Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 18, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Nro 38
Tiistaina Syyskuun 18 p:nä 1917
SIVU VII3I
heränneet ja ottavat uusia tilauksia
ja uudistavat vr"1c" F'is käänty
kää heidän puoleensa Hr ovat:
Minnie Toivonen ja Saima Mäntynen
Ja nyt lopuksi kehottaisin kaikkia
toverittaria että tekisivät voitavansa
tämän lehden levittämiseksi sillä se
on välttämätön jokaisen työläisen ko
tiin ja jokaisen luettavaksi sillä sii
nä on lukemista niin miehille kuin
naisillekin Siis levittäkää Toveri
tarta! EI VALITTU
ja tuttavilleen Ja mikäs sitä nyt
sanomalehtiin kuvia ottaa itkevistä
urhoista? Kapitalisti pelkää "tunnel
man" häiriintyvän sillä hän haluaa
nauraa ja häntä naurattaakin niin —
tuo työläisten tyhmyys — kun ei ne
vaan tulisi niin viisaaksi että näkisi
vät hänen nauravan — silloin — -?
H L — It
SICAMOUS B C CAN
Syyskiireet ovat etei tahdo ehtiä
Istahtamaan päivällä ja illalla on niin
väsynyt ettei tahdo juksaa mitään
kirjottaa Mutta en saata olla lähes
tymättä nyt Toveritarta vaikka on
kiirekin
Ensin kiitän kaikkia Moron emän
tiä vieraanvaraisuudesta minua ja
lapsiani kohtaan ja sinulle pieni poi
ka suuri viitos siitä kuin olit niin
kiltti ja vedit kärryillä sairasta poi
kaani sinne kylään jonne hän ei
olisi voinut itse kävellä Ja se ky
lässä käynti kävi niin hyvin että
joka talossa sai Toverittaren tilauk
sen Ajattelin että jos olisi joka
paikassa niin hyvä onni Toverittaren
asiemiehellä niin eipä totisesti me
nisikään Toverittaren tiluajamäärä
alaspäin kuten viime numerostakin
näkvy että on mennyt
Keräämäni rahan J Ahon hyväksi
joka on keuhkotautisten parantolas
sa olen lähettänyt hänelle Sitä oli
$275 jonka tässä ilmotan rahan lah
jottajille Ompa oikeen ikava mieli kun ei
voi olla enemmän osaston hommissa
eikä iltamat Maisuuksissa Mutta ei
kös me sicamoolaiset ruveta hajot
telemaan sitä "Kirkon vihollista" ja
mennä Sainion Armiin se näyttämään
ennen talven tuloa
MARY RANTA
ROSSLAND ES C CAN
Koska ei laula lihavat niin minä
lailia
Täällä sairastaa Mrs Wilson reu
matismia jalassa joka onkin ikava
niinkin ison perheen äidille
Täältä vietiin mielisairaalaan Mrs
Minnie Lilja
Ehkä täälläkin alkaa pian näytän
tökausi koska pian näytetään kappa
le mutta nimeä en muista
Siispä syksyinen tervehdys Kaikille
Toverittaren pienille ja suurille luki
joille Tosi ystävyydellä
NEW YORK N Y
New Yorkin valtiossa on lapsia ta
paturmaisesti kuollut ja loukkaantu
nut tänä armon vuonna 1917 kaik
kiaan 5400 lasta joista 219 on tapet
tu eli kuollut sairaaloissa N Y Citys
sä ia satoja on jäänyt vaivaiseksi
koko elinijäkseen Syy sk G P- New
Yorkin kaduilla loukkaantui 44 ja yk
si kuoli On siinäkin jo lasten ta
paturmia tämän vuoden osaksi Ja
onkos se ihme kuin köyhän lapsella
ei ole imulta leikkipaikkaa kuin katu
jossa saa aina olla hermoja _ kulut
tavassa jännityksessä etta ei vain
joutuisi auton eli kaaran alle Nyt
ne koettavat saada P"m1Ä
lupaa saada laittaa lapsille leikki
