Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 18, 1917, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
Torstaina lokak 18 p:nä 1917
No 4?
TOVERITAR
Ai3
OMiklnnaUiriimeslyy Astoriaisa Or Joka
aili lat Western Worknen Pub Co:a
aiataittainana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
1 monikerta 100 puoli vuotta 0c
CANADAAN
l vuosikerta $125 puoli Tuotta Iit
SUOMEEN
1 vuosikerta tl 50 puoli vuotta Mc
TOVERITAR
BOX 99 A STOR IA ORE
TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
Orjan of the Pinnisti VVorking Wonen In
Aneiica Published cvery Tuesday by Th
VVistern Worfcmcn'j Publishing Co
Älvertising raies 50c per inch per lnsertson
Huoneusto sijaitsee lOnen j Duaoa
tijen kulmassa Puhelin 365
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumilta kerran
Imailmoituksista $100 ensimiijeltS tuu
milla ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta lii
' SUBSCRIPTION KATES
IN THE UNITED STATES:
One year $100 6 moniin 60c
IN CANADA :
One ycr $125 6 months 75c
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 monttu 80c
tatered u seconrl-class matter Jtily ItUh
Utl at the Post Office at Asteria Orteon
'mdrr the Act of March 3rd 1870
TOIMITUS: '
Selma Jokela-McCone
15S9 E 16th St Portland Ore
Toverittaren tilaa jaluettelo osottaa
suraavaa:
Uusia 97
Uudistuksia 61
Katkennut 149
LUO KKATAISTELU-
HOQUIAM VVASH
Joa minä taas vähiin pakisen tääl
tä kaiken kiireen lomassa Ukko
Yli jumala pf ole ollut tätä aikaa ol
lenkaan pahalla tuulella koska on
suosinut meitä täällä niin kauniilla
ilmalla on aurinko paistellut aivan
Min keski kesällä
Osaston ompeluseuralla oli kokous
tämän kuun neljäs päivä jossa muun
muassa päätettiin pitää iltamat nm
ptfluseuran varojen kartuttamiseksi
HUmat pidetään lauvantaina tämän
lokakuun 27 päivä
Ohjelma sinne koetetaan saada
niin hauska ja monipuolinen kuin on
mahdollisia Näytöskappale ja kaik
Ium muuta mukavaa Samassa tl
1ai:Ui tulessa arvotaan se kaunis pöy
täliina 1a vielä lopuksi tanssitaankin
jos aikaa riittää Siis pitäkääpä mie
'MsRänne tämä edellämainittu ilta
Tilelin liinla iltamaan on ainoastaan
2!i senttiä etukäteen sekä ovella
Mrs Sandra Kari palasi onnellisesti
t:ilcasin Saksan matkaltaan ja toi
mukanaan terveen pojan Ainolle pik
ku velien Siis onneksi olkoon pikku
miehelle! Kasvakoon ja varttukoon
hänestä kunnon taistelija punalipun
juurelle
Viime sunnuntai-iltana näyteltiin
täällä kappale "Valapalto" K n ky
kene kappalei I arvostelemaan enem
pi kuin näyttelijöitäkään mutta y
laensä kappale on katsomisen arvoi
nen ja näytteleminenkin suiui hyvin
Yleisö näytti olevan tyytyväinen nä
kemiinsä Viimeaikoina ovat täällä lapset ja
jotkut aikuisetkin sairastelleet jon
kunlaista valsatautia Ei liene sil
lien juuri keliiän kuollut Lääkärien
Inisunnou mukaan johtuu se huo
oala vedestä ja liian raaoista hedel
mistä joita lapset varsinkin tahto
vat syödä välisiä liian paljon Siis
olkia äidit varovaisia pienokaislenne
ruokkimisessa
Tervehdän toveruudella
MARIA
DAISYTOVVN PA
Vaikka kuinka tarkkaan katsoi-d
im täältä Daisytovnista ei näy kos
ka in mitään kirjotuksi niinkuin ei
täillä elämää olisikaan
Onhan täällä Toverittarella kirjeen
vaihtaja vaan en tiedä mikä on vika
— Luulisi melkein että täällä aivan
nukulaan
Tänne perustettiin ompeluseura vii
me keväänä ja iltamia on pidetty
kahdetkin tämän kesän aikana vaik
ka ei niistä olekaan nniiliuaUe huu
dettu Osaston hommat on olleet hiljasem
pia näin kesän aikana Ehkä siihen
on ollut syynä haalin pienuuskin
vaan kumminkin täällä vielä suuria
meinataan Kuukausi takaperin alo
