Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 06, 1917, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU SEITSEMÄN
HHiiinHiiimiNiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiseiiUiiaii
M
M!
M'
rt
Minkä nuorena oppii g
sen vanhana taitaa is
xxmnx wm%w
Tiistaina marraskuun 6 p :nä
JEliEiiiiHiiiliMSiieiiHgiigiiiilHilHiiiliiliim
MONESSEN PA
Nyt taas aijon kirjottua täältä mei
dän hommistamme Ensiksikin oli
osaston talolla viime lauantaina litua
nialaisten tanssit Nämä litviläiset
(niinkuin heitä sillä nimellä par
haiten tunnetaan) vuokraavat meiltä
aina haalia kun heillä itsellään ei
1 ole vielä omaa taloa Monet heistä
täällä ovat hyvin innokkaita sosia
listeja Melkeinpä täällä Monessenis
sa on ainoastaan suomalaiset ja
litviläiset jotka ovat innokkaampia
työväen puolueen kannattajia Eipä
sillä että ei sosialisteja löydy muissa
kin kansallisuuksissa kuin näissä
kahdessa Nämä litviläiset pitävät
kokouksiaan myös meidän talollam
me Lauantaina lokakuun 27 päivänä
esitti Moiiessenin näytelmäseura
kappaleen "Kosijain kujeet"
Kas — kun olin unhottaa puhua
niistä humpuuki-illoista jotka ovat
lokakuun loppupäivinä En tiedä jos
niitä joka paikassa pidetään mutta
täällä sitä kutsutaan Hallovveen il
laksi Halloween iltana pukevat kaik
ki humpuukia rakastavat ihmiset
mitä hullunkurisempiin pukimiin kuin
vaan osaavat Sitten he myös pane
vat jonkunlaisen naamarin päähänsä
että ei tunnetlaisi Sitten pahaa te
kemään Jotkut särkevät ikkunoita
jotkut ottavat kiikkuja portailta ja
panevat ne sitten telefoonipylvää
seen ja kaikkia sen tapaista pahaa
Kyllä näillä hyvillä amerikkalaisilla
on olemassa vaikka minkälaisia tur
huuksia (Samoin kuin ennen Suo
messa Pääsiäinen Laskiainen Juhan
nus jne — Toini)
Onkohan muilla paikkakunnilla niin
kauhean vapaata kuin täällä päin?
— Täällä nimittäin kaikissa myl
lyissä pakolettin ostamaan niitä niin
sanottuja Liberty Bonds (eli vapaus
lainoia) Jokaiselle miehelle joka pa
ni vastaan oli sanottu että "jos et
osta niin lähde kotia!" Tällainen
kohtelu on olevinaan kaunista vissiin
herrain mielestä Vaikka kuinka ei
riittäisi rahaa ei yhtä penniäkään
muualle kuin kotielämään niin mak
sa pois vaan Vaikka kuinka olisi
kotiväki sairaana ja lääkärin laskut
maksettavana ja ruokalaskut kor
kealla niin maksa pois vaan vähin
tään $50 vaikka kuinka ei riittäisi
En tahdo puhua tämän enempää täs
tä asiasta sillä ehkä jo tässäkin on
liikaa näin yksilönä puhuttuna
Nyt lausun siis terveiseni kaikille
taistelutovereille ja toivon hauskaa
talvea Toveruudella
TYYNE MÄKELÄ
Kun kerran tämä maa on sodassa
ja kuu kerran sodankäymiseen rahaa
tarvitaan niin tuo "Liberty Loan"
on erinomaisen hyvä asia Sen si
jaan että joutuisimme maksamaan
hirveän raskaita veroja lainan ja
korkojen maksamiseksi suur-rahamie-hille
saa kansa sikäli kuin se voi
noita lainoja antaa siitä 4 prosentin
koron ja määrätyn ajan kuluttua ra
hansa takaisin Siis kansa maksaa
itse itsellensä lainan ja korot Sen
lisäksi saattaa se kansan yleensä
enemmän kiintymään lähempään
kosketukseen hallituksensa kanssa ja
niin ollen on toivoa siitä että jo
nain kauniina päivänä kansa todel
lakin oppii kansanvaltaisesti itseänsä
hallitsemaan Pahinta vaan on se
että kaikilla työläisillä ei ole mah
dollisuutta lainata rahaa hallitukselle
Siksipä tarvitseisikin työläisten tais
