Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 09, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
No 41
Tiistaina lokak 9 p:nä 1917
SIVU VIISI
tl
1
hi
sen alla on "Pohjalaiset" "Laululin
tunen" ja "Tasltanteni kansa"(?) Voi
mia kysytään sillä näytelmäseuram
me on kovin pieni joten samojen hen
kilöiden täytyy aina olla menossa
Innostusta kun piisaa niin pärjää kyl
lä Lopetan tähän Tervehtäin teitä
kaikkia toverillisesti
OLIVIA
DAISYTOVVN PA
Piirränpä jonkun rivin meidän nais
ten hommista koska ei ole näkynyt
uutisia vaikka kuinka joka lehdon
tarkastaisi Meillä on ollut ompelu
seura olemassa jo viime talvesta
saakka ja talven ajan pidettiin ko
koukset joka maanantai päivällä
mutta kun tuli kuuma kesä niin
otettiin lomaa Käsitöitä jaettiin vaan
kaikille kotia joten talvella valmis
tui paljon kaikkea lajia Kudottiin
neulottiin ja virkattiin Ja mitä niitä
kesällä onkaan valmistunut! Nyt
meillä oli kokous 1 p lokakuuta jos
sa keskusteltiin milloin ne myyjäis
iltamat pidetään Emme voineet päät
tää aikaa mutta se päätettiin jotta
marraskuussa no pidetään Siis val
mistelijaapa emännät töitänne siksi
Meillä on haalimme korjauksen alla
Laitetaan alakerta käytettäväksi
m viis koska haali on käynyt liian
ahtaaksi Alakertaan tulee talouden
hoitajalle tilavammat huoneet sekä
ravintolahuone et 1 ii miehille tupak
karuuma Siis ensin tulee meille haa
lin valmiiksi tultua avajaisjuhlat en
voi sanoa joko tässä kuussa vielä
talomme valmistuu Siis meidän om
peluseuran myyjäiset tulevat pian
avajaisjuhlien jälkeen ja sitte taas
ehkä alamme uusia töitä hommata
joten toivon että kaikki entiset tule
vat mukaan ja paljon uusia emäntiä
lisää jotta ruvettaisi kokouksia taas
pitämään säännöllisesti
II PENNALA
NEVVARK N J
Ei ole pitkiin aikoihin näkynyt kjr
jotuksia paikkakunnaltamme Toverit
taressa Valituinhan- puolivuosikoko
uksessa kirjoenvaihlaaj vaan toisten
toimien paljous lienee syynä että ei
ole Toverittareen ehtinyt kirjotta
maan Nukuta ei kyllä täälläkään
vaan toimitaan voiutimme mukaan
yhteisen asiamme hyväksi
Svvskuun 23 p kokouksessa valitsi
osasto allekiriottaiiccn Toverittaren
kirjeenvaihtajaksi ja koetan tehdä
parilaani siinä toimessa Puheenjoh
tajaksi loppuvuodelle valittiin Alli
Matikainen Muultokorttia Clevelan
din s s osastoon pyysivät toveritta
ret Eva Helminen ja Elin Liljeroos
Molemmat olivat osastomme toimivia
jäseniä Helmisen tilalle jäsen- ja
raliastonkirjuriksi valitsi johtokunta
Aus Herrasen Liljeroosin tilalle
lainakirjaston hoitaajksi tuli Ään
Koivunen ompeluseuran johtajaksi
Olga Herranen ja liuvitoimikuntaan
Esther Lipponen
Toivon toverittarille jatkuvaa toiminta-intoa
uudella paikkakunnalla
Ompeluseuran syysmyyjäisiä val
mistamaan valittiin 6-henkinen ko
mitea johon tulivat Alma Kumpula
Hanna Lipponen Esther Lipponen
V Saari O Karenius ja P Aalto
sekä johtajat Mandi Filppula ja Olga
Herranen
Osastomme yhteydessä toimii nay
telmäseura sekä v- ja u -seura joten
on talven kuluessa toivo saada viet
tää nautintorikkaita iltoja
Paikkakuntamme tomut jaloistaan
pudisteli osastomme puheenjohtaja
Matti Lahti Joutuuhan sitä työläi
nen aina muuttamaan paikasta toi
seen mutta olisi sentään ensin sel
