Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 04, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 7252
v vi ii snr is
Amarlkan suomalaistan työläisnaisten äänenkannattaja
Orpn of the Finnish lforklng Women In America
N:o 36
TIISTAINA SYYSKUUN 4 P— TUESDAY SEPTEMBER 4
1917 — Seitsemäs vuosik
RHOJEN MÄÄ
Oli kerran suuri ja mahtava
maa jolla oli monta nimeä mut
ta yhteisellä nimellä sitä kutsut
tiin Urhojen maaksi
Tämän maan tekivät mahta
vaksi ja rikkaaksi ihmiset kaikis
ta kansoista sillä he toivat tän
ne mukanaan ystävänsä Vapaus
veljekset joita oli kolme nim
Kokoontumis- Puhe- ja Paino
Vapaus Ja kansa laati maansa
perustuslain näiden veljesten ni
meen syystä kun nämä veljekset
olivat yhtä hyviä ystäviä kaikille
kansallisuuksille
Mutta kansan keskuudessa
nousi ovelia kettuja jotka lieha
koivat ja lipakoivat ja Vapaus
veljesten hyväntahtoisessa suo
jassa harjoittivat varkautta sil
loin kuin eivät veljekset arvan
neet olla varuillaan Ja kun maa
oli niin onnellinen oli se myöskin
siksi lapsellinen että sen kansa
luotti sokeasti Vapaus veljesten
suojelukseen ja Vapaus veljekset
luottivat maan urhoihin Ja en
nenkuin kukaan hoksasi oli kan
san keskuudessa noussut kaksi
julmaa ja vallanhimoista herraa
jotka koko sukukuntansa ja ys
täväpiirinsä avustamana olivat
kuristaneet Vapaus veljekset
niin ettei heistä ollut enäänjunn
hahmo jälellä ja samalla kytke
neet maan kansan kahleisiinsa
niin että ihmisten jokaisesta hen
genvedostaankin täytyi maksaa
heille veroa Nämä herrat olivat
Roorgan ja Mokkifeller Mokki
feller kytki ja kiristi kahleita ja
heilutti ruoskaa ja Roorgan kerä
si verot kassaholveihinsa
Ja he tulivat niin voimallisiksi
etteivät he ainoastaan kantaneet
veroa Urhojen Maan kansalta
mutta myöskin maailman kan
soilta Siellä täällä nousi agitaattorei
ta järjestämään Urhoa noita
suuria ja hirmuisia herroja vas
taan mutta herrat olivat voimal
lisemmat kauan aikaa kunnes
vihdoin Urhojen joukko alkoi ol
la vaarallinen herroille
Ja sitten julistettiin maailman
sota ja laitettiin Urhot sotaan
ettei heillä olisi aikaa järjestyä
herroja vastaan Ja samalla
Roorgan ja Mokkifeller käyttää
sotatilannetta hyväkseen ja pa
koittaa kaikki kansat heidän
orjikseen vaikkapa ne pitäisi
työhön marssittaa pistimen kär
jen edessä
Ja niin he alkoivat toimenpi
teisiin suunnitelmansa täytän
töön panemiseksi Missä ikänä
nähtiin jonkun Vapausveljeksen
haamu liikkuvan niin kohta lä
hetettiin ratsupoliisi sitä kapuloi
maan ja ajamaan piiloonsa ettei
vaan kansa saisi heitä nähdä sil
lä herrat tahtoivat saada kansan
kokonaan unhottamaan koko Va
paus veljekset
Mutta kansa ei unhoittanut hy
väntekijöitään ja mitä pitemmän
aikaa Vapausveljekset olivat pois
heidän näkyvistään sitä suurem
pi ikävä heille tuli
Ja kun Roorgan ja Mokkifel
ler olivat lyhytnäköisyydessään
antaneet aseet kansan urhojen
käsiin ja tehneet heistä sotamie
hiä luullen sillä omaa valtaansa
lujittavansa niin Urhot vihdoin
'lähtivät etsimään Vapaus vel
jeksiä ja käänsivät aseensa Mok
kifellerin kahleita vastaan ja
katkoivat ne ja raivasivat tiensä
Vapaus veljesten luo Myöskin
he murtautuivat Roorganin kas
saholveihin ja polttivat kaikki
kiinnityskirjat mitä siellä oli
joiden nojalla kansoilta veroa
kiskottiin Roorgan ja Mokki
feller otettiin vangiksi ja heidän
järjestelmänsä tuhottiin perin
pohjin Sitten valitsivat Urhot Va
pausveljesten äidin Kansanval
lan presidentiksi ja hänen tyttä
rensä Rauhan varapresidentiksi
Veljekset Puhe Vapaus Paino
Vapaus jo Kokoontumis Vapaus
valittiin komiteaksi joka valvoo
yleistä kansan parasta
Uusi kansanvaltainen hallitus
päätti että tästedes ei kukaan
saa omistaa yksityisesti mitään
luonnollista tulolähdettä ja sen
kautta päästä niin hirmuisiksi
hallitsijoiksi kuin olivat Roorgan
ja Mokkifeller jotka nälkään
näännyttivät ihmisiä raskailla
verotaakoillaan ja korkeilla elin
kustannuksilla ja lisäksi pakoit
tivat Urhot teurastamaan toi
siaan kauheilla sotakentillä
Miten korkeat elinkiistann uk
set voidaan ainaiseksi
poistaa
Kirj Harry W Laidler
On tarpeellista kajota siihen
seikkaan että korkeat elinkus
tannukset Yhdysvalloissa ovat
muodostumassa yhä suuremmak
si murhenäytelmien lähteeksi A
merikan kansalle
