Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 18, 1917, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    _NoL42 Torstaina lokak 18 p:nä 1917 SIVU KOLME
viljaa poltettiin Sotaa kesti vii- keus ottaa itsellensä valtiovaimo epävarma ja sopivat nuorten ra- askareet ovat niin kovin uuvut-
si vuotta ja päättyi se vasta sit- joka sellaisen haluaa Ne jotka kastajiensa kanssa siten että he tavat ja kuolettavat Amerikassa
ten kun kummankin saaren mies- pitivät vanhat kristilliset tavat rupeavat valtiovaimoiksi Nämä ja Englannissa
väki oli melkein sukupuuttoon pyhinä kyllä vastustivat tätä nuoret naiset olivat alentuneet Aineellisesti saaren väestö edis-
hävitetty eikä kumpikaan enään mutta he olivat voimattomat e- niin epänormaalisiksi etteivät tyi Ihmiset sodan jälkeen oli-
kyennyt sotaa jatkamaan nemmistöä vastaan ja niin astui he välittäneet pitää miestä ym- vat yleensä rikastuneet' suurem-
Kun sota oli päättynyt ei täi- uusi laki voimaan pärillään alituisesti riitelemässä massa määrässä kuin ahnainkaan
lä saarella ollut jälellä ainoata- Ile laativat lain joka esti jo- heidän kanssaan ja komentamas- voi ennen unelmoida Uusia kek
kaan lähetyssaarnaajaa eikä nuti- kaisen työkykyisen ihmisen lais- sa heidän lapsiaan sintöjä oli tehty ja heidän kone
takaan europalaisia Mutta toi- kotrelemasta tehden mahdotto- Vanhin ammattiala mailmassa teollisuutensa oli todella ihmeel
sella saarella oli jälellä pieni ryh- maksi sen että joku voisi elää kukoisti tälläkin saarella yleises- Mnen ja tuottava ja heidän ilma
mä kauppiaita ja yksi lähetys- vaan sillä että omistaa jotain ti ennen sotaa mutta tämä vai- laivansa ja lentokoneensa ovat
saarnaaja ja siksi oli sen saaren omaisuutta ja laki määräsi myös- tiovaimolaki poisti sen kokonaan paremmat kuin meidän
tavat kauan aikaa paljon erilaiset kin että jokaisella saaren asuk- joten ei koko saarella löytynyt Saaren väestö koneittensa a
tämän saaren asukasten tavoista kaalia tulee olla kaikki mitä hän ainoatakaan naista joka myi ruu- vulla tuotti niin paljon elintarpei
Neljäkymmentä vuotta sodan jäi- tarvitsee mikäli valtakunnan va- mistään Kai se johtunee siitä ta että hallitus on kehoittanut
keen olivat kumpikin saari olleet rat siihen riittävät että naisten luonne kaipaa rak- kansaa käyttämään enemmän ruo
kokonaan muusta mailmasta eris- Mies joka on luonnostaan vai- kautta ja lapsia enemmän kuin kaa ja muita tarpeita ja asumaan
tettynä loitushaluinen pian huomasi sen mitään muuta mailmassa ja ha- paremmissa huoneissa että voi-
valtiovaimolain edullisuuden ja luavat lapsensa syntvvän roman- täisiin käyttää kaikki mitä tuo-
1 aha saarella missä olimme ]1V vaksvj sen täydellisesti ja ai- tiilisen rakkauden hedelminä tetaan Sillä maassa oli laki että
ryhtyi kansa elamaan ilman eng- noat jälellä olevat vastustajat oli- Valtiovaimolaki teki sen mah- kauan kuin saarella voidaan
lantilaisia jumalan valitsemia ope vat najmjsjssa olevat kristilliset elolliseksi että lähes jokaisella jokin tavara kaikki käyttää ei si
tuslapsia Lähes kaikkt nuoret vaimoti naisella oli tilaisuus omistaa oma tä saa lähettää ulos maasta
miehet oli tapettu soaassa ja Laki määräsi että miehen joka koti ja synnvttää ia hoitaa lan- Heillä on ainoastaan yksi huo
sen ajan avioliittolakien mukaan ottaa itseilensä vaiti0vaimon tu- sia ja olla 'heidän seurassaan H Ile pelkäävät: että kristityitä