tettiin haalia korjaamaan uuteen a
jatmuikaisempaan kuntoon joten jo
kainen voi ottaa osaa kykyjensä mu
kaan kun saadaan suuremmat tilat
Sitte niistä suurista Ompeluseuran
myyjäisistä piti sanoa että ne tulee
olemaan ensikutissa Päivää ei ole
vielä määrätty siitä ihnotetaan tuon
nempana Kaikkia naisia kehotetaan valmista
maan työnsä siihen mennessä Ja
miehet pankaa muistiinne että oh
jaatte silloin töppöset haalia kohti
ja tulette katkomaan mitä me naiset
olemme saaneet aikaan sillä semmoi
sia käsitöitä kun nyt tulee olemaan
ei ole vielä koskaan ollut niin aina
kin vanhemmat vakuuttavat Ei muu
ta kuin hauskaa syksyä Toveruudel
la S J
COPPER CITY MICH
Syksyinen tervehdys Toverittaren
lukijakunnalle Täältä niin hiljaisesta
paikasta kuu on tämä kupnrikylä
Täällä ei ole mitään työläisillä yh
teispyrinnöitä Eletään hiljaisuudes
sa kuin enne vanhaan kirkossa
Täällä ei ole sitte jälkeen kupari
saaren lakon ollut mitään hommaa
työläisten kpsken josta voisi mainita
Paikkakunnalle on tullut uusia a
sukkaita paljon joka osottaa että on
työtä miehillä kun väkiluku kasvaa
ja on samalla pois muuttanut joitain
perheitä nim Mrs Branny meni
maalle Minnesotaan 3 lapsensa kans
sa Mies jäi vanhemman tyttären
kanssa tänne hetkeksi työhön Mrs
Maria Jääskeläinen on tullut miehen
sä luo 5 lapsensa kanssa Suomesta
Hän on ollut siellä jonkun vuoden
miehensä tuli jo talvella
John Matkala loukkasi jalkansa ja
kätensä kaivannossa jonka tähden
joutuu jonkun viikon olemaan kotona
Meille on jo tulossa tänne se kyl
mä talvi: lehti jo on valjennut puissa
ja osa pudonnut alas ja luonto on ko
vin ikävän näköinen
Täällä ei ole kesää kuin noin 3
kuuta ja talvea on 9 kuuta Kyllä se
kysyy polttoaineita jotka on niin
kovin kalliita ja joka laji on niin
kovin noussut että se aivan nään
nyttää köyhän kansan
Minä toivoisin että olisi useammin
kiriotuksia Toverittaressa täältä ku
parisaareltakin kun niin harvoin nä
kee ihmeekseen joskus vain
Lämmin tervehdys Toverittaren i
soille ja pienille lukijoille EUKKO
DETROIT MICH
Eiköhän tätä vaitioloa jo lopeteta
siskot hyvät ainahan sitä näinkin
suuresta kylästä jotakin kertomista
liiylyy tähän meidän oinaan lehteen
ja nyt taas kun alkaa oikein se talvi
kurssi
Ompeluseurakin on jo herännyt ja
nyt siis valitaan Toverittarelle oikein
virallinen kirjeenvaihtaja mutta saa
han sitä näin ei-virallisetlln ajatuk
sensa piirtää kun olen kuullut että
jokainen tykkäisi Toverilnrta parem
min tilata kun olisi paikkakunnalta
aina jotakin uutisia ja kyllä minäkin
aina heti vilkasen lehden läpi etlä
onko täälläpäin mitään mutia en
seutähden ole tilaamalta Tilaan si
tä niin kauvan kuin suinkin dollari
pussissani löytyy ja tykkään myöskin
lukea sitä ja varmasti jokaisen ky
nästä yhtä paljon lähtee kuin minun
kin niin tehdään kukin parhaamme
ja kirjotetaan aina joskus
Tulee taas se pitkä ja kylmä talvi
oikein jo kylmä väristys käy läpi ruu
miin ajatellessa lämpöaineiden hin
toja ja kun niitä ei tahdo saada vielä
rahallakaan Entäs sitten ruokata
vara kun kaikki on niin kallista (ai
nakin täällä Detroitissa) että pienel
täkin perheeltä menee rahat ia kuk
karo puhumaltakaan suurista per
heistä joissa varmasti saa perheen
äiti katsoa niihin sentin pistää
Koko maailman työläiset liitty
käämme yhteen Ja poistakaamme nä
mä kuriat epäkohdat että ei työn
sankarit tarvitseisi epätoivoon nään
tyä Toveruudella TVöLÄISÄITI
VVEED CAL
Jospa näin illan rattoisuudeksi piir
telisin laas vähäsen Toverittaren pais
toilla Ja tervehtäisin taas Toverit
taren laajaa lukijakuntaa sekä laa
jaa toveripiiriä yli koko Amerikan
