Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 21, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    LASTEN KILPAILU TOVE
RITTAREN LEVITTÄMISEKSI
Näyttää kuin lapset olisivat
'tulleet siihen käsitykseen että
'kilpailu loppui Kilpailuajan jat
kamisesta on kuitenkin ilmotettu
että se kestää SYYSKUUN 3
PÄIVÄN ILTAAN Siihen
mennessä voitte vielä toimia
paljo kun otatte tämän nyt huo
mioon heti On ainoastaan yk
si viikko lisää jolloin voidaan
vielä kirjouaa krtsaus ja sitte
se loppuu 'Silloin riippuu luon
nollisesti kaikki viimeisen viikon
toiminnasta kuka saa ensimäi
set palkinnot
Tähän mennessä on kilpaili
jani järjestys muuttunut siten
että Aune Jämsä on siirtynyt
toiselle tilalle hän on sivuutta
nut neljä kilpailijaa!
Signe Jalonen on kuitenkin pi
tänyt ensimäisen tilan! Mary
Laukkanen siirtyi kolmannelle
tilalle
Nämä kaikki ovat hyvin lähel
lä toisiaan joten on epätietoista
kuka heistä lopussa on ensimäi
senä Ensimäisenä on kuitenkin
hän joka jatkuvasti toimii tä
män loppuajan
Toini Mattson Lyyli Simon
sen ja Paavo Nylander ovat
myöskin jokseenkin tasoilla
vaan ei ole ollenkaan ihme vaik
kapa he ottaisivat nuo kolme
edellistä kiinni
Seuraavalla kerralla io julkais
uaan kuinka monta tilausta kul
lakin on Koettakaapas siis toi
mia ripeästi
Ystävällisesti
Liikkeuhoitaja
EMBARRASS MINN
Halloo Selma-täti:
Nyt minä taasen tervehdän Selma
tätiä sekä kaikkia Toverittaren luki
joit Minä koitan nyt kirjottaa
pitemmän kirjeen koska viime kerral
la se näytti olevan niin kovin lyhyt
Täällä sataa Se aivan kuin tekisi
kiusaa heinän tekijöille Ei taida tul
la koskaan heinä tehtyä kun aina
sataa Minunkin pitää olla niityllä
haravoimassa Isällä on vehnää ja
kauraa jotka meinataan puida Kyl
vöheinä on meillä melkein tehty
Villiheiniiä meillä on tekemättä pal
jon vielä Isä elniitä käsin muuta
'kuin nevaheinää kylvöheinän isä
niittää niittokoneella
Minun sisko ja minä aina juok
semme niittokoneen edellä ja minä
poimin sievemmät kukat pois että
ei niitä niitettäisi Silloin minun
kädet pitää olla vikkelänä kun vä
listä isä tulee niin lähellä niitto
koneen kanssa että el tahdo mil
lään ehtiä poimimaan kaikkia kukkia
pois
Nyt on melkein kesä lopussa ja
koulut pian alkaa Meidän koulu
alkaa ensikuun alussa Meille tulee
uudet opettajat Sitte taas minun ja
siskon pitää laskea koko illan nume
roja Meidät kyytkään kouluun ja
talvella haetaan ovelta Meidät hae
taan reellä talvella jossa on katto
päällä ja uuni sisällä että emme pa
lelu Välistä on niin kylmä että
tahtoo sittekin paleltua vaikka siellä
on uunikin
Kaikilla täälläpäin on vastusta
lehmien kanssa Lehmät menevät
niin kauas metsään aamulla että ei
illalla niitä löydä mistään Isä mei
dän lehmät tapaa hakea Monta ker