tella kapitalisteilta parempia oloja ja
korkeampia palkkoja että he voisi
vat kansanvaltaisesti hoitaa omat
hallitusasiansa Juuri tuon "vapaus
lainan" pitäisi saada työläiset he
reille että he huomaisivat ettei hei
dän ja kansanvaltaisen hallituksen
oman hallituksen välillä (sivulla e
dessä ja takana) tarvita kapitaliste
ja: että työläiset ottaisivat hallituk
sen omiin käsiinsä ja poistaisivat
kaikki kapitalistit jotka ryöstävät
sekä hallitusta että kansaa — Selma-täti
TOPATUT SUKAT
Kirj Mari Haapala
On kulunut useita vuosia siitä kun
palvelin Erien kaupungissa eräässä
hotellissa jossa oli "poortia" m m
yksi irlantilainen veturinkuljettaja
Tapasimme sanoa häntä vaan juna
mieheksi Hän kertoi toisinaan meil
le työtoveriensa kokemuksista
Kerran hän kertoi junamiehestä jo
ka oli seurustellut amerikalaisen työ
läistytön kanssa mutta ei aikonut hä
nen kanssaan avioliittoon Tyttö sitä
vastoin oli rakastunut tuohon mie
heen Sitten tuo mies olt kerran ju
tellut tuttavilleen että hän tykkää
sellaisista naisten sääristä jotka ovat
nilkasta hyvin hoikat sitte alkaa kaa
reutua kauniisti että yhdestä kohden
on hyvin paksut Kun hän ikinä nä
kee naisen jolla on sellaiset sääret
niin hän kosii heti sitä ja menee sen
kanssa naimisiin
Pian sattui niin että tuo puhe kul
ki sen tytön korville joka oli tuohon
mieheen rakastunut ja hän päätti
heti paikalla hankkia sellaiset sää
ret itselleen Niin hän laittoi topa
tut sukat Sitte kun näki ensikerran
tuon rakastetun junamiehen antoi hän
vapaasti säärensä näkyä Mies kun
näki sen ihastui ikihyväksi että sillä
tytölläkö jonka kanssa hän on joskus
seurustellut on ne hänen ihailemansa
sääret Hän kosi tyttöä ja pian he
perustivat "oraan kodin"
Muutaman kuukauden olivat he on
nellisia Tyttö rakasti hellästi miestä
ja mies rakasti topatuita sukkia Mut
ta sitte eräänä päivänä sattui mies
näkemän nuo topatut sukat hän tar
kasti niitä sitto vaimonsa sääriä ja
voi kauhistus! Eihän ne sääret ol
leetkaan sellaiset nuo sukat ne vaan
teki niin rakastettaviksi (
Siitä päiväHtä lähtein tunsi tuo mies
itsensä petetyksi ja onnettomaksi ja
kovaa kohtaloansa valitti hän toisille
junamiehille jotka suurella joukolla
ottivat osaa hänen suruunsa ja tuo
mitsivat tuota tyttöä petoksesta
Tämä irlantilainen joka sen kertoi
oli myös palloillansa tuota tyttöä koh
taan että noin katalasi! petti hänen
työtoverinsa Mutta minä ajattelin
että suurempi syyllinen tässä oli itse
tuo mies Jos tyttö olisi kelvannut
niillä säärillä jotka luonto oli hänelle
antanut ja valmiiksi muodostanut ei
hän olisi koskaan laittanut topatuita
sukkia — Niin kauan kuin miehet et
sivät ihailevat ja rakastavat kaikkea
luonnottomuutta naisissa niin kauvan
naiset myös niitä päälleen lamuavat
Ja niin kauvan myös kaikenlaiset pos
kiniaali koornisalva ja pauteri haju
vesi ja senkin seitsemät "nietesiini"
miehet tekevät "bisnestä"
VIINIRYPÄLEEN
MUSTA TERTTU
(Jatkon kuudennelta siviilin)
kurkusta säännöllisinä pulpahduksina
pulppusi kuolevan vori pilkin kaulaa
värpäten sen alla olevaa naisen kar
keaihoisla käsivartta Naisen vaalea
tukka myöskin värjäytyi verellä mut
ta sen omistaja ei surrut sitä
Te ette ttnlleet vilianneskasvatti-ia
Taikoffin luo niinkuin lupasitte Mi
nä odotin niin kauan teitä Mutta
ehkä ete ole itse syyllinen siihen
Minä ymmärrän" kuiski itkusta
