Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 21, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 34
Tiistaina Elokuun 21 p:nä
SIVU VIISI
Kuulin myös että kuolemakin on
käynyt Kur jalat tervehtivissä vie
den Mrs Manui Ahmi mukanaan
Jäi taas pieni orpotyttö yksin maail
malle Hauskaa syyskesää kaikille tämän
lehden lukijoille toivoo
MRS HULDA MÄKI
TACOMA WASH
Osastomme viime kokouksessa pää
tettiin taas yrittää saada sitä huvi
puolta sisältörikkaammaksi jota var
ten valittiin komitea joka- koettaa
parhaansa että voitaisiin paremmin
yleisöä miellyttää ja saada enemmän
käymään osaston iltamissa ja yhtyi
si jäseninä osastoon että toiminta
tulisi yhä vilkkaammaksi kun tulisi
uusia voimia
Kyllä täällä Tacoman ympärillä oli
si kansalaisia jos he vaan ottaisivat
kaikki yksimielisesti osaa asioiden
käsittelyyn eivätkä olisi eri ryhmiin
erotettuna kuten lampaat ja vuohet
Ymmärrys hoi! Sitä olisi pitänyt
olla jo vuosia sitten Vaikka virka
valta pitää kyllä kovaa kuria mutta
yrittää sitä täytyy sillä hetket ovat
tärkeitä
Osastollamme oli suuri ja hauska
koriiltama 13 p elok
Osaston kokoukset pidetään toinen
ja viimeinen sunnuntai joka kuussa
joten on tilaisuus yhtyä jäseneksi
niiden jotka eivät vielä ole jäseninä
osastossa
Ihmisillä täällä on monenmoista
muutakin Hommaa "Isänmaan puol
tajat" eli kurjuuden kärjistäjät ovat
ahkerassa toiminnassa oppiaksensa
ihmisteurastajiksi virkavallan ohjaa
mina voitonhimon kunnian ja pahan
sisun kiillottamina meitä kurjia or
jia työläisiä suurempaan kurjuuteen
saattamassa
Katuvaunuonnettomuus tapahtui
täällä 5-6 päivien välisenä yönä kun
toinen vaunu ajoi takaapäin toisen
päälle sillä seurauksella että useita
matkustajia loukkaantui ollen niiden
joukossa suomalaisiakin Mrs S Kaar
tinen joka sai sisällisen tärähdyksen
että oli sairaana useita päiviä ja
Mrs Martta Valley loukkasi toisen
jalkansa lievästi Toiskielisissä mat
kustajissa oli vaikeammin loukkaan
tuneita Toiskielisellä vapaamuurariseuralla
oli kenttäjuhla t k 8 p monipuoli
sella ohjelmalla Point Degiani puis
tossa jossa oli meitä suomalaisiakin
mukuna I h '
sitten ei pannusepillä (boiler ma- huonontuneen taloudellisen ase- hollisffkseen tkoko miessukupuo
kers) tassa kaupungissa ollut järjes- taki t pak0tettllja len vaan jättää järjestelmän raa
toa ollenkaan Nyt järjestössä on 1 ' ' J
jo 1900 jäsentä T--rkimaan ylia enemmän virka- haan jälkimmäinen taas taistelee
Samana iltana masinistit kokouk- aloille kohtaavat vastassaan järjestelmää vastaan ei yksin
sessaan ottivat sisään 25 uutta jä- vaimonsa ja tyttärensä pyrkimäs- 'naisina vaan koko työväen luok-
sentä joka on keskimääräinen luku sä samoihin - virkoihin Tästä kana joskin se on pakotettu kä-
5mf Sä -f Ua 0tetfan "us'aJäseniä- syntyy räikeä etujen ristiriita!- sittelemään naiskysymystä e-
Sitten viime vuoden toukokuun on J J J J
masinistien unio kasvanut neljä sataa slms Ja SIlta sen ankara vastustus raanlaisena työväen kysymyksen
prosenttia mikä porvarillista naisliikettä on erikoisena haarana
Tavaton järjestäytymis-aalto on kohdannut saman luokan miesten Meillä ei ole mitään syytä läh-
kohdannut kaupunkiamme josta jo taholta Vaan kuten aina käy teä tutkimaan niitä väitöksiä mi-
nÄmiStui?" Ä vman™!: ei tahdota katsella tosiasioita tä miesten taholta on porv nais-
syyttä ei tunnu olevan sanottavansa suoraan silmun erehdytään kul- liikettä vastaan heitetty enempi
määrässä iww:läisten ja toisten u- keniaan harhapolkuja ja torkutto- kuin niitä kumoamaankaan vaik-
