Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 02, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 40
Tiistaina lokakuun 2 p:nä 1917
SIVU VIISI
keinolla saataisiin Toveritar joka
työläiskotiin Fiö iriM hävetä kat
sellessa tuo&da i jvenueiren etusi
vulla olevaa numeroa kun se ei voi
nousta tuohon kahdeksaan tuhanteen
Mikä siinä on syynä että nuo samat
numerot nousee ja laskee? Siinä on
syynä meidän huolimattomuutemme
me emme perusta pitää huolta teh
tävästämme että kulkeissamme pis
täysimme tienvarsilla olevaan suoma
laiseen taloon kysymässä jos hän
haluaisi tilata Toveritarta Tämä olisi
parempi kuin se että olemme tur
han kunnian pyytäjiä Me olemme
työläisiä niin meidän tulisi ymmär
tää että olemme kaikki yhden ar
voiset Tämähän on yhteistoiminnas
sa tärkein pykälä joka meidän jo
kaisen tulisi ymmärtää ettemme
koskaan sanoisi näin etten minä
kelpaa jos komitean kokoonkutsuja
ei aina huomaisi kuka olisi komiteas
sa ja kuka ei Tuleehan sitä vahinko
viisaallekin Pitäisi ottaa kerta edes
tämäkin virka tehtäväksensä niin
että tulisi tuntemaan mitä on virka
S— K—
ROSSLAND B C CAN
Lempi Autio: —
Eräs asian tuntija kirjotti Toverin
numerossa 2S6 että nirs Lilja sai
rasti mitä pahinta lajia hermotautia
ja nyt hän vietiin pois niin hän syyt
tää että omat kansalaiset kielisten
kanssa laittivat ja tekivät tämän ka
teudesta tälle naiselle Mutta se ei
ole totta niin kuin sanoit että ei
ollut kaikki oikein mitä tämä nainen
toimii Tällä naisella oli nyt naa
purit joitain "kielisiä" kuten kaikki
sanovat he olivat hyviä ihmisiä
kohtelivat hyvin tätä naista joten
kaikki tietää tälle naiselle ei ollut
mikään hyvä kauvan Ja sanoit myös
että hän syytti pahoilla sanoilla
vaan ei tehnyt mitään pahaa Mitäs
hän nyt toimii kun kaupunki hänet
pois hommasi ja etkö muista kun
hän erään mieshenkilön päälle hyök
käsi repien tällä paidan päalta Mitä
vääristelet vai teetkö sinäkin tätä
sodan nimessä? Mikä sinua vaivasi
sitte kun et enää viime aikoina las
kenut huoneeseesi tätä naista? Teit
kö sitä hänelle sulasta rakkaudesta?
Niinhän valittivat tämän naisen su
kulaiset tässä kesällä ettei tohdi nuk
kuakaan yökausiin hänen tähtensä
että jos tulee ja pistää tulen kämpän
nurkkaan ja puukkojahan tämä nai
nen oli uhannut ruveta lyömään ih
misten rintoihin Tältä naiselta puut
tui siis paljon Olit kyllä kauniisti
osannut kirjottaa joten sopii sanoa
kuten ennen vanhassa maassa kun
kirkosta tultiin että pastori piti
korian saarnan Jos luulet tuntosi
jälkeen eläväsi niin älä toisia syytä
Spii naisen olet nähnyt täällä kolme
vuotta etkä ole hänen hyväkseen
hommannut mitään Olet vain toisten
kanssa tuuminut samoin että kun ei
tuota kaupunki vie pois Nyt sitte
olet omantunnon vaivoissa ja syytät
semmoisia jotka ovat koittaneet jol
lakin hyvällä palalla auttaa- Eräs
mrs kun oli sinua muistuttanut että
etkö ole lukenut Toveritarta esim
