Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 09, 1917, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina lokak 9 p:nä 1917
No 41
yhden askeleen kahdesta kollectivis
mia kohden Toinen askel olisi se
että kaupunki ottaisi haltuunsa myös
kin tuotantopuolen silloin meillä oli
si täydellinen kollectivismi kalastus
tuotannossa ja sen kautta individua
lismi olisi kokonaan poistettu Sil
loin olisi sosialistien unelma toteu
tunut "Eikö ole kummallista se että em
me kuule protesteja sitä vastaan että
yksityisten etuja ja yksityisomaisuut
ta tuhotaan? Ei pidetä joukkokoko
uksia missä hyväksyttäisiin ponsia
ajan sosialistisia virtauksia vastaan
ja leimattaisiin ne epämoraalisiksi ja
perustuslakivastaisiksi Kalakauppi
aat mahdollisesti joiden etua on lou
kattu tulevat jotain sanomaan mutta
he eivät saa kuulijoita oman piirinsä
ulkopuolelta
"Tätä radikaalista askelta ei olisi
voitu ottaa kolme vuotta sitten Ylei
nen mielipide olisi ollut valtavasti si
tä vastaan siliä se olisi pidetty vaa
rallisena esimerkkinä Jos Portlandin
kaupunki voi perustaa kalakauppoja
niin miksikä ei myöskin yhtä hyvällä
syyllä leipomoita ja sekatavarakaup
poja ja maidonvälityslaitöksia ja liha
kauppoja — ja kaikki ilman voit
tojen kiskomista? Ja jos kaupunki
voi myödä ruokatavaraa miksikä ei
myöskin vaatetavaraa myöskin il
man voittojen kiskomista? Vähittäis
myynti olisi silloin pian rajoittunut
ainoastaan muutamanlaisten ylelli
syystavarat ja muutamien erikois
tarpeiden alalle
"Tietystikin syynä siihen että näin
radikaalinen muutos on voinut tapah
tua mielipiteissämme on sota-aika
eikä se ole vähimmässäkään mää
rässä loukannut satavuotisia käsittei
tämme individualismista Meitä ke
llotettiin — tai sanoisimmeko että
meidän käskettiin — säästää lihaa
syömällä lihan asemasta kalaa Ky
syntä kalalle kasvoi ja tuo kaikkialla
läsnäoleva tuotannon ja kysynnän
laki astui esiin ja johdatti nostamaan
tavaran hinnan Oikeuden peruskä
sitteet alkoivat toimia ja niiden toi
minta alkoi tuntua lähes ylitä pian
kuin tuotannon ja kysynnän lain toi
minta Yksityisoikeudet (jos otamme
huomioon että kala-trustillakin on
joitakin oikeuksia) täytyy uhrata ylei
sen edun hyväksi
"Olettakaamme että tämä kaupun
gin lihakauppa tulee jatkuvasti toi
mimaan ilman häiritsemistä kunnes
se on oleutunut pysyväiseksi ja olet
takaamme että joku toinen trusti sa
maan tapaan kuin nykyajan trustit
yleensä yrittää kohottaa hinnat niin
korkealle kuin kestää Eikö silloin
kansa täydellisesti hyväksy sitä että
kaupungin hallitus ottaa haltuunsa
näiden tarveaincitten myönnln jos se
osottautuu käytännölliseksi samoin
kuin yleisö nyt liyväksyy kaupungin
'kalakaupan?
"Mutta ettemme menisi tosiasioi
den ulkopuolelle mielikuvitusten
mailinaan puhukaamme vaan kala
kaupasta joka myy kalaa ilman voi
ton kiskomista Tuleeko kansa tyyty
mään siihen että ryhdytään jälleen
yksityisten kaupoista ostamaan so
dan ioputtua? Eikö ole luonnollinen
asia että kun kansa on kerran luo
nut yhteismonopoolin kaupassa että
se tulee vaatimaan sen jatkamista
-valui uiseiia laitoksena yhteiseksi hy
väksi? Jos yliteismonopooli ruokata
varan myynnissä on oikeutettua so
dan aikana niin miksikä ei myöskin
rauhan aikana?"
