymään niitä
nyt e tahi se laatu tavaraa maksaa
niin saapi valmiiksi varata kengän
kärjet oven kohden saamatta mu
kaansi mitään syystä kun "natinki
laiikliii" ei ole siinä kunnossa että se
voisi vaatimuksia vastata Olen lu
kenut Toverittaresta Venäjän nais-
MIIIIIMII!llll1l!llllllllllllllllMtMIIIIIIIIIIIIIIII!tlMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
KAHVI- L
10TTUJA f §§i
Viime viikolla sain käteeni pienoi
sen mielenkiintoisen kirjauutuuden
Niin miellyttävä mielenkiintoinen ja
jännittävä se oli etten malttanut
kädestäni laskea ennenkun olin sen
loppuun lukenut Tekipä monesti
jnMi jo väliltä vilkasta loppuun näh
däkseni että mikähän siitä oikeas
taan viimeksi tulee Tämä uutuus
on niin uusi että ei sitä olo vielä
missään julkaistu joten sen sisällön
tietävät vaan kirjot taja ja minä alle
kirjotanut Se on kuvaus Suomen
maalaiselämästä nimeltä: "Toini Tuu
lensuu" kirj Helmi Matson Nyt
tarjotaan tämä viehättävällä tavalla
kirjoitettu kertomus Toverittaren lu
kijain nautittavaksi Se alkaa jo
tässä numerossa ja jatkuu seuraa
vissa useamman kuukauden ajan
Älkää jättäkö tätä lukematta!
♦
Ilokseni näin viime numerosta että
Toverittaren tilaajamäärä on alkanut
sotilaitten kokemuksista Minun
mielestäni näihin 'elinkustannuksiin
katsoen olisi pian paikallaan täällä
kin sama teko Jotkut parempiosai
set vain naureskelevat työläisillä
että eivät viitsi tehdä töitä lie vait
laiskottelevat vaikka on ansio mah
dollisuutta kaikkialla vaikka ei mi
tenkään riitä ansio siihenkään mitä
kipeästi työläisen kodissakin täytyy
olla
Luin myöskin viimeisestä Toverit
taresta paikkakunnan kirjotuksen
jossa -varmaankin kriivarin kynän
kärki raapasi sitä kohtaa jota syy
hytti nimittäin että miesväki eli toi
sin sanoen luomakunnan herrat ovat
niin kiintyneet kortin pelaukseen et
tä se on "päivän polttavinpana kysy
myksenä ollut jo kauan Sitten ky
syin kerran eräällä runnarilta että
siellä kämpällähän on hauskaa ajan
kulua kun on neljiin (kuninkaan kir
joja kymmeniä eri pakkoja hän vain
vastasi siihen että siellä viljellään
paljon hyvää kirjallisuutta jonka
hän olisi mahdollisesti antanut mi
nun uskoakin jos olisin niin halun
nut ja kyllä kai minä sen uskonkin
vaan toisenlaisessa muodossa kun
ruunan vakuutti Vaaan emmehän
me naiset tietysti saisi mihinkään
senlaisiin kajota vaan ainahan mie
het ovat naisille anteeksi antavaisia
Toivon tässäkin olevan
Muutoin tuli talvi ainakin tällä pe
rukalla hyvin aikasin On jäänyt
perunoitakin kaivamatta vaan en
tiedä onko täällä farmikylässä kel
tään jäänyt
Ehkä lopetan toistaiseksi jos näen
tämän Toverittaressa niin kyhään
toiste enempi Kirjottakaa parem
mat kvnäilijät seuraavan kerran
YKSI JOUKOSTA
semme rahavalta joka vielä iänä päi
vänä hurme vertaina työläisten verta
vuodattaa
Lämpöinen tervehdys Toverittaren
laajalle 'lukijakunnalle Toveruudella
A VV— LA
EUREKA CAL
Täältä Eurekasta harvoin näkyy
uutisia Toverittaressa nykyään syynä
siihen arvat ta vastikin on kirjeenvaih
tajan aikaansaamattomuus odottaa
vain jos toiset sen tekisivät
Täällä toimitaan sentään melko ri
peästi Ompeluseuralla on valmiita
töitä melko paljon varattu joulun ai