Niin enpä tiedä täältä kertoa juuri
paljon mitään sillä kun ei missään
käy niin ei paljon mitään tiedä Mis
sä huvikseni tapaan kävellä on se
asema paikalla siellä sitä sattuu nä
kemään jos jotakin Nimittäin näitä
sotaan innostuneita nuoria miehiä
joita olikin noin 200 vaiheilla val
miina lähtemään- harjoitusleirille
Tämä oli jo neljäs ryhmä nuoria mie
hiä täältä Heille annettiin päiväl
linen junan odottaissa asemalla Tor
visoittokunta soitteli raikkaita säve
liä ja ihmiset huusivat että kuului
monen mailin pääluin Ei todella voi
muuta kulu ihmetellä tämän mailman
nurinkurisuutta
-Suuri tulipalo raivosi viidettä päi
vää vasten illalla vieden puoli kau
punkia mennessään kahden tunnin si
sällä En ole koskaan nähnyt niin
hurjaa näkyä Ihmiset kantoivat huo
nekaluja minkä ehtivät ja palosam
niutusvälineillä ei ollut mitään virkaa
ei autlnmit muu kuin antaa palaa
vain Komppaniani sanfmutu&väli
neet ehkäisivät valkean levenemästä
toiseen päähän kaupunkia Monta
perhettä sai viettää yönsä paljaan
taivaan alla Ja mikä oli ikävintä
oli se kun kaksi miestä paloi niin
ettei ollut jälellä muuta kuin hiilty
neitä luunpalasia ja epäillään että
vielä useampiakin on saman kohta
lon uhreina
Niin tämä elämä ei ole kuin tais
telua työläiselle silloin juuri kuin
häntä on kohtaamassa valoisampi tu
levaisuus silloin se häneltä yhtäk
kiä riistetään pois niin kävi minulle
kin sillä menetin hyvän paikkani tu
lipalon kautta
Olen hyvin pahoillani siitä että Selma-täti
on sairauden tähden pakoitet
tu eroamaan toimestaan Olen koko
ajan seurannut Toveritarta ja täytyy
sanoa että se on ollut sisältörikkain
Selma-tädin ollessa ohjaksissa josta
hänelle kiitos että on niin uutterasti
väsymättä näinkin kauvan toiminut
Tvöläisäidit ja -siskot te jokainen
tiedätte velvolisuutenne ja se on tila
ta Toveritar jokaiseen kotiin sillä il
man sitä olette kuin unissa kävijöitä
Kannattakaa siis omaa lehteänne ti
laamalla se itsellenne ja näyttäkääm
me että me voimme pian kohottaa sen
tilaajamääräu tuohon toivottuun kym
meneen tuhanteen
Toveruudella HELMt LAINE
laisiin lehden
BUFFALO N Y
Liika väsymys ja ajan puute on
estänyt pilkään aikaan piirtämästä
riviä Toverilareen joten useat tiedot
joila näette on jo vanhoja
Osastomme toiminta alkaa meillä
olla jo entisessä hyvässä kunnossa
kesän jälkeen On pidetty iltamia jo
parisen tänä syksynä Toinen oli
näylösillama jossa esitettiin "Etuvar
tiotaistelu" tuvan täyteiselle yleisölle
Kuukausi eli työkokoukset on pi
detty entisinä aikoina nim 1 ja 3
sunnuntai joissa on m m päätetty
muistut laa rästissä olevia jäseniä
maksujen laiminlyömisestä vaikka tä
nä aikana sa tulisi olla jokaisen täy
sin ajattelevan pyhä velvollisuus suo
ritlaa maksunsa ilman huomautuksia
Meidän työmme ei ole sitä mitä sen
tulisi olla jos ensin meidät on vetä
mällä saatu yhtymään jäseniksi osas
toon ja sitten on puisteltava liiasta
suorittamaan maksut ja verot kuten
meillä vielä näkyy olevan On meillä
sentään hyviäkin puolia luovutettiin
paikallisen aRitatsionin hyväksi ?20
sekä Työn päivänä levitettiin ainoaa
paikkakuntamme työväenlehteä "New
Ane'a" 250 kpl Jääden toiset 250
erään osastomme jäsenen asuntoon
siksi eltei kultaan niitä levittänyt
vaikka lukijoita olisi ollut kyllin ka
dulla Työn päivänä vietetyt kenttäjuhlat
onnistuivat hyvin osanoton puolesta
Ensikerran näin tässämaassa niin
suuren osanoton työväen juhliin
Ensimäinen ohjelmakokous tiiliä
syksynä oli syysk (?) p Ohjelma
suoritettiin entiseen tuttuun tapaan
vaan lläyhääjää ei kuulunut Meille
piti syntyä edistys- eli kehitys seura
jonka tarkotus olisi ottaa ohjelmako