Tämä toimituskirjoitus se oli joka
sai minut niin innostumaan että heti
lähdin etsimään tuon kaupungin kala
myvmälän Löysin sen mutta mieleni
kiivi viillän nyrpeiiksi siitä hajusta
mikä siellä oli Kala mitä siellä myy
tiin oli vanhaa jäistä sulatettua va
rastoissa seisonutta Ja toinen seik
ka joka pani minut epäilemään koko
homman "sosialiKtisuutta" oli se että
tuota kalamyymälää runnaa ei kau
punki vaan n k ilmottajain klubi
Katselin hinnat menin sitten pitkin
Yanihill katua katsellen kalojen hin
toja monessa siistissä kalamyymäläs
sä missä myydään tuoretta kalaa
niinkin tuoretta että kalat vielä suu
taan aukovat kaupan tiskillä Näin
että hinnat olivat jokseenkin samat
kuin "kaupungin myymälässäkin" Kä
vin kierroksen useamman kerran ja
vertailin hintoja Ja kun olin asian
ympäri ajatellut tulin siihen käsi
tykseen että tuo homma on humpuu
kia Ei se puoli ole humpuukia että
sosialistisia periaatteita käytäntöön
pannaan mutta se seikka tässä on
humpuukia että yleisän sosialistisia
mielipiteitä käytetään keppihevosena
— herra ties millin tarkotukseen Ko
keileeko ilmottajain klubi tällä keino
ja miten yleisöä voi parhaiten nenäs
tä vetää?
Kaupunki ei kuulu voivan ottaa ka
lakauppaa kokonaan huostaansa en
nenkuin se säätää sellaisen lain jon
ka nojalla se voi tämän askeleen ot
taa Miksikäs ei yleisö tämän kau
pungin väestö voisi nyt ruveta vaati
maan että tuosta kaupasta tehtäisiin
oikein todellinen kunnan kalakauppa
jossa todella myytäisiin tuoretta ka
laa kustannushinnoilla Yleinen mie
lipide on siihen valmis kunhan olisi
vaan asianajajia ja käytäntöön pani
joita "Sommen taistelua" näytellään liik
kuvissa kuvissa Kävin tuota minä
kin katsomassa Vaikkakin näytteillä
on vaan parhaimmat kuvat mitä so
dasta voidaan näyttää suosiollisem
man mielialan aikaan saamiseksi niin
sittenkin kuvaa se nykyajan sodan
kauheuden siksi että se osottaa
miten suuremmoisesti sitä käydään
miten täydelliset kuinka satumaisen
voimalliset ovat nykyajan murha
aseet ja keinot Jo pitäisi sen panna
jokaisen ajattelevan ihmisen toivo
maan ja toimimaan siten että tämä
sota olisi viimeinen sota mailmassa
sillä jos vielä tätä taitoa edelleen
kehitetään niin seuraavalla kertaa
kun sodan tuli irti pääsisi hävittäisi
se jo tykkänään koko mailman Mut
ta niinhän sitä jo sanovat hallitsijat
ja kapitalistitkin että tästä sodasta
syntyy sosialistinen aikakausi että
tämä sota on sen synnyttäjä ja kun
kerran se on syntynyt niin silloin
ovat sodat kuolleet ainaiseksi
AKKA
Monien esteiden takia en ole joutanut
sitä ennemmin tekemään
Ensiksi saan mainita että matkani
onnistui paremmin kuin olin toivo
nutkaan kun kerran pääsin matkani
alkuun Nyt olen jo paljon perempi
terveyteni puolesta niin kun en olisi
ollutkaan niin sairas kuten siellä to
dellisuudessa olin Voin jo hiljalleen
tehdä talous-askareeni Olen lääkä
rin hoidon alia ja toivon tulevani taas
sellaiseksi reippaaksi elämän halui
seksi ja toimintakykyiseksi edelleen
kin taistelemaan köyhälistön riveissä
että viimein voisimme voittaa itsel
lemme aseman joka poistaisi sellai
senkin olotilan jossa minäkin olin
viimeiset kuukaudet
Suurimmat kiitokseni saan lausua
niille henkilöille jotka tietämättäni
yllättivät minut lähtöpäiväni edelli
senä iltana tuoden mukanaan kaiken
laiset leivokset ja juomiset Myöa
kiitokset ja hyvästit monivuotisille
seuratovereilleni
MARY HILL
123 Adams ave E Detroit Mich
TUPAKAN POLTTA
JILLE PIIPPUUN