kana pidettäviä myyjäisiä varten
Osastolla on toimittu useampia
näytösiltamia muiden muassa "Nai
ma hulluja" esitettiin 20 p lokak
Esitys sujui melko hyvin vähään
harjoitukseen nähden Yleisöä oli
saapunut 'melko paljon ja näytti se
olevan hyvin tyytyväisiä illan oh
jelmaan Joulun ajaksi on aikomus saada
näyttämölle kaksi pitkää kappaletta
"Sodan palkka" murhe näytelmä ja
"Koinilan talossa" huvinäytelmä Nä
tnät kappaleet kumpikin ovat katso
misen arvoiset joten keholtamme
yleisöä ottamaan tämän huomioon
Talvi tekee tuloaan täälläkin sa
detta ei ole ollut vielä ollenkaan
mutta ilmat on sumuiset ja kosteat
Syksyinen tunnelma tunkee ihmismie
liinkin mutta älkäämme antako sen
lamauttaa luokkataisteluintoa Seu
ratkaamme ajan kulkua ja tapahtu
mia ympärillämme ja yli maailman
ja ottakaamme huomioon että mei
dän kaikkien on oltava mukana köy
hälistön luokkataistelussa Tusertaak-
IIUIIItltllllMlllllllllinilUIIIHItnilllllllllllMlllllttlllllllllMIIIIUIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIII
taas kipeämään ja olempa varma sii
tä että tällä kertaa se kiipeää kym
meneen tuhanteen saakka keskeyty
mättä Ainoastaan kolmetuhatta uut
ta tilaajaa ei ole vaikea saada (ja
entiset tilaajat pysyttää) tämän tal
ven aikana ja vieläpä mennä siitä
ylikin niin paljon ettei kesän la
maannusaika voi laskea tilaajamää
rää enään alle kymmenestä tuhan
nesta Se on ennustukseni ja harras
toivoni
Toivon vaan että saataisiin liik
keenhoitaja joka antaisi arvonsa täl
lekin lehdelle kuten tekee nyt toi
mestaan eroamassa oleva En tiedä
niiksi mutta 'minusta tuntui kovin
ikävälle kun eräänä päivänä huo
masin Toverista että liikkeenhoita
jan paikka on avoinna Nikula an
saitsee tunnustuksen työstään ja mi
nä olen sitä mieltä että on annettava
se ihmisen eläissä eikä vasta kuole
man jälkeeu kuten porvarit
Toimittajan -saimme naisen! Sil
loin kun näin ilmotuksesta että muka
mieskin yhtähyvin kelpaa ajattelin
vaik'en uskaltanut sanoa että mah
taneekolian löytyä miestä niin itse
rakasta joka uskoo tietävänsä enem-
PITTSBURG MASS
Tervehdys Toverittarelle ja sen lu
kijoille täältä Pittshurgista
Täältä ei "näe juuri koskaan mitään
Toverittaren palstoilla mutta eletään
sitä täälläkin ja toiminta on hyvin
vilkasta Ompeluseura on alottanut
toimintansa ja kokoukset ovat sään
nöllisesti joka toinen torstai Moni
lukuinen ei joukkomme kyllä ole
mutta toivomme että se kasvaa sillä
olen kuullut monen tytön sanovan et
tä tulevat mukaan jos kokouksia pi
detään naalilla Sillä kaalille ei ole
niin pitkä matka 14 p tienoilla on
täällä puhuja muistakaa saapua sil
loin joukot tain kuulemaan sillä näitä
tilaisuuksia ei ole meillä usein tarjol
la Akitatsiooni toimikunnalla on il
tamat 17 p marraskuuta Huvitoimi
kunta pitää huolen ravintolasta Ny
kyaika vaatisi meidän toimimaan uut
terasti ja tietysti me tehdään minkä
voimme
Siitä palvelustyttöjen olojen kor
jaamisesta on ollut nykyään usein
kirjotuksia Toverittaressa ja toivon
että ne tempaa meidät jokaisen mu
kaansa sillä meidän elämä ei ole
niin hauskaa Olen kuullut monen sa
novan että me muka luulemme kuu
luvamme herrasväkeen mutta minä