nyyhkyttävä nainen Kuoleva avasi
silmänsä ja se kirkastui Hän kuis
kasi heikosti :
"Marusja! Marusja! Sinua olen ra
kastanut tietämättäni Anna anteek
si kai ken"
Marusja sila nainen oii hän ku
martui niin lähelle että hänen huu
lensa koskettivat Vladimirin arpea
otsassa
"Olen kuullut kaiken Märtalta En
kä syytä teitä mistään Ette ole kos
kaan minulle rakkaudestanne puhu
neet Aio molemmat tunsimme sa
mat tunteet saada tehdä jotain sor
rettujen työläisten puolesta Ja rak
kaus on syntynyt vasta sen jälkeen
Mutta tämä rakkaus jolla nyt rakas
tan teitä nostaa teidän silmieni e
dessä niin jaloksi kuin alussa olin op
pinutkin teitä tuntemaan Minä us
kon että olosuhteet olivat pakotta
neet teitä ihmisuiurhaan yhty
mään "
"Ja tie-tä-mättö-myys" lisäsi Vladi
mir kevyt surumielisyyden ilme kas
voillaan Sitten ne muuttuivat tus
kaisen näköisiksi
Marusja silitteli onnettoman hiuk
sia ja katsoi kummallisesti hänen
rumiin kasvoihinsa Aivan kun hän
olisi nähnyt niiden lävitse rakastet
tunsa kauniin sielun Sitten heräsi
hänen sielunsa sopukassa niin hir
veä tuska että silmänräpäyksessä se
levisi koko hänen nuoren olemuksen
sa lävitse
"Kuulkaa niin te tiedätte sen et
tä ihminen ei voi olla sellainen kun
hän haluaa Ei ainakaan köyhä ih
minen Niin minäkin voi! Älkää
tuomitko minua Minä minä olen
menettänyt kaiken He pakoit-
tivat minua siihen Tytön pää vai
pui alas ja hänen runsasa kyyneltul
vansa yhtyi kuolevan verivirtaan
Hän itki kauvan ja Vladimirin ruu
mista tuska puistatti
Oh! Te menette pian pois Jätät
te minut minun täytyy kiirehtiä
Minä halusin nähdä teitä odotin pit
kät tuskaiset kuukaudet Muistan
sen hellän kohtelun jota osoititte
niille vanhoille sorretuille työmiehil
le siellä Taikoffin pellolla He odot
tivat teitä seuraavana kesänä työto
veriksoen He koittivat muistutella
sitä mitä olitte opettaneet ja uneksi
vat siitä onnesta kun sitten oppivat
lukemaan ja kirjottamaan teidän
avullanne niin kuin olitte luvanneet
Oh hoistä on niin monta jo viety so
taan Ile sanovat jos nuori upseeri
olisi keskuudessamme niin"
"Äiti ki rot tn" sai Vladimir
tuskin yhteen puristettujen hampai
tensa välistä sanottua Suonenveto
alkoi vääntää hänen kasvojaan ja
jäseniään
"Niin minä matkustin äitinne luo
ja hän valehteli että te olette täällä
Saksassa tätinne luona antoi matka
rahat Minä tulin tänne ja tätinne
myi minut ah jos te eläisitte vie
lä tunnin että saisin teille puhua e
nemmän Tätinne myi minut eräälle
kreiville vai mikä lie ollut kuudeksi
viikoksi tuonne Korpelaan Helvetti
ei ole ei voi olla sen julmempi ki
dutuspaikka kun on haureuden pesät
puhtaalle naiselle"
Vladimir halusi sanoa jotain vaan
avattu suu jäi sanattomaksi
"Vieltäessäni hetkiä hänen kans
saan ajattelin aina teitä Voi te ette
tiedä milä se merkitsee Sitten mi
nua alettiin tarjoilla jos vaikka min
kälaiille herroille
Te olette nähneet tapettavan ihmi
siä Ihmisruumiita Olette lappaneet
itsekin Mutta se tuska ei ole sa
maa kuin jos näkisitte murhattavan
sieluja Ja minun sieluni on raa
deltu kaikki kalifiin on sieltä hävi
kestiiä kaiken"
Vladimir koetti nostaa kättään
vaan se ei noussut Multa Marusja
luki hiilien Kilinästään syvää sääliä ja
myötätuntoa
"Kun ruumis murhataan] oppini tus
kat mutta sielun murhan jälkeen
voipi ihminen vielä elää ja ajatuk
sissaan ja muistoissa palata aina sa
