Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 21, 1917, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina Elokuun 21 p:nä
No 34
' kaikille naisille Olisi liian räi
keää luokkaeroavaisuuksien tttn
'nustamista jota nimittäin keski
cikä yläluokkakaan 'koskaan tah
do avoimesti tunnustaa jos vaa
tisi äänioikeutta ainoastaan :kes-ki-
ja yläluokan naisille vaikka-
tciii voimme olla siitä vakuutet
tuja etteivät lie 'paljoa välitä
työläisnaisten äänioikeudesta
paitsi jos toivovat saavansa heis
tä oivallista äänestyskarjaa heitä
virkoihin äänestämään
Jos meidän on epäileminen so
sialisteiksikin itseään nimittävieti
-lierrasnais'ten tarkoituksia sitä
vähempi meillä on syytä välittää
porvaripuolueiden virkailija-naisten
touhuista 'porvari kun por
vari olipahan sitte mies tai nai
nen Meille pohja joukon naisille
joille ei ole mitään toiveita hyvä
paikkaisesta virasta onkin aivan
yhdentekevä miehetkö vai nai
setko valtiokoneistoamme hoita
vat pää-asia on vain voimmeko
pakottaa iheitä -hoitamaan sitä
mieidän eduksemme s o työväen
luokan eduksi
Mitään muuta yhteyttä ei
näillä eri naisliikkeillä ole kuin
edellä mainittu äänioikeusvaati
Huis ei ainakaan minun käsit
tääkseni Molemmat liikkeet o
vat 'kylläkin syntyneet nykyisen
kapitalistisen tuotantotavan pa
ikoituksesta vaan sitä ei voitane
miksikään vaikuttavaksi yhtey
deksi nimittää
Muutamia vuosia sitte sain kä
siini teoksen "Naisliikkeen kehi
tys eri maissa" kirjottanut muis
taakseni Alexandra 'Gripenberg
Se oli laajahko teos vaan ellen
aivan väärin muista ei tämä kir
jailijatar ollut muistanut teok
sessaan työväenluokan naista
puolella sanalla Ainoa tunne
mikä minut valtasi tämän iteok
sen luettuani oli syvä katkeruu
den tunne Tein silloin päätök
sen etten enää milloinkaan lainaa
suosivaa 'huomiotani herrasnais
-ten harrastuksille näyttäisivätpä
ne 'kuinka jaloilta ja känneiltä
tahansa
Mariana Koivu
AJAN HENKI
Kirj Anna Rapport
Helen ja Hilda keskustelevat
patriotismista ja kansanvallasta:
"Näethäu Helen että vaikka
se onkin ifotta että kukaan ei
todella tahdo sotaa niin kuiten
kin sinun täytyy myöntää ettei
sitä voitu mitenkään välttää ja
että meidän astumisemme tähän
maailman sotaan tulee pakoitta
maan Saksan sopimukseen ja
rauha jälleen palautetaan maail
maan" "Siinä sinä olet erehtynyt Hil
da Meidän sotajtilistuksemme
Saksaa vastaan vaan vahvistaa
Saksan vastustuskykyä ja meidän
1 i y ö kk ä y k s e m m e tor j u m i sek s i
Saksan kansa tulee taistelemaan
yhtä innokkaasti kuin ennenkin
jota vastoin muussa tapauksessa
oliM sotaheuki laimentunut ja
mahdollisesti olisi jo ota päät
tynyt "Sinä et näytä ottavan huo
mioosi sitä Hilda eitä sodan
alussa väärään johdettu Saksan
kansa luuli olevan hyvänkin syyn
sonmiseeu Heille sanottiin että
Venäjän karhu on aivan heidän
ovellaan ja että heidän täytyy
taistella Tsaarivaltaa vastaan
Sen jälkeen kuitenkin kun Ro
manoffin valta on kukistunut
ei tämä tekosyy enään pidä paik
kaansa Se keinotekoinen vihol
linen sekä saksalaisissa että ve
näläisissä on menettänyt katke
ruutensa ja sota olisi mahdolli
sesti jo päättynyt jos eivät Ame
rikan kapitalistit jotka tätä so
taa ovat ruokkineet ja hoitaneet
- sen alkamisesta asti valtaansa
kartuttaakseen kansojen heiken
tämisen kautta olisi sotaa jatka
neet Ja kun sota jatkuu korjaa
vat kapitalistit sadon ja kuten
he luulevat lujittavat asemaan
sa" "Mutta Helen minusta tuntuu
se kovin kummalliselta että si
nä et tahdo nähdä sitä että Sak
san keisarivalta ja junkkerismi
täytyy kukistaa että voitaisiin
maailma tehdä turvalliseksi kan
sanvallalle" "Hilda minä erittäinkin ha
luaisin tehdä tämän seikan si
nulle selväksi Tämä puhe kan
sanvallasta ei ole muuta kuin
humpuukia Jos todellakin tais
telisimme kansanvallan puolesta
niin silloin täytyisi taistella yhtä
paljon Englantia kuin Saksaakin
vastaan Minun ei tarvitse si
nulle osoittaa miten Irlannin val
lankumoustaistelu tukahutettiin
eikä myöskään sitä kuinka tyy
tymätön on kansa Indiassa Ca
nadassa Egyptissä ja muissa
Englannin alusmaissa puhumat
takaan meidän omasta vapaus
sodastamme Ja mitä Venäjään
tulee niin meidän amerikalaiset
kapitalistit ovat tukeneet Venä
jän tsaarihallitusta kaikin voi
minsa eivätkä he ole koskaan
uneksineetkaan sitä että 'tahtoi
sivat vapauttaa Venäjän kansan
kukistamalla Tsaari vallan!
