Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 06, 1917, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    STVU KAKSI
Tiistaina marraskuun 6 p:nä
No 45
KODIN OSASTO
++ 1 1 M! iiii H-i- KUVIA KIRJAVASTA
IHMISELÄMÄSTÄ
H-H-
Voisiko joku Toverittaren lukija an
taa neuvoa mikä on paras luteen
myrkky (antakaa englanninkielinen
nimi) tfu miten parhaiten voisi hävit
tää luteet? — S K
Olkaa hyvä ja selittäkää onko Oleo
inargariini kelvollista syödä ja mistä
sitä tehdään onko se kasvisrasvoista
tehty? — H H
Apricotti siirappi
Liota aprikootia yli yön ja keitä aa
mulla pehmeäksi Sitten muserra
hienoksi lisää sokeria joko Valkosta
tai ruskeaa ja keitä siirapiksi
KANA-TUMPPU
Keitä kana niin vähässä vedessä
kuin mahdollista kypsäksi Kun kyp
sä poista luut ja jauha liha hienoksi
lihamyllyssä gekota sekaan puoli
toista kupillista kuivia leivän tai
jjipijjiifliiiinji ifl ji ji ji n
kräkkerin muruja kolme munaa ja
munan kokoinen nokare oleomargarii
nia tai voita Muodosta tumpuksi
noin kahden tai kolmen tuuman pak
suiseksi pane pannuun ja paista kes
kinkertaisen lämpöisessä uunissa Pa
ne ruokalusikallinen oleomargarinia ja
teelusikallinen VVorchestershire soosia
kuppiin ja kaada kiehuvaa vettä täy
teen Aina ajottain valele tällä nes
teellä paistuva kanatumppu Paistet
tua anna jäähtyä ja tarjoa kylmänä
leikattuna kiivuihin
Tämä sarja kuvia todellisesta
ihmis-elämästä on ylitä loppuma
ton kuin itse elämäkin Kun se
nykyiseltä kertojalta katkeaa voi
sitä joku toinen jatkaa
al-si-
LIHAPIIRAKKA (meat pie)
Puolitoista paunaa kylmää lihaa
yksi sipuli yksi porkkana 4 perunaa
pieniin leiöihin leikattuna yksi kupil
linen vettä suolaa ja pippuria Va
rusta piirakkalautanen kuorella ja täy
tä hienonnetulla lihalla ja edellä mai
nituilla kasviksilla ja kupillisella vet
tä Pane toinen kuori päälle ja paista
kypsäksi uunissa
Katsaus taaksepäin
Seuraava toimituskirjotus jul
kaistiin Sveitsin sosialistipuolu
een virallisessa äänenkannatta
jassa Le "Grutleenissa lokakuun
2 p 1914 Lehden toimittaja oli
Monsiur Paul Getay Lausannes
sa :
"Olemme yhä uudelleen yrit
täneet ei julistaa oikeutetuksi
vaan löytää anteeksi antavia syi
tä Saksan sosialistien ottamaan
kantaan Toisella 'kädellä olem
me me tuominneet Saksan so
sialismia sen taipumuksia ja sen
ihanteitten ja vallankmnoushen
gen puutetta Seuraava artikkeli
painostaa toveriemme uskotto
muutta toisella puolen Reinin Se
saattaa raskaan vastuunalaisuu
den heidän päällensä Ile olivat
patriootteja ja saksalaisia etuti
lassa ja toisessa tilassa vasta so
sialisteja ja internationalisteja ja
sentähden on miljoonia miehiä
teurastettu !
