Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 28, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Nro 35
Tiistaina elok 28 p:nä 1917
sivu viini
vastaan "Me emme tahdo rfiurhata
Morgania cikP T?''-'fc?'"iä Mutta
mc luhdoniine m nuortuu kapilalihii
sen jilrjcstolmän" sanoi puhuja Ja
sentähden Frank Little murhattiin
että hiin järjesti työläisiä ja työ
läisten järjestyminen uhkaa kapita
listien suuria voitto-osuuksia Hän
kertoi Frank Littlen murhasta kuin
ka pelkurimaisesti ja raukkamaisesti
se toimeenpantiin Ensiksi palkat
tiin kapakoitsija sekottamaan hänel
le juoma illalla että nukkuisi ras
kaasti ja sitten kello kahjon aikaan
yöllä hiipivät he raajarilcon miehen
'' asuntoon a nuijivat hänet ensin vuo
teellaan ja sitten panivat silmukan
kaulaan Miten urhea ja kaunis te
ko! Jatkakaa vaan työtänne te hel
vetin verikoirat! Teidän järjestel
männe on tuomittu häviämään Työ
läiset eivät ole unhoittaneet Bayon
nen Kuparisaaren Luillowin Eve
retin verilöylyjä Te voitte tappaa
yksilöitä vangita ja salamurhata
vaan koskaan ette te voi hirttää eikä
salamurhata vallankumousliikettä
Tilaisuuteen oli saapunut 'kauppa
kamarin nuuskija kuulemaan mitä
kokouksessa sanottiin ja hän sai
kuulla suoraan ja peittelemättä mitä
heistä ajatellaan Ellis kertoi kuin
ka solidaarisuus on kasvamassa työ
läisten keskuudessa A F of L:n
jäsenet seisovat yhdessä i v w-läis-ten
kanssa Kuvaavana esimerkkinä
tästä hän kertoi tapahtuman rauta
tieltä Junassa oli kaksi i v w
läistä ja jotkut "kunnialliset kansa
laiset" menivät veturinkuljettajan pu
heille vaatien pysäyttämään junan
että saadaan potkia pois ne i w w
läiset Missä ne ovat? kysyi veturin
kuljettaja "Tuolla nuo kaksi" "No
sitten luetaan i w v-lääset neljäksi
minä ja tämä lämmittäjä tässä
olemme myöskin kaksi"
Seuraava puhuia oli kaivosmies
Buttesta joka kertoi Frank Littlen
murhaa lähemmin paikalla olleena
ja sitten hän kertoi työtaisteluista
Buttessa ja mitä työläiset ovat siellä
jo yhteen liittymisensä kautta voit
taneet ja miten raivoisasti kaivanto
herrat heitä vihaavat Hän sanoi
että Butteu lakkolaiset ovat saaneet
apua A F of Luborilta Tämä pu
huja Oli ilmi kuva kaivantomiesten
keuhkotaudista luiseville keltaisine
kasvoineen ja sisäänpaiuuneiiie riu
toineen Hän yski väliin mutta hän
puhui hyvin käyttäen hyvää englan
ninkieltä ja kuulija voi huomata että
hän oli lukenut palion
ll1!l!imiril!tii!M!l!liIWI'll!il!IUII!lllimmillllNllim'Hliimillltlllllflt
kääii valtakunta on minkään työläis
ryhmän kotimaa paitsi sikäli kuin
HE — työläiset — ITSE kykenevät
pitämään puoliaan sitä luokkaa vas
taan joka on omistusoikeuden mei
dän kotiimme anastanut
Ottakaamme esimerkiksi tehdas
missä työskentelee satoja työläisiä
Tiedämme että tuo tehdas tulisi yh
teiskunnallisesti kuulua työläisille
mutta se ei nyt kuulu heille Siis
työläiset suhtautuvat tuohon tehtaa
