Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 21, 1917, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
Tiistaina Elokuun 21 p:nä
No 34
TfaVPTJTT AT? jälkeen antoi lausunnon että veri
lUVCilili-AA _ oIi pyoähtynyt valtimossa ia hyyty-
' — — i-t: ~ säässä ia sydämessä Hiheuttaen
5WÄÄ?T'lSrSS äkkinäisen kuoleman Tämän ikävän
uitntman tapahtuman sattuessa oli suuri jouk-
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN kQ Bayonnessa suomalaisia myös-
i Tuoiikmi $uo puoli vuotu c kin tQVer Rahikau yaimo ja kaksi
1 rucikerta $i 25 puoli ruott He pikku tyttöä Ikävästi koskee tapah-
SUOMEEN tuma kaikillekin tovereille vaan erit-
' l vuoaikerta 150 puoli vuotu 10c s0 koskee toveri Rahikan vai-
D D RESS: mf)a musertavasti Toveri Simo Ra-
actobia ORE hlkka oli kuollessaan 29 vuotias syn-
BOX S9 ASTORIA ORE tynyt guomeagai säkkijärvellä Vii-
t--™ purin läänissä Kaksikymmen vuo-
LOVJliKllArC tiaana hän saapui tälliin maahan
(THE VVOMAN COMRADE) jolloin hän heti yhtyi sosialistiosas-
Orn oi the Finnish Working WomD 1 toon ja siitä saakka toimi aina in-
Aaurica Publiähed every Tuesday by The 110na puolueessa toimien osaston
ISrÄTc Pte- '"o toimissa Elokuun 3 p las-
Huoneusto aijaitste lomen ja Duna ka- kettiin hautaan toveri Simo Rahikan
tajen kulmassa Puhelin 365 maalliset jäännökset ilman mitään
Ilmoitushinta 50 senui tuumalta kJ™ niustakaapmi seremooneja Toveri
a~iL"ÄiS ioVUeltVeal? Herman Nurmi puhui kauniin vali-
mFFTption RATE8 tuin sall0il1 vainajan muistolle pu-
TN THE UNITED STATES: huessaan mainitsi miten tuhannet
One year $ioo 6 monttu 60c työläiset joutuvat ennenaikaiseen
IN CANADA: hautaan kun heillä ei ole mahdolli
?" FOREIGN Souhtrie"? suuksla hoitaa terveyttään Runon
One ytar ti 50 6 roonth 80r lausui toveri Isakka Tovereitten
" Kntted a econd-clase tnatcr July isth laulaessa kansainvälistä hauta luo
lin at the Post Office at Aatori Oregon tiiu umpeen Seppeleillä peitettiin
Orjin the Act_rif_Warch 3rd 187D toverimme hauta joita olivat tuoneet
vainajan omaiset s s osastolta ja
TOIMITUS: tovereilla Häntä kaipaamaan jäi
Selma Jokela-McCone
vainio ja kaksi pikku tyttöä sekä
1669 E 16th St Portland Ore maiset ja SUuri toverijoukko Le
pää rauhassa raataja toveri
l S s osaston työkokouksessa 9 p
- elokuuta esillä olleista asioista kes-
Toverittaren tilaajaluettelo osottaa kiisteltiin ja päätettiin
loveniiaren Ihanneliitto päätettiin perustaa
euraavaa tänne t„nä syksvnä jol!a onId„ elit
52 täin tärkeä sillä täällä on paljon
Uudistuksia pelheellIsIä osast0n jäseniä joilla
Katkennut ou koulllijaSBa olevia lapsia ja jos
: kestään niin heistä kasvaa ja kehit-
I ii fi U V ATAlCTITi 19 tv' tietoinen raatajajoukko kun hei-
Lll ö Jf4 1 f lii? I kiLU" dän nuoriin sydämiinsä jo lapsena
kylvetään siemenet jotka aina vähä
ÄII8CCITÄ vähältä siellä rupeavat itämään sitä
uLU iLtL L 1 K mukaa kun itsekin kasvavat ja ke-
liittyvät Ja onhan se hyvä' lapsille
sekin kun siellä tullaan opettamaan
„„ _v lukemaan ja kirjottamaan suomen-
JERSEY CITY vi J kieltä joka usealta muuten ehkä ko-
Toveri Simo Rahikka kuoli elokuun kotiaan jäisi oppimatta Olisi suo-
1 p ollessaan uimassa Bayonnessa tavaa että kaikki paikkakunnan suo-
TtnMUlta meni toisten suomalaisten matliset lähettäisivät lapsensa kou-
tovereitten kanssa vedestä kuumuu- lmm kim se aikaa toimintansa Joh-
den vuoksi virkistystä hakemaan toktinnalle jädettiin alkuvalmistelut