vitettävä asiat toisten tvöläistoverien
kanssa — se olisi rehellistä peliä se
Toivon että kaikki osastomme jäse
net tarttuisivat toimintaan käsiksi
tosi-innolla silloin ei yksille toiminta
tulisi liian rasittavaksi
Toverillinen tervehdys kaikille raa
taja toverittarille sekä tovereille
ANNI LAINE
sentä parin viime kuukauden ajalla
Nyt velvollisuutemme niin uusien
kuin vanhojenkin jäsenien — on teh
dä voitavamme sen yhä virkeänä py
syttämiseksi Sunnuntaikoulussa pitäisi lasten
jatkuvasti käydä Sillä me koulussam
me — vastakohdaksi uskonnolliselle
opetukselle joka opettaa tyytyväi
senä alistumista kohtaloonsa — ope
tamme heille itsenäisyyttä sekä tyy
tymättömyyttä olosuhteisiin — jär
jestelmään missä heiltä puuttuu
kaikkea sitä hyvinvointia minkä he
huomaavt parempiosaisten lapsia
hellivän Opetamme heille rakkautta
hyvään ja oikeaan mutta tarmokas
ta toimintaa vallitsevan vääryyden
kukistamiseksi Isät ja äidit! Lähet
täessänne lapsenne joka sunnuntaina
kouluun ohjaatte heidät radalle jol
la sosialistein toivoisitte heidän kul
kevan Puhuiaseuran kokoukset tulevat si
tä hyödyllisemmiksi sekä rattoisem
miksi mitä monilukuisemmin otamme
niihin osaa Milfei jokaisella on ky
kvjä kenellä niillekin alalle kunhan
vliin rohkenee ne tuoda julki naa
lissa ensiksi esiintyen se esiintymis
kuume aina "kauheammin" vpivaa
Puhujaseurassa sitä tuskin tuntee
kaan siellä kun ei ole salin täydeltä
yleisöä siellä täällä toiminnan tu
tustuttamia kasvoja — rohkaisevia
katseita vain Siksi puhujaseura
onkin parhain paikka harjottelijoille
siellä kun vielä korjataan virheetkin
asiallisella arvostelulla "Oppikurssi
sosialismissa" josta sielä joka ko
kouksessa leunnoidann ja keskustel
laan myös hyvinkin tärkeä opinto
aihe Jokaiselle osaston jäsenelle oli
si hyödyksi siilien tutustua
Osaston myyjäistoimikunta on il
miottanut päättäneensä järjestää myy
jäiset lokak 11 12 ja 13 päiviksi
Siellä tulee olemaan hyvinkin arvok
kaita voittoja M m ompeluseuran
viimeisen toimintakauden käsityöt
joista arvokkaampien todellista arvoa
on vaikea dollareissakaan määritellä
Silloin voidaan niitä saada vain
vaivaisen vartin arpalipuilla Tanssia
tietvstikiu huviksi Sinnepä mennään
joukoissa onneamme koettamaan
A L
NORVVOOD MASS
Kesäkuuma kun katosi syksyn vii
leyden tiellä on osastomme toiminta
päässyt taas entiseen virkeyteensä
Kaikki alaosastot jotka kesiin kuu
miinman ajan viettivät vapaudessa
ovat järjestäneet toimintansa entistä
ehommaksi Myös on osastoon ylity
nvt alun seitsemättäkymmentä jä-
SAULT STE MARIE ONT CAN
Tervehdys Toverittaren laajalle lu
kijakunnalle täältä pimeyden valta
kunnasta jossa saamme viettää ai
kaamme ilman sanomalehtiäkin Ai
noat kunnon lehdet mitä saamme
käsiimme ovat Toveritar Toveri ja
Pelto ja Koti niin voitte käsittää
kuinka hyvin voimme tiedonhalujam
me tyydyttää Toveri kun saapuu
tänne niin kaikki asiat ovat van
hoja nimittäin uutiset että me saam
me elää ajassa taaksepäin aina
Muuten mitä tulee tämän kylän
elämään niin täällä "runnaa" "pu
naset" ja "kelta set" Kilvan tans
sitaan ja näytellään suuria kappalei
ta ja hvvän kannatuksen kuuluu mo
lemmat puolet saavan Punaset sen
tään kuuluvat olevan niin paljon e
dellä että kaikki on jo kansainvälis
tä ! ?