"Ja sitäpaitsi meidän kansan
valtamme täällä on vaarassa sitä
uhkaa pakollinen sotapalvelus
sanomalehtisensuuri puhevapau
den rajoittaminen ja kaikki ne
sortotoimenpiteet jotka aina seu
raavat sotaa Ja ainoastaan nii
den voimien kautta jotka toimi
vat rauhan ja todellisen kansan
vallan puolesta kuten People's
Council Workmen's Council
YVomcus Peace Party American
Union Against 'Militarism ja
ennen kaikkea Amerikan sosia
listipuolue voidaan sodan henki
tukahnttaa ja oikeudet ja vapaus
ylläpitää
"Sinä tiedät Helen että minä
aina kunnioitan sinun lokiikkaa
si ja tervettä päätöskykyäsi ja
kuitenkin — etkö sinä näe että
jos sota lopetettaisiin nyt suo
riutuisi Saksa siinä voittajana
ja sellaisena voisi se hyökätä
meidän kimppuumme milloin hy
vänsä" "Siitä ei ole pelkoa Hilda
Saksa on liian kaukana täältä ja
kansa on sairas ja väsynyt mur
haamisesta ja murhaMavana ole
misesta ja olisi iloinen saades
saan olla rauhassa Ja sitäpaitsi
ovat he oppineet sen läksyn jon
ka kaikki maailman sosialistit
tietävät että tämä on vaan kaup
pasotaa niissä ci kansan edut
tule lainkaan kysymykseen Tii
man lisäksi 'tulisi jokaisen soti
van maan hallituksen alistua
seuraaviin rauhan ehtoihin jotka
uusi Venäjä on julistanut: ei
pakollisia maa-anastuksia ei hy
vityksiä ja vapaa kehittymismah
dollisuus 'kaikille kansoille
"Joten näet Hilda nyt on
aika toimia maailman rauhan
saavuttamiseksi vaatia yleistä
aseiden riisumista ja todellista
kansanvaltaa yli koko maailman
ja minä kehoitan sinua yhtymään
People's Counciliin (kansan neu
vostoon) ja parempi vielä jos
yhdyt heti sosialistipuolueeseen"
Milloin on Toverittaren
tilaajamäärä 1 00 0 0 ?
JUUTALAISET NAISET
Ensikerran maailman historiassa
juutalaiset naiset saavat äänestää
juutalaisten kongressissa
Suurin juutalaisten kokous Jeeru
salemin temppelin hävityksen jälkeen
pidetään VVashingtonissa D C 2 p
syysk Silloin kokoontuvat taita
vimmat juutalaiset liikemiehet neu
vottelemaan juutalaiskysymyksestä
joka koskee 13000000 juutalaista
Tämä kongressi tulee valitsemaan
komitean edustamaan juutalaisia kan
sojen kokouksessa sodan jälkeen
Kaikki miehet ja naiset yli 21 vuo
den ikäiset saavat äänestää edusta
jaehdokkaista tähän kongressiin en
simaiseen juutalaisten kongressiin
joka on hyväksynyt naisten äänioi
keuden — The Woman Citizen
HUOMATTAVA
KIRJAUUTUUS
Amerikan Suom Sos Kustannusyhtiöiden kustannuksella
on juuri näinä päivinä ilmestynyt 'kirjamarkkinoillemme huomatta
va kasvatuskysymystä käsittelevä kirjanen Kirjasen nimi on
Sukupuolinen Kasvatus
Työläisperheissä
ja on sen kirjoittanut tri Julian Marcusen Hinta 15 senttiä
Tämä kirja on myöskin kustannettu Suomessa Sos-dem Nais
liiton toimesta ja' kirjotetaan siitä m m Viipurin Työ-lehdessä
seuraavaa :
"Jokapäiväisen elämän ilmiöt pu
huvat selvää kieltä siitä että suku
puolielämä tauteineen ja muine luon
nottomuuksilleen kaipaa suurta pa
rannusta Vanhoillisia ja vahingoitta
via käsityksiä vastaan tulee taistelun
kohdistua Kirjallisuuden avulla on
tietämättömyyden poistaminen aletta
va Vanhempien tulee kodeissaan al
kaa raivata alaa tämänkin kysymyk
sen selvittelylle Lapsille on totuuden
valossa opetettava sukupuoliasioita
Luonto ikuisine elämänlakeineen ja
ilmiöineen tarjotuu ihmisille suurek
si avuksi Onhan yleensä tunettua
että ihmiset jotka saavat välittömästi
olla yhteydessä luonnon kanssa op
pivat käsittämään asioita toisin kuin
ne jotka ijäti tuntematta luonnon
syvien äänien väreilyä imevät it
seensä huonon seurapiirin ja suur
kaupunkien pilaantuneitten käsitys