vaan hiin ei syvälle vielä ehtinyt- gekä opettajan hankinta
Iiiiän kun kaatui ylifäkkiä veteen SIGRID
Ja vaikka hänet heti kannettiin ran-
taan ja toverit tekivät kaikkensa
Rahikan henkiin herättämiseksi sillä
aikaa kuu autolla käytiin hakemassa
lääkäreitä niin kaikki oli turhaa
Lääkärit saavuttuansa kyllä koittivat
telidä minkä voivat vaan kaikki pe
lastustoimenpiteet raukesivat tur
ilaan Rahikkaa ei saatu henkiin
virkoamaan [jääkäri tarkastuksensa
lltlllliiiiiiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiiiniiiiihiiiiuiiiuiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiilllHilliiiiiiiI
kin raskaan elämän entistä raskaam
maksi sillä kovin väsyttävää on työ
miesten tehdä pitkä päivä raskasta
työtä auringon polttaessa ja hien
valuessa ruumista myöten Meillä
työläisillä ei ole tilaisuutta mennä
meren rannoille kuumuutta pakoon
niinkuin loiseläjillä jotka elävät lais
koina syöden ja mässäten meidän
lyömme ja vaivamme tuloksia
Suomalainen mies nimeltä Pete
Hanhinen loukkaantui työmaallaan
vaan kuulemani mukaan hän on jo
pois hospitaalista ja on melkein
terve
Kuulkaapa Philadelphian suomalai
set naiset ottakaa joukolla osaa om
peluseuran toimintaan? Ottakaapa
joka nainen edos yksikin työ teh
däksenne töitä jaetaan joka ompe
luseuran kokouksessa
Tahtoisin myöskin huomauttaa että
joka nainen tilaisi itselleen Toverit
taren Toveruudella HELMI WYMAN
PHILADELPHIA PA
Ompeluseuran toimeenpanemat ilta
mat 28 p heinäk onnistui erittäin
hyvin Puhdasta voittoa iltamista tu
li $10 Ompeluseuran puolesta lau
sun kiitokset iltaman avustajille
Kova kuumuus vallitsee täälläkin
nykyään tehden työläisille lnuutoin-
IltlllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII
KAHVI- U
JUTTUJA "I pt
Viime numeron etusivulla näkyy
olevaa Toverittaren painos numero
7450 Kesäkuun 20 p numerossa oli
tuo numero prikulleen sama Plikö
liiin pysäytetä taaksepäin menoa jo
tähän'
Minulla olisi eriis esitys tehtävä
kaikille suomalaisille sosialisteille
Minä esiliin että lie hankkivat it
sellensä joululahjan Se on: nos
taisivat Toverittaren tilaajamäärän
pysyväisesii kymmeneen tuhanteen
ensi jouluun mennessä Se olisi
joululahja joka tuottaisi pysyväistä
iloa meille kaikille
Tahtoisin tässä lähettää samat ter
veiset joka kolkaan mitä Sanna
Kannisto antoi s s osastolle puhu
essaan täällä Portlmdissa toisella
viikolla Hän sanoi että olisi valit
tava kaksi kirjeenvaihtajaa Toverit
tarelle Ja että ne kirjeenvaihtajat
eli ainakin toinen heistä kertoisi
yleensä kaikkien työläisten oloista
ja 'pyrinnöistä paikkakunnalla Ja
tietysti tulisi työläisten suhtautua
kaikkiin omiin lelitiinsä samalla ta
▼'la Sitä se Saunakin tarkoitti
Ja lua sanoi että palvelustyttöjen
pitäisi itsensä Toverittaressa selittää
minkälaista palvelustyttöjen am
matti on ja kuinka siinä pakostakin
pakkaa ajatusmasiina vvorkkimaan
siihen suuntaan ottä "minä tässä
kuulunkin herskaplin" Se ajatus
kuuluu kehittyvän sellaiseksi siitä
kun harvoin näkee muuta kuin hera
kapien elämää ja saa haistella sen
rippeitä alinomaa ja pukeutua emän
tänsä hylyksi heitettyihin taminei
siin Ottakaapas palvelustytöt kynä
käteenne ja kirjottakaa Toveritta
reen Niin ja se Sanna sanot ettei sna
pahastua siitä jos toimittaja fiksai
lee niitä kirjotuksia sillä se on toi
mittajan virka
Viime numerossa oli kirjotukseen
"Vanhat leilit vanha kalja vanha
jäsli — ja vieläkin so käy" (joka
kirjotus tilan ahtauden takia jäi pois
