Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 18, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Torstaina lokak 18 p:nä 1917
SIVU VIISI
No 42
palatsi jonne viitsii päänsä pistiiä
ja jossa 011 tilan toiminnalle ja vai-k-ka
miiiMUaiuuiiu itiubeuiallt kaikkine
mukavuuksineen
Siinä nn taas yksi esimerkki mitä
me työläiset saamme yhteistoimin
nalla aikaan
Avajaiajuhlimista jatkettiin lokak
4 p:nä tilan pienuuden tähden kun
ei voitu kutsua kaikenkielisiä kans
samme juhlimaan täytyi jatkaa juh
limista Ne oli kansainväliset Kyl
läpä kieliset toverimme oilvatkin
painaneet mieleensä' tämän merkki
päivän koko yön tulvi kansaa naa
lille ja vieläpä tässä tilaisuudessa
puhui Morris Hillquit joka on sosia
listien listalla kaupungin majurin
ehdokkaana Kyllä toverimme ihail
len ja ihmetellen katselivat tätä
muhkeata viisikerroksista taloa
Ompeluseuralla on kova kiire myy
jäiset lähenevät päivä päivältä Ne
alkavat marrask 22 p ja ovat neli
päiväiset Siis jokainen ripeään toi
mintaan jolla on vähänkin aikaa
Seura kokoontuu joka tiistai-ilta ja
torstaina kello 4 iltapäivällä
KULKURI
Kirjota toistekin — Toim
WARREN OHIO
Koska en ole huomannut minkään
laista kirjotusta täältä vähään ai
kaan niin ajattelin vähän pakista
naisten toiminnasta
Ompeluseuran naiset pitivät ilta
man syyskuun 20 päivä johon oli saa
punutkin yleisöä kiitettävän hyvin
vaikka henkilöt jotka olivat lupaan
Uineet ohjelmaa suorittamaan katsoi
vat parhaaksi laiminlyödä tehtävän
sä vaan sitä hyvä että ei se ollut
ensimäinen kerta
Ompeluseuran töitä on jo ottaneet
inckkaimmat henkilöt tehtäväkseen
ja kehotetaan kaikkia naiötovereita
avustamaan käsitöillä seuraamme jos
vain kenellä on siihen mahdolisuutta
Niitä henkilöitä jotka naisten ilta
missa esiintyivät jonkunverran liiku
tetussa tilassa pyytäisin ettette vas
taisuudessa tulisi sitä tekemään
vaan olisitte mieluummin poissa siitä
tilaisuudesta jossa ei sellaista esiin
tymistä kaivata Sillä te häiritsette
siellä vain Rauhallista yleisöä
Peltimyliyn naiset ovat liittyneet
unioon Jetenkin taistellakseen pa
rempia olosuhteita itselleen Otta
kaapa toisetkin naiset tämä huomi
oon sillä ei no kelluttavat ole teidän
kään olosuhteenne ettei ne paran
nusta kaipaisi Liittykää yhteen sil
lä yhtenä suurena joukkona me voim
me" poistaa kaiken nurinkurisuuden
Yksilönä emme mitään voi
ENSIKERTALAINEN
ROSSLAND B C
No onhan tässä aikaa ja ainetta
kin jos olisi kynällä vaan voihan
sitä jonku rivin toisinaan pistää
huuiiosaaUoinenkin Tekee mieli ter
vehtää tämän lehden -avulla tuttavia
joita asuu mikä missäkin tälä mante
reella Tiedän monta lapsuuden tut
tavaa jotka tilaavat ja lukevat tätä
lehteä Äitinäkin heistä usea pyörii
Saan siis täältä vuoristosta ilmaista
että kesä taitan olla pian lopussa
merkeistä päättäen joten voi tulla
piankin kylmät ilmat ja lunta jota sit
ten taasen taitaa piisata
Täällä koottiin Butten lakkolaisten
hyväksi viime viikolla nätti summa
Alkuviikolla lähetettiin 50 dollaria ja
loppuviikolla vielä 22 dollaria ja 35
senttiä Tämä jo todistaa että o:i
vhieisymmärrystä työläisten kesken