jotka olivat samanlaiset -kum lee e(eneen e]aa kristillisen vai- Naisilla oli keskimäärin viisi las- lähetyssaarnaajia voi osua maa
Lnglannissa ja xnctysvauoissa mollsa ja tämän lasten kanssa ja ta kullakin jotka perivät äitinsä han ja meidän täytyi vakuuttaa
enin osa nuorista naisista oh es- saa käydä tapaamassa valtiovai- nimen heille ettemme ole lähestyssaar
tetty ikuisesti pääsemästä osal- moansa :a iapsjaan anoastaan TT ' naajia emmekä aijo saarnata heil
lisiksi romantillsesta rakkaudes- h- kutsuma'naan- Miehellä ei l?e al?iv?t amerik?laisen le koko ajalla kun olemme saa
ta ja äitiyden losta - mutta 0„ oikeukgia valtiovai koulujärjestelmän periaatteet re„a
heillä oh yleinen äänioikeus monsa kotona siten hän vo kaikkien ya ltovaimojen ja äitien
Ne muutamat nuoret miehet asua kristitvn vaimonsa kanssa yllaPltamseksi joten ei yksikään Toisel]a saarella säilyi kristilli-
iliiLa iiiaavaa u j r UlICllCl [Jldll cllKUIVa1 Ullaa lLSCl" X ' 1 f llf ff" 1 'f tavat ja onua nui juivnii
avioliittoon ja asettuivat elämään iensä valtiovaimoja Luonnolli- isastaan- Amit paattiin noita- elkäjsyoppja 20 vuotta jälkeen
i- i = „x = _i= „„m„„ ' maan omia lapsiaan aivan sa- V -aus
Koueiamaaiisu juucu mmiun sestI KOOKKaimmat ia VOimaK- i ri i souan Luyaia syiiiyi' muu ja
1 i „„„ T„o J moin kuin veronmaksajat Yhdys- _ i i' ii: i_n„ _
lan sääntöjen mukaan vat valtiovaimot itsellensä Nai- valloissa palkkaavat kouluopetta- puutt00„ Mutta 8itten 'Terni
Kaikki asiat olisi ollut aivan set myöskin suosivat enemmän JT:°FnV lnnnitnnpnirn Iin nisti saaren" radikaaliset naiset!
hvvin jos ei olisi ollut niin pai- niitä miehiä jotka olivat luon- fman "e 11 'Is '' menivät sinnekin ja perustivat o
jcm yksinäisiä naisia jotka näki- teeltaan hellempiä hyväsydämi- m1 '"jtH vitnv iinnnt mul epämoraalisen epäkristilli
vät elämänsä kuluvan vanhaa- siä rehellisiä ja vilpittömiä Tyh- f ™ uolfkivat äiti m SC" iäriestelmänsä sinnek!n- „
piikuutta kohden ja alkoivat ka- jäntoimittajat laiskottelijat ja kalastavat jd ruokkivat aitilinnut Kun kristllinen moraali alkot
pinoida He olivat myöskin e- fyysillisesti heikot eivät saaneet J%P°'f1!a ivlI Pi fsms „„! hävitä Ja yksityisomistusoikeus
ipmmistönä maansa äänioikeu- vaimoa ollenkaan nTa k}a' ef tana "usl poistettiin alkoi tämänkin saaren
telusta väestöstä joten heille ei „ järjestelmä naviuanyt isyyuen asujamist0 rikastua ja vaurastua
S t ollenkaan vaikeata päästä Tietysti siellä oli joitakin nai- vastuuna asuu ta Evatka maallisesti ja lapsen lllku li
out t ojienhddii 'La i sakin otka 0ivat pahan luon- het pyrkineet hallitsemaan naita t
hailn"-UiS"n y°'hn- toisia ja ruumiillisesti viallisia valtiokoteja äidit hallitsivat yk- Sa vSävälliset välit vallitsevat
Nailla äänestävillä amazooneil- riidanhahlsa moraallisesti sin Miehet näyttivät suhtautu- nvt Se kalKlei saaren välillä
LToSf äSSlIisesti niSfs! heikko'a- Mla näilä "aisila VÄ f1" kaikki'?lapsiiU ja ? kaÄerki Tf&SSSt siihen
S nmär ? oh v w ™ oH vähän lapsia- f"1" kehtt-V Jokseenkll?sama"- ettei enään koskaan tule sytty-
n li MSsä "e vai- Kymmenen vuoden kuluttua lanen tapa kuin on meidän par- gotaa näic]en kang -en y-
maksi Mika hyvänsä se vai y yäestö kasvanut enti tiopoikahikkeemme Miehet voi- „„ { t ät ä j
kuun olikin niin teki se heidät lukuuns:l) ja kasvava sllku tiin nähdä kävelyllä 20 tai 30 po- Sseen? He ovat
