Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 13, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 7050
n
rt
m
f
I
Amerikan suomalaistan työläisnaisten äänenkannattaja
Organ cl the ficnisn WorkIng Womcn In America
No 46
TIISTAINA MARRASK 13 P— TUESDAY NOV ~13th" 1917~
1917 — Seitsemäs vuosik
Naiset voittaneet äänioikeuden New Yorkin valtiossa
Xyt ovat New Yorkin vaalit
menneet Emme voi olla muuta
kuin tyytyväisiä vaalien tuluk
siin Vaikkakin sosialistien ma
jurin ehdokas joutui syrjään täl
lä kerralla oli hänen saamansa
äänimäärä jo niin suuri että siitä
voi päättää sosialistien saaneen
ainaisen sijansa kaupungin poli
tiikassa Sitten 'valittiin 5 Jain
laatijakunnan jäsentä ja 11 Tal
ttuisin iestä sosialistien listalta
Mutta ennen kaikkea on tämän
lehden lukijoille mielen-kintuista
se että naiset saivat äänioikeu
den Se on tosin vielä vähem
mästä merkityksestä meille sillä
se oli porvarinaisten voitto Mut
ta kyllä meidän sopii iloita tuos
ta heidän saavutuksestansa sillä
onhan meillä naisina niin paljun
yhteistä heidän (kanssaan Xew
Yorkin naiset ovat taistelleet
keuvan sitkeästi äänioikeutensa
puolesta mutta vastapuolue on
ollut liian voimakas: sen olisi ol
lut niin munista eduista luopumi
nen ja siksi se on kunnostautunut
äärimmäiseen vaalikei ilotteluun
ja se on -pitänyt puolensa Ny
kyinen tilanne on saattanut por
variminekin ajattelemaan yhä
enemmän ja he valveutuvat yhä
laajemmalti Kun naisen tunne
elämään on niin tuntuvasti -so
dankyliini! isketty niin hän on he- Suuri
rannyt yha enemmän huomaa
maan oman osanottonsa tärkey
den ulkopuoliseenkin elämään
Tosin iloitsemme että tuon
äänioikeuden saamiseksi oli an
tamassa suuri sosialistien anta
ma äänimäärä -mutta meidän
voitto se ei ollut Toivokaamme
ja työskemielkäämme nyt siihen
suuntaan etta jo iiKituievaisiui
dessa voisimme -päästä käyttä
mään äänioikeuden oman luok
kamme ja asiamme edtiKsi So
sialistien äänimäärä kohusi New
Yorkin -valtiossa 500 prosentilla
sitten viime vaalien Jloitkaam- mintamirmä koko maailma
me siitä nyt ja käyttäkäämme Vielä matkivat porvarinaisct
jokainen voimamme sen kohot- noita Seattlessa kerran lausuttu-
tannseksi niin korkeaksi että se ja sanoja:
voi saattaa ohjat omiin käsiini- jaa tässä
ja Kukistaa vaaran mahdin on etta lie ovat
on juopa nykyisessä vh- me verivihollisia Alutta meidän
teiskunnassa porvarinaisten ja sopii iloita kimuliinkin heidän
meidän välillä vaikkakin he voi- kanssansa ja tehdä voitavamme
vat monta hyvää asiaa äänioikeu- itsemme ja ympäristömme ym-
tensa kautta jo ajaa ja saavut- niärtäväisiksi ja yhteiskun nalli-
taa seksi tekemiseksi ja sirhtaudulta-
Kiireesti alkavatkin he toimi- va nykypäivien tapahtumiin en-
maan rauhan asian eteen y lei- nakkoluuloisesti — A K
me
sen kieltolain 'voimaansaattami
seksi äitiysvakuutuksen eduksi
ja muuta sellaista mutta heidän
toimintansa on oleellista ja ra
joitettua niin kauvan kun he
yhtyvät käsi kädessä meidän
kanssamme edistämään suknpuo-lem-me
kehitystä ia nousua toi-
