Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 04, 1917, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
Tiistaina syyskuun 4 p :nä 1917
N:o 36
TOVERITAR
Amerikan iuuinaiaijlcu iyui4fi='-Sii
ikannattaja ilmestyy Asttiriasaa Ora Joka
tiistai Tue Welern Workmen'a Pub Co:n
kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuosikerta SI 00 puoli vuotta 10c
CANADAAN
i vuosikerta 125 puoli vuotta 75c
SUOMEEN
1 vuosikerta $150 puoli vuotta löc
TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORE
TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
Organ of tiie Finnish Working Won I
Aoierka Publisher! every Tuesday by The
Western Workmen's Publishing Co
Ädvertising rates 50c per inch per ineertton
Huoneusto sijaitsee 10:n?n ja Duant k
tvfen kulmassa Puhelin J6S
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Jfaimailmciitulcäisla H-00 eusimäiselta tuu
naita ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta lisiil
' SUBSCRIPTION RATES
!N THE UNITED STATES:
One year $100 6 monthi 60c
IN CANADA:
One yer fl25r 6 montlil 75c
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 monthi 0e
&ntered aa sccond-class tnattcr July lölh
Ull at the Post Office at Aatoria Oregon
öntier the Act_gf Mareh 3rd H7
" TOIMITUS:
Sslma Jokela-McCone
1669 E 1Gth St Portland Pre
Toverittaren tilaajaluettclo osottaa
seuraavaa:
Uusia 97
Uudistuksia 59
Katkennut 112
LUO KKÄTÄl STELU
ALUEELTA HOQUIAM WASH
Lakko on Uällä vielä ennallaan
ei siinä olo vielä su urinkaan muu
toksia tapahtunut muuta paitsi etlä
kaupungin "isät" ovat kutsiment val
tion sotaväkeä paikalle tarkotukses
sa kai ärsyttää vain lakkolaisia Mut
ta siitä huolimatta pysyvät lakkolai
set vain rauhallisina ainakin tähän
saakka vaikka täytyykin vatsa vyötä
kiristää yllä vain lujemmalle ja lu
jemmalle Useiden ruokatalojen tääl
lä on täytynyt lakkauttaa ruuan an
tamisen syystä kun miehillä ei ole
ollut rahaa maksaa ruokaansa Tääl
lä kyllä on ollut jonkunlainen union
ruokain vaan sekin kuulemma kituu
varojen puutteessa
Viime ompeluseuran kokous oli ko
kolailla vilkas Osanotto oli tyydyt
tävä ja käsityöt meni ulos kuin kuu
mille kiville Mutta kyllä niitä sen
tään on vielä jätölläkin ja uusia os
tetaan Siis jokainen nainen joka
haluaa toimia yhteisen asiammo o
teen suunnatkoon askeleensa osaston
haalille joka torstai-iltapäivällä Siel-
IUIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIMMlillNllll!lllMIIIIIIIIMIlllillllll
KAHVI-JUTTUJA
Viime viikon Toverittaren numero
osoittaa nttii tilauksia on sen edelli
senä viikkona uudistettu ainoastaan
39 ja katkennut on 133 joten painos
on vaan 7267 Siis on menty suurin
harppauksin alaspäin Miksi tämä
velttous tilausten uusimisessa? Ja
miksikä nyt juuri?
Toveritar on ainoa lehti joka mak
saa ainoastaan yhden dollarin vuosi
kerta Yhdysvalloissa Canadaan dol
lari ja kaksikymmentäviisi senttiä
ja Suomeen puolitoista dollaria vuo
sik arta
Lamaannut tauko tilaus-asiamiohiä
nämä painostavat ja vakavat ajat?
Kuulkaa! Kt ole toimituskaan niis
tä vapaa ja rohkeutta ja innostusta
kuitenkin täytyy olla jatkamaan!