Rena Mooney'stä joka saa viatto
masti kärsiä ja monta muuta olit
vain tuuminut ne siellä joutaa istua
joilla on järkeä! Ei nämä Toveritta
ren palstat jouda ainakaan tämän
pitemmälle kai siitä on tehty selvää
ennemmin Toveruudella vain
E o
TAPIOLA MICH
Piirränpä jonkun rivin Toveritta
reen aikani hauskuudeksi kun niin
synkät pilvet leijailevat elämäni tai
vaalla muistuttaen samalla että ko
ko luonto on taas syksyn helmaan
Vaipunut Jospa nyt olisin runoilija
tai romaaninkirjottaja niin kirjottai
sin elämäni kirjavan tarinan
Elämä on taistelua ja erittäin on
se sitä meille työläisnaisille Monet
kärsimykset elämän vastakohdat ja
yhteiskunnallinen sorto tekee elä
män toisinaan kerrassaan sietämät
tömäksi Talvi tuo pitkä ja kylmä
talvi täällä Michiganin yläniemek
keellä tuo raskaita elämänhuolia tul
lessaan kun perheen elättäminen on
kaikki yhden naisen niskoilla Vaik
ka ei minulla olekaan kuin kaksi
lasta jotka täytyy ruokkia suojata
ja vaatettaa Mutta kun elinhuolten
lisäksi vielä toiset ihmiset kohtelul
laan ja puheillaan tekevät elämän
vieläkin raskaammaksi
Mulieiii öiiuauutni takia uli pako
tettu siirtymään Suomeen ja hänen
mukanaan meri mitä varoja meiliä
oli veloista yli Ja minä jäin kahden
lapsen kanssa taistelemaan puutetta
vastaan Jospa voisin nuo kaksi pie
nokaista kasvattaa terveiksi ruumiil
lisesti ja sielullisesti taistelemaan
työväenluokan taisteluja parempien
olojen saavuttamiseksi
ANNA HEIKKINEN
VANCOUVER- B C
Vancouverin s s o:n ompeluseu
ran kokouksessa 19 p syysk oli esillä
seuraavat asiat: emännille annettiin
evästykset että mahdollisimman pal
jon jakaa käsitöitä ulos ja ottaa
selvä siitä onko kaikilla osastomme
jäsenillä tilaisuutta avustaa meitä
vaaan riippuuko kaikki työ vaan huu
tamasta jäsenestä Kokouksissa on
aina vaan ne yhdet ja samat henki
löt joten heille karttuu aivan liian
paljon tehtäviä Päätettiin ottaa har
joteltavaksi näytöskappale seuraavia
iltamia varten Valittiin komitea jo
ka valitsee sopivan kappaleen ja ja
kaa roolit
Lasten iltamat 14 p syysk onnistui
kiitettävän hyvin Näytelmä "Yhteis
laulu" oli arvokas ohjelmanumero
Myöskin kiitoksen ansaitsee puhe
Paul Saastalta Oli vielä ohjelmassa
runoja lauluja ja lopuksi lasten pii
rileikki jossa aikuisetkin olivat avus
tamassa Kas sillä lailla lapset! Ot
takaa edeskinpäin niin innokkaasti
osaa osaston toimintaan ja te van
hemmat tuokaa lapsenne kuulemaan
ja näkemään työläisten omia pyrin
nöitä Älkää kieltäkö heitä sillä sii
tä riippuu heidän tulevaisuutensa
Pian me vanhat väistymme syrjään
ja kokonaan pois tästä maailmasta
joten lasten tehtäväksi jää alkamam
me työ
Joku sana sinulle Helle Kuule
älä huoli minua niin kovin rökittää
Kuules meneppäs sinä vuodeksi met
sään niissä et kuule muuta kuin iki
honkain huminaa ja joskus korpin
rääkyntää ja kun sieltä palaat ih
misten ilmoille niin sanotaan että
otappas kynä käteesi Hoh! Mitäs