seen vaan sikäli kuin se koskee hei
dän parastaan Jokaisella työläisel
lä siellä on velvollisuuksia ei teh
dasta vaan kaikkia toisia tehtaan
työ! rnä koht„ar ja zi'x:A Jiänen tulee
toisten työläisten kanssa yhdessä
taistella parempien olosuhteitten saa
vu' lumiseksi heille kaikille
Ia i i npl- meillä työläisillä on aina
velvollisuuksia toisia työläisiä koh
taan aina siinä maassa missä mil
loinkin elämme ja myöskin koko
maailman työläisiä kohtaan sikäli
kuin voimme heidän asiaansa edis
tää omalla esimerkillämme ja kan
sainvälisen työväentoiminnan kautta
sillä kapitalistiset maantieteelliset ra
jat jotka perustuvat yksityisomistus
oikeuden periaatteeseen vielä estä
vät meitä tekemästä enemmän eli
"sekaantumasta" muiden maiden
asioihin Multa tämä maa tai mikä
nr tahansa ei ole meidän oma koti
maa ennenkuin meillä on siihen eh
dotoin omistusoikeus eli olemme
tehneet sen hyväksi kunnolliseksi ko
diksi K
Mitä siihen tulee että selitin asian
lapsille niin "agitaattorimaisesti"
niin siihen johtivat minut lapset itse
Lapset vastasivat kysymyksiin en
sin ja moni heistä oman harkintansa
perusteella saamatta apua vanhem
milta ihmisinä vastasi että "minun
Seuraava puhuja oli metsämiesten
lakkokomitean jäsen mutta olin pa
koiteitu poistuma"" kokouksesta jo
ten en voi hänen puhettaan referee
rata Mitä siihen asti I W W liiton
puhujia kuulin niin oli heidän pu
heensa kokonaan toisenlaista kuin
saman järjestön puhujain puheet
mitä kuulin joskus vuosia sitten El
kukaan räyhännyt ei käyttänyt ru
maa kieltä Ei haukuttu toisia työ
väenjärjestöjä eikä sosialistipuoluet-
ta Ei myöskään saarnattu omaisuu
den hävittämisestä (saboteesia) jos
emme ota lukuun sitä että työläis
ten yksimielinen lakkoutuminen on
omaisuuden hävittämistä se on sitä
lajia omaisuuden hävittämistä joka
kaikista kipeimmin kapitalistien kuk
karoon koskee
Haali oli tungokseen asti täynnä
väkeä ja kolehti joka koottiin tuotti
$65 paikkeille En tarkkaan muista
Arion haalista voimme nähdä ka
dun toisella puolella olevan poliisi
aseman yläkerran vankiloiden ikku
noihin missä ristikkojen takaa ko
kousta seurasivat ne I W W liiton
jäsenet jotka äsken vangittiin tämän
saman kokousilmotusten kaduilla
kantamisesta muka irtolaisina Heille
huiskutettiin käsiä tervehdykseksi
johon ho vastasivat samalla tavalla
Maanantai-illalla 20 p matkusti sos
puolueen valtiosihteeri Victor J Mc
Cono Walla Wallaan Wash josta
hän tulee jatkamaan matkaansa läpi
Idahon ja Montanan valtioiden kan
sanneuvoslon järjestäjänä matkallaan
Minneapolisiin saman neuvoston e
dustajakokoukseen AKKA
' DULUTH M I N N
Terve taas Toveritar ja lukija
kunta! Kesä on jo loppupuolella
täällä kuten muuallakin tällä ilma
vyöhykkeellä Kuten tavallista on osaston toi
minta ollut kesän aikana vähän hilja
sempaa mutta eteenpäin sitä sen
tään on menty Viimesessä osaston
kokouksessa valittiin ompeluseuran
