Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 04, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    N:o 36
Tiistaina syyskuun 4 p :nä 1917
SIVU VIIM
mä on kuin myrskyinen syyspäivä
Joskus pilkistä:: '' elämän tai
vaalta vaan sira pikttiiiinlii Ben peit
tää synkkä -pilvi Lepää rauhassa
taistelusisko! Sinä väsyit liian aika
sin sillä olit vasta parhaassa ijässä
Mrs Ida Nylund on ollut hospitaa
lissa jo kolme viikkoa Hänelle on
tehty kolme eri loikkausta nenässä
ja kurkussa ja umpisuolen tulehduk
sesta vaan kaikki on kuulemma men
nyt hyvin ja on koko hyvissä voi
missa Toivon hänelle jälleen enti
sen terveytensä Toivon hauskaa
syksyä kaikille tämän lehden luki
joille Toveruudella
J — Y MÄKI
BENALTO ALTA CAM
Koska eivät parempikykyiset kir
jota tietoja täältä meistä pohjois
Canadan maatoukista niin teen ky
kyni mukaan selvää hommistamme
Mutta samalla huomautan että jos
teillä siskot olisi tosi halu saada Tove
ritar enemmän leviämään paikkakun
nallamme niin te pistäisitte uutisia
silloin tällöin täältä lchteenne Aina
sitä kirjottamista on kun on vaan
kuka kirjottaa
Elonleikkuukiireet täällä on par
haillaan Maanviljelijät kokoovat
aittoihinsa kesän raadannan palk
kion jonka he suurella vaivalla ovat
kasvattaneet Herrat ne laskevat
vaan kuinka monta senttiä he niille
farmareille nyt antavat ja farmarin
täytyy heidän ehtoihinpa tyytyä To
sin viime parina vuonna on viljan
hinta ollut kohtuullinen
Yksiin leipiin ovat ruvenneet Kal
le Kopsala ja Ida Voima Myöskin
paikkakuntamme Inkkari Alex Bosma
on hankkinut mukavan itselleen Yh
dysvaltain puolelta
Paikkakuntamme tyttäret pitivät
oikeen roimat tanssit viime kuussa
Nyt pojat on teidän vuoronne näyt
tää mitä te voitte tehdä Kyllä me
vanhemmat sitten lopusta huolen
pidämme
Paljon nuoria tovereita on mat
kustanut maailmalle Nälkäruoska
se ajaa nämä pikkumaanviljelijäin
pojat itsellensä hankkimaan sitä ki
rottua kaikkivaltiasta dollaria jolla
on kaikki voima ja' mahti aina sen
mukaan kuinka paljon sitä kukin on
onnellinen omistamaan
Karjan ostajia kulkee alituiseen
kylällä tarjoten karjasta tavallista
hintaa
Mrs Kemilä on synnyttänyt riskin
pojan Molemmat voivat hyvin
Tervehdys Lyydille sinne Kurja
laan Kirjota sinä myös omaan leh
teemme joskus Tulen sinne pian
käymään
Terve toistaiseksi!
SAIMA
EUREKA CAL
Täältä Eurekasta harvoin näkyy
uutisia " Toverittaren palstoilla kai
siihen on syynä tämä kesäinen aika
kaikki tahtoisivat nauttia luonnosta
olemalla ulkoilmassa
Ompeluseura täällä toimii kuten
ennenkin Kokouksia on pidetty joka
toinen viikko torstai iltapäivällä
Töitä ei ole annettu ulos pariin kuu
kauteen Jokainen on saanut hiukan
levätä Mutta nyt niitä käsitöitä on
taasen saatavana ja toivomme kaik
kien naisten avustavan ompeluseuraa
valmistamalla näitä käsitöitä kuten
ennenkin
Uusia virkailijoita on myöskin va
littu jo kahdessakin edellisessä ko
kouksessa Rahastonhoitajaksi valit
tiin Maria Lassila ompeluseuran joh
tajaksi Lizzie Alanto pöytäkirjuriksi
Aino Lampi ja kirjeenvaihtajaksi To
verittareen Anna Veijola
Osaston naisjäsenet älkääpäs lyö
kö laimin käydä ompeluseuran ko
kouksissa Nyt on aika jolloin mei
dän on toimittava joukkoina kasvat
taa itsemme yhteiskuntaymmärryk
seen ja kehittää järkähtämätöntä
joukkohenkeä Yksilönä me emme
voi pitkälle itseämmekään auttaa
Toveritar Sanna Kannasto puhui
täällä 17 IS ja 19 p:nä Minun mie
lestäni hän on melko hyvä puhuja
Selitti laajasti sosialismista unionis
mista ja monesta muusta: Olisi ollut
edullista tämän paikan suomalaisille
suuremmalla joukolla -tulla häntä
kuulemaan Tämän paikan radikaa
leille tahdon huomauttaa: miksi ette
ottaneet huomioonne näitä puhetilai
suuksia ja tulleet kuulemaan? Siel
lä olisi voitu asioista keskustella
tuoda esiin väärinymmärrykset ett'
ette aina sivussapäin sosialistien tyh
myydestä ja luokkatiedottomuudesta
puhuisi
Lopuksi huomautan teille tämän
paikan tytöt ja pojat että pitäkää
velvollisuutenanne ottaa osaa köyhä
listön luokkataisteluun yhtykää jä
seninä osastoon ja näyttäkää että te
tahdotte taistella järjestyneinä työ
läisinä kapitalismin mahtivoimaa vas
taan Kesäinen tervehdys Toverittaren
laajalle lukijakunnalle!