Sosialismilla ei ole si
maassa ja selväähän
meidän etu rm-
Uusi laaEian — n
mm
Kiri Dr Joseph Yamjiolsky
Sota on jatkuvasti tuottanut
niin paljon 'kauhuja että näyttää
siltä -kuin ei mitään 'hyötyä ny
kyiselle eikä tuleville sukupolvil
le ole tuleva tämän onnettomuu
den seurauksena Miljoonien rä
jähdykskuulieu jyristessä jotka
joka päivä murskaavat tuhansia
ihmisiä valtameren toisella puo
len näyttää hetkellisesti siltä
'kuin ci tästä pimeydestä koskaan
valonpilkahdusta koittaisi Yh
täkaikki jo alussa ja myöhem
min sodan nopean edistyksen
mukana tuli välttämättömyys
johtamaan niitä jotka työnteolla
auttoivat maailman sodan jatku
mista Miesten ja tarveainesten
puute ja vallitsevat korkeat hin
nat eivät hallituksia aivan vähää
huolestuttanut joten pikaista a
pua etsittiin Hallituksen vir
kailijoiden korviin soivat yhdel
tä puolen kansan yleinen levot
tomuus johtuen elintarpeiden
korkeista hinnoista ja toiselta
puolen työvoiman vähyys josta
osaksi johtuivat ikorJceaJ hinnat
Minusta tuntuu siltäifettä edis
tvksestä 'menneisyydessä yhtä
hvviu kuin tulevaisuudessakin on
aina ja vastakin tullaan keskus
telemaan monelta eri näkivkan
nalta Se joka tulee niittämään sa
don näistä epänormaalioloista
jotka sota on aikaan saanut se
on nainen joka tulee kohoamaan
korkea-miinalle tilalle teollisessa
ja tieteellisessä maailmassa Pal
jon huomiota on annettu sille
seikalle että naisia on astunut
sellaisille teollisuusaloille missä
vasta äskettäin vaan oli miehiä
ja kuukausijulkaisujen sivuja on
täyt ett v hämniä'styttä villa 'kerto
muksilla siitä 'kuinka sotarinta
massa kaatuneiden miesten vai
mot ja morsiamet työskentelevät
ase- ja ampu-mavaratehtaissa se
kä muissa teollisuuslaitoksissa
mutta olemmeko antaneet rehel
lisen tunnustuksen todelliselle
uuden sukupolven jatkajalle ny
kyajan naiselle? Olemmeko an
taneet oikean kuvan nykyajan to
delliselle sankarittarelle nais
luokalle joka ei suoranaisesti ole
havaittavissa tässä muutoksessa
menneenajan naise
naiseen — luokika j-oka ei suora
naisesti ole loihdittu esiin run
saasti kuvitetuilla sotasensatsio
nijulkaisujen lehdillä ?
missä olosuhteissa joka on ai- rallinen taso professonaalisille u
'heuttanut lääkärien vähentymi- rille Oliko kilpailun pelko Uli
sen on alkanut vaatimaan että jänä siinä että katsottiin ne Ui
naiset täyttävät heidän paikkan- mialat liian pyhiksi naisille? "Y ri
sa Lääkärin toimi jossa nyky- teisikunnalliscn elämämme järjes
ajau nainen täyttää tärkeän o- tys oli niin juurtunut -miesten ka
san on hyvä esimerkki siitä suu- sityksiin että heidän elämiinkat
remnioisesta edistyksenä mihin soimiksensa oli kokonaan tri Lii
naiset ovat astuneet oppineissa ja nen esi-isiensä clämänkatsomuk-
t ie teellisissä toimialoissa
Merkillinen tosiasia on se et
tä Amerikan yliopistot jotka ri
vat olleet kaukana jälessä Ivuro
pan yliopistoista siinä suhteessa
että eivät ole tahtoneet ottaa
naisia lääketiet eenoppilaiksi ovat
nyt olleet -pakoitetut seuraamaan
Kurupan yliopistojen esimerkki!