Suomalainen yleisö ylimiänsä näyt
tää olevan hyvin vaihtelevaa toiset
tulee ja toiset menee koko paljon
on muuttanut perheitä pois talveksi
nimittäin metsiikämpille josta ke
vään tullessa taas tulevat kaupun
kiin Osaston toiminta on ollut koko
lailla vilkasta sentään vaikka onkin
suuri joukko jäseniä siirtynyt talven
ajaksi pois Ainoa joka niiniin mie
lestäni olisi hyvin tarpeen olisi hy
viä puhujia kun niitä kävisi use
ammin koska näyttää että paikka
kunnalla ei löydv montakaan jotka
omaisivat puhuialahjoia Koko kesän
aikana on meillä ollut tilaisuus kuul
la paria puhujaa Viimeksi kävi tov
Kopila meille luennoimassa joka oli
kin hyvin tervetullut sillä hänen
luennoistaan oli erittäin paljon oppi
mista Osaston ompeluseura on myös al
kanut tositoimella tiiltä valmistele
maan Haalille kokoonnutaan joka
keskiviikko jpp Siellä neulat hei
luu erilailla juodaan kahvia ja kes
kustellaan asioista Sillä naiset kä
sittävät miten tärkeätä on saada va
roja osastolle että voidaan haalia
suurentaa siliä nykyinen haali käy
liian ahtaaksi nykyiselle toiminnalle
Eikä se ole mikään mahdottomuus
tällaisella paikkakunnalla saada tar
kotustaan vastaavaa huoneustoa
mutta meistä naisista se riippuu
myös hyvin paljon sillä me saam
me paljon aikaan kun vaan kaikki
yksimielisesti jotakin teemme sen
hyväksi HILMA
TONOPAH NEV
Siitä on kulunut jo pitkä aika kun
viimeksi kirjotin Toverittareen Tääl
lä on valittu kaksikin eri kertaa kir
jeenvaihtaja vaan näyttää siltä että
naiset eivät tunne velvollisuuttaan
omaa lehteään kohtaan
Toimittu täällä on sentään ei tääl
lä nukuttu oie On ollut näytös- ja
markkina-iltamia joka lauantai Nyt
on taasen liarjotusten alla kappale
"Häväistys"
Uusina jäseninä yhtyi osastoon
viime kokouksessa Ada ja Peter Rä
sänen Ompeluseura herätettiin toimintaan
ja tavaroita ostamaan valittiin Ida
Johnson Elna Keisala ja Mary
Kauppi
Sitten perustettiin Ihanneliitto ja
sunnuntaikoulu lapsille Opettajiksi
tulivat Ida Johnson ja Elna Keisala
Täällä kävi Sanna Kannasto selvit
tämässä meille köyhälistön evankeliu
mia Kuulijoita oli kohtalaisesti vaan
ei ne sentään kaikki nähneet velvol
lisuudekseen tulla kuulemaan Minä
puolestani sanon että Sanna on hy
vä puhuja Hän selvittää nsian niin
yksinkertaisesti että sen 'Huonompi
kin ymmärtää Kannattaa käydä
häntä kuulemassa joka paikkakun
nalla niissä hän luennoi
Täällä kovasti peljattiin lakkoa
kun ma Inarit tekivät jaikankorotns
vaatiiiiuksen ja esittivät seo herroille
ja herrat eivät sitä sellaist naan hy
väksyneet vaan kuitenkin se "sot
laantui" että yleensä lisättiin palk
kaa 50 sentillä päivälle joten maiuari
miehet saavat $550 ja mokkerit $500
piiviällä Vaan mitä se työläisiä hyö
dyttää? Ei kerrassaan mitään! Ruuan