kenttä Central puistoon johon sopisi
20(100 lasta
Äärettömän suuri summa tulisi s i
tä luvusta jos laskettaisi koko M -dvsvaltain
"tapaturmat" yhteen kuin
ka paljon on kuollut tehtaissa ja kai
vannoissa rautatiellä ynnä monella
muulla alalla jo tänä vuotena
Viime vuotena 1916 yksin rauta
teillä tapettiin 10001 Ommentuhat
ta yksi) ja loukkaantui 196i22
Reilusti se vaan käy tuo työläisten
tappaminen tässäkin maassa ei luu
lisi olevan halua lähtea tuolle puo
len Atlantia enäiin hakemaan Iisaa
tapettavia Mutia verta verta tay
v saada sitä janooville Tuhannet
sotilaat ovat marssineet New Ti orkin
fctuja hvvästiksi Ranskaan lähteis
sään Kamalan vaikuluksen niiden
'näkeminen teki vähänkään ajattele
vaan ihmiseen kun pistimet paljas
tettuina hiki otsasta valuen saivat
ihailla viittä "ääventä" — viimeisen
kerran ehkä monikin kapitalistien
hurratessa Sanomalehdille otettiin
valokuvia mutta vain niistä jotka
nauraen hyvästiä heitti omaisilleen
BUTTE MONT
Ihme ettei paremmat kynäilijät ota
kirjottaakseen lehteemme vaan täy
tyy minun taasen huonosta saatosta
ni huolimatta katkaista äänettömyys
Lakko on entisellään tai ei juuri
entisenäänkään vaan on se nyt pal
jon lujempi kuin milloinkaan ennen
tämän lakon olemassa olon ajalla Se
on luja kuin muuri huolimatta siitä
että kaivospomot ovat kaikki koiran
koukkunsa panneet käytäntöön tä
män lakon murskaamiseksi vaan
niistä yrityksistä on aina tullut pan
nukakku Lakkolaisille niistä on
ollut suurempi hyöty ja lakon onnis
tumiselle on pomojen tyhjään rau
vennut kotkotukset olleet suurena
apuna Ajattelemattomampikin työ
läinen on tullut näkemään miten
raakoja ia raukkamaisia keinoja po
mot käyttävät järjestyneitten työ
läisten kukistamiseksi ja niin ollen
yksi kerrallaan tulevat ymmärtämään
järjestymisen tarpeellisuuden Yksi
kaikkien puolesta kaikki yhden puo
lesta niinhän ne kapitalistitkin te
kevät kasvatustyötä keskuudessaan
ja valvovat asioitaan että ne suun
nattomat voittoosingot keskittyisivät
vaan visseihin kassaholveihin
Ka'vospomot luulivat että Butten
lakko on sillä hyvä ilman suurempia
sovitteluja kun he vaan saavat F H
Littlen sormenkynnet elävältä nyl
jettyä asettaa köysi ympäri ruumiin
ja auton jälkeen venymään pitkin
kaupungin kivisiä katuja että nahka
lihat ja suonetkin ovat hinkaintuneet
katukiviin ennenkuin ollaan määrä
paikalla rautatie sillalla jossa sitte
tuo hirveä loppusuoritus toimitettiin
toinen pää nuoraa kaulaan toinen
pää sillan kaidepuuhun kiinnitettyä
hirtettiin tuon urhoollisen toverimme
raadeltu ruumis yli kaidepuun maan
ja taivaan välille roikkumaan aivan
kuin joku rikoksellinen vaan sen
tähden että hän uskalsi kehoittaa
osatovereitaan työläisiä vaatimaan
hiukan enempi leipää ja yleensä sie
dettävämpiä olosuhteita itselleen ja
perheilleen Pomot eivät olisi tuota
tvötä teettäneet jos he olisivat täy
delleen tietäneet teettämänsä työn
tulokset F Littlen murhan johdos
ta on järjestetty tuhansro työläisiä
ja yhä eteenkinpäin järjestetään Ei