siitä tulee kun ei vielä ole edes en
tisestään tutustunut kynään että
edes vanhan tuttavuuden turvissa pa
remmin menestyisi Ja se alituinen
puntelin rullaaminen on ollut aivan
joka kuukausi vaivana Mutta nyt
aijon lähestyä kirjeellä joka viikko
SE VIRALLINEN
PORTLAND ORE
Suuri unloiden kokous oli viime
perjantai-iltana uudessa tilavassa au
titoriumissa Kokouksen henki oli
varma todistus siitä että maailma
todellakin siirtyy suurin harppauksin
eteenpäin N k vanhoillisia työväen
johtajia ja järjestöjä ei ole enään
olemassakaan Kokouksessa ra m
hyväksyttiin ponsi jossa laivanikka
rit lupaavat tehdä työtä hallitukselle
kohtuullisilla palkoilla ja ottaa ko
ko työn johdon käsiinsä poistaa
kaikki tarpeettomat kirjurit ja po
mot ja kirjanpitäjät ja liikevoiton
jos hallitus ottaa la iva veistämät yk
sityisiltä kapitalisteilta hallituksen
haltuun
"Neljän minuutin miehiä" saa ny
kyään kuulla liikkuvakuva teattereis
sa jotka joka näytöksen alussa pu
huvat neljä minuuttia selostaen ny
kyisen maailman sodan nykyistä tar
koitusta joka on autokratian ainai
seksi maailmasta hävittäminen eli
taistelu autokratian ja kansanvallan
välillä kuten nämä "neljän minuu
tin miehet" sen selittävät Jos olisi
kunnollisia puhujia niin olisi siinä
tilaisuus tehdä hyvää kasvatustyötä
"Sosialismi valtaan sodan loputtua
kaikkien yhteisestä suostumuksesta"
kuuluu eräs portlantllainen kapita
listi sanoneen Kirjotus on seinällä
ja kapitalistein ei muuta tarvitse
kuin lukea ja tietää että heidän vuo
ronsa tulee pakosta suostua joten
he alkavat jo ajoissa myöntelemään
ettei tuo pakko sitten kuin se tulee
tuntuisi niin kovin pakoittavalta Asia
kai on niin hullusti että hornan myl
ly on päässyt jauhamaan eikä sitä
kukaan voi pysäyttää ennenkuin se
on jauhanut koko kapitalistisen maa
ilman niin hienoksi ettei siitä ole
mitään jälellä — AKKA
KUVIA KIRJAVASTA
IHMISELÄMÄSTÄ
Tämä sarja kuvia elämästä on
ylitä loppumaton kuin elämäkin
Kun se nykyiseltä kirjottajalta
katkeaa voi sitä joku toinen
jatkaa
] laula oli äsken umpeen luotu
Sen alla lepäsi uljas Saksan so
turi Nuori ja kaunis vaimo
"sotamorsian" ilki kummulla kat
kerasti Lyhyt ja huumaava oli
heidän onnensa ollut Nyt se oli
haihtunut Todellisuus oli kat
kera katkera
Sanoma soturin kuolemasta on
ehtinyt myös hänen kotiseudul
leen 'Haudalle saapuu itkemään
toinenkin nainen Hieman van
hempi edellistä mutta nuori
hänkin Mukanaan on hänellä
parin vuoden vanha lapsi
— Kuka olet sinä? Oletko hä
nen sisarensa? kysyy edellinen
toinen pudistaa sttruisesti pää
tänsä kyynelien virratessa 'pos
kipäiltä
— Kuka sitten olet ja niiksi
tulet itkemään minun mieheni
haudalle?
— En tule itkemään sinun
vaan oman mieheni haudalle
vastaa toinen
— Ei ei Se ci ole mahdollis
ta Tämä on minun vihi':vn
mieheni hauta Mene pois sinä
Millä todistat että tämä on si
nun miehesi hauta sinä 'kaukai
nen muukalainen?