Yhdysvaltain työdepartementin
kesäkuun julkaisu- kertoo että
16 päivästä huhtik 1916 15 päi
vään huhtikuuta 1917 ruokatar
peiden hinnat kohosivat keski
määrin 32 prosenttia ja sellaiset
työväenluokan jokapäiväiset tar
peet kuin perunat kohosivat hin
nassa niinkin paljon että 146
prosenttia Sitten huhtik ovat
jokseenkin kaikki ruokatarpeet
kohonneet hinnassa Kaikki
muutkin työväenluokan tarpeet
ovat suhteellisesti kohonneet
hinnassa
Eikä tämä hintojen kohoami
nen ole yksinomaan sota-ajan
aiheuttama ilmiö Jokseenkin jo
kaisessa teollisuusmaassa ovat
elinkustannukset kohonneet pil
viä kohden sitten vuoden 1896
ja englantilaisen taloustieteilijän
Sidney YVebbin antaman lausun
non mukaan juuri ennen sodan
puhkeamista: on elinkustannus
ten kohoaminen johtanut suur
ten työläisjoukkojen elintason
alenemiseen huolimatta työväen
järjestöjen ponnisteluista
Yhdysvaltain teollisuusoloja
tutkinut komissioni ja joukko
muita tilastotieteilijöitä ovat an
taneet lausuntoja että lähes puo
let Yhdysvaltain perheiden -huolenpitäjistä
saavat joka vuosi
vähemmän kuin riittämään hei
dän ja heidän perheittensä kun
nolliseen ruokkimiseen vaatetta
miseen ja suojaan Niille kym
menille tuhansille jotka olivat
alapuolella normaalielintasoa en
nen tätä elintarpcitten hintojen
nopeaa nousua on tämä lisätty
taakka viime kuukausien aikana
todellakin raskas
Jos ei mitään tehoisaa paran
nusknuskeinoa pian löydy niin
voimme odottaa näkevämme ly
hyen ajan sisällä nälkäkapinoi
den vastenmielisen näyn tämän
maan suurissa kaupungeissa-
Mitä aijomine me tehdä tämän
asian suhteen? Ennekuin tämä
maa sekaantui sotaan komissio
ni komissionin jälkeen nimitet
tiin tätä asiaa tutkimaan Näiden
antamat esitykset aseman kor
jaamiseksi olivat suurimmaksi
osaksi lapsellisia
Tämän maan sekaantuminen
sotaan on saanut ihmiset ajatte
lemaan ja toimimaan perusteelli
semmin Tässä yltäkylläisyyden
maassa on se tärisyttävä yllätys
että kolme kuukautta sodan ju
listamisen jälkeen me maksamme
Herbert C Hooverin lausunnon
mukaan 25 prosenttiaenemmän
leivästä kuin mitä Englannissa
leivästä vaaditaan kolme vuotta
sodan alkamisen jälkeen että
"keskimääräinen hinta mitä ku
luttajani täytyy maksaa niissä
maissa missä ravinnon valvonta
hallitus on nykyään voimassa on
alempi kuin Yhdysvalloissa val
litsevat hinnat" ja että "viime
viiden kuukauden aikana yksin
omaan jauhoista on Amerikan
kansalta kirjotcttu $250000000
yli tchtailijoittcn ja vähittäis
myyjien tavallisia voittoja"
On tarpeetonta arvioida suh
teellista rahan vaikutusvoimaa
ja muita tekijöitä hintojen ko
hoamisessa Olemme vakuutettuja siitä et
tä hinnat tavattomasti alenevat
jos me estämme pienen ryhmän
yksilöitä kiskomasta biljoonia
dollareita kansalta luonnollisten
tnloläliteitteu ja muiden perus
tarpeiden omistuksen kautta jos
me poistamme sen suunnatto
man haaskauksen joka nyt on
seurauksena tästä kilpailujärjes
telmästä Ja suunnaton kiskomi
nen ja haaskaus minun mieles
täni voidaan poistaa ainoastaan
elin tarveläh teitten yhteisomisltttk
sen kautta
Ja päivien vieriessä aletaan tä
tä totuutta ymmärtää vaikka
himmeästikin sitä todistaa ne
varmat askeleet mitä on mones
sa sotivassa maassa otettu ra
jottamattomasta yksilöllisyydes
tä kollektivismia kohti teollisuu
dessa Valitettavasti kyllä tähän
asti saavutettu omaa hyvin vä
hän niitä kansanvaltaisia piirtei
tä mitkä sosialistit ja muut ra
dikaalit pitävät välttämättömänä
yhteiskunnalliselle hyvinvoinnil
le Ja yhtä kaikki merkitsee se
paljon
Saksa missä sodan alussa oli
suurin -määrä kolektiivista kon
trollia on sitä kontrollia lisän
nyt joka puolella Se on ottanut
johtavimmat raaka-aineet koko
naan hallitukselle hallitus mää
rää korkeimman hintamäärän
monille tarpeille ja on ottanut
ruuan jaon haltuunsa Monta
kuntaa on ryhtynyt kunnalliseen
maanviljelykseen tai muihin tuo
tantotonniin Tohtori Edmund Fisher Sak
san parlamentin sosialislijäsen
v 1915 julkaisi arvioluvun että
silloin ei vähempi kuin 55 pro
senttia Saksan koko väkiluvusta
saivat elatuksensa suoraan tai
epäsuorasti valtiolta Se on kol
lektivismia lähes yhtä paljon
kuin mikä muu' tahansa joka on
estänyt siellä taloudellisen luhis
tumisen tämän sodan aikana
Englanti joulukuun 1 p 1916
(Jatkoa toisella sivulla)