ole" pitkää aikaa kun niitten luku
mäiiuä nousee kymmeniin tuhansiin
jotka saadaan F L raa'an murhan
välityksellä järjestynetiten työläisten
riveihin
Kamalat ovat ne naulain repnnat
jäljet edesmenneen osatoverimme
ruumiissa joilla oli naulattu hänen
lihaksiinsa 'Imoituksia niistä kutka
ovat ensimmäiset kuoleman listalle
merkityt toverimme Tov Thomas
Campeiille M M W U presiden
dille lähetettiin nUnetön kirje jossa
uhattiin hänen henkeään Uhkaus
luvattiin panna käytäntöön elok 24
kello 12 päivällä Nyt on syyskuun
9 p eivätkä ainakaan vielä ole saa
neet tov Campelia hanskoihinsa sil
lä hän on aina henkivartijain ympä
röimänä kuten Venäjän Niku ennen
Suomalaista haalia on vahva va ra
jajoukko vahtimassa yota ja paivaa
siilä rahamiehet ovat uhanneet rä
jäyttää sen ilmaan kostoksi siitä kun
'suomalaiset ovat antaneet haulinsa
Metal Mine Workers union käytettä
väksi Ilman tätä kokouspaikkaa ei
kaivosmiehillä olisi ollut mitään mah
dollisuutta pilää kokouksia ni'ssaan
tällä kämpiköllä Kaivospomot ovat
noikkeuksetta kieltäneet kaikki nur
kat heiltä kokousten pitämiseksi Li
ole ihme että ovat vihansa puskeneet
suomalaisiin ja suomalaisten omis
tamaa haalia kohtaan joka on tullut
järjestyneitten työläisten varsinai
seksi kodiksi
Itsepintanen huhu liikkuu kyläs
sämme että lähes 30 työläistovenm
me ruumiit lepää vielä Speculator
kaivannon poliiatasanteilla Vaan mi
täpä työläisillä on väliä missä le
päävät 'kun kerta "itse olivat syypaat
tuohon onnettomuuteen ja kaivosyh
tiö on syytön" Valamiehistön paa
tos oli se että työläiset olivat itse
syypäät Helppohan oli kuolleita
syyttää Eiväthän he voineet itseään
puolustaa kun olivat jo henkensäkin
ehtineet uhrata kapitalismin uhrialt
tarille Ja tämä porvarillinen oi
keuslaitos ci ollut vielä sillienkään
tyytyväinen että sai syyttää noita
henkensä menettäneitä työläisiä mut
ta olisivat halusta heitä vielä tuo
minneetkin jos se olisi ottanut laa
tuun käydäkseen
Eilen illalla 8 p lähdettiin viemään
Butten poikia sotilasharjoitusleirille
Sydäntä särkevä oli näky kun nuo
äsken kodistaan riistetyt työläiset
jättivät arvatenkin vimeiset hyvästit
omaisilleen Surkean kuuluisa por
mestari Maloney piti pojille oikeus
talon edustalla lähtöpiiheen jossu pu
heessa ei ollut sanaakaan jolla viit
sisi työväenlehden palstoja täyttää
Ihmisiä oli monen kadun välin laa
juudelta seisomassa ja katsomassa
tvöläistoverien teuraiksi vientiä Ja
jotkut huusivat: "Hyvästi ja Jumala
olkoon kanssanne!" — Siinäkin Ju
mala riepu sai selkäänsä väärällä
vuorolla
Kaivostyöläinen B F McCabe sai
surmansa Crosbyssa Mont missä
hän oli väliaikaisesti työssä sähköhis
sin käyttäjänä McCabe vahingossa
kosketti kädellään voimakkaaseen
sähköjohtoonkaan Vaimo ja kaksi
pientä lasta jäivät suremaan isän
ennenaikaista poismuuttoa- Satuin
näkemään tapauksen kun tuotiin
ruumis kotiin Vaimo makasi tajut
tomana sohvalla ja nuo kaksi pikku
poikaa tarttuivat setää kaulasta kiin
ni Lasten setä kietoi lapset sylei