maan helvettiin Ja sitten kärsiä
vielä ruumiin kuoleman tuskat Mi
nä halusin tulla morsianieksenne
vaikk'ette koskaan minulle siitä mi
tään puhuneet Me olisimme yh
dessä tehneet jotain Tiedättekö "
lisäsi hiin sitten puistellen kuolevan
rintaa aivan kuin olisi tahtonut kar
koittaa jo näkyvilä askelilla lähes
tyvää kuolemaa:
"Minä tapasin teilä etsiessäni yh
tä ja toista Tapasin joukkokokouk
sia jossa puhuttiin niin suuria ja kan
letty Ajatelkaa että minun täytyi
niitä asioita Tiedättekö mitä oii
"sosialismi"? lisiisi hän säihkyvin sil
min Vladimir kokosi voimansa nosti
kätensä ja leski sen todellisen mor
siamensa kädelle jota hän ei ollut
koskaan siksi houkutellut
Julma oli elämäni kuolema
on suloinen Mene Marusja armas
kotimaahamme ja ala saarnata
sitä mitä elämä oli meille molem
mille opettanut Ennen kaikkea ke
llota äitejä ja isiä kasvattamaan lap
siaan toisella tapaa kuin minua
on kasvatettu Että ho omaisivat
tarmon taistellakseen kun taisteluun
joutuvat Niin mielelläni tulisin
mukaan mutta se on myöhäisiä
nyt Hyvästi morsiameni !"
Rauhallinen tyyneys lepäsi nyt
Vladimirin kasvoilla Hänen äiluiäiitä
jäi puolittain auki ja katse pysähtyi
Marusjan sinisiin silmiin
Nämä hetket oii Marusja ollut
kuin toinen ihminen Vaan nyt hä-
(Jatkoa kahdeksannella siviilin)
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaiiiat killo 8
jpp Huom t Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolay
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 31'—
Iflth St Hoquiam Wash
PORTLANDIN S S Osaston ompelujcuion
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osole: 719
Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(llox 454) ompelus ura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisenä ja kolmantena torst-ii-iltana
kello 7:10 Kansanhaalissa jossa s 9
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai Kello 3 jpp
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka toislai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
liidetään joka torstai Sttomi-liaalilla killo
8 jpp Kaikki tervetulleita
VVAUKEGAN1N 111 S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden ensi
mäisenä ja koliimme ra sunnuntaina alkaen
kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko
konkset ovat joka kuukauden toisena torstai
na alkaen kello 2 jpp Kahvia koliouksrn
loputtua
S T ÖCK ET T ' I N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetäiin joka torstai-ilta kello 7
Saapukaa kaikin
IF
!
NIMI-LEIMAS1MIA
(RUBBER STAMPS)
Sopivat moneen eri tarko-dj
tukseen esim kirjekuoriin M
kirjoihin jne
TOVERI g
- Box 99 Astoria Ore
Uudistakaa tilauksenne
ajoissa ettei lakkautus
ta lehden lähettämises
sä tule tapahtumaan
Jos olette
Äipeä
Pyytäkää VAPA I A AKH KIRJA Nm ff
Jossa yli 25 erilaisia miitrn ja nainton tantit
on niitetty mkii Uyii:lliin'n luntttjlo auoma
laisinta liiäkkeLsta "i Luliollakiiil tuudin n uni
eli taudin oireet ja tuo enitiiinitie töille mik
liiäko olini tilattava Jiuikkern hinnan y m
(Liiiikkuftt eiviit olo jmtöiittilaakkcitil vaan
losi auomalahtia Uukkeitu)
(Tiimiin kirjan saatto vupaaU ia pitaiui olla
iokaseii Huonialibeu koiiisna aillii otto tie lii
loska tarvitnotto nila Varokaa uuuibuuk
lääkkeitä ja hamuuuki tohtoria
Litoudrin Aplooki on suurin
— — suom Aptcuk i Yhdysvalloissa—
A LION li LL CO buperlor VVI