Lukuunottamatta Cornellin ame
riikalaiset yliopistot pitivät naiset
älyllisesti ja luonteenmukaisesti
kelpaamattomina samoihin teh
täviin mitä mieslääkärit täytti
vät i lemen mieliinne ia Hiomi
sesta Ile eivät tahtoneet
pua yksioikeudestaan jota
nai'S
Todellinen edist vsaske
teu asemassa nykypäivänä n nöllisyyksiin k
naisten astuminen erilaisiin op- Slvittia itsensä
pineisiin ja tieteellisesti proles
soiiaalisiin toimiin taipumus jo
ka alkoi jo useita vuosia 'sitten
mutta on nyt sota tilanteen takia
saanut voimakkaan sysäyksen
Kdistys ennen yhtähyvin kuin
tulevaisuudessakin aina tulee ole
maan suoranaisesti tarpeen syn
nyttämä Tarve on tuonut nai
set ampuiiiavarate-htaisiin hiki
pajoihin: koiittooreihhi : tarve on
tehnyt välttämättömäksi sen et
tä naiset täyttävät ne monet pai
kat jotka sotarintamaan mieli
neiltä miehiltä on jäänyt tyhjik
si Ja tarve sodan aikaan saa-
1 10—
he
niin kauan olivat nauttineet m
ten taloudelliset olosuilitect oli
vat vaikuttavana tekijänä ja Iä
tä järjestelmää seuraten mak
settiin naisille pieniä palkkoja
ja heidän työtänsä ei pidetty sa
man arvoisena kuin miesten työ
tä josta maksettiin korkeampi
hinta " Vilireäselkä" aate mmi
niin pitkälle että se ulottui voi
makkaimpiin lakeihin ja vaaka
kin tulos oli materialistinen niin
kuitenkin se osottaului olevan
todellinen moraalinen käsite nai
sen arvosta lvi ole tarpeellista
tässä mennä syvälle -sivey 4: ii lit
teiden tutkimuksessa havaitak
seinine sen seikan että naiset
miesten opettamina ovat usko
neet sen naiselle epämoraali-i k si
että antautua sellaiselle toimi
alalle kuin on lääkärin toimi
Pelättiin että se läheinen tois
tensa tunteminen -joka lucnjul
lisesti johtuisi miesten ja nais
ten toimimisesta yhdessä lääkä
rin alalla vaikuttaisi valtion pe
rusteitten (avioliiton) heikenty
miseen Mutta olosuhteet ovat muut
tuneet Furopan sota joka hävitti
teollisuuden ja miehuuden Eu
ronassa ioka on saattanut val-
Yaikkakin opetusjärjestelmä laiikumouksea aikaan koko maa
taiteissa ja tieteissä on ollut käy- ilmassa tuli monelle äikkiarvaa
tännössä jo vuosia niin yhtä- tilattomana kuin salamanleininns
kaikki pidettiin melkein rikolli- Miesten vähyys johti ravinnen
ta nykyajan i lääkätieteellisillä toimialoilla
oltiin sitii -miellä että nainen ei
ole kelvollinen äänestämään ja
ovat kykenemättömiä mihinkään
vastuunalaiseen toimeen Luon
nollinen ruumiillinen heikkous
taipuvaisuus ajottaisiin rpäsään-
kenemattomyys
sellaisiin tehtä
viin joita pidettiin "korkeampi
na velvollisuuksina" ja samalla
pv-svä uskollisina avioliittovalal
leeii 'kunnioittaa peliltä tulella
ja rakastaa miestään" pidettiin
kovin kauan ulottuvana Se u
luttui niin kauas että se sulki
naisilta pääsyn sellaisiin tuimiin
mitä pidettiin jalompina toimina
sena asettaa uusi taso koko vaa- puutteeseen ja snta syntyi
muu-