lyynsä ja kaikki kolme nyyhkyttivät
yhdessä Ajattelin että kun sattuisi
nvt joku skääppi paikalle ottaisin si
tä niskasta kiinni ja selittäisin että
te skääpit olette tämänkin miehen
kuolemaan syypäät Tuonkaan isiin
ei olisi tarvinnut mennä tyohon jo
hon hiin ei ollut harjaantunut ellei
olisi ollut skääppejä olisi tämä lakko
jo "setlattu" ja tämäkin isä olisi
vielä elävänä ja terveenä perheensä
keskuudessa McCabe oli lakkolai
nen Yhdeksäntoistavuotias tyttö Oiga
Hangon joka katosi täältä kuukausi
alkaa löydettiin kuolleena ja pahoin
mädäntyneenä läheltä Road Housea
Ruumiin läheltä löydettiin pistooli
En tiedä edellyttäneekö tuo sitä että
Olga olisi tehnyt itsemurhan Tyttö
tuli tänne Sebekasta Miiin ja oli
ollut Buttessa viisi kuukautta Ker
ron enemmän kuin saan asiasta pa
rempia tietoja
Näin viime Toverittaren numeroa
rosta että Selina-tädin on mentävä
sairaalaan jos olosuhteet sen myön
tävät Toivoisin että ei tuo sairaa
lareissu olisi kovin vaarallinen ia
pitkä-aikainen että hän pääsisi pian
työhönsä takaisin Olemme Selnif
t äitiä oppineet jo niin hyvin ymmärtä
mään että tuntuisi melkein vieraal
ta lehtemme jos toimituksessa olisi
joku toinen täti
1 MUORI II
kyinen toimittaja jaksaisi olla toi
messaan että meidän työläisnaisten
ainoa lehti edelleenkin pysyisi arvo-kas-sisältöisenä
kuten se viime vuo
sina on ollut
TEHTÄIN OLYA
-I
LEHIGH MONT
Ompa tämä Lehiglin kirjeonvaili
taia saanut jo levähtää koska en ole
neljännes vuoteen kirjoittanut Vaan
einä tuota ole suuria kirjoittamisia
kani osaston toiminnasta ei mitaan
Yndet piknekit olemme saaneet toi
meksi tänä kesänä ja pari kokousta
on pidettv kiireen kaupalla kun ke
säiseen aikaan tahtoo ihmisillä olla
omat menonsa ja kun ei ole vaki
tuista kokoontumis paikkaa Ism
illekään jos hommat on niin ja nain
Ompeluseuran naiset nyt kuitenkin
valmistavat syys-myyjäiset että taas
silloin saadaan jonkinlaista rahan
tuloa
Asuntojen vähyys tekee hitaaksi
suomalaisten lisääntymisen täytyy
ostaa itsellensä mökin jos mielii per
heelliset pysähtyä ja huoneet ovat
huikean kalliita vuokrata EI saa
kuin sattumalta
Kesä on ollut kuivaa ettei perunat
kasvaneet paremmin kun muutkaan
kasvikset Ruohokin on kuivunut
ettei elukat suuriakaan syömisiä saa
Heinät kuuluukin tulevan ennenkuu
lumattoman kalliiksi ensi talvena ku
ten kaikki muutkin elanto-tarooet
Kyllä käskee taas laittaa hyvää ja
halpaa että tulot menoille piisaisi
Hauskaa syksyä kaikille Toveritta
ren kannattajille Ja toivon etta ny-
VVORCESTER Guinsigamond MASS
Piirrän täältä taasen vähän kuulu
misia puoluetovereille
Toinen päivä syysk valittiin pu
nasen viikon armoija Kovasti kuu
luvat marssineen koko viikon Ei
miekkaili eikä muiden keihäitten
kanssa vaan tiedon välkkyvän säi
län ja kirjanipim kanssa Ensi sun
nuntaina on punasen viikon päättä
jäiset saapas nähdä kuinka ovat
onnistuneet
Viime sunnuntaina oli ohjelmako
kous Naapuri osastosta oli puhu
massa tov K Pitkänen Hän sel
vitti Yhdysvaltain sosialismin histo