uskon ettei yksikään palvelustyttö voi
sitä ajatella Sillä ei millään muulla
työalalla tule niin selvästi tuntemaan
luokkarajaa kuin palveluksessa Jos
palvelustyttö voi säilyttää terveyten
sä että hän voi oikein tehdä työtä
melkein yöt päiväin perään niin lian
saa jonkunlaisen kohtelun mutta
meillä on niin pitkä päivä ettei yk
sikään tvttö voi säilyä kauvan ter
veenä Kaikilla työaloilla on uniotta
mutta me olemme niin toimettomia
että ei saada mitään aikaan Nyt
kun taas on ompeluseurat alkaneet
toimintansa niin käytetään niitä hy
väksemme Siellä voidaan keskustel
la tästä kvsymyksestä että mitä
meidän olisi tehtävä olojemme kor
jaamiseksi Sillä keskustelemalla
toistemme kanssa me opimme tunte
maan toistemme mielipiteitä ja yh
teisymmärrys kasvaa Sitte voimine
yhtenä miehenä pyrkiä eteenpäin
Minulla olisi niin paljon kirjoittamis
ta mutta kun ei ole aikaa Toivon
että voin ensikerralla kirjottaa enem
pi Toivon hauskaa talvea kaikille
Toverittaren lukijoille
BENALTO ALTA
Tervehdys sinulle Toveritar ja lu
kijakuntasi Sinä joka olet nyt ainoa
valonheijastus koko Canadan tove
reille Oikein sydämeni jysähti näh
tyäni Toverittaresta että lehtemme
Toveri on myös meiltä kielletty Ei
ole nyt enää muuta kuin tämä oma
pieni äänenkannattaja Kuinka kauan
edes saa tämän käteensä Ehkä (toi
von kuitenkin) nyt tämän Toveritta
ren tilaajamäärä ylenee eikä aina
näytä alaspäin menoa kuten viime
niiiiiiiiiiililiiitiiiiliiiiiimiliiiiiMlliililiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiim uimin
män kuin kaikki naiset keittämises
tä kotitaloudesta lastenhoidosta jne
että hakee lehtemme toimittajaksi
Mutta luotin siihen etteivät miehet
hae enkä siinä luottamuksessani tai
tanut pettyäkään
Nyt meillä on toimittaja jota jo
kainen uskaltaa kirjotuksillaan lä
hestyä Hiin on nainen ja äiti siis
ymmärtää sekä aikuisia että lapsia
Olemme jo ennemmin tutustuneet
hänen miellyttäviin kyniintuotteisiin
sa jotka ovat suurimmaksi osaksi
olleet nuorisolle ja lapsille ja sellai
seen tapaan kirjotettuja että niissä
on ollut opin-kaunaa vanhemmillekin
ihmisille Siis saan esittää teille
uuden toimittajamme toveritar Anna
Kokon!
Knapan muija kerran ehdotti mi
nulle muiston antamista kun olen
tässä nyt lähtemässä Kiitos! Olen
sentään senverran saanut pistettyä
hyllylle että jos ei kovin huonosti
se sairaala reissu onnista niin saan
laskuni maksetuksi En siis kipeässä
tarpeessa ole
Mutta minulla on viime viikkoina
kun olen katsellut lapsilleni talvita
niineita ollut sellainen hyvin van-
aikoina K--iUs stau ::yt saada tämä
hieman ylenemään kun se on meidän
ainoa lehtemme Samalla saisimme
lehtemme monipuolisemmaksi
Pyydän toimitusta vastaamaan
minkä puolueen lehti se on joka
muistaakseni Hankoekissa ilmestyy
Tuiran kustantamana Olen nähnyt
sen näytenumeron mutta epäilen
minkä ääniuen lehti se on kun Ca
nadan Uutisten toimittaja Mustonen
oli luvannut kaikkensa auttaa sen le
venemiseksi ja tiedän että työväen
puoluelehtiä se ei kannata Sen leh
den nimi on Lauantuiposti
Aikuisin syksyllä' raivosi täällä
autokuume Autoja ostivat Piiraisen
veljekset ja Alex Pasma ja Eti YValli
Nyt on raivonnut "tryskikuunie" ja