VIRALLINEN
ROCK SPRINGS WYO
No jospa sitä nyt taas vähän muis
telisi mitä -sitä on viimeksi hom
mattu että pääsisi taas tässä alkuun
"Umpisolmu" oli se kappale joka
esitettiin elok 11 p eli kenttäjuhlan
aattona Sitten 12 päivä aijottiin
mennä oikein isolla joukolla juhli
maaan luonnon helmaan Green Rive
rin saarelle No mentiin kylläkin
mutta ei varsin niin isolla joukolla
kuin ensikerralla Naapurikyläläiset
eivät olleet saapuneet niin isoilla jou
koilla kuin odotimme joten vähän
petyimme siinä eväiden kanssa kuin
varasimme että ei nyt ainakaan kes
ken loppunut
Kukka ja onki-iltaman toimeenpani
osastomme huvitoimikunta elok 25
päivänä ja hyvinpä ne kalat näkyivät
kauppansa käyvänkin
Osastomme viime kokouksessa oli
esillä joukko asioita M m päätet
tiin lopettaa taas sunnuntaikoulun
pito talven ajaksi nyt kun taas al
kaa englanninkielinen koulukin Sit
ten taas keväällä kuin aljetaan niin
olisi oikein hauskaa nähdä isompia
kin lapsia koulussa Sitten voitai
siin paremmin pitää yli talvenkin
koulua kuin olisi vähän isompiakin
joukossa
Yhteistä purtta ohjailemaan ovat
alkaneet Hulda Pussila ja Sanfrid
Luoma No myötätuultapa sitten
jatkukoon Ja terveppä sitten taas
HANNA
BERKE EY CAL
Oikaisu 34 numerossa olleeseen
Berkeleyn kirjeeseen missä sanot
tiin että minä hänen sisarensa hoi
din hänen talouttaan" pitää olla mi
nä ja hänen sisarensa hoidimme
hänen talouttaan ANNA JALO
PORTLAND ORE
Jos et mene lakonrikkuriksi niin
mene vankilaan sellainen näyttää
olevan "korpeampi" säädös kaupun
gissamme nykyään Eräänä päivänä
meni mies "loimannista" työtä kysy
mään Hänelle tarjottiin metsätyötä
kolmen ja puolen dollarin päiväpal
kalla lakonalaisella työmaalla Mies
sanoi: "Siellä on lakko en minä
mene skääppäämään" ja lähti mat
kaansa Mutta ei mies pitkälle ehti
nyt ennenkuin oli poliisi niskassa ja
hänet passitettiin vankikoppiin "ir
tolaisena" Joutui kiinni puoluesihteerimme
Victor J MeCone matkallaan Min
neapolisin kokoukseen Takausraho
ja täällä toverit ja uniolaiset hom
maavat ja kaipa jo silloin kuin tämä
tulee painosta olemme hänet saa
neet vapaalle jalalle
Yleisen keskuskirjaston salia ei
kuulu saavan enää kansankokouksia
varten muutoin kuin liittohallituksen
piirilakimiehen antamalla luvalla! On
sekin kansanvaltaa jota kuulutaan
tekevän kovin turvalliseksi nyky
ään !