Juuri tällä hei kellä on mieheni soti
lasleirillä vankina tulevaisuus on
tuntematon Itsekin olen vakoojaiu
silmätikkuna Lapset ovat pienet ja
lä saatte valita kukin itsellenne mie
luisenne työn
Vanhaan maahan ovat tämän kau
pungin viranomaiset luvanneet lä
hettää kaikki europpalaiset niskoit
televat työläiset ja etupäässä suo
malaiset Terve tullut se vain tai
taisi olla vapaa kyvtiraha monellekin
sillä sietämättömällä se kohta tuntuu
tämä vapaan maankin elämä Mutta
eiköhän herrat pelaisi siinä vähän
väärin antaessaan kyytirahan sadoil
le tuhansille europpalaisille Varmaa
on että silloin heidän tehtaansa ja
myllynsä kituisi työvoiman puut
teessa Amerikkalaista sivistystä osotti se
kin myllypaasin rouva joka tässä
erään kerran kun suomalaiset naiset
olivat lakkovahdissa pisti päänsä ulos
talonsa ikkunasta ja huusi siitä
"suunne kiinni!" johon suomalaiset
naiset vastasivat halveksivasti nau
raen Silloin hänen katkeruutensa
meni yli rajain ja jolloin hän teki
vähemmän arvokkaita liikkeitä joita
en viilsi tässä oikein mainita
Siis lämmin tervehdys Toverittaren
lukijoille lähellä ja kaukana
Toveruudella MARIA
FORT FRANCES O NT
Täällä on eletty tiunä kesä hiljai
sesti niin hiljaa ettei minunkaan ole
tullut kyhätyksi täältä uutisia Tove
rittaren lukijoille Ei silti ettei sitä
nyt mistään löytäisi kertomista vaan
senlähden kun minua on vaivannut
sama tauti kuin kaikkia muitakin
Näyttää vähän kuin syksypuoleen
virkistyttäisiin täälläkin niin rien
nän minäkin siitä maailmalle kerto
maan Näytelmäseura on ottanut jo hyvän
levon niin katsovat lie nyt jo jak
savansa toimia Päätettiin ottaa seu
raavaksi isommaksi kappaleeksi
"Henkensä uhalla" Se aiottiin näy
tellä jo keskikesällä mutta liika
kuumuus kuului olleen syynä ettei
sitä voitu eikä jaksettu esittää silloin
kuin piti Nyt sitten yritämme uu
delleen Ei ole vielä varmaa milloin
se esitetään mutta niin pian kuin
suinkin voimme sen harjoitella oii
määränä näytellä se Sitä ennen on
kyllä eräs pieni kappale harjoitetta
vana joka tulee seuraaviin ohjelma
iltamiin Sen nimi on "Akkavalta"
Osaston haali pitäisi nyt hetimiten
muulina toiselle totille Paikka mie
lestäni on hieman sopivampi kuin
entinen
Sitä muuttoa olemme odottaneet
koko kesän ajan mutta nyt vihdoin
kin sanovat alettavan tuomaan haa
lia toiseen paikkaan — ei tosin pal
joa likemmäksi entiseltä paikaltaan
Syy miksi haali täytyy muuttaa on
se kuin komppania on erehdyksessä
antanut osastolle jo ennen myydyn
Intin Komppania omalla kustannuk
sellaan vie haalin toiseen paikkaan
Eipä nyt muuta Pian siis tava
taan vanhassa naalissa mutta uudes
sa paikassa Toivon että haalimme
l r j r 1 1 r j r j : 1 1 1 1 i : i i u r i j d r 1 1 r 1 1 m 1 1 i : j n i i n m r i r j 1 1 r i r : 1 1 1 n 1 1 j j r j 1 1 1 r i u u r 1 1 1 1 1 j n [ j 1 1 1 [ i : r i m r l
avuttomat Onko teidän aseinanne
paljon tukalampi?
Xlkää nyt kaiken" tämän lisäksi an
tako minun nähdä että tuo tilaaja
numero pienemistään pienenee liyt
kuin sen pitiiisi kohota suurin harp
pauksin Mitä nopeammin kaikkien
puoluelehtiemme sekä amerikalais
ten että vieraskielisten kannattaja
joukko kasvaa niitä voimallisem
maksi ne tulevat sitä turvallisem
maksi meidänkin vapauden ja todel
lisen kansanvallan ajajien asema
Minua kävi tapaamassa eräs Misis
joku päivä sitten Hän jutteli mi
nulle näin: "Mielestäni on Toveritar
tullut nyt paljoa sisältörikkaammak
si Minäkin tilasin sitä ennen aina
tovin kerrallaan Lakkasin tilaamas
ta ja tilasin taas Mutta sen sisältö
oli niin raskasta että en minä sitä
jaksanut seurata En tilannut sitä
eniiäu pitkään aikaan mutta sitten
eräs tyttö toi minulle aina numeron
silloin tällöin luettavaksi ja kun siinä
oli niin mielenkiintoisia asioita niin
sanoin hänelle että tilaappas se mi
nullekin oikeen joka Viikko tulemaan
Ja minä tykkään siitä nyt kun siinä
pulaltaan kotiasioista ja muista sel
laisista joka on niin tuttua ja niin
hupaista ja mielenkiintoista luke-
saisi hyvin vetovoimaisen uuden
paikan että yleisö ei miteukään malt
taisi olla pois kokouksitta eftS ilta
mista Tervehtien H M
Kirjotappas nyt useammin niitä
uutisia ja muustakin kuin osaston
kommista Olisi hauska kuulla mi
ten siellä työväki yleensä "pärjää"
palvelustytöistä rantajätkiin asti —
Toini
EVERETT WASH
Osaston kokous oli 25 p:vä elok
jossa valitsimme uudet virkailijat
Organiseoraajaksi tuli Walfrid Ojala
pöytäkirjuriksi Alma Luoma uutin
ten kirjoittajaksi Kusti Saari Tove
rittareen kirjeenvaihtajaksi Hilja
Holmes ja osasto vei tikuil
la pihalle Kalle Kosken ja pyyh
ki sen nimen tervapensselillä pois
kirjoistaan (Mitä tällä tarkotetaan?