nionistien välillä Päinvastoin tuntuu masti sinne tänne 'hosumaan ka niiden kumoaminen onkin
cratt-un o laisten myötätunto -Xiinpä ovat keskiluokan miehet meille sosialisteille mitä helpoin
1 ww nifltfin nnnlralla Trl- ' r
taistellessaan
olevan iww:laisten puolella Työ
väestö alkaa to tuntea vhtetspn snr
tajansa ja liittyä yhteen En tässä taan turvautuneet
puhvaa erikoisesti mitään järjestöä mitä päättömänrpiin todistelui
Referoin vain asioita sellaisina kuin hin niinkuin esim että nainen
ne ovat Itsepuolestani pidän nämä nflnt:aa naisellisuuttaan tvös-
asiat merkillisinä ajan ilmiöinä joita
meidän työläisten kaikkien tulisi tar
koin tutkia AKKA
naisliikettä vas- asia bnta naisellisuuden menet-
kaikellaisiiu tämisestä esim on turhaa pitää
niin suurta melua silloin kuin
nykyinen järjestelmä niin kylmä
verisesti kaiken naiiseillisuuden
lokaan tallaa ajamalla joukotta n
naisia ioko julkiseen tai salai-
keiTncllessään samoilla työaloilla
kuin mies tai ottaessaan osaa
politiikkaan loinen väite: etta seen naisellisuutensa 'kaupitsenn-
Miten porvarillinen ja naisen aivot ovat liian pienet ja seen tai kahlitsemalla heitä
cnoi'oieiV „ „ vähän kehittyneet tullakseen toi- rakkaudettoman avioliiton kah-
sosiaiisiinen naisliike meen tehtav'issa) jotka vaatlVilt lcila
lOlSimsa SUhtailtUVat suurta älyä ja hark-itsemiskykyä Jättäkäämme keskiluokan her-
Kolmas väite: että naisen paikka rasnaiset märehtimään näitä ku-
on kodissa ja kätkyen vieressä Uineita syytöksiä ja tutkikaamme
)n erittäin _ tärkeätä tietää ja että rimpuileminen vapautu- st n sijaan mitä yhtymäkohtia
miten porvarillinen ja sosialis- akseen kahleista jotka kytkevät meillä mahdollisesti löytyy sano-
tmen naisliike suhtautuvat tni- hänen kodin ahtaaseen niinin so- tun liikkeen kanssa Meillä todel-
siinsa ja mitä yhtymäkohtia niil- tjj (kristillistä mailmanjärjestystä lakin löytyy yksi yhteinen pyrki
västään laikusta väitteitä ja mys ja se on yleinen äänioikeus
todisteluja riittää 'heillä loppu-
mntroiniiii la näillä naisliik- lIEil!lIgilIIiSB!SilJiSlSä!l!lsllIim
sialistiselle naisliikkeelle vaan keen ajajilla on ankara tvö puo- QVTVTnT VTVTVT1 S
sitävastoin porvarilliselle nais- histaessaan itseään näitä vastaan K O I 1 1 I IN I 1 B
'"'"''"it- Vaikka tässä onkin kysymyksen- %mmismmmmmmmmm
iiniaint tna a'i3iiiraiu 11a- sa pUlltaaStl tailOUtiei 11SICU Jl
vittää naiskysymyksen kokonaan yhteiskunnallisten etujen ristirii
taisuus luulevat he olevansa
sodassa keskenään vain siiKiipuo
lieroa vaisuuksien takia
a on jos on sula hvvm usein
me erehdymme ajamaan tarko
tusperiä jotka ovat vieraita so
meille syntyi terve
TYTTÖ
9 p:nä elokuuta 1917 jolle annoim
noimmc nimen
Sosialistinen naisliike eroaa
suuresti edellä esitetystä nais
liikkeesä 'Edellinen käsittää i-
L1NDA
Olga ja llmar Laine
Box 73 So Prairie Vash
BERKELEY CAL
Hanna Jalo jätti jälkeensä miehen
ja pikku tyttären tähän maailmaan
ja kauniin kotinsa Hän ei voinut
täällä viihtyä kun sairaus hänet pois
raastoi Hänen suhteensa tekivät
sukulaiset parhaansa ja ovat he ai
noat jotka asian tarkalleen tunte
vat Vaimon sairaus ja kuolema oli
ankara isku erittäinkin miehelle jo
ka teki kaikkensa sairaan hyväksi
Ei kukaan sairaalle työtä tyrkyttä
nyt Minä hänen sisarensa hoidin
häntä ja hänen talouttaan ja perhet
tään ja tein voitavani Miksikä tah
toisi kukaan lisätä kuormaa kuorman
päälle Hän ei itse tahtonut mennä
mihinkään sairaalaan Lääkäreitä oli
hänellä useita Tämä on sanottu
väärinkäsitysten oikaisemiseksi
Ystävyydellä ANNA JALO
PORTLAND ORE
Kansanneuvoston osasto perustet
tiin täällä tk 14 p illalla Arion