riaa jota yleisö seurasi tarkkaavasti
Piknekkiä on pidetty useita Niissä
on ollut aina ohjelmansuorittajia
naapuriosastosta On hauska tavata
henkilöitä jotka eivät ole rivouksilla
varustettuja Toivomme että edel
leenkin käyvät avustamassa toimin
taamme Kirjallisuus Ja sanomalehti asia
miehinä toimivat edelleen Effi Kes
kinen Alex Kortes ja Hennan Salo
nen Hävyttömyytensä huippuun kohosi
täällä kaksi muijaa Kun eräs emän
tä eräänä illana mitään aavistamatta
tuli kotiin olivat he varustettuna kal
kellaisilla ilkeyksillä ja siltä suun
nalta alkoi tulla kaikellaista roskaa
jossa he olivat joista yksi sattui mai
nittua emäntää nenään Eikä he vie
lä tyytyneet siilien mutta tulivat
liki puolen yön aikana meluamaan
saman emännän oven taa kun jo oli
kaikki nukkumassa Löivät oveen ja
käyttivät mitä hävyttömintä kieltä
ja kun kuulivat että pääsevä' vas
taamaan teoistaan niin muijille tuli
hätä käteen
Ja nvt kiireesti riistääniäiin emän
tää keksivät hädässään sellaisen
valeen että muka hän viskasi kivellä
hoilä riivattuja ja niin he olivat sitte
oikeudessa jossa eivät voineet saada
minkäänlaista syytä syytlämänsä e
miinnän päälle Siis väärä ilmianto
Sille häpeä jolle häpeä kuuluu ja
myös svytetty sanoi että tapelkoot
omiin nimiinsä ja varojensa jälkeen
Ei he saa kuitenkaan rötöksiään re
hellisten ihmisten syyksi "Pölinän
lähti" saa pitää sellaiset hyvänään
ei meistä tulo "Pölinän tähden" kan
nattajia Täällä on joitakin perheitä oikeen
veren himosia Tuomioinkin löi eräs
Eemeli Mäki Jack Hakalaa oikein
härmän malliin veitsellä josta lystis
tä sai luovuttaa koko paljo liikoja
rahojaan E' iy'
LAURIUM MICH
Onpa ihme ettei kukaan lauriuml
laisista Toveriltaren lukijoista kaipaa
pnlkkakimtakirjeitä paitsi minä Olen
koko kesän ollut töhertämättä siinä
toivossa että joku toinen ottaisi ja
kirjottaisi mutta ei näy ei kuu u
muuta kun hiljaisuutta Senpä vuok
si otan taas vapauden ja piirrän jon
kun rivisen
Kesä on ollut kovin lyhyt silla nyt
on jo melko kylmät ilmat Kyllä se
tunlni kovalla taistella talven kanssa
10 kuukautta vuodessa nvkyisten e
HnVustannusteii a'kann Ihan pelot
taisi ka Isoa tulevaisuuteen ellei tä
män synkän taipaleen takaa näkisi
uuden aian aamun sarastusta I eli
käiimiiie Ivölä tarmolla uuden paivan
koittoon saakka jokainen jolle kaik
kien ihmisten hyvin vointi on jostain
merkityksestä
Elämä täällä kuuluisalla Kupari
saarella menee tavallista rataansa
Kaivosmurliia tapahtuu joka viikko ja
montakin viikossa kun sattuu Jollei
luutisi syyn ja seurauksen lakia min
ehdottomasti luulisi jumalan pitävän
työntekoa synlinä kuten napit tapaa
ruumissaarnoissaan naivisti sanoa et
tä synnin pulkka on kuolema ikaan
kun työläiset eivät eläissään olisi
muuta telineet kuin syntiä
Me tvöläisot jotka tunnemme par
haiten oman elämämme tiedämme et
tä poikkeuksetta jokaisen työläisen
palkka on ennen aikainen kuolema
johtuen liian raskaasta raadannasta
epäterveellisissä työpaikoissa ja sitte
on melkein harvinaista nykyaikana