niin toivat suomalaiset suuren pui
makoneen joka nyt pyörii että pai
kat soivat Sillä on 14 osakasta Sa
oli kyllä tarpeeseen sillä tässä ym
päristöllä on ollut vaikea saada pui
makonetta ennenkuin hyvin myöhään
sillä tässä ympäristöllä ei ole ollen
kaan puimakoneita Samoin Talson
veljekset ja Matti Johnson ovat os
taneet yhteisen puimakoneen Se on
vain pieni ovat kai vain ottaneet
omiksi tarpeikseen
Oli sitä kylmää ja lunta tuli että
luulimme jo talven tulevan mutta
nyt taas on ilma mitä herttaisin Siid
hauskaa syksyä vaan Toverittaren
lukijakunnalle toivoo
SAMA KUIN ENNENKIN
En ole nähnyt lehteä josta kirjot
taja kysyy mutta arvelen että sa
lienee joku äkäpussin purkaus sillä
me sosialistitkin olemme vaan taval
lisia ihmisiä ja harva meistä voi
nautinnolla marttyyrikruunua kantaa
olipa tuo marttyrius persoonapiinan
tai aatteel!'-en vainon tulos
Samalla saan ilmottaa että kai te
eanadalaiset saatte aivan heti oman
lehtenne koskapa sille jo on Yrjö
Mäkelä toimittajaksi valittu — Selma-täti
SAULT STE MARIE O NT CAN
Aijon nyt kirjottaa Toverittareen
täältä Aikoman linjalta sillä eipä
täältä ole koskaan näkynyt kirjotus
ta Toverittaren palstoilla joten minä
siis aijon vähän pakista näistä kämppä-oloisia
Nvt on taas Canadan hal
litus "topannut" meidän ainoan leh
temme Toverin Joka tänne enään
pääsikin tulemaan lukuunottamatta
tätä meidän naisten lehteä
Käväsi täällä meidän kämpällä In
dustrialistin asiamieskin vaan ei oi
kein hänen paperinsa tahtonut käydä
kauupaksi koska vain kaksi tilausta
sai tältäkin kämpältä vaikka on kol
misenkymmentä miestä Syntyipä
vielä vilkas väittely Josta tuon sa
notun paperin kauppaaja suuttui niin
että otti ja lähti illalla puoli kahdek
san aikana syksy pimeällä toiselle
kämpälle jota väliä on 5 mailia Ei
kuulunut sen paremmin sielläkään
kaupat käyvän koska vain' yhden ti
lauksen sai Ei ne pojat vaan 'tahdo
tällä Aikoman linjalla pitää sen yh
den suuren union äänitorvesta vaikka
sitä kuinka tyrkytettäisiin
Vikki Rossi käväsi kämpällämme
l!llllllllll!IIIIINIIMI!INtllllllMIIIMIIIIIIIiM!ll!llll!tl!Mlllllli:MlllllllllllllMllllllilllll
hanaikainen mieliteko Olen alkanut
ikävöimään oikeata suomalaista ruk
kia ja karstoja Jos siis joku voisi
neuvoa minulle mistä saisin ostaa
kerjätä ryöstää tai varastaa kunnol
lisen suomalaisen rukin karstat ja
muutaman paunan villoja niin olisin
siitä ikuisesti kiitollinen Äitini opet
ti minut niitä vehkeitä käyttämään
Ja nyt loppujen lopuksi lyödään
kättä hyvästiksi Joka tykkää mi
nua vastakin personallisesti lähestyä
voi kirjottaa minulle tällä entisellä
osotteella: 1669 E 16 St Portland
Ore Tämän kuun loppupuolella me
nen sairaalaan joten sen jälkeen en
voi teitä lähestyä ei ainakaan ennen
joulua Oikeen tuntuu ikävälle sen
puolesta että jää niin monta ystävää
joilta joka viikko innostavia kirjo
tuksia sain Mutta muistakaa nyt
samoin innostaa uutta toimittajaa ja
olla hänelle kaikin puolin avuksi
Hän on sellainen miellyttävä akan
lerppana että uskon teidän tulevan
hänen kanssaan hyvin toimeen
No — Kupai! Kyllä kirjotan To
verittareen sikäli kun jaksan jos
viitsitte lukea SELMA-TÄTI