Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 02, 1917, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 40
Tiistaina lokakuun 2 p :nä 1917
SIVU SEITSEMÄN
muiiiiiiuuiiiuiiiiEiuiimiiiiiiiiiiiiiiimm
$ Miran U9
SS
tm
n
H
HmiifgffiiiCHiiilisiliiliiEifiHI
METSÄRUUSU
Kirj Helmi M— n
Metsä ruusu metsä ruusu
Pienen torpan ainut kukka
Vanha mummo sua vaali
Peläten ett' vie sun hukka
Kaunis olit armas olit
Luojan töiden tähti helmi
Tanhuvilla mummon riemuks'
Metsäruusu telmi telmi
Kesän kauniin sulo suven
Leikki liehui metsän impi —
Poskipäiden punaan hiipi
Syksypuoleen hallan rimpi
Sait sä surun niin sait surun
Se henkäili sun poskillasi
Miksi turma sinuun sattui
Ei säälinyt ees nuoruuttasi
Lähemmäksi vain lähemmäksi
Suru saapui ilo puuttui
Kuolinhymniks' metsäruusun
Ilolaulut muuttui muuttui
Palellutti syksy tuulet
Ne metsäruusun hautaan saattoi
Itki mummo ainuttansa
Myös valjun äidin suru kaatoi
Palvelijattaret
järjestyvät
ninmmmmuummiiu
m
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa §
!mHiimiHiiHiHHii£HH!iHiiiimiiiimiiim
na on mies pieksänyt vainionsa seuraavan tapaisia uutisia : "Xuo-
irtiies puu:iMioiiaaisi - tytto vanmttu sopimattoman
elämän haijottamisesta" "Xuori
poika vangittu varkaudesta" jne
Viranomaiset ihmettelevät missit
on vika että nuorten rikollisten
punaiset ja
Päivä oli kulunut vangitsemi
sesta kuir vaimo meni rukoile
maan viranomaisia että laskisi
vat hänen miehensä vapauteen
ja otti kaiken syyn itse pääl
lensä sanoen että karkki mustel
mat mitä hänessä oli olivat hä
nen syynsä eikä miehen että
hän muka oli pudonnut kellariin
Hau sai miehensä pelastetuksi ten
vuode
'saäntvy
vankeudesta
pääsi kotiin
uudelleen
mutta kun mies
niin alkoi tappelu
Seattlessa Wash ovat kotipal
velijattaret järjestyneet siinä tar- kaau rankaisemiseen
Coituksessa että poistaa sun
nuntaityö kokonaan Niin il
mottaa naisten ammattiunioiden
liitto
Nyt on jokaisen palvelustytön
velvollisuus Seattlessa liittvä
järjestöön Hi suinkaan ole pal
jon se että palvelijattarillakin
olisi yksi -päivä viikossa vapaata
aikaa — yksi kokonainen päivä
Toivomme että suomalaiset
palvelustytöt antavat usein tieto
ja tuon järjestön hommista toi
sille palvelustytöille tämän leh
den kautta
PANI JA HÄNEN
Kirj Anna Aro
Pani oli pieni tyttö joka oli
jäänyt orvoksi Aiii oli juossut
pois ja jättänyt pikku Panin o
man onnensa nojaan Isää ei
hänellä ollut ollenkaan
Hyvät ihmiset toimittivat Pa
llin lasten kotiin Siellä ei Panin
tosin kauan tarvinnut olla sillä
eräs naishenkilö halusi kasvatti
tyttöä ja Pani toimitettiin hänel
le tälle kristitylle naiselle Oli
ko se koti hänelle parempi kuin
mitä olisi ollut lasten koti sitä
on vaikea sanoa
Kasvatusvanhemmat eivät ol-
Lukija mahdollisesti kysynee
että mistä heillä riitti rahtia alin
omaiseen juopotteluun Vaimon
vanha isä sairasti heidän luonaan
ja vanhuksella oli jonkunverran
sisääntuloja ja tytär ja hänen
miehensä tuhlasivat rahat jotka
vanhus olisi mukavuudekseen
tarvin nut
Pikku Pani sai hyvin usein
nukkua missä milloinkin Pe
losta kauhistuneena hän joskus
piiloutui vaatekaappiin ettei nuo
mallikelpoiset kasvatusvanhem
mat olisi häntä lövtäueet Ja
silloin kuu hänet löydettiin ran
gaistiin häntä aina tavan mu
