Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 28, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 7267
Amsrlkan sogniaiaisteo työläisnaisten äänenkannattaja
pn of t!i3 Fianisn Vorking
In America
N:o 35
TIISTAINA ELOK 28 P — TUESDAY AUG 28 1917
1917 — Seitsemäs vuosik
Työläisäidin tehtä
vät surut ja huolet
Ei kellekään ole sen
raskaampaa taakkaa
kannettavaksi annet
tu kuin työläisäidille
Puhumattakaan nyt
sota-ajan tuottamista
suruista korkeista e-
linkustannuksista
t y o 1 ä i s v a i n o j en aihe
uttamista e r i k o i sk ä r
simvksistä työläisper
heille ] 'uh ti m me vaan
työläisäidin normaali
aikoina kannettavas
ta taakasta Ja kun
olemme siihen luo
neet katsauksen ja
sen ymmärtäneet niin
jo ilman
märrämme mitä siihen vielä
erikoistilanteet lisäui voivat
Ensiksikin on tvöläisäidin
Hh-Wm tmi
El LEPOA KENELLEKÄÄN
silloin jos olisi tictänvtkin niin ei ole
selittämistäkin ym- jaksanut kaikkea kunnolleen hoi
taa Yhteiskunta on ollut 'hidas
tietoja hänelle jakamaan vaikka
se on niin äärettömän paljon
velvollisuuksia hänelle antanut
on tvotaisaiuin pi
dettävä-huoli perheen mukavuu
desta niillä varoilla mitä hänen
'käytettävissään on jotka eivät
parhaimpinakaan aikoina ole suu
ret ja vaikka mies vielä olisi
kaikin puolin mallimies ja toisi
tarkkaan kaiken ansionsa vaimol
leen Ruoki ja vaateta lapset ja
mies pidä koti kunnossa — ta-
Ja sitten kun sattuu sairautta
kysyy se taas äidiltä velvolli
suuksia joita täyttämään hänelle
ei ole oppia suotu Ja jos hän
on jollain tavalla oppia saanut
niin voipiko hän sairaanhoitajan
toimen kunnolleen toimittaa kun
mllllf- tvnt- in lmrlt- c Vvcvvli
auicsu JupcMCL-u au aina kai]k hanen vojmansa Ja sa
itsensä unhoittaa joten lian itse raan s rH siita hojdosta
jaa lähes aina huolenpidosta minkä hän saapL E ole työ
vaille- läisperheellä varaa palkata sai-
Ja kun perheessä sattuu saira- raanhoitajaa ei maksaa sairaala
titta jota usein tvölaisperheessä maksuja Laakan jo maksaa
sattuu juuri siitä svystä että enemmän kum varat kannattaisi
ei ole ollut tarpeellista ravintoa ja lääkäri kay vaan hathataa ja
eikä
ja hoitoa
äiti ole tietänyt i
Matkoa toisella sivulla)
itiini WZ tfM tir
fc-ii r -jf ' t r„„ — : '
ontanan naisedusta-
jan puhe kongressissa
Suuri oli Jeannetle Rankmin
kuulijakunta kun hän kongres
sissa Montanan kaivostyöläisten
]niolesta m m sanoi :
"Tutkiessani silii valtaa mikä
presidentille on annettu mini
näen että hänelle on anneltu
valta hallita ja 'käyttää kaikki!
teollisuuksia jotka tuottavat nii
tä tarpeita jotka ovat välttämät
tömät sodan menestykselle
Muun muassa 'hänelle on annettu
valta ottaa hallitukselle hiilikai
vannot ja käyttää niitä Nyt hä
nellä on myöskin valta ottaa mc
tallikaivannot sillä kupari on
siviilielämässä jokapäiväinen tar
ve ja yksi välttämättömistä sola
tarpeista Se on tarve jota em
me voi jättää huomioonottamatta
nykyisessä sodassa
"Päivälehdet ovat ilinollaneet
että suuret kuparikaivannot län
nellä — Arizonassa ja Montanas
sa — eivät tuota täyttä mittaan
sa kuparia Tämä johtuu siitä
seikasta että kaivantojen omista
jat ja kupariivkaivajat eivät pää
se sopimukseen keskenään Seu
rauksena siitä on ollut huoles
tuttava kuparituotannon alentu
minen "Tämä sovinnon aikaansaa
mattomuus on myöskin aiheutta
nut laittomuutta ISisheessä sa
toja miehiä karkotettiin vastoin
kaikkea lakia ja järjestystä liut
tessa naamioidut miehet lyncha
sivat miehen Ja sellaisena kuin
meidän lakimme ovat t iii i ii päi
vänä ci ole mitään keinoa ase
man käsittel vvn Presidentillä ci
ole mitään todellista valtaa min
kä nojalla toimia
"Scntähden minä julkaisen tä
män ponnen jonka toivon ko
mitean saavan valmiiksi tuoda
kongressille kun poissaolevat jä
senet palaavat
"Olen 'yrittänyt jokaista kei
noa mistä tiedän saadakseni
hallituskoneiston toimimaan tä
män valitettavan aseman käsitte
lyksi valtiossani Olen pysytellyt
läheisessä kosketuksessa Jutten
aseman kanssa Sen jälkeen kun
poishäätö 'Uishecssä tapahUii
sain sähkösanoman Huttesta jos
sa pyydettiin hallituksen suoje
lusta 1 liuotin asian työdeparte
nientille ja miilulle ilmotetliin
että departmentti tekee kaikki
mitä sen vallassa on tehdä ase
man käsittelyksi edustajansa Mr
Rogersin kautta
"Viikko eilis-illasta (6 p elok)
sain keskiyön aikaan sähkösano
man liiittcsta että Mr RoRers
on mennyt pois eikä tyydyttävää
sovintoa ole aikaan saatu ja et
tä ihmiset pelkäävät väkivaltai
suuksia ja pyysivät minua pyy
tämään suojelusta työsihteeri
AVilsonilta Telefoonasin sano
man heti sihteerille Hän käski
minun tulla hänen puheilleen
seuraavana päivänä
"Koko seuraavan päivän ja
myöhäiseen iltaan koetin tavata
sihteeriä ja vielä keskiviikko
aamuna olin yrittämässä tavata
häntä kun sain sanan että mies
on lyuchattu Sitten saapui e
nempi suojeluksen pyyntöjä
Yritin tavata presidenttiä päästä
iMiiiimiimiiiiNiliiiimiiiiiiiiiiMliiuiiiiiilMiiilijilMlllllllliiiy
V£ SVT W -V "kC ift&fr
' h Ah K U f - & S t" l i
KAIVANNON KOMEROSSA
PUKUTYÖLÄISPERH E
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ralliin iiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiimninii m iiimiiiutiiiMmiiiimi i miiiiiiiiii iiiiiliiiuiimillN Nlllllliir