PANTAVAA
OE KALB 1LL
Onpa kulunut jo kauan aikaa kun
on näkynyt paikkakuntamme uutisia
Toverittaren palstoilla ja onhan sii
hen omat syynsäkin sillä täältä ei ole
paljon kirjoittamista sillä omepelu
seurakin ou nukkunut jo pian vuoden
ajan sikeää unta sillä meidän naiset
ovat ruvenneet laakereille lepäämään
Mutta nyt jo syksyn kylmä tuuli on
herätellyt ne ylös unestaan koskapa
ovat päättäneet ruveta miesten kans
sa kilpailemaan iltamien pidossa To
sin miehet ovat jo pitäneet iltamat
poikamiehet ja ukkomiehet mutta nyt
ovat päättäneet pitää naiset oikein
suuret ja hauskat iltamat Ne tulee
olemaan 27 ja 28 päivä tätä kuuta
Lauantai-illalla 27 on hauskat ohjelma-
ja tanssi-iltamat ja sunnuntaina
2S päivä näytellään kappale nimeltä
"Uhri" kolmessa näytöksessä Kum
panakin iltana alkaen kello 8 s s-o-saston
kaalilla ja kaikki naisten toi
mesta Eikö se jo riitä kerraksi
Ja olemme kuulleet kuiskeita että
kun saadaan nämä iltamat pidettyä
niin herätetään sitten se kuollut om
peluseurakin minä ainakin puolestani
toivon että riittäisi innostusta mei
dän naisten keskuudessa ettei se taas
jäisi siilien
Mutta nyt teille miehet sanon että
se on teidän vika jos ette muista saa
pua haalille silloin kun on naisten
iltamat ja auttaa tulojen puolesta
niitä iltamia niin naiset jo kyllääntyy
siihen etteivät herätä ompeluseuraa
Saapukaa siis joukolla niinä iltoina
haalille Varmasti tulette viihtymään
siellä sillä se on tiettyä että kun
naiset ou ohjaksissa niin siitä jotakin
tulee
Paikkakunnalle on saapunut keski
piirin 9: non aluejärjestön tupa-agitaattori
Lauri Brusila Hiin on pu
hunut haulilla jo kahtena iltana lau
antaina ja sunnuntaina ja tulee viipy
mään vielä keskuudessamme 7 päi
vään saakka Toivon vaan että hä
nen työnsä tuottaisi hedelmää
Avioliitto-lupakirjan ovat 0'taneet
Miss Saimi Vellanio ja Mike Wär
gren Toivotamme onnea ja taistelu
tarmoa yhteistä vihollistamme kapi
talismia vastaan
Piirsi toveruudella
IDA
Matkakertomukseni Grays-Harborilai-sille
Lähdettyäni Itotiulamistn YVhsh
syysk 10 V- matkani päämäärä ollen
lietroit Mieli lupasin tovereille ja
toverittarilleni kyhätä pienen palasen
"Toverittareen" kun saavun perille
"The Tobacco Leaf" niminen
julkaisu viime syysk 20 p nu
merossaan julkasee seuraavan
luettelon hintojen kohoamisesta:
"Mitä lähemmin tarkastaa ta
pahtumien kulkua vähittäismyyn
tiliikkeissä muissakin kuin tupak
kakaupoissa niin sitä selvemmin
tulee näkyviin se seikka että
tupakan hinnan kohottaminen ei
pitäisi olla vaikea tehtävä
"Kaikkien yleisesti käytettyjen
tarpeiden hinnat kohoavat ja
korkeammat hinnat yleensä mak
setaan miltei ilman nurisematta
"Ivory saippuaa joka ennen
sotaa maksoi 5 senttiä pala mak
saa nyt 7 senttiä pala
"Arrow kaulukset jotka ennen
maksoivat 25 senttiä kaksi kap
paletta maksavat nyt 20 senttiä
kappale Samoin Lion kauluk
set "Red Seal batterit jotka ennen
maksoivat 25 senttiä maksavat
nyt 35 senttiä
"Katso mille suunnalle hyvän
sä tutki mikä kauppa-ala tahan
sa ja saat nähdä että hinnat
ovat kaikkialla kohonneet mel
kein poikkeuksetta
"Tärkeä kohta tässä on se et
tä hintojen kohoaminen ei ole
nähtävästi häirinnyt kuluttajien
maltillisuutta
"Yhdeksän kuukautta sitten
Arrovv kauluksien hinta koho
tettiin 15 sentillä Yleisö maksoi
korkeamman hinnan mukisemat
ta Joku viikko sitten kohotet
tiin näiden kauluksien hintaa
taaskin että ne nyt maksavat
20 senttiä kappale Ja taaskin