näin pikku paikaksi Sillä kukas hei
tä auttaa jos ei toiset työläiset tais
telussa ja sen takia ei kenenkään pi
täisi laiminlyödä vaan auttaa kun he
ovat avun tarpeessa Toivon että
täältä eteenkin päin avustetaan niin
kauran kun he taistelevat Siis syk
syinen tervehdys kaikille EUKKO
PHILADELPHIA PA
Hsrttainen tervehdys Toverittaren
lukijoille täältä Philadelphiasta
Koska minut valittiin viime osas
ton kokouksessa Toverittaren kir
jeenvaihtajaksi niin mitäpä tässä
muuta kun kynä käteen ja toimeen
SykEy tekee taasen tuloaan täällä
Philadelphiassakin Lehdet putoile
vat puista kellastuneina ja kuivina
ja syksyn myrskytuuli lennättää niitä
paikasta toiseeen ihan kuin raivois
saan hävittääkseen viimeisetkin muis
tot kesän ihanuudesta Porhojen val
takadut alkaa olla liikettä täynnä
automobiileja seisoo joka oven edes
sä Työläiset sauvat tehdä työiä yöu
ja päivän kanssa että saavat talot
kuntoon siksi kuu loiseläjät tulevat
kesänautinnoiltaan Maksoi mitä mak
soi komeasti pitää olla kaikki muka
vuudet onhan niillä rahaa ja toista
työläiset tekevät ja tekevät viimei
seen veripisaraan saakka saadaksea
sa vaan heidän elämänsä nautintorik
kaaksi ja me käyhälistöläiset juuri
joille nuo rikkaudet ja mukavuudet
kuuluisivat saamme nauttia työmme
tuloksista mitä äärimmäistä kurjuut
ta Moni köyhä perheen äiti huokaa
taas tänäkin syksynä"voi jos talvi o
lisi jo mennyt — Mistä saan poltto
aineita että saan lämmintä perheelle
ni muista mukavuuksista puhumatta
kaan: inistä saan ruokaa ja vaatetta
lapsilleni että voisin säilyttää rak
kaimpani talven yli Kaikki on niin
kallista että ei tahdo saada mitään
siliä pienellä palkalla Jos kapitalis
ti antaa meille sentin palkkaa työs
tämme niin se jo on heti ottamassa
kaksi senttiä takasin niillä kaikenlai
silla' keinotteluilla joita he ovat lait
taneet nylkeäkscnsä meitä viimeiseen
veripisaraan saakka Paljon näemme
ympärillämme ylellisyyttä ja rikkaut
ta toiset juovat ja mässäävät ja elä
vät kun viimeistä päivää ja me työ
läiset elämme kurjuudessa ja meillen
hän todellisuudessa kuluu tuo rik
kaus sillä ne ovat työmme tuloksia
Kun ajattelee kaikkea tätä niin
käsi puristuu nyrkkiin ja mieli tekisi
huutaa jokaisen työläisen korvaan:
"kuinka kauvan me todellakin kär
simme tätä? Eikö meitä jo olla tar
peeksi ' kidutettu? Eikö ole jo aika
herätä etujamme valvomaan?"
Sillä nyt jos koskaan meitä ahdis
tetaan joka puolelta sillä vangitsemi
sia ja kotitarkastuksia tehdään tä
män tästä ja ihan syyttömiä ihmisiä
kohtaan ja vaan sen tähden kun he
taistelevat vapauden ja oikeuden puo
lesta ja kapitalisti ei kärsi sitä sillä
mitä vähempitietolsia me olemme si
tä paremmin kapitalisti voi meitä pi
mittää Siis herätkää koko työläis
joukko! herätkää etujanne valvo
maan! On pitkä aika kulunut siitä kun
on ollut mitään kirjotuksia toveritta
ren palstoilla täältä Philadelphiasta
mutta se kai johtunee siitä kun
kirjeenvaihtajat muuttuvat niin u
sein Osastomme kokouksessa viime k
23 p yhtyi uutena jäsenenä Ema
nuel Laukanen ja muuttokortilla
Newark'in N J„ osastosta Emil
Smith Tervetuloa joukkoomme!