kaan vaikka ei olisi ollut asiaa-
uoppou-
clen hulluudessa menivät van
hemmat rangaistustoimenpiteis
sään niinkin pitkälle että pani
vat lusikalla turkinpippuria suu
hun Toisinaan annettiin raip
poja Joskus heräsivät naapurit Pa
nin hätähuutoihin : "Alä tee sitä
se tekee kipeää P Naapurit uh
kailivat ilmottaa asiasta viran
omaisille mutta ymmärrettävää
on ettei kukaan syrjäinen tahto
nut sotkea itseään heidän yksi
tyisasioihinsa Pani parka ei
usein päässyt ulos kadulle muit
ten ihmisten ilmoille Pelkäsi
vät kai että Pani kertoo toisille
lapsille kotioloista kuten hän te
kikin aina kun sattui toisten las
ten seuraan pääsemään Ja toiset
lapset vuorostaan kertoivat van
hemmilleen mitä Pani on ker
tonut ja siten tuli Panin raukan
kurja kohtalo ihmisten tietoon
On ihme etteivät viranomaiset
ottaneet asiasta parempaa sei-
vää vaikka siitä joku oli heille
huomauttanut toivoen jotain va- Kirj Anna Kokko
loa siten tulevan Panin synk- Martta on mainittu jo lapsesta
kään elämään Mutta mitäpä saakka poikamaiseksi ja minä
hyvää voi viranomaisilta odot- hänet hyvin tuntien rupeaisin
taa Hehän ovat vaan rikoksen- väittelemään sen puolesta että
tekijöitä rankaisemassa eikä suin- ei haittaisi Vitikka pikkutytöt
kaan ihmisiä rikoksista pelasta- olisivat enemmän poikamaisia
massa - kuin neitimäisiä jota he ikävä
Ja mitä voimme me odottaa kyllä niin usein ovat
edellä kerrotulla tavalla kasva- Martta kasvoi veljessarjan ai-
tetusta lapsesta kun hän van- noana tyttönä Hän oli tervetul-
lukii vuosi
eivätkä etsi syitä mistä se rikol
lisuus johtuu
Meidän nykyinen yhteiskun
tamme on puolittain mätänaiseit-
peiltämä Väkijuomat ovat
yhtenä syynä mätäpaiseitten kas
vamiseen Väkijuomat tuottavat
kirousta perhe-elämään Kuinka
monta tuhatta perhettä onkaan
ikuisesti onneton sentähden että
perheessä väkijuomia suositaan
ja käytetään Kuinka monta
murhaa tehdään väkijuomien
huumauksessa Kuinka paljon
mielipuolisuutta parantumatonta
sairautta ja kurjuutta ylenmää
räisten humausaineitten käyttö
tuottaa
Pikku Pani on yksi yhteis
kuntamme uhreista Hänestä
tuskin koskaan voi tulla kunnon
ihminen sillä' mitä vanhemmat
ovat sitä on myös useammassa
tapauksessa lapset
Minä olen sitä mieltä että
lasten koti olisi ollut parempi
sellaiselle lapselle ja kaikille sel
laisille lapsille joilla ei ole omia
vanhempia eikä tietoa oman äi
din rakkaudesta ja hellästä huo
lenpidosta Orpojen kodissa tus
kin käytettänee väkijuomia tai
muita huumausaineita ja kipsi
kasvaa kuitenkin niiden vaiku
tuksesta vapaana ja hänen nuo
ri verensä säilvy puhtaana mvr
i ii i " n aa
Kyn turnieitiKseita
Tunnen tämän henkilön joka
on pikku Panilla äidin sijaisena
ja olen kertonut tämän totundei
mukaisesti Tästä siis ei tarvit
se terveiden kunnon äitien eikä
inhimillisten terveiden kunnon
äitipuolien loukkaantua
Jospa yhteiskuntamme pian
voisi muodostua sellaiseksi ettei
tällaisia murhenäytelmiä enään
maailmassa olisi nähtävänä eikä
kerrottavana kuin on pikku Pa
nin elämiin tarina
MARTTA
vankka poskensa
silmiinsä sirkeät
Martan isä oli perinyt talon
isältään joka vietti nyt vanhuu
tensa päiviä talossa
Hänestä se tuli tvlön varsi
nainen kasvattaja sillä Martan
isä oli kovin hiljainen mies ja