edellisestä numerosta) oli pujahta
nut virhe Siellä on kohta jossa
sanotaan: "Mitä on koko tämä sota
puuha ja sotaväen nosto ja varus
taminen muuta kuin militarismin
nousua tässä maassa vanhan soti
lasvallan rakentamista oman maan
työläisten kurissa pitämiseksi"
Pitää kuulua: vahvan sotilasvallan
rakentamista oman maan työläisten
kurissa pitämiseksi
Jane Addams kertoo tapauksen
kuinka koululapset kerran omin päin-
DUNBLANE SASK CAN
On kesä jo kulunut puoleen eikä
edes Juhannusjuhlain vietostamme
vielä ole tullut mitään mainituksi
tähän lehteen vaan parempi myö
häänkin kuin ei ollenkaan Olen
sairastellut Juhannuksesta asti enkä
vieläkään ole oikein hyvässä tervey
dessä joten kirjoitus niin kuin muut
kin toimet tahtoo joutua takapajulle
Olihan se Juhannus aika hauskaa
kaksi päiväiset juhlat vietettiin oi
kein pontevat Naapuriosastomme
jäsenet olivat meidän kanssamme
Kolme näytelmäkappaletta esitettiin
naapuriosastölta kaksi ja meidän
osastolta yksi ja muuta ohjelmaa
oli runsaasti En ala kaikkia yksi
tyisesti muistuttelemaan Tulot oli
koko hyvät jotka jaettiin tasan naa
puriosaston kanssa noin seitsemän
kymmenen dollarin paikoille tuli puh
dasta voittoa naapurin sekä meidän
osastolle Sitten 14 päivä heinä
kuuta oli piiskotti-Iltamat meidän o
sastolla joista oli myös ollut koko
runsaasti tuloja
Sitä jatkukoon vaan Uutteruutta
nyt kysytäänkin osastomme jäseniltä
sillä raskas on se velka taakka joka
tuli haalimme isontamisen johdosta
maksettavaksi Tulee maksamaan
ehkä yli tuhannen dollarin ennen
kuin on haali valmis Saapi siihen
jo pitääkin monet kekkerit ja monta
vuotta
Ja se haalin siirtämisasia se kuo
letettiin Itäläiset luopuivat vaati
muksistaan koska länsiläiset eivät
ymmärtäneet olevan siitä mitään
hankaluuksia vaikka haali onkin toi
sessa laidassa osastomme jäsenistön
enemmistöstä
Itäläiset ehkä muistivat että niin
sanoo sanassakin että parempi on
IIIIIIMIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
sä värkkäsivät näytöskappaleen ja
laittivnt näyttämölle edeltäpäin il
mottelematta tuon näytelmän sisäl
löstä Esiripun noustessa astuivat
näyttämölle Washington ja hänen
kenraalinsa "Eikö ole ikävä juttu
että meillä el ole lippua jonka juu
rella voisimme tämän vallankumouk
sen taistella" sanoo kenraali Wash
ingtonille "Kyllä se on ikävä että
meillä ei ole lippua" vastaa Wash
ington ja esirippu laskee Esiripun
noustessa astuvat taas Washington
ja hänen kenraalinsa näyttämölle ja
Washington sanoo: "Kyllä on ikävä
että meillä ei ole lippua tätä val
lankumousta taistellessa" johon ken
raali vastaa: "Kyllä se on ikävä
että meillä ei ole lippua ja esirippu
laskee
Kun esirippu nousee kolmannen
kerran Istuu näyttämöllä Betsy Ross
pitäen lasta sylissään Washington
ja hänen kenraalinsa tulevat taas
näyttämölle ja uusivat edellä kerro
tun keskustelun Silloin Betsy Ross
sanoo Washingtonille: "Kylläpä se
on ikävä ettei ole lippua Pitäkääpä
te tätä lasta vähän aikaa niin minä
teen lipun"
Kaikkeen sitä ihminen tottuu Ta
män haluan sanoa ikäänkuin rohkai
suksi niille sadoille lukijoilleni jotka
ovat samassa asemassa kuin minä
kin Mieheni nähkääs on sotilas
ijässä Vaikka en siitä valveilla ol
lessani surrutkaan sillä koetan jär-
antaa kuin ottaa Ja niin jäi haali
sinne kellarilleen päivineen ja siellä
se pysyy :-'-a onkin jätetty
talomme nyt ainiaaksi sinne pitkän
pahan matkan taakse niin emme
lannistu toiminnassa tiedämmehän
että olemme sosialisteja tiedämme