Kaikki kun yhdessä toimimme niin
tottapa olomme korjaantuu
Paikkakunnalta muutti pois tov
John ja Hanna Mölleri Näissä kah
dessa jäsenessä osastomme menetti
inokkaat toverit paikkakunnalta
Innostusta yhä ja taistelutarmoa e
delleenkin täällä elämän mutkaisella
tiellä
Minunhan piti vielä höpistä meidän
nävtelmäseurasta Nyt on kaksi
kappaletta harjotuksen alla ensiksi
näytetään "Tuhlaajapoika" ja sitten
"Hetken lapsia" Pitäkääpä silmällä
kun luette Raivaajaa koska ne näyte
tään Silloin kai jokainen rientää
naalille sillä ne ovat katsomisen ar-
ROCKY MOUNTAIN HOUSE
ALTA CAN
Tuokoon syksyn tuulahdus terveh
dykset täältä Green Valleyn korvesta
kalliille kärsimystoverille kautta ko
ko laajan mantereen Syksy on tullut
luonto alkaa pukeutumaan ikään kuin
surupukuun tuoden kaihoa ja kai
pauksen tunnetta työläisten rintoihin
Tiedän että moni äiti täällä Green
Vaiieyssäkin juuri nytkin huokaa
tuutiesaan pienokaisiaan unen sylei
lyyn isien ollessa kapitaalin työmark
kinoilla käsivarsiaan kaupalla voidak
seen ansaita sen niukan leivän per
heelleen Meidän osastomme on vähän niin
kuin virkistymään päin Viime koko
uksessa 23 päivänä syysk yhtyi neljä
uutta jäsentä taistelurintamaan vapa
uden puolesta Myös päätettiin pitää
l-oimal markkina-iltamat 9 päivä mar
raskuuta jota tilaisuutta valmista
maan väli) tiin seitsenhenkinen komi
tea Mvös samassa tilaisuudessa näy
tetyin kappale nimeltä "Metsän po
vessa" Toivoisin että yleisö kunni
oittaisi tilaisuutta lusnä-oiollaan Va
littiin myös komitea ottamaan selkoa
haalimme retteliiistä ja toivoni olisi
eiiä kaikki pian seiviää ja voitio on
meidän Toivoisin että syksyn hallat
jäädyttäisivät rikkaruohojen juuretkin
niin tyyten että ei ne voisi enään
versoa meidän keskuudessamme ei
ainakaan osastossa
Lämmin tervehdys kaikille puolue
tovereille TOIVOVA1NEN
FORT FRANCES ONT
"Henkensä uhalla" näyteltiin syysk
29 p:nii Mitä siitä olen kuullut
jälkeenpäin arvosteluja olivat ne var
sin kiittäviä Osat oli jaettu seuraa
vasti: Liisi— Alina Johnson Elvi— Helmi
Mattson Selma-Hilma Söderholm
Hilja— Helini Ranta Hemmo— Her
man Vainio Mikko — Ivar Katainen
Varsinkin Liisin osan esittäjä sai o
sakseen tunnustusta osansa oikein tul
kitsemisesta Nyt on taas uutta tiedossa "Mie
hen kylkiluu" on seuraava suurempi
kappale joka tullaan asettamaan näyt
tämöllemme Sitä ei pitäisi jättää
kehenkään katsomatta sillä se on
erinomaisen huvittava alusta lop
puun Ei ole tarkemmin määrätty
vielä koska sen voi esittää mutta
siitä kyllä kuulette "Iimäellä" kau
nis kappale on myöskin otettu harjot
telun alaiseksi Se saadaan näyttä
mölle ennen kuin "Miehen kylkiluu"
siliä se on pienempi kappale vaan
kaunis sekin
Osaston työkokouksessa elok 3
p:nä oli keskusteltavana useita osas
ton sisäisiä asioita m m josko oste
taan piano osaston kaalille Kysymys
