Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 23, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CROMVVELL MINN
Halloo Selma-täti — Tämä on ensi
kerta kun kirjotan Toverittareen
Minä olen kahdentoista vuoden
vanha Minä kulen koulua ja olen
kuudennessa luokassa Ilma täällä on
ollut hyvin kylmä ja on jo satanut
vähän Hintakin
Meiltä ei ole kun maili koululle
Minulla on kaksi siskoa ja yksi ve
li mutta hänkin on viety Iovvan har
jotus leirille Kesäkin on hyvin lo
pussa ja talvikin pian tulee Sitte
taas saa mennä kelkalla laskemaan
Minä toivotan hauskaa syksyä kai
kille isoille ja pienille Toverittaren
lukijoille ja Selma-tädille Toveruu
della TYYNE PAANANEN
FORT BRAGG CAL
Terveisiä Selma-tädille ja kaikille
Toverittaren lukijoille
Meillä koulukipsillä on nyt vapaa
viikko täällä Fort Braggissa kuin
opettajien pitää mennä Ukiahiin jos
sa heillä on tutkinto
Minulla 011 ollut hauskaa tällä va
paaviikolla olen leikkinyt naapurien
lasten kanssa sekä lukenut kirjoja
Kyllä siitä on hyötyä että me lap
set osaamme suomenkieltä lukea sillä
meidän vanhemmilla on paljon suo
menkielisiä kirjoja joissa selostetaan
työväen asemaa ja sen toimintavel
vollisuuksia Olen juuri loppuun lukenut Emile
Zolan kirjottaman teoksen "Totuus"
Siinä kerrottu Markus oli myöskin
koulun opettaja joka opetti lapsille
todellista totuutta ja kasvatti heistä
totuuden edestä taistelijoita
Kyllä nykyajan koulut ovat paljon
jälessä Markuksen koulua
Olen lukenut muitakin Zolan kir
jottamia teoksia muun muassa "Ki
vihiilen Kaivajat"
Me lapset kun kasvamme isoiksi
niin me jatkamme nykyisten työläis
ten taistelua Siksipä on tällaiset
kirjat kuin "Kivihiilen Kaivajat"
joissa kerrotaan lakkotaisteluista
meille hyväksi opiksi Kuulkaapas
lapset meidän opettaja täällä sanoi
että "On pieni jumala joka sanoo
että 'Peskää kätenne'" Se onkin
hyvä että on jumala joka ohjaisi
meitä puhtauteen sillä me pyrimme
kin siihen sillä likaisuudesta sano
taan syntyvän paljon tauteja
Mitä te muut lapset ajattelette sii
tä liikkuvissa kuvissa käymisestä?
Olen aina tietänyt ja kuullut että ne
ovat työläisten pimityspaikkoja vaan
en ole hävennyt mennä niihin siihen
asti kuin Sanna Kannasto oli täällä
luenoimassu ja saoi että tietoinen
työläinen ei koskaan viihdy siellä
eikä siellä tarvitsisi käydä kuin ker
ran vuodessa jos haluaa Mitä mah
taakaan isommat ja tietoisemmat ih
miset tuntea kun menevät niihin
Toverittaren toimittaja Selma-täti
näkyy poistuvan Toverittaren toimit
tajan virasta Hän on täyttänyt toi
mensa oikein hyvin Hän poistues
saan ei mitään vie mennessään jo
ten Toveritar tulee olemaan yhtä
hyvä kuin ennenkin jos me vaan
kaikin työskentelemme yhtä hyvin
kuin ennenkin
Toivomme että me saisimme hy
vän ja väsymättömän toimittajan jo
ka meitä lapsia osaisi ohjata kuten
Selma-täti
Toivon kaikille Toverittaren luki
joille hauskaa syksyä
VILHO H JYLHÄ
Se mitä Sanna Kannasto sanoi liik
kuvista kuvista on paikallaan enem
mistöön nähden Mutta liikkuvakuva
taide on hyödyllinen keksintö — erin
omainen opin ja kehityksen ja tie
toisuuden levittämisväline kunhan
sitä vaan siihen tarkotukseen käyte