myös että meillä täytyy olla tahtoa
ja tarmoa muuten emme voi jaloa
aatettamme edistää joka kumminkin
on meidän jokaisen tärkein velvolli
suutemme Muistettakoon vielä että meillä
tulee nyt olemaan iso ja komea
haali ja heti kun se tulee valmiiksi
niin silloin tullaan pitämään ne isot
tupaantulijaisiltamat jossa silloin esi
tetään myös näytelmäkappale "Tur
ma" Siis kokoontukaamme taas
idästä ja lännestä oman katon alle
Ei se enää tule muistuttamaan ah
taaksi sullottua sillipyttyä vaan sen
sijaan mahtavaa sosialistien taloa
Honkalalta on kadonnut lapsi kol
mannella vuodella oleva poikanen
juuri sitä ennen kuoli heiltä tyttö ja
kuin emäntä lähti naapure!lle kuolin
sanomaa viemään jättäen pienen po
jan kotiin isän ja toisten lasten
kanssa niin sillä aikaa katosi lapsi
aivan ylifäkkiä kuin tuhka tuuleen
niin että ei mitään jälkeä ole lap
sesta löytynyt sen kovemmin vaikka
on suurella joukolla etsitty viikko
kausia Suuri suru on niilläkin van
hemmilla vannaan
Loppujen lopuksi mainitsen että
kauan nukkunut ompeluseurakin se
herätettiin ylifäkkiä vasta nyt kuin
tikka pystyyn ja kiire kuuluu ole
vankin kuin nukuttiin niin myöhä
seen Toivon vaan jatkuvaa innos
tusta toiminassa ja tervehdys läm
pöinen jokaiselle Toverittaren luki
jalle ja lukekaa ja tilatkaa ja kau
patkaa kaikille toisillekin toivoo to
veruudella OLGA WAARA
NORDEGG ALTA CAN
No antaapas täältäkin äänen kuu
lua! Se vaan on hiljainen ääni joka
kuuluu täältä vuoriston komerosta
Täällä ei ole mitään yhteispyrinnöitä
suomalaisilla Eikä tule kuin yksi
Toveritar koko kylään (Sopisi nii
den lukua lisätä— Toim)
Kaivannoissa tehdään työtä joka
päivä ja mainarien puutteen sano
taan olevan kovan Sanotaan että
kun toiset menevät pois niin ei saa
toisia tilalle Mutta lienevätkö pal
kat sellaiset että se osottaisi mai
narien vähyyttä?
Emännät hoi! Mikä hitto teitä
vaivaa siellä Karjalan perällä kun
ei enää näy sieltä kirjotuksia Tove
rittarensa? Onko niin kiire juos
tessa nevalla heinänpiikkien jälessä
vai perunamaallako pitää ahertaa?
Kuulin että siskoni Mrs Saari on
käynyt Saksassa ja tuonut tytön
IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMIIIIIMIIIIMIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIItllMIIIIIIMIIHIIIMIIIIir
jen avulla surut työntää syrjään niin
nukkuissani siitä kumminkin unek
suin jonkun aikaa Mutta el se enää
vaivaa Mieheni on sen lisäksi agi
taattori "kirottu skonkki" (kuten
kaupunkimme majuri meitä suvaitsee
nimittää) joka voi joutua napatuksi
häkkiin milloin hyvänsä Kaupun
kimme suuren päivälehden taholta
jo uhattiin hallituksen rangaistusta
hänelle sen johdosta että emme
enää luvanneet tilata heidän valeh
televaa lehteään Siksipä kävin jo
katsomassa miltä vankila näyttää
että se olisi sitten tutumpi
Älkäämme surko ja vaikeroiko
vaan sen sijaan ajatelkaamme mi
ten meidän on soveliainta suhtautua
nykyisiin ja tuleviin tapahtumiin ja
varustautukaamme kaikkien mahdol
lisuuksien varalle j
Minulle eräs lääkäri jutteli seuraa
van tapauksen äskettäin:
Lapsen synnytyksessä oli nuori
aviomies myöskin saapuvilla sairaa
lassa Kun kaikki oli onnellisesti
ohi vaimon kärsittyä melko vaikeat
synnytystuskat kysyi mies lääkäril
tä: "Enkö minä sentään kestänyt
sitä hyvin?"
Täytyy muistuttaa että muistaisit
te lähettää niitä kuvia ja kirjotuksia
Lasten Jouluun pian Jo tämän ja
ensikuun aikana Ei missään tapa
uksessa syyskuun loppupäiviä myö
hemmin Selma-täti