hinta nousee joka päivä etlä ihan
kauhistaa ja lihaa ei olo saanut ko
ko syksynä kolme tai neljä kunta
aikaa muuta kuin lehmänlihaa ja
joskus on lampaanlihaa Eivät kai
perheissä niinkään kaipaa vaan ruo
kaloissa missä täytyy olla monen
laista lihaa joka päivä
Täältä lähti Milda ja Artturi Ja
cobson Friseoon Artussa tehdään
leikkaus umpisuolessa joka on vai
vannut häntä jo pitemmän aikaa jo
ten toivon heidän onnellisesti pa
rantuvan Mrs leikattiin kuukautta
ennen jo täällä jonkun sisällisen vian
takia
Täällä ovat olleet ilmat oikein
lämpimät vaan nyt on viikon päivät
tnuleskellut että on ollat olleet jo
hvvin kylmät
Ne henkilöt jolka haluavat tilata
Toverittaren voivat lulla minun pu
heilleni Minä lähetän nytkin viisi
tilausta ja kuukausi aikaa ininä lä
hetin kuusi Ei täällä kaikki naiset
tilaa lehteä vaan en minä tiedä mitä
heille mahtaa
Hauskaa kesän loppua toivon kai
kille raatajasiskoille
MARY KAUPPI
vikana että oli liian monta toinen
odotti aina toista ja sananlasku sa
noo että mitä useampi kokki sitä
huonompi rokka ja siinä on paljon
perää
Toveri Viktor Alanko on heikkona
sairaana Wallacen sairaalassa Hä
nessä sanotaan olevan keuhkokuume
Ei vielä ole tietoa paranemisesta
Toivomme kumminkin että hän pa
ranee Toverillisesti
JAAKOPIN TYTÄR
MULLAN IDAHO
Piirrän taas vähän kuulumisia tääl
lä Toverittaren palstoille
Ompeluseuran kokouksessa oli esil
lä paljokin asioita M m päätettiin
pitää mvyjäis-iltamat 20 p lokakuuta
Ne henkilöt joilla on käsitöitä teh
tävänä pyydetään valmistamaan ja
tuomaan siksi illaksi
Valittiin virkailijat tälle vuosinel
jännekselle Puheenjohtajaksi Emma
Lantto raliastonkirjuriksi Sanni Lar
ini pöytäkirjuriksi Hilda Ulvinen
Tvön joilta jaksi lila Lindroos tilin
tarkastajiksi Kalle Lantio Henry
Lehto ja John Kauppi: Toverittaren
kirjeenvaihtajaksi Mary Korsnuin ja
asiamiehiksi Hilja Cape ja Lempi
Sinnemäki talouskomiteaan Hilma
Laakso ja Emma Lanttu
Englanninkielistä iltakouolua hom
mataan ja onkin se jo koko hyvällä
alulla Opettajaksi on lupautunut
Mrs Mäki ja uskon että hän onkin
kykenevin siilien hän on kokolailla
selvillä suomen- ja eiiKlanninkiolestä
joka onkin hyvä asia saada kyke
nevä opettaja
Toivon että uusi kirjeenvaihtaja
kirjottaa useammasti Toverittareen
kuin me vanhat Meillä on ollut se
CHESTER MASS
Terve Toveritar ja kaikki sen lu
kijat! Kyllä sitä täälläkin eletään
vaikka ei siitä kylille huudeta Me
ollaan sellaisia että pidetään se
vaan omana tietonamme vaikkakin
se nyt tässä tuli sanotuksi
Pitkän kesäloman jälkeen on ikään
kuin herätetty toimintaan Ja alku
olikin hyvä Toimintakausi alettiin
vuosijuhlalla ja meidän oloihimme
katsoen oli ohjelma hyvä Oli näy
töskappale runoja ym ja edustajat