— lassa on todistukseni sa
noo vanhempi nainen osottaen
lasta Olen tämän kuolleen
miehen laillisesti vihitty vaimo
Toinen katsoo lasta ia 'puhke
aa entistä hillittömämpään it
kuun Lapsi on hänen kuolleen
rakasteltunsa elävä kuva
Vanhempi nainen puristaa las
taan rintaansa vastaan ja hänkin
itkee itkee rajusti
— t En epäile enää etteikö hän
ollut myöskin ismin miehesi sa
noo nuorempi Surumme on yh
teinen Anna minulle lapsi edes
yhdeksi päiväksi että saan iäl
leen katsoa mieheni rakkaita kas-
voia
— Lapsi on minun minun rn
luovu hänestä päiväksikään Hiin
joka lepää tuossa oli minun mie
heni ennenkuin hän oli sinun
miehesi Minä siis pidän lapsen
yksin Pidä sinä tämä hauta
Vanhempi nainen poistuu lap
sen kanssa nuorempi jääden it
kemään hautakummulle
Nuori aviopari oli elänyt muu
taman kuukauden onnellista a
vioelämää Onnensa ensi hetki
nä olivat he unohtaneet koko
naan muun mailman ja elivät ja
nauttivat vaan keskinäisestä on
nestaan Mutta kaikessa kaipaa elämä
vaihtelua Miehelle muistui en
tiset toverit mieleen ja tuli halu
heitäkin mennä tapaamaan Kyl
lähän sitä aina vaimonsa kanssa
seurustella saapi varsinkin nyt
kun se on oikeen laillisesti oma
Ja eräänä iltana mies meni tapaa
maan entisiä poikuuspäiviciisä
tuttavia
Mvöhään hyvin myöhään yöl
lä hän palasi "inhottava kapakan
katku mukanaan Vainio asian
huomattuuni ei ilmaissut että
hän oli hereillä ja michellekin
oli mieluisampi että vaimo nuk
kui eikä tiennyt miten pahoin
juovuksissa hän oli
Eikä vaimo aamullakaan il
maissut tietävänsä miehen yölli
sistä seikkailuista mitään Hy
myili vaan ja oli niin miellyttävä
kuin taisi ajatellen että ne enti
set tavat ja entinen seurapiiri
kyllä ajanoloon tulee mihelle vas
tenmieliseksi kunhan koti on ai
na miellyttävä että sille hyvin
viihtyy
Kikähän mies ensimältä kovin
usein juopuneena tullut kotiin
Mutta vähitellen alkoivat nämä
tapaukset tapahtua tiheämmin
eikä mies enää yrittänytkään
juopotteluhalitaaii vaimoltaan sa
lata Ja mitä enemmän ' mies juo
potteli sitä itsekkäämmäksi hän
kävi Hän alkoi haukkua vai
moaan siitä että saa muka lais
kana elättää Lapsiakin syntyi '
niin taajaan kuin luonto salli jo
ten ansiot olisi kipeään kotona
tarvittu Siksi vaimo alkoi an
saita rahaa neulomisella minkä
hän taloustöiltään kerkesi että 1
sai itselleen ja lapsille vaatteita
Ensimäinen lapsi täytti vasta
kahdeksan vuotta silloin kun
kuudes syntyi mailinaan joten
ei siinä äidillä ollut paljon an
siomahdollisuuksia Ja niin kului avioliiton ensi
mäiset yhdeksän vuotta yhdek
sän pitkää piina-vuotta vaimolle
joka aina vaan koetti hymyillä
ja rakkaudella kohdella miestä
aina toivoen etlä mies joskus
järkiintyy ja parantaa tapansa
Mutta vaimon hermosto ei ol
lut sentään kaikkikestävä Vuo
sien kuluessa oli se äärimmilleen
jännitetty Taaskin oli mies tul
lut yöllä sikahumalassa kotiin
Tuntui 'kuin ci enään voisi sitä
sietää Elämä oli niin painava
että ei hän voinut olla huoneessa
vaan koetti tyynnyttää tuntei
taan ulkosalla
Hetken kuluttua hoippuu mies
ulos ja ärjäsee
— Mikä s — na sua vaivaa kuu
et tule tuota kakaraa ottamaan
kun se rääkyy ettei saa nukkua
ja laita siivoinnaan tuo oksennus
ettei tupa haise kuin sikolätti!
Silloin 'pääsi vaimolta katkera
nauru josta mies vähän hätkähti
Hän oii aina vastaukseksi saa
nut nöyrän "jaa"
Hetken aikaa katselivat mies
ja vaimo toisiaan kasvoista kas
voihin Vihdoin vaimo virkkoi:
— Tästä hetkestä alkaen saat
itse hoitaa kakarasi itse siivota
oksennuksesi itse hoitaa talou
tesi Minä en enää jaksa Kär
sivällisyyteni on kerrasaan kaik
ki Minä olen kärsinyt tätä yh
deksän vuotta niinkuin tiedät
En ole koskaan sinun mieltäsi
loukannut edes kysymällä missä
olet ollut vaikka mihin aikaan
viistä olet kotiin tullut Ja ku
ten jo kuulit: en koske enään
mihinkään Olen niin äärim
mäisen hermostunut etten jaksa
Tahdon levätä tämän lopun päi
vää saadakseni järkeni selväksi
ja huomenna menen ottamaan
selvän laillista tietä josko olen
pakotettu tällaista kidutusta (kär
simään elinikäni Juomasta
ja hurjastelemasta en sinua kiel-
lä sillä sinulla on kyllä järkeä