Kuiva ja savuinen ilma aiheuttaa
paljon huonovoipaisuutta ja sairaut
takin ihmisten keskessä täällä Ei
edes tuule että puhaltaisi tuota sa
vua pois joka silmiä kirvelee
Maidon hinta on taas kohonnut
sitten viime parin kuun jolloin sitä
myöskin kohotettiin tällä kertaa ai
noastaan kuusikymmentä senttiä
quarttia _ kohti kuukaudessa Yksi
quartti kuukaudessa maksaa ainoas
taan $360 nykyään Muunkin ruo
katavaran hinta on suhteellisesti ko
hoamassa! Voi tätä siunattua va
pauden ja kansanvallan aikaa jota
tehdään niin kovin turvalliseksi!
AKKA
TORONTO ONT CAN
Tervehdän teitä Toverittaren luki
jakunta erisikeiran näin syksyn saa
puessa! Sunnuntaina 19 p elok johdin as
keleeni s s osaston talolle missä
tiesin olevan niin sanotun työkokouk
sen Paljon oli sinne jäseniä saapu
nutkin huolimatta kesän kuumuu
desta Kaikilla oli kai tiettynä että
pitäisi äänestetlämän oman lehden
perustamisesta Canadaan Tietysti
oli kaikilla se sydämen asiana ja
sitä varten minäkin sinne menin
Olinkin ollut pois useamman viikon
kesälomalla kuten paljon toisiakin
Päästyäni haulille alettiin kokous
ja puheenjohtajaksi valittiin toveri
Toukoniemi Uusia jäseniä oli yhty
nyt useampia ja toisia tullut muul
to!:ortilla toisista osastoista En voi
mainita nimiä sillä ei tullut muis
tiin pantua kun en tietänyt kokouk
sen alussa näinkin tärkeään toimeen
joutuvani Kirjeenvaihtoa oli pal
jon aivan loppumattomiin Yksi kir
je oli näytelmäseuran johtajaksi ha
kijalta jonka johdosta syntyi mel
kein katkeamaton keskustelu ja pu
huttiin aivan äärimmäisiä asioita
Kuulin siellä että meidän vahti
mestarimme Fred Lindberg on pois
muutto hommissa Pitkältä saamme
kai etciä ennenkuin saamme hänen
laisensa vahtimestarin tilalle joka
niin hyvän huolen pitää talomme
puhtaudesta Aina hänen näkee jou
tohetkinä mitä milloinkin puhdista
massa sillä hän on sen tehnyt aina
sivutöinä sillä emmehän me ole voi
neet hänelle maksaa niin paljoa että
olisi sitä voinut oikeen vakituisena
työnään tehdä Kiitos hänelle kym
menvuotisesta palveluksestaan jonka
hän niin uskollisesti on suorittanut
Kyllä hän onkin raihnaantunut näi
den kymmenen vuoden ajalla sillä
hän on ollut todella kovan ennen
lapsi
Komitean raportteja oli myöskin
paljon sattunut siihen kokoukseen
Mikä haki eroa liuvitoimikunnasta
mikä mistäkin Sitten tuli Toverit
taren kirjeenvaihtajan valinta Eh
dotettiin ja ehdotettiin vaan ei ku
kaan voinut sitä tehtävää ottaa vas
taan Aina oli jokaisella omat teil
tä van sa Sehän se on täällä tapana
jos ketä esitetään niihin toimeen
taliansa ei kukaan voi eikä jouda
Olisi kai heidän mielestään alenta
vaa ottaa joku toimi vastaan heti
ilman kinastelua Viinien kun el ku
kaan naisista tahtonut ottaa tointa
vastaan niin toveri Jani Pulkkinen
tarjoutui vapaaehtoisesti siihen toi
meen kun kerran naiset ovat niin
kykenemättömiä ettei koko joukosta
kirjeenvaihtajaa löydy Mutta sitä
eivät sentään yniniärtävämmät to
verittaret voineet sallia että mies
pistettäisiin tähän tehtävään loka
olisi naisen täytettävä Joku eh
doti minua allekirjottanutla ja pöyh
keydessäni otin toimen kursailematta
vastaan vaikka en niinäkään tiissä
ensiluokan kynäilijä ole (Hyvä on
alku jä kyllähän se työ tekijäänsä ai
na paremmaksi neuvoo kuta pitem
män aikaa sitä tekee — Toim)
Ja nyt emännät ja tyttäret oekä
pojat ja tytöt tilaamaan Tove-'tsrta
Minä myös koetan kaikkeni kirjeen
vaihtajana että saatte lukea paikka
kuntamme kuulumisia
Kokouksen aika loppui pienemmis
sä väittelyissä niin pian ettei voitu
ottaa koko lehtikysymystä esille ol
lenkaan ja se jätettiin elok 26 p
kokoukseen jolloin pidetään ylimää
räinen työkokous
Iltamat osaston talolla oli 25 p
elok osuustoiminnan edistämisen hy
väksi Laskuoppi ja kirjanpitokurssit al
koivat 2b p elok ja tulee kurssit
olemaan kaksi kertaa viikossa Haali
on toistaiseksi luovutettu seuraaviksi
iltapäiviksi syyskuulla: 3 5 8 ja 10
Opettajiksi ovat valittu toverit O
Kauppinen laskennon opettajaksi ja
VV Slup kirjanpidon opettajaksi
Käyltiikääpä tilaisuutta hyväksenne
sillä tällaisia tilaisuuksia ei aina ole
tarjolla Ei ole muuta kustannuksia
kuin kirjotusvihkot täytyy ilse hank
itin uusipa nauska nahda paljon
osanottajia opinahjolla!