tään Pitäisi hommata niin että kun
nat ja kaupungit käyttäisivät liikku-
viakuvia yleishyödyllisiin tarkoituk
siin Nykyisellään ollen on liikkuvissa
kuvissa vaan joskus jotain opetta
vaista Ja on joskus jotain työväen
asiaankin edistävää kuten on esim
Mooney juttu koko oikeuden käynti
ja se miten kapitalistit yrittävät
tekosyillä saattaa työväenjärjestäjät
kuolemaan tuomituksi näytetään liik
kuvissa kuvissa
Joskus saa liikkuvissa kuvissa näh
dä myöskin muinais-historiallisia
kappaleita Mutta pahinta on se että
sisäänpääsy rahat menevät yksityi
sille teatterien runnaajille Työläis
ten pitäisi enemmän hommata omia
liikkukuvakuva näytelmiään — Selma-täti
äskeisen pelkonsa Ida si
kym-
BLACKBERRY MINN
Halloo Selma-täti: — Tämä on en
sikerta kun kirjotan lasten osastoon
Olen kolmentoista vuoden vanha O
len kuudennessa luokassa kansakou
lussa Opettajani nimi on Mr Holte
Ilma käypi kylmäksi täällä Lehdet"
puissa muuttuvat monivärisiksi Vel
jelläni on valokuvauskone ja hän ot
taa valokuvia
MARY CARLSON
Raha-aarre jään alla
(Kirj K
Jatkua tottkok
Viides
Aurinko oli jo
tvötään ja vaikea
F — n e n)
29 p n n m e r
luku
alkanut kevät-
oli päästä sin
ne aarteen luo Alutta lie meni
vät kuitenkin He näkivät kaik
kien menevän pitkin rantaa lah
den toiselle puolelle Mutta he
halusivat kuitenkin saada sen
kvmmenpennisen jään alta Se
olisi ollut heille todellinen raha
aare sillä he eivät saaneet pen
nejä kuten Amerikan lapset ta
paavat saada senttejä 'He sai
vat yhden pennin monien kuu
kausien takaa ja se oli merkki
päivä heidän elämässään
Jää rutisi kovin heidän allaan
Kaisa ensimäisenä säikähti
"Kuulehan! Jospa se on vaan
paholainen joka tahtoo meidät
hukuttaa viekoltelee jäälle Men
nään pois"
"Älä joutavia! Kun näinkin
pitkälle olemme kerran tulleet
tahdomme kävdä perillä Tule
tule vaan ! Mutta Kaisa kulta
kaikki jäljet lumisista seinistä
on kadonneet Näetkös ne oi
sulaneet pois Mitenkä voimme
nyt löytää sen aarrepaikan ?"
''Älä huolehdi" virkkoi Kaisa
unhottaen äskeiset vastaväitteet
"Näetks tuo tumma suuri pilk
ku tuolla kaukana se on se kuusi
jonka ehkä satuit näkemään en
nemmin Minä näet arvelin et
tä lumen sulattua voisimme ka
dottaa sen aarre paikan ja mitta
sin kuusesta aarre paikalle päin
välimatkan askelillani Nyt kun
pääsemme kuusen luo niin sitten
on meidän kuljettava 63 askelta
siitä juuri 'kohti tuota sairaala
rakennusta tuolla vastakkaisella
rannalla"
Kaisa oli niin innostunut että
asteli reippaana eteenpäin ys- rutissut noin pienten tyttöjen
tävänsä edellä unhoittaen koko- alla 'Nyt vasta he huomasivat
että heidän jalkansa olivat mä
rät Eikä ihme olihan jään pääl
lä vettä-vaikka he eivät olleet
ottaneet sitä huomioonsa ennen
Nyt he olivat jo sen makaa
van kuusen luona ja alkoivat
mittailemaan matkaa 'Kaisa oli
jos tarkoin paiuanutmieleensä kumiini-
ka ja minne päin hän seisoi
silloin kun oli kuusen luona
'Kas nam! Mahan sentään
Tuo sairaala rakennus jääpi lii
an paljon vasempaan Käänty
käämme kas noin"
Nyt he läksivät kulkemaan
suoraan (o askelta Nyt he oli
vat siis oikealla paikalla He
naan
noi :
"Mitä me ostamme sillit
menellä pennillä sitten?"