''Ranskan 'Confederation Gene
ral du Travail sihteeri jouhoux
kirjottaa viime numerossa La
Bastille Syndiealistea :
"Jos me olemme aina koetta
neet kiihottaa vihamielisyyttä
sotaa kohtaan työväenluokan
keskuudessa teimme sen sentäh
den että luotimme siihen kan
sainväliseen mielialaan jonka
Saksan työläiset sanoivat omaa
vansa Mutta totuuden sanoak
seni tämä luottamuksemme on
ollut tylsistynyt ja jonkun aikaa
nähdessämme että kaikkiin nii
hin lähentelyihin jotka tehtiin
Ranskan C G du T taholta tar
kotuksella päästä yhtenäisyyteen
tässä kysymyksessä vastasivat
Saksan ammatliunionistit kaksi
mielisesti "Meistä tuntui tuo heidän vas
tauksensa verukkeelle mutta sii
tä huolimalta olemme sitkeästi
pitäneet kiinni toivosta että jos
ammattiunoiden järjestö puuttui
tässä tulisi Saksan sosialistipuo
lue ottamaan toimekseen tehdä
sodan näiden kahden maan vä
lillä mahdottomaksi"
Heinäkuun 25 p 1914 oli Tou
houx Brusselissa kertoo Gelay
ja salaisesti kohtasi siellä Karl
Legienin Saksan General Confe
deration of 'Labourin sihteerin
joka oli myöskin Saksan valtio
päivillä sosialistipuolueen edus
taja Neuvottelussa olivat saa
puvilla myöskin Belgian Syndi
cal Commissionin sihteeri Mer
tens ja toveri Dumoulin Ja
Jouhoux asetti seuraavat kysy
mykset Legienin vastattavaksi :
"Mitä aijotte te tehdä uhkaa
van sodan välttämiseksi?
"Oletteko päättäneet ryhtyä
toimenpiteisiin? Me osaltamme
olemme valmiita ryhtymään toi
menpiteiisin teiltä merkin saatu
amme jos siten asian sovimme
"Näihin kysymyksiin ja ehdo
tukseen vaikka ne tehtiin use
ampaan kertaan ei edustaja Le
gieu antanut mitään vastausta
Jouhoux ja Dumoulin lähtivät
Brusselista vakuutettuina siitä
että luottamuksensa Saksan työ
väenjärjestöihin oli hävinnyt
''~Slc olemme vastakkain maan
Kirje ystävälle
Rakas ystäväni S M —
Älä hämmästy jos kirjeeni
kaa näillä sanoilla Ystävänä
nua pidän ja olet sinä minulle
äärettömän rakas En ole sinua
koskaan nähnyt Olen ainoastaan
paljon kuullut sinusta ja kuullut
olen enemmän pahaa kuin hyvää
Ihmeellistä kyllä tämä ei ole
koskaan jäähdyttänyt lämmintä
tunnetta sinua kohtaan Sillä o
len huomannut sen tosiasian et
tä enemmän hyvää on niissä
joista koetetaan syitä etsiä ja
keksitään jos jonkinlaisia vikoja
Minä voisin pitää sinusta sit
tekin vaikka olisit miespuolinen
henkilö Tämä tunne jolla olen
kanssa joka on ottanut päällensä
sodan vastuunalaisuuden" sa
noo Jouhoux "Ja me olemme va
kuutettuja siitä että tässä tais
telussa on meidän puolustettava
namme sivistys ja edistys"
Ja tänään kertovat viestit uuti
sia joita odotettiin kolme vuotta
sitten Mieluisia ne ovat nytkin
kuulla Harvat lehdet antavat ti
laa kertomukselle koko totuudes
ta mutta me olemme sen kum
minkin tietää saaneet Miehet
ja naiset mutta enimmäksi osak
si naiset tekevät uhkarohkeata
kiillotustyötä ja sen työn seura
uksena oli meriväen kapina joka
puhkesi kun päälliköt tulivat pi
tämään isänmaallisia puheita
Kerran kun historiaa kirjotc
taan niin siinä on myöskin osan
sa suuri ja kunnioitettava osan
sa Saksan tvöläisnaisilla
kiintynyt sinuun on jotain suur
ta se ei kysy sukupuolta ikää
eikä näköä