North Adamsista neidit Simonson
esittivät laulua ja soittoa josta
kiitos heille
Ohjelmakokouksia nyt aletaan pi
tää säännöllisesti ja muistakaa te
nuoret ottaa kilvan osaa ohjelman
suorittamiseen Siitä on teille hyö
tyä siliä siinä sitä kehittyy Ei tar
vitse yhtään ujostella vaikka ei ensi
kerralla kovin hyvin kävisikään Jo
kainen tietää ettei kukaan ole seppä
synlyissään
Toivoisin että ne jotka ovat pa
rempia kirjottamaan ottaisivat tästä
viillän nokkaansa ja pistäisivät Ches
leristä kuulumisia tälliin naisten leh
teen Sitä pyytää J— Y
LEADVILLE COLO
Tervehdys herttaisin täältäkin Co
loradon vuoristosta Talvi näyttää
täälläkin tulevan joka tuo meille
tvöläisäideille ajatuksen että kuinka
voidaan torjua uälkäsusi ovella pit
kän kvlmän talven aikana
En vielä tiedä paljoa tämän pai
kan oloista kun olen ollut täällä
vasta vähän aikaa Näytöskappale
"Isä" esiteltiin täällä v k 15 p:nä
En lähde yksityiskohtaisesti esitystä
arvostelemaan Sanon vaan että näi
hin oloihin katsoen so esitettiin koh
talaisen hyvin
Osastomme työkokous oli vk 16 p
jossa päätettiin asioita monenlaisia
Kuulin myöskin siellä että ompelu
seuran naisia ei saada kokoukseen
Valmistakaa töitänne ja jos el ole
aina tilaisuutta tulla kokoukseen ja
lähettäkää ne perille sillä myyjäiset
on päätetty pitää marraskuun 10 p
Tilatkaa naiset Toveritar! Te
joille ci sitä vielä tule sillä onhan
meille kaikille jo selvillä että To
veritar on meidän työläisnaisten ai
noa äänenkannattaja joka antaa
meille selvätajuisia opetuksia
Toivotan tarmokasta taistelularmoa
kuikille raatajasiskoille
MARY LAHTI
SALEM ORE
Millä allekirjottanut olen joutunut
tänne valtion sairaalaan Ei minua
olisi sairauden takia tänne tarvinnut
sulkea Olen täällä jo kolme vuotta
vaikeroinut ja toivonut pois pääsyä
Ruumiillinen terveyteni kärsii Keuh
kot silmät ja korvat ovat heikot
Oi on ikävää olla vankeudessa va
pautta vailla kun näkee lastenkin
jo suunnittelevan ensikesäisiä marja
reissuja -Kuka voisi mitata tämän
vääryyden? Toivoisin että olisin vii
meinen tämänkaltaisen vääryyden
uhri Vanhempani sukulaiseni niiksi
jätätte te minut tänne vankeuteen
kuolemaan? Olen saanut kuulla että
heitä on tällä ympäristöllä
ANNA SIREN
PORTLAND ORE
Olin jo vähällä innostua että jopa
nvt Portland on pian ihan punniten
sosialismista kun viime viikolla luin
"EveniiiK Telegramista" seuraavan
toimituskirjotuksen:
"Hätätilanteen tarpeita tyydyttääk
seen on Portlandin kaupunki ottanut
kokeillakseen ruokatavaran ostamisen
ja myvmisen se ostaa tuoretta kalaa
suurissa erissä tukkukauppiailta ja
myy vähissä erissä ilman voittoa
Jos' on mahdollisia ostaa suoraan ka
lamiehiltä niin tullaan myöskin työn
tämään tukkukauppiaat syrjään
"Tässä näemme kaupungin ottavan
r