jäi toistaiseksi ratkaisematta
Suomesta saapui uusia tovereita
joukkoomme Toveri Karl Holm
strömin poika ja sisar Heillä ker
toivat olleen erittäin vastuksellisen
tulomatkan mutta perille he nyt lo
pultakin pääsivät Tervetuloa jouk
koomme! Osa paperimyllyjen työläisistä mm
Pulp Sulphite and Paper MIU vvork
ers unioon kuuluvat uhkasivat lakolla
vaatien 6 sentin palkankorotusta tun
nilta komppanialta Vaatimukseen
suostuttiin niin että lakkoon ei tar
vinnut ryhtyä
Ei se ole paljoa näin kalliina aikana
jos palkkoja joillakin senteillä körö
tellään kun tavaroiden hintoja sii
hen verraten nostetaan aivan suun
nattomasti Eikä tämäkään palkan
korotus niin vain tullut Aivan vii
meisiin minuutteihin määrä-ajasta vit
kasteli komppania vastausta jos suos
tuu eli el Mutta kun näkee kovan e
dessään niin pakkohan siihen on
Niin täällä saa elää kuin pussissa
kun ei saa sanomalehtiä nim puolue
lehtiä Ei kai ole tullut siitä ctmada
laisten lehtihommasta vielä valmista
koska ei ole näkynyt näytenumeroja
eikä muuta
Tässä näin rajalla sentään kuulee
asioista paremminkin suusta suuhun
mutta kauempana asuvat el senkään
vertaa
Joskus on pitänyt sanoa mutta ei
ole tullut että miksi ei naapurikau
pungin Intl' Fallsin toverittaret kos
kaan muista Toveritarta kirjotuksil
laan Siellä kun leviää Toveritarta
useampiin perheisiin niin olisihan se
mukava jos joku ottaisi asiakseen vä
listä lähettää kirjotuksia lehteemme
Syksyiset tervehdykset: H M
NORDEG ALTA CAN
Kyhään jonkun rivin tähän omaan
lehteemme Eletään sitä täälläkin
vaikka pikkuhiljaa Ilma on nykyään
hyvin sateinen Luntakin jo näkyy
vuorten huipuilla Tuntuu niin ikä
vältä kun tulee kylmä talvi ja meillä
köyhillä ei ole niillä laittaa talvivaat
teita joilla voisimme suojella itsem
me ja-kaikki elintarpeet kallistuvat
Polttoaineet ovat niin hirveässä hin
nassa että ei oikeen raaski mieli
änsä mvöten tupaakaan lämmittää
vaikka hiilikaivosten keskellä asutaan
Uiilikuorma maksaa kuusi dollariavii
sikvinmenlä senttiä
Meitä suomalaisia täällä ei ole kuin
kymmenkunta henkeä Niistäkin vä
histä suomalaisista mitä täällä on
aina joku on pois muuttamassa jo
ten on mahdoton saada osastoakaan
pygtvvn täällä Noilla vieraskielisil
lä on" tanssia pari kertaa viikossa Ei
heilläkään muuta kellitystä Je
En voi olla sanomatta että totta to
siaankin se Karjala on hcdelmärikas
kontri Tännekin en lähetetty nnta
Kurjakin hedelmiä ja kyllä niillä oli
vientiä Emännät kaupasta tulles
saan huusivat eitä mene nyt kiireen
kanssa— siellä on mustikoita ja puo
lukoita Ja silloin tuli emännille kii
re Ei niin hienoa "leidistä" tullut
vastaan jolla ei olisi ollut suu mus
tana mustikoista
Ki nyt muuta tällä kertaa kuin
lämmin" tervehdys kaikille Toveritta
ren lukijoille isoille ja pienille
NUORI ÄITI
STEELEDALE SASK CAN
Terve Toveritar ja lukijakuntasi!