Ainoastaan yhden ihmisen olen
eläissäni tavanut joka ymmärsi
minua sinun laillasi ja hän oli
mies Kuolema julma riisti hänet
vaimonsa ja lapsensa sylistä ja
niin jam mmakm aivan yksinäi
seksi tähän avaraan maailmaan
Jlän ei tosin voinut tehdä hy
väkseni mitään mutta usein näin
kyynelten kiiltävän hänen silmis
sään kun hän luki kirjotuksiani
ja näki miten mielelläni olisin
halunnut saada ne julkisuuteen
Turhaan en kirjotellut sentään
kauan Sillä vaikka en saanut
painettua kirjotuksiani menivät
ne helposti käsikirjotuksina näyt
tämölle Me emme koskaan mää
ränneet yhtymäpaikkaa eikä ai
kaa vaan kului kuukausia puoli
vuottakin toisinaan kun sattuma
meidät yhdisti Kerran tansseissa
hän tapasi ja morsiamensa kans
sa riensivät luokseni: "Olen
kuullut että näytelmänne "Rauta
ja metalli" on harjotuksen alla
Olemme niin iloiset niin onnel
liset'' ja hänen säihkyivät sil
mänsä todensivat tämän vakuu
tuksen Kun matkustin tähän
maahan oli hänen viimeinen sa
nansa: "menestykää pyrkimyk
sissänne1" Hän on nyt ollut
maan mustassa mullassa jo mon
ta vuotta Vaan sentään tun
tuu usein siltä että hän on hy
vin lähellä minua
Joku päivä sitten sain kirjeen
jossa kysyttiin erästä näytelmää
Nuo kirjat ovat loppuneet eikä
väliä sillä sen pienen tykätyn
näytelmän juoni on sellainen
(Jatkoa kuudennella sivulla)
NAISET HUOM!
Koti koruompelukoneita kehyksiä
ja malleja myöpi — sekä myös antaa
opetusta edelläsanottujen koneitten
käytössä Kone ja oppi $350
Hanna Hannula
104— 9th Ave Seattle VVash
iGaBtnt f a Numisiitt Muin
"Lasten ja nuorison joulu' — tällä nimellä voisimme nimittää tämän vuotisen
Lasten Joulun joku ilmestyy hyvissä ajoin ennen joulua silla tässä julkaisussa tule
vat olemaan maamme sosialistiset nuorisoliitotkin edustettuna sekä kuvilla että
kirjotuksilla
Lasten näytelmiä tulee julkaisussa olemaan kuitenkin kolme Kertomuksia tulee
i-oille ja pienille lapsille sekä nuorille Samoin runoja Tuleepa lukemista ja sopi
via ohjelmanumeroita aivan pienille talleroisillekin
Muun sopivan kuvituksen lisäksi tulee entiseen tavalliseen tapaan kuvia Ihanne
liitoista ja sminuntiiikouliilaisiata innostamaan lapsukaisia toiminnassaan
Julkaisua tänä vuonna kirjotuksillaan ja runoillaan avustavat tunnetut ja tykätyt
kynäilijät: Klaiulie Parkkonen Anna Kangas Helmi Mattson Selma Loukola Mikael
Uutanen y m y m A B Mukeläkin on luvannut avustaa ja olemme varmat siitä
ettei hän sanaansa syö
Tänä vuonna on siis saatava tälle julkaisulle entistä suurempi menekki Sitä on
levitettävä sekä Canadassa että Yhdysvalloissa ja sopii sitä Suomeenkin lähettää
Ei ole ollenkaan liian aikaista ryhtyä sitä nyt jo levittämään sille tilauksia hankki
maan Huolimatta kaiken kh-japainokustannusten kallistumisesta cn hinta sama kuin
ennenkin — vaan 15 senttiä kappaleesta
TILATKAA SITÄ TUKUTTAIN MYYTÄVÄKSI
Lasten Joulu 1917 varmasti tekee kauppansa kaikkialla Asiamiehille myönnetään
20 pros tilauksista vähintään 10 kpl 25 pros kun raha seuraa mukana Lähettäkää
tilauksenne viivyttelemättä
TOVERITAR Box M Astoria Ore
Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Joulu 1!)17 Rahaa seuraa mukana ?
Nimi
Osote