naalissa Neuvostoon yhtyi kohta
kaikki Portlannin sosialistiosastot ja
masinistien unio sekä joukko yksi
tyisiä erilaisista järjestöistä ja yh
distyksistä sekä minkäänlaisiin yh
distykseen kuulumattomista Neuvos
to valitsi edustajakseen ensiksi Ore
ponin sos puolueen valtiosihteerin
Victor J MVConen Minneapolisissa
pidettävään kokoukseen mutta kun
masinistien unio jonka jäsen Mc
Cone kuuluu olevan oli hänet jo
valinnut edustajakseen mainittuun
kokoukseen niin peruutettiin ensi
mäkien valinta ja valittiin neuvostoa
edustamaan lakimies C E S Wood
Pannuseppien kokouksessa Arion
naalilla viime perjantai-illalla (17 p)
oli 1200 henkeä Oli haali kerrankin
täynnä parvekkeetkin puhumatta
kaan lattiasta Kokouksessa yhtyi
järjestöön 200 uutta jäsentä Vuosi
Sellainen väite on kuitenkin hy
vin pintapuolinen ja ' todistaa
mitä suurinta kysymyksen tunte
mattomuutta Onhan myönnet
tävä että naisen asema nykyises
sä yhteiskunnassa lepää aivan
toisellaisilla perusteilla kuin mie
hen työläisnaisenkin asema ja wtttwii:KWjajKmjaaJUSmöimn:Km:mmm
unin se setKKa teKecKin naisen n
aseman käsittelyn suoranaises
ti työväen kysymyksen yhtey
dessä mahdottomaksi Se vaa
tii aivan erikoisen vieläpä
sangen perinpohjaisen laajape
räisen ja monipuolisen käsittelyn
Voidaksemme tehdä tarkan
pesäeron porvarillisesta naisliik
keestä on meidän hiukan tutkit
tava niitä yhteiskunnallistaan
tiellisiä perusteita jotka ovat ol
leet vaikuttamassa tämän liik
keen syntymiseen kasvamiseen
ja kehittymiseen
Suin-kapitalismin kehittyessä
keskittyivät suuret pääomat yhä
harvempiin ja harvempiin käsiin
jakaen siten työväen niskoilla
lepäävän luokan kahtia ylä ja
keskiluokkaan Pääomien nopea
keskittyminen on ajanut keski
luokan mitä suurimman taloudel
lisen puristuksen alaiseksi niin
suuren että se muutamissa ta
pauksissa on vajoamassa suora
naisesti työväen luokkaan Kes
kiluokan mies ei voi enää yhtä
hyvin kuin ennen pitää huolta
vaimostaan ja tyttäristään Tä
mä taas on kehittämässä näissä
naisissa yhä suurempaa pyrki
mystä huolehtimaan itse itses
tään toisin sanoen toimeentulos
taan Tässä on pääperuste tämän
luokan naisliikkeen synnylle
Keskiluokan naiset ovat pyrki
mässä suurissa joukoissa valtiol
lisiin virkoihin ja tärkeihin yh
teiskunnallisiin tehtäviin Tästä
KlrJ EMILE ZOLA Suom MARIA PALM
Hinta 50 senttiä
Tämä kirja-uutuus joka on juuri ilmestynyt kirjnmarkkinol tem
me TOVERIN kustantamana otettaneo ilolla vastaan kaikissa ''zzz
piireissä joissa kirjallisuutta viljellään Mutta eipä ihmekään sillä
onhan kirja Zolan parhaita sanokaamme: maailmankirjallisuuden
huomattavimpia aikaansaannoksia Siinä saa lukija tutustua mm
järkkymättömään totuuden ja oikeuden rakkauteen joka ei saU
hänen säikkyä inhoittavankaan kuvaamista Ja hänen luomansu k'
vat: ne ovat ehjiä Ei mikään vältä hänen teräviiä silmäänsä
Selvästi näkee hän ihmissydämen salaisimmat sopukat hän tuntet
tarkoin ihmisluonnon kätketyimmätkin toimintavaikuttimet
Kirjassa on yli 400 sivua ja voidaan sv myydä näin halvalla nln
nalla ainoastaan siksi että siitä on otettu nk "helppohintrinea
painos"
Alempana on tilauslippu niitä varten jotka eivät ole tili -8Ui
dessa asiamiehiämme tapaamaan
TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Astoria'Jri
TILAUSLIPPU:
Toverin Kirjakauppa Box 99 Astoria Ore—
Olkaa hyvä ja lähettäkää allekirjottaneelle heti ensi potis
kpl kirjaa' KIVIHIILENKAIVAJAT
Maksuksi mukaan liitän dollaria stntna
NIMI
OSOTE
i ii- i i:
-1 - mii- ipnn wsf l f i -
luokan miehet jotka myöskin Smntmmtmmmmmmmtt:mim