voimallisiksi ja he perustivat yh- voimakkaampi) terveeni- jan kanssa ja puhellen heille ja tdd S Xsen vhteiskun-
teskunnalhsen teollisen ja us- K elamänhahlisempi kuin sen opettaen heitä aivan kuin partio- ESärSeS tar-
konnolhsen järjestelmän jolle ei aaJren v-estö oH koskaan ennen poikicn johtaja puhelee johdetta- jajarjcstciman m
löydy vertaa koko mailmasta o]h)t villeen Nämä miehet ovat yhtä Lcl-
Sti„kÄ%vUesÄ Mutta ylevä kristillinen avio- ylpeitä toisten miesten pojista KUVIA KIRJAVASTA
n W nnnnret nanemaan "kin- liittolaitos oli saanut ankaranko- kuin he ovat omstaankin IHMISELÄMÄSTÄ
olivat oppineet panemaan kan kristitty perhe missä Saaren naiset sentään vielä o- ltllVIlöLiLiAlHADIA
tSkiSkanL lvalS: Älie vaimea' a lastensa vat enemmän kiintyneet omiin
?et noSÄ enemmfstö pää- kanssa ilta illan ja sunnuntai lapsiinsa kuin toisten lapsiin ja T- -a ]uvia tocleIlisesC4
Sän°"S!r sunnuntain jälkeen oli hävinnyt se on ainoa ja o™ ff
iprh1 n::n niion kuin miehiä ia ainaiseksi entises a kristillisestä avioliitos k eiamaklll ivun tama nykyi-
tietvsti he Pve vät "StSn joka? Kun miehillä ei ollut mitään ta mta me siellä tapasimme sel(ä kirjottajaIta katkeaa voi
e n Ualeissa vataa valtiovaimojensa yh ja Kristityt vaimot olivat jo lähes sitä :okl1 toinen jatkaa
Ensiksi kyllä yritettiin elää kun nämä vaimot saivat elatuk- kaikki kuolleet silloin kun me
kristilliseen tapaan Miehet hoi- e"sa suoraan valtiolta ei heillä jouduimme saarelle ja tytöt k e - kltkeraa pettymys-
vat valHollisSiateoaas X TÄÄt tä se Johdosta ettei PL?y
hstLaan " Kkäämn" pute "Miehet edelleenkin olivat kris- aitaa omaa ja lastensa jcoh taloa =-
kutomaan' kankaita kaivamaan tigen avio t= ja ko en miehen vana „ He - 1
metalleja y m raskaisiin töihin k7a komensivat kristitvitä ai- k ha miehiltä yhteisesti valtion tyisin armeijaan vapaaehtoisena
He dän patriotismiinsa vedottiin kin ja komensivii Kribiuvud vcu K!'V mutta va mon e anna siihen
i i -4 i„ti ninntiimnn mnaan lotka olivat heidän ela- välityksellä ja he olivat niin paa- lulllla -r„:„„„ iMm
J1 k'Ch Älf He S tettävinään kristitty vaimo saa- tuneita että halusivat että mie- suostumustaan lo von kum
maansa hyväksi He teknatkin catuk'ensa mihensä työstä hensä tulee aina heidän luoksen- minkin etta arpa lankeaa koh
nim mutta he asyivat raata- ' „a-n tn5bn„ to- dalleni seuraavassa arvan-nos-
rakkautta rakasta- si ""'H V ä" "
maan
i-non i-as trrn rjiivaMii- j '
iiivnn imit i " _t _ Äiii" :„„nUn-- rauha iusm
Toinen osa kovhain farmille oli näille epänormaalisille olioille (jatkoa ku)IlclIa 8ivuiia)
Naiset pitivät kokouksia ja Valtiovainiolla oli elämänikui- vastenmielinen —
päättivät että jokaisella naisella nen eläke suoraan valtiolta Koko saare la ci ollut ole"las- WM mi i il tl 1 IIII IHI M
u W olin Akastaia ioka vaan Kun nämä uudet olosuhteet sakaan vanhoja poikia ja yanho a ?Wvv YORKIN SUOM NAISTEN
k Sene LeiSll£i voit- olivat vallinneet noin kahdeksan- piikoja eikä llvelijattana s ha $ QSUUSKOTI
Hmaan He kvllä säilyttivät toisia vuotta alkoivat tytöt kiel- naiset olivat oppineet tekemään JJA PAIKANVXLITYsTOlMISTO +
HUtill -en avioliiton entisellään tävtyä rupeamasta kristityiksi työnsä kooperatiivisesti joka + 241 Unox Ave & 122 St
m n ftät S onka nu vaimoiksi syystä että heidän ela- seikka teki kaikoUty ot ke- Tffofit 813 Mornnp e
kaan jokaisella miehellä on oi- tuksensa sen kautta oh kovin vyeksi ja mellyttaNakM jotka H-I