taa tulee lehmän hakijat tyhjänä pois
kun eivät löydä lehmiä
Täällä on mustikat kypsiä Naapu
rin tytöt ja me olemme poimineet
monta kertaa suuria kannuja täyteen
Me kilpaa koitamme poimia kuka
ensin kannunsa täyteen saa Me
myömme marjoja joskus kun on lii
kaa kotona Joskus kun sattuu olla
ostajia niin ne ostetaan heti tiellä
marjasta tullessa Me aina poimim
me mustikoita tien vierestä Toivon
ihauskaa kesää (mitä sitä onkin
pnuä) kaikille jotka lukee Toveritar
ta sekä Selma-tätille Toivoo
AILI NIEMI
VVOODLAND WASH
Nyt minäkin taas kirjotan Lasten
Osastoon Täältä Woodlandin kanto
farmeilta et moresti näy kirjotuksia
Toverittaressa
Minäkin nyt vastaan niihin Selma
tädin kysymyksiin
Mttä on työ? Työ on hyödylli
syyden luomista
jlitä on omaisuus? Omaisuus on
työn tulosta
Mikä on omistusoikeus? Omistus
oikeus on saada omistaa ja hallita
jotain omaisuutta
Mitä on palkka? Palkka on työ
läisen osa työn tuloksesta
Meidän koulu alkaa ensi kuussa
Toveruudella
ALTOVIINI KOSKI
tusoikeutta omaan itseensäkään ny
kyisissä olosuhteissa
Mitä on palkka? Palkaksi ei jää
muuta kuin kroonillinen nälkä köy
hyys kurjuus ja viimeksi kuolema
Sinä se on ryysyköyhästön palkka
Toivon saavani lukea Toveritta
resta toisten lasten vastauksia nii
den lasten jotka ovat olleet tilaisuu
dessa saamaan enemmän kehitystä
Toverillisesti
MARTHA PITKÄNEN
EIPÄ ENÄÄ VANGITA
Naisten äänioikeusliikkeen radikaa
lisempi ryhmä joka tunnetaan "Con
gressional Union" nimellä on hiljat
tain tehnyt voimakasta agitatsioni
työtä Valkean talon saleissa ja ulko
puolella Muistamme miten heitä
vangittiin joukko lauselippujen kan
tamisesta ja sitten täytyi vapauttaa
kun yleinen mielipide alkoi käydä
nyrpeäksi hallitusta vastaan
Tämän kuun 10 p kantoi Lucy
Burns lippua Valkean talon edus
talla jossa sanottiin seuraavaa:
"Keisari Wilson — oletteko unhoit
taneet myötätuntonne saksalalspar
koja kohtaan sentähden kun heillä
ei ole Itsehallintoa? Kaksikymmen
tä miljoonaa Amerikan naista on il
man itsehallintoa Ottakaa pois mal
ka omasta silmästänne"
Hallituksen klerkki James P De
laney repi lipun hänen käsistään
mutta poliisit eivät yrittäneetkään
vangita lipun repijää enempää kuin
suojella neiti Burnsia Toiset halli
tuksen miespuoliset työläiset sähisi
vät tälle uhkarohkealle suffragetille
joka uskalsi ilmottaa yleisölle aivan
Valkean talon porteilla että kaksi
kymmentä miljoonaa naista tässä
maassa elää autokratisen hallituksen
alla
Näyttää siltä kuin hallituksen y
lemmissä piireissä olisi päätetty jät
tää suffragettien häpäiseminen ja
vainoaminen hallituksen palvelukses
sa olevien miesten tehtäväksi että
presidentti ja poliisit välttyvät jou
tumasta yleisön silmätikuksi ja sa
malla yleisön epäsuosioon
Milloin on Toverittaren
tilaa jamäärä 1 00 0 0?