ehdotuksesta Mrs Wilson Toveritta
ren asiamieheksi eronneen Femia
Hyvösen tilalle Toivomme hänelle
innostusta ja tarmoa viemään pitkin
askelin Toveritarta eteenpäin Nyt
jos koskaan on naisten aika herätä
Näytelmäseuran johtaja Karl Lin
dcval ilinotti lähtevänsä Waukeganin
s s o näytelmäseuran johtajaksi ja
hän läksi tiistaina 14 p t k perhei
neen Toveri Lindeval on toiminut
ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiii tiiiuimiimiiiii
isäni ei omista yhtään maata siis
minulla el ole isänmaata" ja "mi
nun vanhempani eivät omista mi
fän kotia vaan täytyy muuttaa pai
kasta toiseen joten minulla ei olo
kotimaata" jne Siis päättäen las
ien omista vastauksista arvelin että
he tuon "aRitaattorimaison" selityk
sen parhaiten ymmärtävät Ja minä
luotan aina paremmin lapsen tur
meltumattomaan harkintakykyyn
kuin vanhempain ihmisten abtrakti
siin filosofeerailuihin
Lapsen koti on so mikä on häntä
lähinnä vanhempainsa hankkima suo
ja ja lähin ympäristö Kansakoulus
sa hänelle kyllä runsaalla mitalla
onctelaan sitä kotimaaihannetta sitä
kaukaista joi a lapsi ei näe
Jr3 lapselle opetetaan että hänellä
on kotimaa niin luonnollisesti yhdis
tyy tuohon käsitykseen myöskin kä
sitys omistusoikeudesta ja mielestäni
ollaan siiloin vaarallisilla vesillä Jos
katselemme lasten leikkiä niin huo
maamme että riita kärkkäimmin syn
tyy aina "sinun" ja "minun" leikki
kaluista tai "sinun" ja "minun" pai
kasta jne aina omaisuus ja omistus
asioista
Minusta nähden siis jos me ope
tamme lapsille että heillä on koti
maa joka tarkoittaa samaa kuin että
he omistavat kotimaan tämän maan
rifn olemme muokanneet pellon por
varillisen patriotismin kylvölle jota
kansakouluissamme kovin ahkeraan
ja tehoisasti kylvetään
Saattaa olla että olen erehtynyt
mutia jos olen niin kaipa tämä mie
hissä ja naisissa jotenkin saadaan
selville Keskustelkaamme siis täs
tä enemmän kaikin Ei pidä jättää
tätä vaan minun ja Sefan väliseksi
keskusteluksi
Selma-täti
innokkaasti ja uhraantuvaisesti osas
tomme eduksi johtuen alkavaa orkes
teriamme ja niiytolmiiseuraamme jot
ka nyt jo ovatkin oloihimme kat
soen toimintakykyiset kunhan taas
saamme toimintaintoisen ja kykene
vän johtajan 'Toivomme toveri Lin
devalille samaa Innostusta yhteisen
asiamme eteen uudellakin paikka
kunnalla Ompeluseura viime kokouksessaan
päätti toistaiseksi vaan jatkaa käsi
töiden tekoa Taloudenhoitajaksi va
littiin entisten tilalle Femia Hyvö
nen sekä Alma Mickelson rahaston
hoitajaksi Martha Serenius pöytä
kirjuriksi Mrs Wilson Toivon vaan
että syysilmat kun saapuvat ja kesä
vierailijat toteutuvat alkaa taas en
tinen innostus ja tuo tuloksia korko
jen kanssa Ja erittäinkin on muis
tettava uudistaa Toverittaren tilaus
ja tilata se vielä toisillekin Sen
a6ian toimittaa Mrs Wilson huolel
lisesti ja pikaisesti Siis jokaiselle
naiselle oma äänenkannattaja
FEMIA