Kovia ukkosen ilmoja on täällä
ollut nykyään kolmena päivänä yh
den viikon sisällä ja jäitäkin on sata
nut maan peittoon Kaikista anka
rin myrsky oli 20 p elokuuta Oli
kova pyörremyrsky Ihmiset eivät
voineet kulkea ulkona ja jäitä satoi
samalla ja ukkonen ja salama oli
hirvittävä Salama teki tuhojaan
myöskin tappoi useita ihmisiä kaatoi
puita rikkoi tehtaista ikkunoita ja
isolla Balson nimisellä laivatelakaila
teki se tuhansiin nousevan vahin
gon (Olisipa tuo tapahtunut Ore
gonissa tai Washingtonissa niin var
maan olisi se pantu i w v-läisten
tai "saksan liittolaisten" syyksi —
Toim) Kaikista onnettomimpia oli
vat ne ihmiset jotka soutuveneillä
olivat merellä "sillä siellä oli hätä
korkeimmillaan Olivat poliisitkin
kerran tarpeellisessa toimessa ihmi
siä pelastamassa myrskyn käsistä
En ole hirveämpää ilmaa vielä en
nen korkaau nähnyt
Muistakaapas käyttää osuusruoka
laa silloin kun teillä on nälkä sillä
sitä oi) edullista kannattaa Siellä
saatte hyvin valmistetun ruuan ja
myöskin puhtaan Osote on 46 Wid
mer St Toronto Toverillisesti
OL1VIA KAUIIAMA
Naiset ja 8-tunnin työpäivä
Nykyajan palkkatyöläisen työl
lä un se ominaisuus että se ei
palvele työntekijän itsckohtaisia
ta r k o t u k s i a vaan 1 y ö n a n t a i a n
Työnantajan lähin tarkoitus taa
sen on voiton hankkiminen pää
omalleen jonka hän tuotantolai
tokseen on kiinnittänyt Tiimiin
ohella tosin tulevat työnantajain
työlaitosten tuotteet suuren ku
luttavan yleisön 'käytettäviksi
mutta 'huolehtii niiden myyjä
puolestaan siitä että kuluttajat
suorittavat niistä ' 'mahdollisim
man karkean hinnan Siitä huo
limatta ei työntekijä tästä hin
nasta hyödy muuta kuin siihen
määrin että hän niukasti voi jäl
keläisineen elää joutuen sellaisis
sa tapauksissa jolloin ansiomah
dollisuutta ei ole perheineen suo
ranaiseen puutteeseen
Täten tuntee työntekijä omien
tarkotustensa : elää inhimillisesti
omaa päämääräänsä varten jou
tuvan syrjäytetyksi samalla ktm
hän ollessaan kapitalismin kanssa
kosketuksissa muuttuu vain per
soonattomaksi tuotannolliseksi
voimaksi jota ostetaan
Työläisnaiseen nähden on tämä
kapitalismin suhtautuminen vielä
erikoisempi sen vuoksi että se
järkyttää perinpohjaisesti erästä
naisen luonnollista kutsumusta:
äiteyttä
Jo hentona lapsena saattaa työ
läistyttönen joutua ansiotyöhön
joka on häiriöksi hänen ruumiin
sa kehitykselle sekä täysi vasta
kohta henkisen kehityskauden
oikealle käyttämiselle Hän jää
vaille sielullisten voimain vilje
lystä ja tehden ijälleen sopima
tonta raskasta työtä surkastuu
jopa saa aiheen myöhemmällä
ijällä puhkeavaan kivuloisuuteen
Palvelustytöt maalla ja kau
pungissa ala-ikäiset kauppa-apu-laistyttöset
juoksutytöt j n e
joiden työpäivä on rajaton me
nettävät lapsuuden rajavuotensa