aina töissä päivät pitkät pelloilla
metsillä ja vainioilla
Äiti taas oli kiinni kotitehtä
vissä ja vaikka hiin rakastikin
paljon tytöntylleröänsä niin us
koi hän tämän mielellään iso-
isän hoiviin
L'kko oli vielä nuorteva veitik
ka ja valoi oman henkensä ja
olentonsa tyttöönkin Muuanna
talvena ajeli seurakunnan pastori
asioilla kulkien talon 'kautta
Hän pistäysi tapaamaan ukkoa
Kiire oli papilla ja kun ei kahvi
jiaiuui ollut kimmana niin tarjosi
ukko vieraalle palan pannukak
kua ja maitoa Sukeusi siinä kes
kustelu — Harvoin se vanhus käy kir
kossa sanoi pappi
— Harvoinpa sieltä kirkosta
kin meillä käydään arveli ukko
Eikä pastori osannut muuta
kun puhua ihan maallisesti joka
päiväisistä asioista
Kerran taasen olivat Martta ja
ukko menossa kylälle Heitä vas
taan tuli kaksi pientä poikaa
Nämä olivat menossa tapaamaan
Martan kotona työssä olevaa
isäänsä Pojat tervehtivät aiko
en sivuuttaa vastaantulijat mut
ta ukko pysähtyi puhelemaan
'rotessa varotti lian poikia: Ni
inenkö tätä tietä sillä vii
llän matkan päässä on paikka
joka kun astutte yhden askeleen
eteenpäin vie kaksi taaksepäin
— Missä se paikka on? kysyi
Marita
— Ki sitä olekaan mutta tan
dem nähdä miten pojat omin nett
voinsa asiasta selviytyvät
Vejekset harkitsivat asiaa j-i
kiersivät suuren mutkan katilta
taltion -
Ajan hengestä huolimalla ci
ukko ollut mikään humanistisen
jumala-opin tyrkyttiijä vain vil
kasti luontoa ja tervettä järjen
toimintaa kaikissa asioissa
Näissä asioissa ei oltu silloin
vielä kärjistytty ja vanhus Hant
tikin paikkakuntalaistensa kun
nioitusta ja luottamusta avuliaa
na ja kätevänä järjen miehenä
Myös koetti hiin ehkäpä vais
tomaisesti säilyttää lastenlasten
sa herkän nuoren mielen tervee
nä ja arvostelukykyisenä
Pikku Martta oli enimmän 'i
kon seurassa ja imi tämän aj i
tus ja toimintatavan
Kerran oli Martta nähnyt pai
leet sitä miksi syrjäiset heidät tuu kypsempään ikään? Voipi- hit perheeseen neljän vankan vei- yelustyttöjen sunnuntai-illau hä -
otaksuivat Nainen oli irlanti- ko sellaisissa oloissa kasvaa ter-
iainen kansallisuudeltaan ja mies veiärkinen ja tervehermoinen ih
minen? hi voi Mma sanon
tanskalainen Mies oli juoppo
ja vaimo seurasi miehensä esi
merkkiä Heidän kotinsa siis
suoraan sanoen oli helvetti Puo
lisot toisinaan tappelivat juovus
päissään päivät ja yöt perään
siksi kunnes viranomaiset van
gitsivat miehen naapurien yö
raunan häiritsemisestä Sinä 'ö-
että mitä tietää sellainen kas
vatti mistään paremmasta Täl
laisista kasvateista kasvaa yh
teiskunnan mätäpaiseita Kun hän täysikasvaneena on
vanhemmat kurjimukset kaatu- sirakas vaikka hän ei
jensä pikkusiskoksi
Hänen kotinsa oli Suomessa
maalla ltionnonihanalla ja ter
veellisellä paikalla
Martalla oli poikain toimet ja
harrastukset Ihmettelen että
niin lap-milloin-
vat kuolevat pois
kasvatetaan tilalle
Usein näkee sanomalehdissä
mm toisia kaan ole leikkinyt nukeilla eikä
ollut "talosilla"
Hänen pikku ruumiinsa ou
inyssa katsovan onnenpeliini
Hiin rupesi kokeilemaan seuraa
vana päivänä sitä samaista
Äiti ei ollut kotona ja talossa
oleva kankuri ei pitänyt siitä et
tä tyttö poltti kynttilöitä suotti
päivällä Hän kielsi koko hom
man mutta turhaan Tyttö ef
totellut ja kutoja turvausi sano
maan :
(Jatk)