"Monenlaista olemme aikoneet
ostaa mutta päätimme kait vii
meksi että ostamme kauniin
pääsiäiskuvan äidille tai
saamme niin pienen sokeri
nan sitten" vastasi Kaisa
He olivat jo kulkeneet aivan
keski lahdelle ja nyt seisoivat
erään suuren lohkeaman edessä
He kumartuivat uteliaina katso
maan Niin paksu oli jää ja loh
jennut niin suoraan ylhäältä alas
aivan kuin olisi sen joku leikan
He tunnustivat jäätä eihän se
(Jatkoa seitsemännellä sivulla)
NYT AIKUISET
Toverittaren levittämiseksi
Lapset ovat suorittaneet osansa ennen kouluun menoaan
Lukekaa mitä Futten Muori esittää tässä alempana ja :
ilmottautukaa kilpailiaksi Kaikki ovat kelvollisia niin miehet
naisetkin nuoret ja vanhat kaikki touhuun
itte
kun
En tiedä vielä miten on lasten To
verittaren tilaus kilpailu onnistunut
toivon että se on mennyt tyydyttä
vän hyvin Nyt olen päättänyt hom
mata kilpailun täysi kasvuisten kes
kuuteen ja hyvällä menestyksellä
Siihen saa ottaa osaa ukot akat ty
töt ja pojat Siitä kai tuleekin sitte
oikein porho kilpailut vai miten
Palkintoja tulen jakamaan puolesta
ni kaksi Ensimäinen palkinto on
marttyyri kuoleman kohdanneen to
verimme Frank H Littlen muisto
kuva Komea käsimaalaus kirjotettu
suomeksi isoilla kultaisilla kirjai
milla varustettu kolmella eri kuvalla
yhdessä Näkyy kokonaisuudessaan
liamalasti raadeltu ruumiinsa toises
sa lepää komeassa arkussaan kol
mannessa on hän elävänä ollessaan
Kuva on harvinainen muisto joten
teidän toverit ja toverittaret kan
nattaa uhrata dollari Toverittaren
vuosi tilauksesta Olemme ollut kol
me kuuta lakossa tällaisessa kylässä
jossa peruna keitto maksaa 50 sent
tiä Olen tämän ajan ansainnut per-
Kuten ylläolevasta näette on
heeni elatuksen pesolaitoksesta ettei
olisi tarvinnut mennä imiolta apua
pyytämään kun on paljon isoja per
heitä avustettavana Ja siitä huoli
matta uhrasin 5 dollaria Toveritta
ren hyväksi jonka tuo F H L muis
to kuva maksoi Ja nyt tulen sen
lahjottamaan teille toverit kelle vaan
jotka ottavat vaivakseen kerätä ti
lauksia Toverittarelle Olkaa hyvä
ja tilatkaa Toveritar ja uusikaa
tilauksenne ennen kuin edellinen ti
laus kerkiää katkeamaan Toinen
palkinto on Malmi kivi sisältää ku
paria hopeaa lyijyä ja Valkosta rau
taa Komea kivi Se on muisto
Speculator kaivannon 26 tasanteelta
Paikalla jossft makasi kasottain työ
läis toveriemme ruumiita sen ka
malan Speculator kaivannon onnet
tomuuden aikana joten kumpikin
palkinto edustaa leipätaisleluja ja
verta (osatoveriemme työläisten ver
ta) Joo uhratkaa nyt dollari Tove
rittaren tilauksesta Minä uhraisin
Toverittaremme eteen vaikka siemen
peruunanikin jokos sitte yhden dollarin
ehdotus sellainen että jokaisen
n1ii se otettava huomioon in rv nlvttava toimeen Yksityiset lOiKa
ette kilpailuun rvhdv tilatkaa TOVERITAR ITSELLENNE JA
TUTTAVILLENNE ja ne kellä on tilaisuutta ryhtyä hankkimaan
tilauksia voivat leikata allaolevan lipun ja lähettää sen TOVERIT
TAREN KONTTORIIN Kilpailusta ei anneta muita kun nämä
luvatut palkinnot ja niitten lisäksi on kukin kilpailija oikeutettu pi
dättämään itselleen 20 prosenttia dollarista paitsi Suomen tilauksis
ta joista on vaan 10 prosenttia
(Irtileikattava)
Toverittart a Konttori
Box 99 Astoria Ore
Ottaen Muorin kehotuksen huomiooni ryhdyn yhdeksi kilpailijaksi To
verittaren levittämiseksi Lähettäkää kuittikirja osotteella:
Nimi
Osote
Kilpailu kestää Jouluk 2 päivän iltaan 1917