— Toimt
Syyskuun 27 p:nä tulee Everettin
suomalaiset sosialistit näyttämään
kappaleen jonka nimi on "Kirous ja
Kihlaus"
Ompeluseuran kokous on 13 p:vä
syysyk Jani Luoman asunnolla 2307
Lomhard Ave Ja kaikki ne henki
löt jotka ovat ottaneet ompeluseu
ran töitä tehtäväksensä niin olkaa
hyvät ja tuokaa tähän määrättyyn
kokoukseen
Osastomme on menettänyt innokkai
ta puoluetoveria ja toverittaria:
Frank ja Hilma Pietilä menivät far
mareiksi ja August ja Hilma Luoma
menivät parempia työvainioita katse
lemaan Siis hyvää tulevaisuutta
heille kaikille
HILJA HOLMES
SOINTULA B C
Täältä näkee harvoin kirjotusta
Toverittaren palstoilla Vaan eteen-
päin sitä aina mennään ja homma
taan "kuin tuskassa"
Ompeluseurakin on taasen vilk
kaassa toiminnassa Ei ehtinyt le
vätä kuin 2 kuuta kun jo pantiin
toiminta hyvälle alulle Ompeluseu
ralla oli kokous 23 p elok ja siellä
valittiin uusi 3 henkinen toimikunta
joka pitää huolen käsityötä varain
ostosta ja myöskin siitä että työtä
riittää joka naiselle niin paljon kuin
jokainen tehdä ehtii Koitctaampa
nyt naiset kilvan ottaa töitä tehdäk
semme että saataisiin vielä myö
hään tänä syksynä pitää komeat myy
jäiset Olisihan se rekordi meidän
snavutuksillemme sillä edellisinä vuo
sina emme ole saaneet muuta kuin
yhdet myyjäiset vuodessa ja tänä
vuotena tulisi olemaan kahdet sillä
meillä oli jo arpajaiset kesäkuun 9
p Siis pois velttous naiset ja sor
met notkeiksi joka yhdelle se on
meidän jokaisen velvollisuus Ei
tarvitse jättää muutaman harvan har
teille sellaista tehtäviltä joka kuuluu
meille jokaiselle
Kohta on kesäkin meiltä mennyt
ja tuleo syksy tuulien ja sateiden
kanssa meille joka päiväiseksi vie-
lllllllllllllll!lllll!Utl!lll[l!IIIM!tlllllllllllllllllllllllllltlllltllllllllll!IIIMIIM!llll!t
mistä" Ja sitten hän huolestuneena
kysyi: "Aijotteko te nyt erota To
verittaren toimituksesta?"
Saman vastauksen jonka annoin
heille annan teille En tiedä Mah
dollisesti olen pakoitettu eroamajm
Täytyy mennä sairaalaan jos suin
kin asemamme sen myöntää Jos
mieheni pääsee vankeudestaan Ja
ei tiedä kuinka sillä reissulla käy
Jos tulen elävänä takaisin niin toi
mittelen sitten tätä Toveritarta taas
jos ei muita esteitä tule
Mutta tahdon tässä painostaa tei
dän epäilijöiden mieleen että kyllä
tämä lehti tulee olemaan yhtä mie
lenkiintoinen ja kotoinen vaikkapa
tulisikin toimittajan vaihdos El se
enään taaksepäin mene sisältönsä
suhteen vaan eteenpäin kunhan te
vaan pidätte huolen tilausten kerää
misestä ja uudistamisesta
Siinä se onkin koko niksi siinä
tilaaiamäärän kartuttamisessa ja py
syttämisessä Sillä kun lehti on "hy
västi jaloillaan" niin silloin sille voi
daan hankkia vaikka kuinka hyvä
toimittaja ja vaikka kuinka monta
toimittajaa Ja sen vakuutan teille
että niin kauan kuin voin kynää lii
kuttaa niin avustan Toveritarta sit
tekin vaikka en olekaan enään toi
mittamassa Sillä ei sen tarpeelli-
raaksemme Oikeimpa tuntuu niin
kuin peloittavalta ajatella miten pal
jon sairautta ::i n kosteat yöt
mukanansa tuovat kun kerran ke
sälläkin on ollut jonkunmoista tau
tia liikkeellä lapsissa ja jossakin
aikuisissakin
Paikkakunnalta on siirtynyt tove
reita työn etsintään Vancouveriin