OAKLAND CAL
Tätä Oaklandia on aina kutsuttu
San Franciscon sänkykamariksi ja
nykyään on täällä liikeelämä niin
paljon suurentunut että tätä sänky
kamaria olisi alettava suurenta
maan Tämän paikan porvarilliset
sanomalehdet ovat kovasti siitä huo
lissaan kun suuret joukot työläisiä
täytyy käydä Friscnn puolella viet
tämässä yönsä — kun täällä ei ole
tilaa! Mutta kaupungilla kävelles
säni olen nähnyt lukemattomia tyh
jiä taloja joko vuokrattavana tai
myytävänä Mutta siitä ei lehdet
puhu mitään sensijaan kehottavat
tämän paikan liikemiehiä suurenta
maan tätä sänkykamaria rakenta
malla uusia nukkumasijoja työläi
sille Kunnioita Isääsi ja äitiäsi ettäs
menestyisit ja kauvau eläsit maan
päällä ajattelin kuullessani kahden
pikku tytön ja pojan keskustelua kun
kulkivat täällä East Oaklandissa ke
sää viettäväin lastenkodin lasten pai
kan ohitse Keskustelu pojan ja ty
tön kesken oli seuraava: Poika kysyi
tytöltä joka oli hiukan suurempi että
miksi nuo lapset ovat aina tuolla ja
kun unta on niin paljon yhdessä
Tyttö selvitti että ne ovat siellä pitä
mässä hyvää aikaa Minusta näytli
että poika el oikein uskonut tuota
tytön selitystä kun hetken perästä
sanoi että mutta niillä ei ole isää
eikä äitiä ja ne täytyy olla siellä ko
ko elämiinsä! — Enempää en kuul
lut sillä he jatkoivat matkaansa
Itsekseni ajattelin että meitä sosia
listeja aina syytetään etlä me tah
domme tasata tavarat ja hävittää
kodin Mutta kukahan on noitenkin
pikku poikien ja tyttöjen kotien hä
vittäjä joiden täytyy jo pienuudesta
asti kärsiä tämän nykyisen järjestel
män nurlnkurisuuden tähden Sillä
kun moni äili ja isä on pnkoitetlu
jättämään lapsensa yleisiin kasvatus-
laiioHsiin nse mencmaua uioia ai
noaa omaisuuttaan — työvoimaansa
kauppaamaan niille joittenka muruis
ta heidän lapsensa elävät noissa las
ten kodeissa
Paljon huomiota herättänyt oikeus
juttu Rena Hermann Mooney'a vas
taan ei ole vieläkään päättynyt Siitä
huolimatta vaikka hänen valamie'ien
sä (jury) julistivat hänen syyttö
mäksi silloin kun hänen oikeusjut
tunsa oli esillä San Franciscossa jo
ka kesti yhdeksän viikkoa Tov
Uena Mooney kuultuansa näiden kah
dentoista valaniiehen lausunnon joka
Kuuiui eua n un on syyion uoman
22 p 1916 San Franciscossa tapah
tuneeseen pommiräjähdykseen niin
hän meni valamiesten aitaukseen ja
suuteli heila ja sanoi että minä tie
sin sen että vielä löytyy kaksitoista
rehellistä miestä ja Oakland World
lehdessä Rena Mooney kiittää tove
reita ja ysläviä jotka tavalla tai toi
sella avustivat hänen oikeusjuttuaan
Elok 10 p on taas World lehdessä
kirje Rena Mooneylta jossa hän
sanoo että minä olen vielä vankina
San Franciscossa ja vetoaa työläi
siin ja tovereihin että älkää antako
hänen Tom Mooneyn Billingsin
Weinbergin ja Nolanin jonka asiaa
ei ole vielä tutkittukaan kauvem
min virua enää vankilassa he ovat
syyttömiä Auttakaa heitä ulos!