ovat kaulusten käyttäjät mak
saneet hinnan niskoittelematta
"Joku päivä sen jälkeen koho
tettiin Lion kaulusten 'hinta
myöskin 20 senttiin kappaleelta
Niiniä hintojen korottamiset oli
vat yleiset Jokainen vähittäis
myyjä vaatii korotetun hinnan
kauluksista ja jokainen ostaja
sen maksaa
"Ja ennenkuin Arrovy kauluk
sien hinta nostettiin maksoi vä
hittäiskauppias niistä $110 tusi
nasta ja myi niitä 25 sentillä kak
si kappaletta saaden voittoa kol
me senttiä jokaisesta kaulukses
ta "Sitten kun hintaa nostettiin
15 sentillä maksoi vähittäiskattp
pias kauluksista $120 tusinasta
saaden voittoa viisi senttiä jo
kaisesta kauluksesta
"Ja kun hintaa taas nostettiin
20 senttiin kappaleesta maksoi
vähittäismyyjä niistä $130 sent
tiä tusinasta ja sai voittoa yh
deksän senttiä jokaisesta kauluk
sesta "On siis päivän selvä asia että
tukkukauppa ja tuotantohintojen
kohoaminen ei suinkaan ole ollut
vahingoksi vähittäismyyjille
vaan suureksi hyödyksi heille
"Siten ovat hinnat kohonneet
miesten rihkamatavara kaupois
sa ja lähes kaikilla muilla kauppa-aloilla
paitsi tupakkakaupas
sa Ennen sotaa sai vähittäis
myyjä kolme senttiä voittoa kau
luksesta Nyt hän saa yhdeksän
senttiä voittoa kauluksesta ja
yli sata prosenttia voittoa jokai
sesta muusta kaupattavasta"
Ja niin edelleen tämä tupakka
kauppiasten julkaisu agiteeraa
että koska miesten rihkamatava
rakaupat saavat nostaa hintoja
yli sata prosenttia ja yleisö mak
saa hinnat mukisematta niin yh
tähyvin voitaisiin ja tullaan nos
tamaan myöskin tupakan vähit
täismyyntihintaa Te tupakan nauttijat "pankaa
pas tämä piippuunne ja poltta
kaa" kuten amerikalainen sanoo
Vanha suomalainen saualasku sa
noo että "leikki tuli kun leipä
loppui mutta tuska tuli kun tu
pakka loppui" Saamme nähdä
käypikö samoin kun tupakan hin
ta kohoaa: alkavatko ne mukise
maan jotka ieivän hinnan ko
hoamisen vastaan ottivat mukise
matta? NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Hnom ! Kahvia saatavana joka ko
ko ukeji_Joputtua r
HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Hoquiam Wash
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 719
Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(Box 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisenä ja kolmantena torstai
iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s s
OKiston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Suomi-haalilla kello
8 jpp Kaikki tervetulleita
WAUKEGANIN 111 S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden ensi
mäisenä ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko
koukset ovat joka kuukauden toisena torstai
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen
loputtua
STOCKETTIN S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään joka torstai-ilta kello 7
Saapukaa kaikin _
Jos olette
Aipcä
Pyytäkää VAPA LAAKE KIRJA Nm g
Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tautf
on selitetty sekä täydellinen luettelo suoma
laisista lääkkeistä li Lähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teille mikä
luuko olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole patenttilääkkeitä vaaa
tosi suomalaisia lääkkeitä)
(Tiiman kirjan saatte vapaasti ja pitäisioH
jokasen suomalisen kodissa sillä ette tiedä
koska tarvitsette sitä Varokaa humbauki
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria
-Lineirin Aptfeki on suurin———
suom Aptoeki Yhdysvalloissa—
P A LIONELL CO Superlor Wl