kouksien paikka ja oli siihen valittu
komiteakin vaan pelkään että se
träiiiaja hosutaan
Täten julistetaan hakukolpoisten
toverien haettavaksi toimittajan paik
ka Amerikan suomalaisten sosialis
tien naisten lehdessä Toverittaressa
Hakijalta vaaditaan ennen kaikkea
kunnollista sosialismin tuntemusta
sekä kykyä kirjotella sosialistisen
mailmankatsomiiksen valossa helppo
tajuisia kirjotuksia Hakijaksi kel
paa mies ylitä hyvin kuin nainenkin
kunhan vain voi esittää näytteen
kykeneväisyydetään tehtävään ja on
kuulunut vähintäin vuoden S S Jär
jestöön Englanninkielen taito on
välttämätön
Hakemukset ja palkkavaatimukset
ovat lähetettävät ennen marraskuun
2 päivää Toverin johtokunnalle joka
antaa lähempiä tietoja niitä halua
ville sitä ennenkin Toimeen on as
tuttava heti kutsun saatua
TOVERIN JOHTOKUNTA
Box 90 Astoria Ore
kuoli synnytystuskiinsa Toivottava
se ei ole kuolemaan mutta kun meil
lä on ennenkin käynyt samoin nim
voimisteluseuran kanssa sekä puhuja
että lauluseura juuri ilmoille päästyä
nukkuivat "Herran rauhaan"
Muuten jos mainittu seura ei synny
pidetään olijelmakokoukset ennallaan
nim joka neljäs sunnuntai klo 4 Ja
toivon että niihin otetaan joukolla
osaa niin ohjelmassa kuin kuulemises
sakin Näytelmäseura on päättänyt näy
tellä "Karjalan kannaksella" 20 p lo
kak Kappale on katsomisen arvoi
nen kauniine lauluineen Luulen että
se tullaan näyttämään La Touraine
haalilla Muistakaa buffalolaiset pi
tää mielessänne
Tov J Oikemus oli meille puhu
massa syysk 27 28 ja 30 päivinä
Ensiniäisen illan aineena-oli Imperia
listista toimintaa eli juonittelua toi
sena iltana en ollut tilaisuudessa kuu
lemaan sunnuntai-illan aineena oli
joukkoliike joukkovoimana Puhe oli
selväpiirteistä sekä opettavaista mo
lempina iltoina Mikä on ikävintä et
tä el mielle ollut ennen annettu mi
tään tietoa puhujan saapumisesta
ennenkuin näimme Raivaajasta ja
silloin oli liian myöhä järjestää tilai
suutta ja levittää tietoa niille jotka
eivät seuraa lehteä Kuulijoita oli
kaikissa tilaisuuksissa vähän sunnun
taina 38 henkeä Meillä ei olo haalia
aina saatavissa ja silläkin syystä oli
si saatava tieto noin viikkoa ennen
puhujan saapumista ettei huoli mennä
yksityisten asuntoihin kuten nyt toi
sena iltana täytyi tehdä
Häitänsä viettivät osastomme moni
votuinen jäsen Julius Tapper ja Elina
Rutanen syysk 29 p:nä osaston haa
lilla Juhlat oli komeat — siellä sai
noin 200 henkeä kiivttää hyväkseen
Tapperin vieraanvaraisuutta josta
hän on hyvin tunetlu meille Buffalo
laisille Kaipauksia on paljon vaan suurin
kaipaus on minulla ja kai muillakin
ompeluseuran alkaminen Olen odo
tellut jo kauvan että kai sitä joku
torstai-ilta taas istutaan joukolla neu
la kourassa Onhan se niin kodikasta
soittaa suuta käsityön ääressä kahvia
odotellessa ja kai se pian tapahtuukin
ja silloin kaikille naisillemme neula
suoraksi kuten on tehty muinakin tal
vina M L
NEW YORK N Y
Olen koko kesän seurannut tark
kaan Toveritarta toivolla näkeväni
jonkun kirjotuksen täältä suuresta
nais-maailmasta Ikävä kyllä näin
suuresta naiskylästä kuin on tämä
Smir-Nevv York ei ' näy olevan mi
tään sanomisia nu isillä oman leh
tensä palstoilla Kyllä täällä sen
tään olisi paljonkin puhumista en
tiedä missä Toverittaren kirjeenvaih
taja inahtaa vielä levähtää kesäle
poaan ?
Toiset kesälomalaiset ovat jo tul
leet ja juhlineet sitä suurta histo
riallista juhlaa jota vietimme täällä
syysk 29 — 30 ii : nii Silloin nim avat
tiin New Yorkin suomalaisille työläi
sille sellainen koti viidennellä ave
nuella jonka vertaista ei vielä löydy
tältä mantereelta Tämä on todella