kin on heitä mennyt ja toisia aina
vaan menee Ja iso osa miehiä on
vielä kesä tienestissä toisia tukki
kämpillä ja toisia kalastuksessa jo
ten on koko hiljaista täällä kotona
Mutta kunhan ehditään marraskuu
hun niin silloin ne pojat ja ukot ko
tiin tulevat ja silloin se meidän hu
vitoimikuntakin saapi taasen homma
ta yötä ja päivää että saavat iltamia
kyllin usein toimeksi
Lapsi Itäkin loppuu pian kesäloma
Koulu alkaa 3 p syyskuuta entiset
opettajat tulevat edelleenkin opetta
jiksi Tervehtäen piirsi
YKSI JOUKOSTA
BERKELEY CAL
Piirrän taaskin vähän näitä Berke
leyn uutisia Siitä onkin taas vie
rähtänyt monta päivää kun viimeksi
kirjoitin
Täällä sitä vaan hommataan niin
kuin muuallakin mailmassa Naiset
valmistelevat ompeluseuran töitä
niinkuin tuskassa niitä suuria arpa
jaisia varten jotka pidetään tänä
syksynä ja koko Berkeleyn osasto
on hienossa liikkeessä eteenpäin me
nossa Sanna Kannaston piti puhua täällä
eilen 2S p ja yleisöä oli saapunut
koko paljon kuulemaan vaan puhu
jaa ei ollutkaan Syytä en tiedä
niksi se oli myöhästynyt Kuiten
kin hän puhuu huomenna Toivon
että yleisö rientää kuulemaan
Kuolemakin on taas käynyt vie
raanamme vieden mukanaan Ida Mä
kelän Hän sairasti ainoastaan muu
taman viikon keuhkotautia Ensin
hän oli oikein keuhkotautisten sai
raalassa mailla mutta- kun lääkäri
sanoi että tauti on auttamaton toi
vat sukulaiset hänen tänne Kings
Haugliters hospitaaliin tämän kuun
19 päivä jossa hän kuoli heti 21 päi
vä Hänellä ei ollut mitään kovia
tuskia vaan rauhallisesti odotti kuo
lemaa ja niin hän loppuikin kenen
kään huomaamatta Ei häntä kerin
nyt sukulaiset eikä tuttavat paljon
näkemään Omaisuutensa hän oli
määrännyt lähetettäväksi siskojensa
lapsille ja hautauksen toiniitet
tamaan työväen naalilla jossa
hän väsymättä uhrasi aikansa mitä
hänellä oli työnsä ohessa Ida Mä
kelä oli monivuotinen osaston jäsen
ja otti aina osaa kaikkiin mihin
voi Siinä se on palkita sairaus ja
kuolema kun nuoruuden ikämme ult
raamme yläluokkaa eli parempiosais
ten työssä ja odotamme jotain pa
rempaa joskus koittavan vaan kaikki
turhaan! Ei ilon tuulahdusta! Elä-
ll!lll!lllllllfll!Mllinilll!lltlMIMII!t!IIIIIIMIII!ltlllllllMIIIIIII!IMIIIMIIIlNMIt!lllllllirj
sempaa ja välttämättömämpää lehteä
voi olla olemassa kuin on Toveritar
Muistakaa Lasten Joulua kirjotuk
sillanne Ja kuvilla
Viime kuulla jäi iso numero ilmes
tymättä tai oikeammin ne neljä li
säsivua viime kuun viimeisestä nu
merosta monestakin eri syystä Nii
den syitten mukana ovat ensiksikin
se seikka että viime kolmen vii
kon aikana on Toverittaren tilaaja
määrä laskenut SADOILLA Laa
jennus tehtiin sillä ehdolla että kan
nattajajoukko pitää Toverittaren tU
laajamäärän ylöspäin menossa tai
ainakin alallaan Taaksepäin menoa
ei ollenkaan suvaita sillä jos men
nään taaksepäin niin ei kannata an
taa lehteä laajennettuna
Yksi syy on myöskin se että toi
mituksella on ollut viime viikkojen
kuluessa tavallista raskaampi taakka
ja paremmat avustajat eivät ole muis
taneet lehteä kirjotuksillaan sanotta
vassa määrässä näinä kesä kuukausi
na Toivomme kuitenkin asian korjaan
tuvan siten että vastedes saadaan
laajennettu numero ulos säännölli
sesti joka kuukausi
SELMA-TÄTI