Vapauslainoja on täällä myöskin
kaupattu kaikilla työmailla ja onhan
niitä työläiset ostaneetkin toiset —
auttaakseen isänmaata — toiset taas
työpaikkansa menettämisen pelosta
Maksu peritään miehiltä viikottain
dollari kerrallaan Urhautunelden
joukossa on kansalaisiammekin! Mut
ta onkohan lainan ostaneet työläiset
ostaneet itsellensä vapautta? Vai
kahleita? Omasta puolestani sanon
että vasta kun leijona valveutuu
koittavi kansoille huomen
Meitä suomalaisia täällä asustaa
vaan ei täällä ole mitään yhteispy
rintoja Toiset kuuluu lähiseutujen
s s osastoihin ja toiset elää vaan
itselleen Mutta sosialismin valis
tustyötä täällä tehdään toiskielisten
tovereitten kesken Pääkortteeri on
Debs Hall 1020 Broadway Oakland
Cal Siellä on joka sunnuntai klo
8 kokous ja puhujia sisäänpääsy on
sinne vapaa Sinne on kaikki terve
tulleita Suomalaiset seuratkaa maan
kielisten toimintaa sillä siinä on
paljon oppimista
Alina Silvo
TACOMA WASH
Osastorrfme viime iltamat onnis
tuivat koko hyvin Yleisöä oli tul
lut muitakin ei vaan osaston jäse
net Kiitos seurastanne Olkaa hy
vät ja tulkaa toistekin
Seuraava iltama on 2 p syyskuu
ta klo 8 illalla ompeluseuran naisten
hoinmaaniana hyvällä ohjelmalla
Näytellä™ m m näytnskapnalo "Nol
la" Toivon että yleisö käyttää ti
laisuutta hyväkseen ja saapuu Työn
päiviin aaton kunniaksi viettämään
yhdessä seurassa että aika kuluu
hauskimmin Terve näkemiin!
Ompeluseuran kokous on jokaisen
kuukauden ensimäinen torstai ja en
simainen kokous on H Salomaan
asunnolla 6 p syyskuita Osote on:
70 katu ja Soulh Yakima avenue
Vettäkin sataa ja kastelee päivän
polttamaa maata siten virkistäen il
maa että piknikki-ihmisillä on haus
kempaa joita täällä Taoomassa on
joka päivä Ihmiset käyttävät hy
väksensä luonnon lääkettä: kahvi
pannun seuraamana ovat he ulko
salla Rikkaat ja köyhät eivät ole
aina samaa mieltä mutta siinä he
ovat yhtämioKä että kesä on kaunis
silloin kun ei olo liian kuuma ja
Taeoma on luonnon -puolesta kaunis
paikka ja ilmanala terveellinen Tiitä
seutua New Yorkin miljoneeritkin
ihailevat eivätkä he siinä erelidykään
sillä Taeoma on meren lahden ran
nalla Onhan täällä kansalaisiakin
huvittelemassa Tervetuloa vaan tois
tekin Toivoni olisi että heillä olisi
tilaisuus asettua tänne oikeen asu
maan että meidänkin osasto kasvai
si suuremmaksi I L
BUFFALO N Y
Kestää niin kovin kauvan ennen
kuin nämä meidän uutiset joutuu
luettavaksi eitä useinkin ne on liian'
vanlioja ainakin näin kesän aikana
vaan siitä huolimatta tekee mieli
aina joku rivi piirtää Viime kir
jeessäni puhui kesästä vaan nyt
alamnio olla jo yksypuolella jota
ennustaa jo osastomme toimintakin
sillä pian olemme entisessä vilk
kaassa toiminnassa On meillä ollut
hommaa kesälläkin On huvitoimi
kiinnan puolesta pidetty kolmet kent
täjuhlat Woodlakin rannalla Niiden
tuloksista on vähän myöhäinen mai
nita Sanon sivumennen että oli
siellä kerran urheilukilpailut ja oli
siksi monta osanottajaa että voim
me toki jakaa 3 määrättyä palkintoa
naisille sekä miehille Muuten Buf
falon joukkoon verrafen olisi voinut
olla 3 kertaa suurempi osanotto
koko juhliin
Naisväki pisti toimeen tanssit 11
p elokuuta haulilla Siellä oli jouk
koa koko paljon ja siellä sitä jou
kolla hikoiltiin virkistykseksi kesän
helteestä Naisemme myyskentelivät
huutokaupalla vientiänsä kukkavih
koja vaan ei pojat olleet ostotuulel
Ia muutamia lukuun ottamatta vaan
siitä huolimatta oli puhdas tulo
$1211 Nyt olisi miesväen vuoro jo
tain yrittää sillä niitä on täällä
monta vertaa enemmän kuin naisia
i