HERMAN MICH
Minäkin koetan vastata käsitykseni
mukaan Selma-tädin kysymyksiin:
Mitä on työ? Työtä on kaikki toimi
millä alalla kukin työskentelee Mitä
on omaisuus? Omaisuutta on kaikki
talia ja kaikki teollisuusvälineet kai
vannot rautatiet maat metsät ym
Mikä on omistus-oikeus? Omistus
oikeuden ovat kapitalistit riistojärjes
telmän kautta työläisiltä anastaneet
niin tarkoin että ei ole heillä omis-
REUMATISMI
Kotiparannuskeino sellaiselta jolla se on
ollut
Keväällä v 1893 minä oi m vaivattu
jäsen- ja tulehdus-reumatismilta Minä
karsein kuten tietävät ainoastaan ne jot
ka siitä nyt kärsivät ylt kolme vuotia
Minä koetin parannusta toisensa jälkeen
lääkäriä toisen perään vaan huojennus
jonka täten sain oli vaan väliaikaista
Viimein löysin parannuskeinon jnki pa
ransi minut täydellisesti Sen jälkeen _ ei
reumatismi ole minua vaivannut Minä
olen antanut tämän parannuskeinon hy
vin useille jotka ovat kärsineet hirveästi
reumatismista niinkin että ovat olleet
vuoteen omana ja se on vaikuttanut jo
kaisessa tapauksessa
Minä haluan jokaisen joka kärsii reu
matismista muodossa missä hyvänsä koet
tamaan tätä ihmeellistä parantavaa voi
maa Älkää lähettäkö' senttiäkään yksin
kertaisesti postittakaa nimenne ja osol
teenne ja minä lähetän sen vapaasti koet
tceksi Sen jälkeen kun olette sitä käyt
täneet ia se on näyttäytynyt set ali seksi
jota olette kauan toivoneet pnrantaakseu
ne reumatisminne voitte Lähettää sen
hinnan $100 mutta ymmärtäkää että mi
nä en halua rahaanne ellette ole tävdelli
sesti ty vt y vainen ja halukas sitä lähettä
mään Kkiö tämä ole tasapuolista? Miksi
karsitte pitemmälti silloin kun varma huo
jennus täten tarjotaan Teille vapaasti?
Xlkää viivvtelkÖ Kirjot takaa tänään
Mark TI Jackson No 371 O titiniey fildg
Syracuse S Y
Mr Jackson on vastuussa että ylläoleva
on totuudenmukainen — Puh
SUURIN KANUUNA MITÄ KOSKAAN
ON LAUKAISTU
American Federation of Laborin politiikkaa vastaan— politiik
kaa joka tunnetaan: "Rakastakaa ystäviänne ja vihatkaa vi
hollisianne!"— on suomeksi ilmestynyt tunnetun sos kirjalijan
ROBERT HUNTERIN
kirjottama kirja
Tvövaestö Politiikassa
t7
Tässä kirjassa esitetään sellainen tosiasioiden sarja että sen
edessä jää Gompers aivan neuvottomaksi
Kirjassa osotetaan että Amerikan Yhdysvallat ovat jälella
kaikista suurista sivistysmaista:
Työläisten elämää ja terveyttä suojelevissa asetuksissa
Kansan parasta tarkottavassa lainlaadinnassa
Yleishyödyllisissä uudistuksissa
Yleisten laitosten kunnallisessa omistusoikeudessa ja
Yleisen hyvinvoinnin luomisessa
Tähän kaikkeen osottaa kirja olevan syyn American Federation
of Taborm tehottomissa poliitillisissa menettelytavoissa Se
osoitaa että liiton harjottama politiikka on turmellut useita
työväenliikkeen johtoasemissa olevia henkilöitä on horjuttanut
suurten massojen luottamusta joukkoliikkeeseen ja siten saat
tanut maamme unionistisen liikkeen Tehtailijaliiton ja heidän
politillisten kaupustelijainsa potkupalloksi
TYÖVÄESTÖ POLITIIKASSA
on juuri se kirja jcta me- Amerikan suomalaiset olemme kai
vanneet sillä juuri American Federation of Laborin menettely
tavoista on meillä ollut jatkuvasti erimielisyyttä Vaikka tä
mä kirja on sävyltänsä hillitysti kirjotettu niin siitä huolimatta
se ruhjoo kuin dynamiitti kaikki taantumuksellisten unionistien
vastaväitteet
Osastojen kirjallisuusasiamiesten ja agitatsionikomiteain pitäisi
antaa erikoista huomiota tämän arvokkaan teoksen levittämi
selle Kirjan hinta on kovissa kansissa 50 senttiä ja pehmeissä kan
sissa 35 senttiä Sivuja siinä on 214
TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Astoria Ore