ten vaikutteita Lapsen kehitystä seu
ratessa ja pitämällä silmällä sopivia
opetusavuja päästään suuremmitta
vaikeuksitta tämän arkaluontoisen
asian ymmärtämykseen Luonnolli
suuden ja ankaran totuuden valossa
el lapsen mieleen pääse pujahtamaan
mitään arkailtavaa eikä luonnotto
muutta On päästävä siihen että
lapset käsittävät syntymänsä ja si
kiämisensä yhtä luonnollisena asiana
kuin he jos saavat vapaasti silmäillä
ympärilleen käsittävät kasvien eläi
mien ja kaikkien luonnossa tapahtu
vien ilmiöiden synnyn ja kehityksen
Vanhempien on vain pidettävä sil
mällä asteettaista asiain selvittelyä
seuraten lapsen henkisten avujen kehitystä
"Kun kirjallisuudessa ei näihin
asti ole käsitelty näitä asioita tällai
sessa valossa tulee alotteita terveh
tiä sitäkin suuremmalla syyllä Tä
mä on kuitenkin suunta joka tulee
voittamaan alaa ja viemään ihmis
kunnan sukupuoliasioissa terveelli
semmille katsantokannoille"
Työläis-äidit ja -isät!
Tämä pikkukirjanen on omiaan
johtamaan teidän ajatuksenne seik
koihin jotka kenties eivät ollenkaan
ole huomiotanne kiinnittäneet Kir
jasen sisältö on tärkeä jokaislle van
hemmalle Siitä löydätte neuvoja mi
ten opitte selviytymään arkaluontoi
simmissakin asioissa Hintansa puo
lestakaan ei kirja jääne ostamatta
sillä 15 senttiä voinee jokainen uh
rata kirjallisuuteen
"Työläisperheissä on sukupuolinen
kasvatus näihin asti ollut melkein
kokonaan tuntematon käsite Van
hemmilla on tuskin ollut mitään kä
sitystä siitä Kaikkea sitä mikä liik
kuu sukupuolikasvatuksen alalla on
kokonaan pidetty salaisuutena Van
hemmat eivät lapsilleen neuvo mi
tään He ehtivät heidän mielestään
ne vielä kuulla kunhan siilien ikään
ehtivät Kuka lie sitten mitenkin
päässyt näiden asioiden perille mut
ta huonot ovat seuraukset olleet
Sukupuolinen siveellisyys on joutunut
rappiolle ja syynä pidetään tietämät
tömyyttä joka näissä asioissa on
suurta osaa näytellyt Tietämättö
myyttä poistamaan on kirjallisuutta
haettava ja työläiskotien tietämättö
myys tässäkin suhteessa kaivannee
ensi sijassa korjausta
"Niin salassa kuin sukupuoliasioita
onkin pidetty ovat ne juuri sala
peräisyydellään saattaneet kiinnittää
niiden huomiota puoleensa jotka ei
vät ymmärrä koko asioita Lapsen
uteliaisuus kiintyy etupäässä niihin
seikkoihin joita koetetaan häneltä
peitellä Epäselvät selitykset kiihot
tavat ottamaan asian selväksi ja kun
eivät vanhemmat selvitä heille tyy
dyttävästi kyselyjä hakevat he seli
tystä sieltä mistä milloinkin saavat
Huonosti asioita käsittävät suurem
mat lapset selittävät pienemmille
näitä asioita sellaisilla tiedoillaan
joita ovat itse sattumalta kuulleet tai
nähneet kaikessa - alastomuudessaan
Millin tällaiset epäselvät opetukset
ovat vieneet on elämässä usein lii
ankin surullisilla kokemuksissa näh
ty
"Elämä raskaine taloudellisine huo
lineen painaa leimansa kaikkialle
Siveellinen tunne kuoleutuu Suku
puolielämä on rappeutunut Lapset
saavat häveliäisyyden varjossa koko
naan toisenlaisen käsityksen suku
puoliasioista kuin heille olisi tarpeel
lista Näissä epäselvissä ajatuksissa
ho saavuttavat sen kypsyyden joka'
vaatii heiltä tositietoisuutta miten
on elämässä suhtauduttava sukupuoli
asioihin ja kun heihin on kerran
sellainen käsitys -pikeytynyt ettei
niistä asioista ole julkisuudessa ke
nellekään mainittava mitään jäävät
he koko el' lajakseen seuraamaan
vanhentuneiden käsitysten ja väärän
häveliäisyyden tuottamia vaurioita
Kirjaa saa
Toverin Työmiehen ja Raivaajan
kirjakaupoista
TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Astoria Ore