Eletään täälläkin pikkuhiljaa tietä
mättä mitään ison maailman mels
keestä Tämä pieni Toveritar onmeil
le ainoa viestin tuoja tänne aavikolle
Oh miten suurella mielenkiinnolla si
tä aina varrotaan tulevaksi ja paik
kakuntakirjeet ainakin minua eniten
kiinnittävät Siis te jotka olette I
oommilla paikakunnilla muistakaa kir
jottaa omaan lehteenne osastonne
hommista Se innostaisi muita
Toimittu sitä on täälläkin Osastos
samme on jäseniä koko paljon näin
pieneen asutukseen verraten Koko
uksia on pidetty kerta kuukaudessa
ja iltamia ja tanssia Tosin on ke
sän aikana ollut toiminta hiljasempaa
mutta kun saadaan pellot kuntoon en
si kesää varten niin silloin sitä toimi
taan uudella innolla
Näyttelijämme ovat myöskin toi
messa On otettu kappale "Tukki
joella" harjoteltavaksi Rooleja kirjo
tetaan tulisella kiireellä Toivotaan
saatavan näyttämölle pikapuoliin
Syksy on tullut ja farmarit kokoo
vat aittoihinsa kesän ansiota Pie
neksi käy sato sillä kuivuus teki isoa
haittaa Mutta ehkäpä jotenkin tal
ven yli päästään Kylläpä se kapi
talismi puristaa joka paikassa
Innostusta va:m oman asian eteen
päin viemisessä että aika uusi pi
kemmin koittaisi Te isommilla paik
kakunnilla asujat levittäkää Toveri
tarta Älkää nyt antako tilaajamää
rän laskea Täältä ei paljon ole toi
voa enempää mutta sentään koitan
parhaani kun nämä syyskiireet ovat
ohi että pääsee liikkeelle
Toverillinen tervehdys puoluesis
koille ja myöskin toimittajalle!
AINA MÄKI
CARBONADO VVASH
Piirrän jonkun rivin täältäkin mail
tniin kulmalla koska ei ole täältä
näkynyt mitään pitkään aikaan Tove-
~~ VAPÄASTI
HeogeoaSidistosta
kärsiville
Uusi kotiparannuskelno jota jokai
nen voi käyttää ilman huolta
ja ajan tuhlausta
Meillä on uusi menettelytapa joka
parantaa hengenahdistuksen ja me
haluamme että kokeilette sitä meidän
kustannuksella Ei haittaa josko
tatit inne on pitkä- tai lyhytaikainen
ios se on alussa kuten nuha eli ol
iut pitkällinen' teidän pitäisi koettaa
vapaata koetarioustamme Ei hait
taa niissä ilmanalassa te olette mikä
ikänne eli ammattinne on jos teillä
on hengenahdistusta meidän keinom
me pitäisi parantaa teidät nopeasti
Me erikoisesti haluamme lähettää
tämän niille jotka näennäisesti ovat
joutuneet toivottomaan tilaan jolloin
kaikki sisäänhengitysliiäkkeet opiu
mivalmistukset palenttisavukkeet y
m ovat olleet avuttomia Me ka
luamme näyttää jokaiselle meidän
omalla kustanuksella että tämä uusi
paranuskeino on ainoa joka lopet
taa kaikki hengenahdistukset läähä
tykset ja kaikki kauheat taudin puis
tatukset heti ja ainiaaksi
Tämä vanaa tarjous on liian tär
keä sivmittaakPeime sitä yhtään päi
vää Kirjota tänään ja aiota käyttä
mään keinoamme heti Älä lähetä
rahaa Ainoastaan postittakaa alem
pana oleva- kuponki Tee se tänään
FREE ASTHMA COUPON
FRONTIEU A S T H M A CO
Room 700-S Niagara and Hud
son Sts Buffalo N Y
S emi free trial of your method
to: